Kinabuhing Walay Pag-antos—Kasaligang Saad

“Pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.”—Pinadayag 21:4.

KASALIGAN ba kining makapadasig nga saad? Palandonga ang usa sa unang mga pasidaan nga gihatag ngadto sa tawo. Ang Diyos miingon kang Adan nga kon siya mosupak, siya ‘mamatay gayod.’ (Genesis 2:17) Ug namatay gayod siya sumala sa giingon sa Diyos. Kini ug ang kamatayon ug pag-antos nga napanunod sa tanang tawo nagpamatuod nga kasaligan ang Diyos. May katarongan bang magduhaduha nga matuman usab ang saad sa Diyos nga ipasig-uli ang hingpit nga kahimtang sa yuta?

Hinumdomi ang mga hiyas sa Diyos nga gihisgotan sa nag-unang artikulo. Ang atong tinguha nga matapos ang pag-antos maoy banaag lamang sa pagkamabination, gugma, ug hustisya sa Diyos. Dugang pa, ang mga hitabo ug tinamdan nga kaylap sa kalibotan karon nagpamatuod nga hapit nang molihok ang Diyos.—Tan-awa ang kahong  ‘Kanus-a Mahitabo Kining mga Butanga?’

Nganong si Jehova nga Diyos kuwalipikado gayod nga motapos sa pag-antos sa tawo? Hunahunaa kon sa unsang paagi siya—pinaagi sa iyang Anak nga si Jesus—magtul-id ug nakahimog kahikayan sa pagtul-id sa pangunang hinungdan sa pag-antos.

Personal nga desisyon. Ang atong katigulangan nga si Adan mihimog desisyon nga nagpahinabog kadaot sa tanan niyang kaliwat. Si apostol Pablo misulat: “Ang tibuok kalalangan duyog nga nagpadayon sa pag-agulo ug anaa sa kasakitan.” (Roma 8:22) Ang solusyon sa Diyos makataronganon, maluluy-on, ug yano kaayo. Ang Roma 6:23 nagsaysay: “Ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa nga ginahatag sa Diyos mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.”

Ang hingpit nga tawong si Jesus walay sala. Ang iyang kamatayon diha sa sakitanang estaka nagtaganag basehanan nga mapahigawas ang masinugtanong katawhan gikan sa tunglo sa sala ug kamatayon. Kita karon dunay paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa kalibotan diin mawala na ang atong makasasalang kiling sa paghimog dili-maalamong desisyon. Ang mga tawo nga tinuyong nagpaantos sa uban mahanaw usab, kay “ang mga mamumuhat ug daotan pagaputlon.”—Salmo 37:9.

Wala-damhang panghitabo ug pagkadili-hingpit. Ang tinudlo sa Diyos nga Hari, si Jesu-Kristo, makakontrolar sa kinaiyanhong mga puwersa sa yuta. Sa unang siglo C.E., si Jesus ug ang iyang mga apostoles nagsakay sa usa ka sakayan sa dihang ‘miabot ang usa ka mabangis nga unos, ug walay hunong nga gihapak sa mga balod ang sakayan, mao nga hapit na kining malunod.’ Sa dihang gipangayoag tabang, si Jesus “mibangon ug gibadlong ang hangin ug miingon sa dagat: ‘Hilom! Magmalinawon!’ Ug ang hangin milurang, ug miabot ang dakong kalinaw.” Ang  iyang mga apostoles nahingangha. ‘Bisan ang hangin ug ang dagat mopatuo kaniya,’ sila miingon.—Marcos 4:37-41.

Ilalom sa pagmando ni Jesus, ang masinugtanong mga tawo “magapuyo sa kasegurohan ug dili matugaw sa kalisang sa katalagman.” (Proverbio 1:33) Kana naglakip sa kinaiyanhong mga katalagman. Dugang pa, ang sayop nga pagdumala sa yuta, dili-luwas nga mga pamaagi sa pagtukod, ug kawalay-pagpakabana maylabot sa kinaiyanhong mga puwersa sa yuta matapos na. Wala nay mag-antos tungod sa wala-damhang mga panghitabo.

Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, iyang gipaila ang laing bahin sa iyang pagmando nga makasulbad sa bisan unsang pag-antos karon nga resulta sa wala-damhang mga panghitabo. “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi,” siya miingon. (Juan 11:25) Oo, si Jesus makahimo ug nagtinguha sa pagbanhaw sa milyonmilyon nga nangamatay tungod sa kinaiyanhong mga katalagman. Matuman ba kini? Gipamatud-an ni Jesus nga makasalig kita kaniya pinaagi sa pagbanhawg mga patay sa dinhi pa siya sa yuta. Ang tulo niini narekord sa Bibliya.—Marcos 5:38-43; Lucas 7:11-15; Juan 11:38-44.

“Ang magmamando niining kalibotana.” Si Kristo Jesus gitudlo sa Diyos sa ‘pagwagtang sa usa nga may gahom sa pagpahinabog kamatayon, nga mao, ang Yawa.’ (Hebreohanon 2:14) Si Jesus miingon: “Adunay paghukom niining kalibotana; karon ang magmamando niining kalibotana palagpoton.” (Juan 12:31) Iyang ‘pagabungkagon ang mga buhat sa Yawa’ pinaagi sa pagwagtang sa impluwensiya niini sa kalihokan sa tawo. (1 Juan 3:8) Handurawa kon unsa ka dako ang kausaban diha sa tawhanong katilingban sa dihang mawagtang na ang kadalo, korapsiyon, ug kahakog nga nagbanaag sa espiritu sa Yawa!

[Hulagway sa panid 9]

 ‘Kanus-a Mahitabo Kining mga Butanga?’

Ang mga sumusunod ni Jesus nangutana kaniya: “Kanus-a man mahitabo kining mga butanga, ug unsa man unya ang ilhanan sa imong presensiya ug sa kataposan sa sistema sa mga butang?” (Mateo 24:3) Ang tubag ni Jesus ug ang ubang inspiradong mga sinulat human sa iyang kamatayon nagtug-an kanato kon unsay mahitabo sa dihang hapit nang taposon sa Diyos ang pag-antos. * Itandi ang mga tagna sa ubos sa kahimtang ug tinamdan nga kaylap karon.

● Tibuok-globong gubatMateo 24:7; Pinadayag 6:4.

● Gutom ug sakitLucas 21:11; Pinadayag 6:5-8.

● Pagdaot sa yutaPinadayag 11:18.

● ‘Mahigugmaon sa salapi’2 Timoteo 3:2.

● “Dili-masinugtanon sa mga ginikanan”2 Timoteo 3:2.

● ‘Mahigugmaon sa kalipayan inay sa Diyos’2 Timoteo 3:4.

Ang mga Saksi ni Jehova malipay sa pagtabang kanimo nga mahibaloan nga ang kinabuhing walay pag-antos haduol na. Kontaka ang mga Saksi sa inyong lugar. Sila malipay sa pagdumalag pagtuon sa Bibliya uban kanimo sa inyong balay o sa dapit nga kombenyente kanimo.

[Potnot]

^ par. 14 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 9, “Nagkinabuhi na ba Kita sa ‘Kataposang mga Adlaw’?,” sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.