“Kon daghan kag presyur sa eskuylahan, trabaho, o sa imong mga higala ug pamilya, malimot ka usahay sa labing importanteng persona—ang Diyos.”—Faviola, 15 anyos, Amerika.

“PAG-AMPO nga walay-hunong.” (1 Tesalonica 5:17) “Lahutay sa pag-ampo.” (Roma 12:12) “Ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.” (Filipos 4:6) Kon Kristohanon ka, lagmit sinati ka kaayo niining mga tekstoha. Ug tingali nahibalo ka usab nga ang pag-ampo maoy labing talagsaong paagi sa pagpakigsulti. Tiaw mo na nga makapakigsulti ka sa Labing Gamhanang Diyos bisan unsang orasa! Ug ang Bibliya nag-ingon: “Siya magpatalinghog kanato.” *1 Juan 5:14.

Bisan pa niana, tingali nalisdan ka sa pag-ampo, sama sa batan-on nga gihisgotan sa sinugdanan. Busa unsay imong mahimo bahin niana? Kini nga artikulo motabang kanimo sa (1) pag-ila sa mga problema, (2) pagtakda ug tumong maylabot sa imong pag-ampo, ug (3) pag-abli sa “pultahan” aron imong makab-ot ang imong tumong.

Una, atong sayron ang problema. Unsang partikular nga bahin sa pag-ampo nga nalisdan ka? Isulat ang imong tubag.

․․․․․

Ang sunod mao ang pagtakda ug tumong. Markahi ang tumong nga buot nimong makab-ot, o isulat ang tumong nga buot nimong kab-oton diha sa “Uban pa.”

  • Gusto ko nga mag-ampo kanunay.
  • Gusto ko nga dili balik-balik ang akong mga pag-ampo.
  • Gusto ko nga mahimong kinasingkasing gayod ang akong pag-ampo.
  • Uban pa ․․․․․

Yawi sa Pag-abli sa “Pultahan”

Kon may problema ka sa pag-ampo, gamita ang mga yawi nga gitagana sa Pulong sa Diyos, ang Bibliya

Ang pag-ampo sama sa usa ka pultahan nga mahimo nimong ablihan bisan unsang orasa. Apan daghang batan-on nag-ingon nga dili sila mag-ampo kanunay. Kon mao, ayawg hunong sa pagpaningkamot! Nasayod ka sa problema ug duna kay tumong nga gitakda. Ang kinahanglan lang nimo mao ang yawi sa pag-abli sa  pultahan. Tagda ang pipila ka problema nga tingali imong maatubang ug ang mga sugyot kon unsaon kini pagsulbad.

Ang Siradora: PAGKALIMOT.

“Usahay kay puliki man kaayo ko, malimot ko sa pag-ampo.”—Preeti, 20 anyos, Britanya.

Ang Yawi: “Pagbantay pag-ayo nga ang inyong paglakaw dili ingon sa dili-maalamon kondili ingon sa maalamon nga mga tawo, nga magapalit sa nahiangay nga panahon alang sa inyong kaugalingon, tungod kay ang mga adlaw daotan.”—Efeso 5:15, 16.

Sugyot: Planoha daan kon unsang orasa maayong mag-ampo. Mahimong imong isulat kini sa papel agig pahinumdom. “Kon dili ako magtakda ug espesipikong oras sa pag-ampo, malinga ko sa ubang butang,” miingon ang 18-anyos nga si Yoshiko nga taga-Japan.

Ang Siradora: PAGKALINGA.

“Malinga ako, ug maghunahuna kog laing butang imbes sa akong giampo.”—Pamela, 17 anyos, Mexico.

Ang Yawi: “Gikan sa kadagaya sa kasingkasing ang baba mosulti.”—Mateo 12:34.

Sugyot: Kon kanunayng maglatagaw ang imong hunahuna dihang mag-ampo, pamub-a ang imong pag-ampo aron dili ka malinga. Laing sugyot: Iampo ang mga butang nga importante kanimo. Ang 14-anyos nga si Marina nga taga-Rusya miingon, “Sa nagtin-edyer ako, nakaamgo ako nga ang pag-ampo maoy aktuwal nga pagpakigsulti sa Diyos. Kini nakadasig kanako sa pagbubo sa akong kasingkasing diha sa pag-ampo.”

Ang Siradora: RUTINA.

“Sa dihang mag-ampo ako, balik-balik lang ang akong ginasulti.”—Dupe, 17 anyos, Benin.

Ang Yawi: “Palandongon ko gayod ang tanan mong kalihokan, ug ang imong mga pakiglabot akong hatagag pagtagad.”—Salmo 77:12.

Sugyot: Kon ang imong mga pag-ampo daw rutina na lang, matag adlaw isulat ang usa ka espesipikong panalangin nga imong natagamtam. Dayon pasalamati si Jehova. Himoa kini sulod sa usa ka semana ug pinaagi niana, makahisgot ka ug pito ka lainlaing punto diha sa imong mga pag-ampo. Mao usab kanay himoa maylabot sa adlaw-adlaw nga panghitabo. “Kon mag-ampo ako, maningkamot ako sa paghisgot bahin sa nahitabo nianang adlawa,” nag-ingon ang 21-anyos nga si Bruno nga taga-Brazil. Mao usab kanay gihimo sa 18-anyos nga si Samantha, nga taga-Amerika. “Maningkamot ako sa paghinumdom sa tanang nahitabo sa maong adlaw nga lahi sa ubang mga adlaw, ug mao kanay akong iampo,” matod niya. “Nakatabang kana kanako nga dili magbalik-balik ang akong mga pag-ampo.” *

Ang Siradora: PAGDUHADUHA.

“Sa dihang nag-ampo ako kas-a maylabot sa usa ka problema sa eskuylahan, wala kini masulbad. Nadugangan pa hinuon kini. Busa nakahunahuna ko, ‘Nganong mag-ampo pa man ko? Total di man mamati si Jehova!’ ”—Minori, 15 anyos, Japan.

Ang Yawi: “Uban sa tentasyon siya [Jehova nga Diyos] usab magtaganag kalingkawasan aron kamo makahimo sa pag-antos niini.”—1 Corinto 10:13.

Sugyot: Usa ka butang ang segurado: Si Jehova ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo.” (Salmo 65:2) Busa human iampo ang usa ka butang, paningkamoti nga makasabot ka sa kahimtang. Inay maghulat lang sa gidahom nimo nga tubag, hunahunaa kanang nadawat na nimo. Lagmit nga gitubag ni Jehova ang imong pag-ampo kay nagpabilin ka pa man gihapon nga Kristohanon—dili pinaagi sa pagwagtang sa problema kondili pinaagi sa paghatag kanimog kusog sa paglahutay.—Filipos 4:13.

Ang Siradora: KAULAW.

“Maulaw ko sa isulti sa akong mga eskolmet kon ila kong makita nga mag-ampo una mokaon.”—Hikaru, 17 anyos, Japan.

 Ang Yawi: “Dunay . . . hustong panahon sa tanang butang nga buot natong himoon.”—Ecclesiastes 3:1Beck.

Sugyot: Bisag makadayeg ang uban kanimo kon makita ka nila nga nag-ampo, dili kinahanglang mag-ampo ka aron ingnon lang nga nag-ampo ka. Pananglitan, dayag nga si Nehemias hilom nga nag-ampo atubangan ni Haring Artajerjes, ug walay rekord nga nahibalo ang hari nga nag-ampo si Nehemias. (Nehemias 2:1-5) Ikaw usab makatanyag ug hilom nga pag-ampo nga dili ka makadanig pagtagad.—Filipos 4:5.

Ang Siradora: PAGBATING DILI TAKOS.

“Si Jehova nahibalo na sa akong mga problema. Ug kon mabug-atan na ko, paminaw nako nabug-atan sab siya! Usahay mobati ko nga dili takos nga makig-estorya kaniya.”—Elizabeth, 20 anyos, Irlandia.

Ang Yawi: “Itugyan [sa Diyos] ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo.”—1 Pedro 5:7.

Sugyot: Sa imong pagtuon, panukidukia ug pamalandonga kining mga tekstoha: Lucas 12:6, 7; Juan 6:44; Hebreohanon 4:16; 6:10; 2 Pedro 3:9. Kini nga mga teksto motabang kanimo sa pagkaamgo nga si Jehova andam sa pagpatalinghog kanimo ug nga dili mistil mahimo kang talagsaong Kristohanon aron siya magpatalinghog kanimo. Ang salmistang si David—kinsa nakasinati usab ug kabalaka ug kalisod—masaligong mipadayag nga “si Jehova haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing; ug siya magaluwas niadtong mga nahugno sa espiritu.” *Salmo 34:18.

Ang kamatuoran nga si Jehova mismo maoy mamati sa imong mga pag-ampo nagpakita nga siya interesado kanimo. “Wala itugyan ni Jehova ngadto sa mga manulonda ang pagpamati sa atong mga pag-ampo,” nag-ingon ang 17-anyos nga si Nicole nga taga-Italya. “Sanglit siya mismo ang mamati sa atong mga pag-ampo, klaro nga iya kining gipabilhan.”

^ par. 4 Sanglit gamhanan man ang atong Maglalalang, makadungog siya sa atong hilom nga mga pag-ampo.—Salmo 19:14.

^ par. 23 Tan-awa “Ang Hunahuna sa Bibliya: Unsay Hunahuna sa Diyos Bahin sa mga Tabang sa Pagsimba?” sa panid 18.

^ par. 32 Kon sa imong hunahuna ang imong mga pag-ampo dili dunggon sa Diyos kay nakasala ka, pakig-estorya sa imong ginikanan. ‘Ipatawag [usab] ang mga ansiyano sa kongregasyon’ aron matabangan ka. (Santiago 5:14) Ang mga ansiyano makatabang kanimo sa pagpasig-uli sa imong maayong relasyon sa Diyos.

MGA BUTANG NGA ANGAY PALANDONGON

  • Unsa ang pipila ka butang may kalabotan kang Jehova nga mahimo nimong iampo?
  • Unsang mga butang maylabot sa ubang tawo ang mahimo nimong iduol kang Jehova sa pag-ampo?