Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Enero 2010

 Ang Hunahuna sa Bibliya

Unsa ang Adlaw sa Paghukom?

Unsa ang Adlaw sa Paghukom?

Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos “nakatakda na ug adlaw aron iyang pagahukman ang gipuy-ang yuta.” (Buhat 17:31) Daghang tawo ang dili gustong hukman. Mao ba usab kanay imong pagbati?

KON mao, malipay ka sa pagkahibalo nga ang Adlaw sa Paghukom maoy usa ka mahigugmaong kahikayan nga moresulta ug daghang panalangin alang sa katawhan—lakip na niadtong nangamatay. (Mateo 20:28; Juan 3:16) Nganong gikinahanglan ang Adlaw sa Paghukom? Unsa gayod kahay mahitabo sa maong “adlaw”?

Adlaw sa Paghukom—Nganong Gikinahanglan?

Sa dihang gilalang sa Diyos ang tawo dinhi sa yuta, dili niya katuyoan nga magpuyo sila dinhi aron lamang sulayan alang sa laing kinabuhi. Iyang gilalang ang tawo aron mabuhi sa walay kataposan dinhi sa yuta. Bisan tuod hingpit ang unang magtiayon, sila mirebelde sa Diyos. Tungod niana, nawala ang ilang paglaom nga mabuhi sa walay kataposan ug ilang napasa ang sala ug kamatayon sa tanan nilang kaliwat.—Genesis 2:15-17; Roma 5:12.

Ang Adlaw sa Paghukom maoy usa ka yugto sa panahon nga dangtag usa ka libo ka tuig ug nianang panahona ipasig-uli ang nawala ni Adan ug Eva. * Matikdi nga ang Buhat 17:31, nga gikutlo sa ibabaw, nag-ingon nga ang Adlaw sa Paghukom gitakda sa Diyos aron iyang pagahukman ang mga tawo sa “gipuy-ang yuta.” Kadtong pagahukman nga maluwas mabuhi sa yuta sa walay kataposan ubos sa hingpit nga kahimtang. (Pinadayag 21:3, 4) Busa pinaagi sa Adlaw sa Paghukom matuman ang orihinal nga katuyoan sa Diyos alang sa tawo ug sa yuta.

Si Kristo Jesus mao ang gitudlo sa Diyos nga Maghuhukom. Ang Bibliya nag-ingon nga si Jesus “maghukom sa mga buhi ug sa mga patay.” (2 Timoteo 4:1) Kinsa man ang “mga buhi” nga iyang pagahukman? Sa unsang paagi mabuhi pag-usab ang mga patay diha sa “gipuy-ang yuta”?

Si Jesus Maghukom sa “mga Buhi”

Kita nagkinabuhi na karon sa usa ka panahon diin hapit nang laglagon sa Diyos kining daotan ug hiwi nga sistema  ug taposon ang pagkadaotan. Ang maluwas mao ang “mga buhi” nga pagahukman.—Pinadayag 7:9-14; 19:11-16.

Panahon sa maong paghukom, nga dangtag 1,000 ka tuig, si Kristo Jesus ug ang 144,000 ka lalaki ug babaye nga gibanhaw sa langit magamando unya sa yuta. Sila mag-alagad ingong mga hari ug saserdote. Ilalom sa ilang pagmando, ang mga tawo makatagamtam sa mga benepisyo sa paghalad ni Jesus sa iyang kinabuhi ug kadtong mga matinumanon sa ngadto-ngadto mamahingpit.—Pinadayag 5:10; 14:1-4; 20:4-6.

Sa Adlaw sa Paghukom, si Satanas ug ang mga demonyo dili na tugotan nga makaimpluwensiya sa mga tawo. (Pinadayag 20:1-3) Apan human sa Adlaw sa Paghukom, tugotan si Satanas nga sulayan ang pagkamaunongon sa mga tawo. Mapamatud-an niadtong magpabiling maunongon sa Diyos nga sila dili gayod sama kang Adan ug Eva kinsa misupak sa Diyos. Sila hukmang takos nga mabuhing walay kataposan sa napasig-uli nga Paraisong yuta. Kadtong morebelde sa Diyos pagalaglagon uban ni Satanas ug sa iyang mga demonyo.—Pinadayag 20:7-9.

Paghukom sa “mga Patay”

Ang Bibliya nag-ingon nga sa Adlaw sa Paghukom ang mga patay “mobangon.” (Mateo 12:41) Si Jesus miingon nga “ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug manggula, ang mga nagbuhat ug maayong mga butang ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi, ang mga nagbuhat ug mangil-ad nga mga butang ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom.” (Juan 5:28, 29) Kini nga teksto wala magpasabot nga adunay kalag nga mogula inigkamatay sa tawo. Ang mga patay wala nay nahibaloan ug wala silay kalag nga magpabiling buhi human sila mamatay. (Ecclesiastes 9:5; Juan 11:11-14, 23, 24) Kini nagpasabot nga banhawon ni Jesus ang mga patay dinhi sa yuta.

Ilalom sa pagmando ni Kristo, kadtong mga namatay pagabanhawon sa usa ka paraisong yuta

Ang mga banhawon ba pagahukman sumala sa ilang nahimo sa buhi pa sila? Dili gayod. Ang Bibliya nagtudlo nga “siya nga namatay nahigawas na gikan sa iyang sala.” (Roma 6:7) Busa, sama niadtong mga maluwas sa kataposan niini nga sistema, kadtong pagabanhawon sa yuta pagahukman “sumala sa ilang mga buhat” panahon sa Adlaw sa Paghukom. (Pinadayag 20:12, 13) Kon sila magpabiling maunongon sa Diyos, sila mabuhi sa walay kataposan, apan kon dili, sila pagalaglagon. Daghan niadtong mga pagabanhawon ang tudloan sa unang higayon bahin kang Jehova nga Diyos ug sa iyang mga instruksiyon. Sila may kahigayonan usab sa pagkinabuhi uyon sa kabubut-on sa Diyos ug mabuhing walay kataposan dinhi sa yuta.

Ang Adlaw sa Paghukom Dili Angayng Kahadlokan

Panahon sa Adlaw sa Paghukom, tudloan sa Diyos ang mga tawo. Kini usab ang kahigayonan nga ilang ipadapat ang ilang makat-onan ug niana sila pagapanalanginan. Handurawa ang imong kalipay sa dihang mabanhaw ang imong mga minahal sa kinabuhi ug sa ngadto-ngadto ikaw mamahingpit uban kanila!

Handurawa ang imong kalipay sa dihang mabanhaw ang imong mga minahal sa kinabuhi

Sa kataposang bahin sa Adlaw sa Paghukom, tugotan sa Diyos si Satanas nga sulayan ang pagkamaunongon sa mga tawo. Apan walay angayng kabalak-an o kahadlokan kay nianang panahona ang tanang tawo naandam na aron sila makapabiling matinumanon. Busa ang Adlaw sa Paghukom maoy bahin sa pagtuman sa Diyos sa iyang katuyoan nga wad-on ang tanang epekto sa pagrebelde sa unang magtiayon sa hardin sa Eden.

^ par. 7 Diha sa Bibliya, ang pulong “adlaw” mahimong magtumong sa yugto sa panahon nga lainlaig gidugayon. Pananglitan, tan-awa ang Genesis 2:4.