Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Kinabuhi sa Napasig-uli nga Paraiso

Kinabuhi sa Napasig-uli nga Paraiso

SI Jesus naghisgot bahin sa pagkabuhi pag-usab, ug iyang giingnan ang iyang mga tinun-an nga kini mahitabo gayod. “Sa paglalang pag-usab,” siya miingon, “[kamo] makapanunod sa kinabuhing walay kataposan.” Unsay gipasabot ni Jesus sa terminong “sa paglalang pag-usab”?—Mateo 19:25-29.

Sumala sa susamang asoy nga gisulat ni Lucas, si Jesus miingon nga “sa umaabot nga sistema sa mga butang,” ang iyang mga tinun-an makadawat ug “kinabuhing walay kataposan.” (Lucas 18:28-30) Nganong gipakasama man ang “umaabot nga sistema sa mga butang” ngadto sa “paglalang pag-usab”?

Sa walay duhaduha, gipasiugda sa Bibliya nga tinoon ni Jehova nga Diyos nga matuman ang iyang orihinal nga katuyoan nga ang katawhan makatagamtam ug kinabuhing dayon sa paraiso sa yuta. Ang mga tawo mapasig-uli ngadto sa kahingpitan nga napahimuslan ni Adan ug Eva sa wala pa sila makasala. Busa “sa umaabot nga sistema sa mga butang,” aduna unyay “paglalang pag-usab” sa Paraisong kahimtang nga naglungtad sa tanaman sa Eden.

Kon sa Unsang Paagi Mapasig-uli ang Paraiso

Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, iyang gitudloan ang iyang mga sumusunod nga mag-ampo alang sa kagamhanan nga gamiton sa Diyos sa pagpasig-uli sa matarong nga kahimtang sa tibuok yuta. Si Jesus miingon nga angay kitang moampo niining paagiha: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:10) Gitudlo sa Diyos ang iyang Anak ingong Magmamando niini nga Gingharian, nga maoy magpalampos sa katuyoan sa Diyos nga himoong Paraiso ang tibuok yuta.

Ipasig-uli unya ang Paraiso nga nawala tungod sa pagkamasinupakon sa unang magtiayon

Mahitungod sa Usa nga gitudlo sa Diyos ingong Magmamando, ang Bibliya nag-ingon: “Adunay usa ka bata nga natawo alang kanato, adunay usa ka anak nga lalaki nga gihatag kanato; ug ang prinsipenhong pagmando mahipatong sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga . . . Prinsipe sa Pakigdait. Sa kadagaya sa prinsipenhong pagmando ug sa pakigdait walay kataposan.” (Isaias 9:6, 7) Apan, sa unsang paagi ipatuman niini nga kagamhanan ilalom sa “prinsipenhong pagmando” ang kabubut-on sa Diyos?

Ang Bibliya nagtubag: “Sa mga adlaw nianang mga haria ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian [ang prinsipenhong pagmando] nga dili gayod malumpag. Ug ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa lain nga katawhan. Kini magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian, ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.”—Daniel 2:44.

Hisgotan nato ang kahimtang nga maglungtad dinhi sa yuta sa dihang mapasig-uli na ang Paraiso, oo, “sa paglalang pag-usab,” sa dihang gamiton na sa Anak sa Diyos ang iyang gahom ingong ‘prinsipenhong Magmamando’ sa Gingharian sa iyang Amahan.

 Sama sa Unsa Unya ang Kinabuhi sa Paraiso

Banhawon ang mga patay

“Ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug manggula.”—Juan 5:28, 29.

“Aduna unyay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili-matarong.”—Buhat 24:15.

Wala nay sakit, pagkatigulang, o kamatayon

“Nianang panahona ang mga mata sa mga buta mabuka, ug ang igdulungog sa mga bungol mabuksan. Nianang panahona ang bakol mosaka ingon sa laking osa, ug ang dila sa amang mosinggit sa kasadya.”—Isaias 35:5, 6.

“Ang Diyos makig-uban kanila. Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.”—Pinadayag 21:3, 4.

 Daghang lamiang pagkaon

“Ang yuta magapatungha gayod sa iyang bunga; ang Diyos, ang atong Diyos, magapanalangin kanato.”—Salmo 67:6.

“Aduna unyay dagayang lugas sa ibabaw sa yuta; sa tumoy sa kabukiran adunay pagsugwak.”—Salmo 72:16.

Maayong mga puy-anan ug makapalipay nga trabaho alang sa tananl

“Sila gayod magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga. Dili sila magtukod ug lain ang magpuyo; dili sila magtanom ug lain ang magkaon.”—Isaias 65:21, 22.

 Wala nay krimen, kapintasan, o gubat

“Mahitungod sa mga daotan, sila pagaputlon gikan sa yuta.”—Proverbio 2:22.

“Ilang pagasalsalon ang ilang mga espada nga mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw nga mga galab. Usa ka nasod dili mobakyaw sa espada batok sa usa ka nasod, ni makakat-on pa sila sa gubat.”—Isaias 2:4.

Kagawasan gikan sa kahadlok, ug kalinaw sa tibuok yuta

“Sila magapuyo sa kasegurohan, nga walay usa nga magpakurog kanila.”—Ezequiel 34:28.

“Dili sila magadaot ni magagun-ob sa tibuok nakong bukid nga balaan; tungod kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova ingon sa katubigan nga nagtabon sa dagat mismo.”—Isaias 11:9.

Pagkanindot gayod nga mabuhi sa dihang maglungtad na ang maong kahimtang sa tibuok yuta, sa dihang ang tanang tawo nahigugma sa Diyos ug sa ilang isigkatawo! (Mateo 22:37-39) Makaseguro ka nga ang tanang gisaad sa Diyos matuman na unya. “Akong gisulti gayod kini,” nag-ingon ang Diyos, “akong ipadangat usab kini.”—Isaias 46:11.

Apan, aduna pay daghang butang nga angay nimong makat-onan bahin kang Jehova nga Diyos ug sa iyang gisaad nga bag-ong kalibotan. Pananglitan, unsay pamatuod nga kining bag-ong kalibotan haduol na? Sa unsang paagi pulihan sa Gingharian sa Diyos ang tanang kagamhanan sa yuta? Ug unsa unay mahitabo sa dili pa laglagon ang tanang kagamhanan sa yuta? Ang mga Saksi ni Jehova malipayng motabang kanimo sa pagsusi sa tubag sa maong mga pangutana. Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang panid 32 niining magasina.

Hapit nang matuman ang dugay nang gipangandoy sa tawo nga usa ka bag-ong kalibotan sa pagkamatarong. Alang sa kadaghanan nga nangamatay na, ang kamatayon dili mao ang kataposan. Ang pagkabuhi pag-usab dili lamang posible—kini maoy kabubut-on sa Diyos. Posible gayod nga mabuhi pag-usab ang mga patay! Oo, mao kana ang “tinuod nga kinabuhi,” ang kinabuhi “sa umaabot.”—1 Timoteo 4:8; 6:19.