Sa usa ka award ceremony ang mga tawo nakurat ug dayon nanghugyaw sa dihang ang duha ka sikat nga artistang babaye naghalok. Ang mga bayot ug tomboy nagpasigarbo niana, samtang ang mga kritiko nag-ingon nga gihimo kadto aron lang makakuhag atensiyon. Bisan unsa pa man, segurado nga ang video sa maong paghalok balikbalik nga ipakita sa TV ug milyonmilyon ang maagni sa pagtan-aw niana diha sa Internet.

SAMA sa makita sa ibabaw, estoryahan gyod sa media kon ang usa ka artista moangkon nga siya bayot, tomboy, o bisexual. Ang pipila modayeg kanila, samtang ang uban motamay kanila. Daghan usab ang naghunahuna nga ang homoseksuwalidad maoy lahi lang nga paagi sa pagkinabuhi. “Sa dihang nag-eskuyla pa ko,” nag-ingon ang 21 anyos nga si Daniel, “bisan ang mga batan-ong dili bayot o tomboy moingon nga kon supak ka sa homoseksuwalidad, ikaw mapihigon ug mahukmanon.” *

Lainlain ang panglantaw bahin sa homoseksuwalidad sa matag henerasyon o sa matag lugar. Apan ang mga Kristohanon dili ‘magpatuyatuya sa mga balod ug magpaanod ngadto-nganhi sa matag hangin sa pagtulon-an.’ (Efeso 4:14) Hinunoa, sila mosunod sa kon unsay gitudlo sa Bibliya.

Unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa homoseksuwalidad? Kon imong sundon ang moral nga sukdanan sa Bibliya, unsaon nimo pagtubag niadtong moingon nga ikaw nagpihig, naghukom, o nagdumot pa gani sa mga homoseksuwal? Tagda ang mosunod nga mga pangutana ug ang mahimong itubag nimo niana.

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa homoseksuwalidad?

Ang Bibliya tin-awng nag-ingon nga katuyoan sa Diyos nga ang seksuwal nga relasyon himoon lang tali sa lalaki ug babaye ug sila kinahanglang kasado. (Genesis 1:27, 28; Levitico 18:22; Proverbio 5:18, 19) Ang pagdili sa Bibliya sa pakighilawas naglakip sa seksuwal nga mga buhat sa bayot, tomboy ug sa babayeg lalaki nga dili kasado. *Galacia 5:19-21.

Kon dunay mangutana: “Unsay imong hunahuna sa homoseksuwalidad?”

Mahimo kang motubag: “Wala ko magdumot sa mga homoseksuwal, apan dili ko uyon sa ilang ginahimo.”

 ✔ Hinumdomi: Kon ikaw nagsunod sa moral nga sukdanan sa Bibliya, nan mao kana ang imong gipiling paagi sa pagkinabuhi, ug may katungod ka niana. (Josue 24:15) Ayawg ikaulaw ang imong baroganan.—Salmo 119:46.

Dili ba angayng tahoron sa mga Kristohanon ang tanang tawo, bisan ang mga homoseksuwal?

Oo, angay gayod. Ang Bibliya nag-ingon: “Pasidunggi ang tanang matang sa mga tawo,” o sumala pa sa Maayong Balita Biblia, “Tahora ang tanang tawo.” (1 Pedro 2:17) Busa, ang mga Kristohanon wala magdumot sa mga homoseksuwal. Sila nagpakitag kaayo sa tanang tawo, lakip na sa mga bayot ug tomboy.—Mateo 7:12.

Kon dunay mangutana: “Dili ba nga ang imong panglantaw moaghat ug pagdumot sa mga homoseksuwal?”

Mahimo kang motubag: “Dili gayod, kay ang akong ginadumtan dili ang tawo, kondili ang ilang ginahimo.”

✔ Mahimo kang modugang: “Ingong pananglitan, dili ko manigarilyo kay para nako sayop gayod kana. Apan ibutang ta nga hinigarilyo ka ug para nimo dili kana sayop. Wala ko magdumot nimo tungod sa imong panglantaw, sama ra nga wala pod ka magdumot nako tungod sa akong panglantaw—dili ba? Ingon usab niana ang prinsipyo kon bahin sa atong managlahi nga panglantaw sa homoseksuwalidad.”

Dili ba nagtudlo man si Jesus nga angay natong dawaton ang uban? Kon mao, dili ba nga ang mga Kristohanon angay nga bukas ug hunahuna kon bahin sa homoseksuwalidad?

Si Jesus wala magtudlo nga atong dawaton ang tanang estilo sa pagkinabuhi. Apan, siya nagtudlo nga ang kaluwasan bukas sa “tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya.” (Juan 3:16) Ang pagpasundayag ug pagtuo kang Jesus naglakip sa pagsunod sa moral nga sukdanan sa Diyos, nga nagdili sa pipila ka buhat—sama sa homoseksuwalidad.—Roma 1:26, 27.

Ang mga Kristohanon dunay kaisog nga mopalahi sa opinyon sa kadaghanan

Kon dunay moingon: “Dili na gyod mausab sa mga bayot ug tomboy ang ilang kaugalingon; gipakatawo sila nga ingon niana.”

Mahimo kang motubag: “Ang Bibliya walay giingon bahin sa kinaiyahan sa mga homoseksuwal, apan naghisgot kini nga dunay mga kinaiya nga nakagamot na pag-ayo. (2 Corinto 10:4, 5) Bisan pag ang usa mobatig kaibog sa parehas niyag sekso, ang Bibliya nagsugo sa mga Kristohanon nga likayan ang homoseksuwal nga mga buhat.”

✔ Sugyot: Inay makigdebate bahin sa hinungdan sa pagbati sa mga homoseksuwal, ipasiugda nga ang Bibliya nagdili sa homoseksuwal nga buhat. Agig pagtandi, mahimo kang moingon: “Abi nimo, daghan ang nagtuo nga ang pagkamasuk-anon dala sa pagkatawo, mao nga ang pipila ingon nianag batasan. (Proverbio 29:22) Unsa kaha kon tinuod kana? Tingali nahibalo ka nga gihukman sa Bibliya ang pagsinta sa kasuko. (Salmo 37:8; Efeso 4:31) Moingon ba ta nga dili makataronganon ang maong sukdanan tungod lang kay ang uban masuk-anon?”

Dili ba walay konsiderasyon ang Diyos kon iyang idili ang homoseksuwal nga buhat sa tawong nakagusto sa parehas niyag sekso?

Ang maong pangatarongan gibase sa sayop nga hunahuna nga kinahanglang tagbawon sa tawo ang iyang seksuwal nga gana. Ang Bibliya naghatag ug dignidad sa mga tawo pinaagi sa pagpasalig kanila nga makahimo sila sa pagkontrolar sa ilang seksuwal nga gana kon buot gayod nila.—Colosas 3:5.

Kon dunay moingon: “Bisan pag dili ka homoseksuwal, angay nimong usbon ang imong hunahuna bahin sa homoseksuwalidad.”

Mahimo kang motubag: “Ibutang ta nga supak ko sa pagpanugal apan ikaw dili. Husto ba nga pugson ko nimo nga usbon ang akong hunahuna tungod lang kay daghan ang gustong manugal?”

  ✔ Hinumdomi kini: Kadaghanan (lakip na ang mga homoseksuwal) dunay gisunod nga mga prinsipyo mao nga gidumtan nila ang pipila ka butang—sama sa panglimbong, inhustisya, o gubat. Ang Bibliya nagdili sa maong mga buhat, maingon man sa pipila ka matang sa seksuwal nga buhat, lakip na sa homoseksuwalidad.—1 Corinto 6:9-11.

Ang Bibliya makataronganon ug dili mapihigon. Ang gisugo niini sa mga tawong maibog sa parehas nilag sekso sama ra sa gisugo niini sa mga tawong maibog sa kaatbang nilag sekso, nga mao ang ‘pagkalagiw gikan sa pakighilawas.’—1 Corinto 6:18.

Sa pagkatinuod, milyonmilyong tawo nga dili homoseksuwal ang naningkamot sa pagsunod sa sukdanan sa Bibliya pinaagi sa pagkontrolar sa ilang kaugalingon bisan pa sa mga tentasyon nga ilang maatubang. Daghan kanila maoy mga tagsaanon nga halos wala nay purohang maminyo maingon man ang mga minyo kansang kapikas wala nay katakos sa pagpakigsekso. Malipayon gihapon sila bisag wala matagbaw ang ilang seksuwal nga pagbati. Ang mga tawo nga maibog sa parehas nilag sekso makahimo usab sa pagkontrolar sa ilang pagbati kon buot gayod nilang pahimut-an ang Diyos.—Deuteronomio 30:19.

^ par. 4 Ang mga ngalan giilisan.

^ par. 7 Sa Bibliya, ang pulong “pakighilawas” wala lamang magtumong sa pakigsekso kondili nagtumong usab sa pag-ugay-ugay sa kinatawo sa laing tawo o sa pakigsekso nga ipaagi sa baba o sa lubot.

ANGAYNG PALANDONGON

  • Nganong ang Diyos naghatag ug moral nga sukdanan sa mga tawo?
  • Nganong makaayo ang pagsunod sa moral nga sukdanan sa Bibliya?