Mabuhi Pag-usab ang mga Patay!

DIHA sa usa ka salida sa sine pipila na ka tuig kanhi, makita ang usa ka batan-ong lalaki nga nagbarog duol sa lubnganan sa iyang minahal. “Kanunayng moingon si Mama nga lubnganan gyoy atong paingnan,” matod pa niya. Dayon, samtang gipakita makadiyot ang lapida, siya midugang: “Unta dili ingon niana.”

Sama gayod niana ang gibati sa bilyonbilyong tawo nga nawad-ag minahal sa kinabuhi. Pagkamakalilisang nga kaaway ang kamatayon! Bisan pa niana, ang Diyos nagsaad: “Ingong kataposang kaaway, ang kamatayon pagawagtangon.” (1 Corinto 15:26) Apan, kon kita gidisenyo nga mabuhi sa walay kataposan, nganong mamatay man kita? Sa unsang paagi pagawagtangon ang kamatayon?

Kon Nganong Kita Matigulang ug Mamatay

Mahitungod kang Jehova nga Diyos, nga atong Maglalalang, ang Bibliya nag-ingon: “Hingpit ang iyang kalihokan.” (Deuteronomio 32:4; Salmo 83:18) Ang unang tawo nga si Adan gilalang nga hingpit, ug siya mabuhi unta hangtod sa hangtod  didto sa Eden, ang Paraisong tanaman diin siya gibutang sa Diyos. (Genesis 2:7-9) Nganong gipalayas man si Adan sa Paraiso ug nganong siya matigulang man ug mamatay?

Sa yanong pagkasulti: Wala tumana ni Adan ang sugo sa Diyos nga dili kaonon ang bunga sa usa ka kahoy. Ang Diyos klarong nagpasidaan kang Adan kon unsay silot kon siya mosupak, nga nag-ingon: “Mamatay ka gayod.” (Genesis 2:16, 17) Si Adan miduyog sa iyang asawa nga si Eva sa pagsupak nianang sugoa, busa sila gipalayas sa Diyos gikan sa Eden. Angay natong tagdon ang rason kon nganong gipalayas dayon sila. Ang Bibliya nag-ingon: ‘Aron dili ituy-od ni Adan ang iyang kamot ug mokuha usab sa bunga gikan sa kahoy sa kinabuhi diha sa tanaman ug mokaon ug mabuhi sa walay kataposan.’Genesis 3:1-6, 22.

Si Adan ug Eva namatay tungod sa ilang pagkamasinupakon, apan nganong ang tanan nilang kaliwat matigulang man ug mamatay? Tungod kay sila nakapanunod sa sala ni Adan, ug miresulta kini sa pagkadili-hingpit ug kamatayon sa tanan nilang mga anak. Ang Bibliya nagpatin-aw: “Ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo [si Adan] ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man.”Roma 5:12.

Posible nga Mabuhi Pag-usab ang mga Patay

Sa ato nang nabasa ganina, “ang kamatayon pagawagtangon.” Kini mahanaw sa dayon! (1 Corinto 15:26) Apan sa unsang paagi? Ang Bibliya nagpatin-aw niini: “Pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarong ang tanang matang sa tawo igapahayag nga matarong alang sa kinabuhi.” (Roma 5:18) Unsa man ang nagpaposible nga ang usa makabaton ug matarong nga baroganan atubangan sa Diyos ug makatagamtam ug kinabuhing walay kataposan?

Mao kana ang tagana sa Diyos nga magpapas sa sala nga napanunod sa tanang tawo gikan kang Adan. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang gasa nga ginahatag sa Diyos mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.” (Roma 6:23) Bahin niining tagana nga magpahayag sa mga tawo nga matarong alang sa kinabuhi, si Jesus miingon: “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan [sa katawhan] nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”Juan 3:16.

Hunahunaa ra kon unsa ka dako ang gugma sa Diyos alang kanato, maingon man ang gugma sa iyang Anak nga si Jesu-Kristo, kinsa nag-antos pag-ayo alang kanato. Si apostol Pablo misulat: ‘Ang Anak sa Diyos nahigugma kanako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako.’ (Galacia 2:20) Apan, nganong si Jesus lang ang bugtong tawo nga makahimo “sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat” alang kanato ug sa ingon magluwas kanato gikan sa makamatayng epekto sa sala?Mateo 20:28.

Si Jesus lang ang makahimo niana tungod kay siya lamang ang bugtong tawo nga wala makapanunod sa sala ni Adan. Ngano man? Tungod kay ang kinabuhi ni Jesus milagrosong gibalhin gikan sa langit ngadto sa tagoangkan ni Maria, nga usa ka ulay. Busa, ingon sa gisulti sa manulonda kang Maria, ang iyang anak pagatawgong “balaan, Anak sa Diyos.” (Lucas 1:34, 35) Kanay hinungdan kon nganong si Jesus gitawag nga “kataposang Adan” ug kon nganong siya wala makapanunod sa sala sa “unang tawo nga si Adan.” (1 Corinto 15:45) Tungod kay si Jesus wala may  sala, siya makahatag sa iyang kaugalingon ingong “katugbang nga lukat”—ang iyang kinabuhi maoy katugbang o katumbas sa hingpit, walay sala, nga unang tawo.1 Timoteo 2:6.

Pinaagi sa lukat, gipaposible sa Diyos nga atong mabatonan ang giwala sa unang Adan—ang kinabuhing walay kataposan sa paraiso sa yuta. Sanglit nangamatay na ang kadaghanan sa katawhan, kinahanglang banhawon sila aron makatagamtam niini nga panalangin. Pagkanindot kana nga palaaboton! Apan, lisod ba kanang tuohan?

Kon Nganong Kita Makatuo

Lisod ba gayong tuohan nga si Jehova nga Diyos, kinsa maoy naglalang sa kinabuhi, makahimo sa paglalang pag-usab sa usa ka tawo nga patay na? Tagda ang katakos sa pagsamkon—o pagsabak—nga gihatag sa Diyos ngadto sa unang babaye. “Si Adan nakigdulog kang Eva,” ug mga siyam ka bulan sa ulahi, natawo ang usa ka binuhat nga kamay-ong nila. (Genesis 4:1) Ang pagkaporma sa bata diha sa tagoangkan ni Eva giisip gihapon nga usa ka milagro, nga dili gayod matugkad sa hunahuna sa tawo!Salmo 139:13-16.

Sa pagkakaron, ang kadaghanan sa mga tawo wala na maghunahuna nga usa ka milagro ang pagpanganak tungod kay gatosan ka libo ang ipanganak kada adlaw. Hinunoa, daghan gihapon ang dili makatuo nga mabuhi pag-usab ang mga patay. Sa dihang giingnan ni Jesus ang mga tawong nagbangotan sa kamatayon sa usa ka dalagita sa paghunong na sa paghilak kay kini natulog lang, “ilang gikataw-an siya nga mayubiton” tungod kay sila nahibalo nga siya namatay. Apan si Jesus miingon sa dalagita: “‘Bangon!’ Ug dihadiha ang dalagita mibangon ug misugod paglakaw.” Nagpadayon ang asoy: “Dihadiha [ang mga tawo nga atua didto] nalipay pag-ayo.”Marcos 5:39-43; Lucas 8:51-56.

Sa dihang gipakuha ni Jesus ang bato nga gitabon sa lubnganan sa iyang minahal nga higalang si Lazaro, ang igsoon niini nga si Marta, mitutol: “Ginoo, baho na siya sa pagkakaron, kay ikaupat na man ka adlaw.” Apan, pagkadako sa ilang kalipay sa dihang gibuhi pag-usab ni Jesus si Lazaro! (Juan 11:38-44) Daghan ang nakasaksi sa mga milagro nga gihimo ni Jesus. Sa dihang nabilanggo si Juan Bawtista, ang mga tinun-an ni Juan nagtaho kaniya sa mga butang nga gihimo ni Jesus, nga nag-ingon: “Ang mga patay gipamangon.”Lucas 7:22.

Mabuhi Pag-usab Pinaagi sa Pagkabanhaw

Nganong gihimo man ni Jesus ang maong mga milagro, nga sa ngadtongadto nasakit ug nangamatay ra man ang iyang gipamanhaw? Gihimo niya kadto ingong pamatuod nga ang giwala sa unang Adanang kinabuhing walay kataposan sa paraiso sa yutamahimo gayong ipasig-uli. Ang pagpamanhaw nga gihimo ni Jesus nagpakita kon sa unsang paagi ang milyonmilyong tawo sa ngadtongadto “magapanag-iya sa yuta” ug “magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”Salmo 37:29.

Ikalipay nga mahimong mahilakip kita niadtong adunay paglaom nga mabuhi sa walay kataposan kon atong ipakita ang “diyosnong pagkamahinalaron,” o debosyon. Ang maong debosyon, matod pa sa Bibliya, ‘naghupot ug saad sa kinabuhi karon ug sa umaabot.’ Kanang ‘kinabuhi sa umaabot’ gitawag usab ug “tinuod nga kinabuhi.”1 Timoteo 4:8; 6:19.

Atong susihon kon sama sa unsa unya kanang tinuod nga kinabuhi—ang kinabuhi didto sa matarong nga bag-ong kalibotan.

[Hulagway sa panid 6]

“Sila nalipay pag-ayo”