Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Disyembre 2010

 Ang Hunahuna sa Bibliya

Nganong Wala Dayon Laglaga sa Diyos ang Yawa?

Nganong Wala Dayon Laglaga sa Diyos ang Yawa?

KON makahimo ka sa paghupay sa pag-antos sa uban, buhaton ba nimo kana? Ang mga relief worker sagad magdali pag-adto sa nahitaboag katalagman aron sa paghatag ug kahupayan sa mga nag-antos ug sa pagluwas sa kinabuhi sa mga tawo, bisan sa dili nila kaila. Busa mahimong mangutana ang usa, ‘Nganong wala dayon laglaga sa Diyos ang Yawa, nga maoy responsable sa grabeng pag-antos sa tawo?’

Aron matabangan ka sa pagtubag sa maong pangutana, mahimong handurawon nimo ang usa ka kaso sa korte. Kay naningkamot ang mamumuno nga mahunong ang paghusay sa iyang kaso, siya mireklamo nga sayop ang paagi sa huwes sa pagdumala sa kaso, ug miingon pa gani siya nga gihiphipan sa huwes ang mga hurado. Busa, daghang saksi ang gihatagag higayon sa paghatag ug pamatuod.

Ang huwes nahibalo nga ang pagkalangan sa kaso makahasol kaayo, ug dili niya gustong mahitabo kana. Bisan pa niana, nasayod siya nga aron makapakanaog ug hukom nga magsilbing sumbanan sa umaabot nga mga kaso, ang duha ka kiliran nagkinahanglag igong panahon sa pagpresentar sa ilang mga pamatuod.

Aron makapakanaog ug hukom nga magsilbing moral nga sumbanan, ang duha ka kiliran nagkinahanglag igong panahon sa pagpresentar sa ilang mga pamatuod

Unsay kalabotan niini nga ilustrasyon sa akusasyon nga gihimo sa Yawa—ang gitawag ug “dragon,” “halas,” ug “Satanas”—batok kang Jehova, “ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta”? (Pinadayag 12:9; Salmo 83:18) Kinsa ba gayod ang Yawa? Unsay iyang mga akusasyon kang Jehova nga Diyos? Lain pa, kanus-a siya laglagon sa Diyos?

Gikinahanglan ang Moral nga Sumbanan

Sa sinugdan, ang usa nga nahimong Yawa maoy hingpit nga espiritung persona, usa sa mga   manulonda sa Diyos. (Job 1:6, 7) Gihimo niya ang iyang kaugalingon nga Yawa sa dihang nagamhan siya sa hakog nga ambisyon nga simbahon sa mga tawo. Busa, iyang gikuwestiyon ang katungod sa Diyos sa pagmando, nga nagpasumbingay pa gani nga ang Diyos dili angayng sundon. Siya nangangkon nga ang mga tawo moalagad lamang sa Diyos kon sila panalanginan. Apan kon makaagom na silag kalisdanan, ila konong “tunglohon” ang Maglalalang.—Job 1:8-11; 2:4, 5.

Ang maong mga akusasyon dili matubag kon gilaglag dayon si Satanas. Gani, kon gihimo kana sa Diyos didto sa tanaman sa Eden, mahimong magtuo ang uban nga husto ang Yawa. Busa ang Diyos, kinsa nakabaton sa absolutong awtoridad, mihimog legal nga aksiyon aron matubag ang maong mga isyu diha sa hunahuna sa tanang naniid.

Nahiuyon sa iyang mga prinsipyo ug sa hingpit nga hustisya, gipaila ni Jehova nga Diyos nga ang matag kiliran magpatunghag mga saksi nga mohatag ug pamatuod. Ang panahon nga gitugot naghatag sa mga kaliwat ni Adan ug kahigayonan nga mabuhi ug maghatag ug pamatuod dapig sa Diyos pinaagi sa pag-unong kaniya tungod sa gugma bisan pa sa kalisdanan.

Hangtod Kanus-a?

Si Jehova nahibalo gayod nga samtang magpadayon ang husay, ang mga tawo mag-antos usab. Bisan pa niana, determinado siya nga taposon ang kaso sa labing madali. Ang Bibliya naghubit kaniya ingong “Amahan sa malumong mga kaluoy ug ang Diyos sa tanang paghupay.” (2 Corinto 1:3) Tin-aw nga “ang Diyos sa tanang paghupay” dili motugot nga molungtad ang Yawa lapas sa panahon nga gitagal kaniya, ni tugotan Niya nga magpabilin ang mga epekto sa impluwensiya ni Satanas. Sa laing bahin, dili laglagon sa Diyos ang Yawa nga wala pa mahuman ang kaso.

Sa dihang mahusay na ang mga isyu, bug-os nang mapamatud-an nga si Jehova ang may katungod sa pagmando. Ang kaso batok kang Satanas magsilbing legal nga sumbanan hangtod sa kahangtoran. Busa kon motungha pag-usab ang susamang isyu, dili na kinahanglang husayon pa kini.

Sa takdang panahon, mandoan ni Jehova ang iyang Anak, si Jesu-Kristo, nga laglagon ang Yawa ug wagtangon ang tanang epekto sa pagrebelde niini. Ang Bibliya naghisgot sa panahon dihang “itugyan na [ni Kristo] ang gingharian ngadto sa iyang Diyos ug Amahan, sa dihang iya nang mawagtang ang tanang kagamhanan ug tanang awtoridad ug gahom. Kay kinahanglan siyang magmando ingong hari hangtod ikabutang na sa Diyos ang tanang kaaway ilalom sa iyang mga tiil. Ingong kataposang kaaway, ang kamatayon pagawagtangon.”—1 Corinto 15:24-26.

Ikalipay, ang Bibliya nagsaad nga ang tibuok yuta mahimong Paraiso. Ang mga tawo mabuhi sa usa ka malinawong kahimtang nga maoy katuyoan sa Diyos sukad pa sa sinugdan. “Ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.” Oo, “ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”—Salmo 37:11, 29.

Tagda ang maanindot nga palaaboton sa mga alagad sa Diyos nga gihubit diha sa Bibliya: “Tan-awa! Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang mga katawhan. Ug ang Diyos makig-uban kanila. Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.”—Pinadayag 21:3, 4.