“Ayawg salig sa gabok nga damyo,” misulat ang Ingles nga magsusulat ug dula nga si William Shakespeare. Busa sa dili ka pa motaak sa damyo, paneguroa nga dili gabok ang kahoy.

ANG gisulti ni Shakespeare susama ra sa gipamulong sa maalamong Haring Solomon sa karaang Israel, nga mga 3,000 ka tuig kanhi misulat: “Ang buangbuang motuo sa tanang butang; apan ang mga tawong maalamon magbantay sa ilang lakang.” (Proverbio 14:15, Today’s English Version) Oo, buangbuang ray motuo sa tanan niyang madunggan, ug modesisyon siya pinasukad sa way hinungdang tambag o pagtulon-an. Ang wala sa lugar nga pagsalig—sama sa pagtaak diha sa gabok nga damyo—mahimong mosangpot ug kadaot. Tingali mangutana ka, ‘Duna bay atong kakuhaag giya nga atong kasaligan?’

Sa tibuok kalibotan, minilyon ang nagpakitag bug-os nga pagsalig sa usa ka karaang libro nga gitawag ug Balaang Bibliya. Ilang gitamod kining libroha ingong giya sa pagtultol sa ilang lakang. Mohimo sila ug mga desisyon pinasukad sa tambag niini ug molihok sila sumala sa mga pagtulon-an niini. Ikaingon ba nato nga kining mga tawhana nagtaak sa gabok nga damyo? Ang tubag niana nga pangutana nag-agad sa tubag sa laing pangutana, Unsa ang lig-ong mga katarongan kon nganong makasalig kita sa Bibliya? Gituki niining espesyal nga gula sa Pagmata! ang pamatuod nga ang Bibliya kasaligan.

Kining maong gula sa Pagmata! wala mamugos kanimo sa pagtuo sa pipila ka doktrina o mga ideya. Hinunoa, gipadayag lang niini ang lig-ong pamatuod nga nakapakombinsir sa minilyon nga ang Bibliya kasaligan gayod. Sa mabasa na nimo ang mga artikulo niini nga gula, ikaw nay mag-igo kon mosalig ka ba sa Bibliya o dili.

Kini nga ulohan angay nimong hatagan ug dakong pagtagad. Kon tinuod nga ang Bibliya maoy usa ka kasaligang tuboran sa giya nga gikan sa atong Maglalalang, nan ang pagpamati sa gipamulong niini makahatag ug kaayohan kanimo ug sa imong mga minahal.

Apan, hisgotan una nato ang pipila ka talagsaong mga butang bahin sa Bibliya. Dayag nga talagsaon gayod kini nga basahon.