ANG pipila ka eskolar karon nag-ingon nga si Satanas wala gayod maglungtad. Sila miingon nga siya mugna lang sa hunahuna sa mga tawo. Kining isyuha dili bag-o. “Ang kinadak-ang panglimbong nga gihimo sa Yawa,” misulat ang ika-19ng siglo nga magbabalak nga si Charles-Pierre Baudelaire, “mao ang pagkombinsir kanato nga siya wala maglungtad.”

Naglungtad ba gayod si Satanas? Kon mao, sa unsang paagi siya mitungha? Siya ba ang dili-makitang gahom nga maoy hinungdan sa mga problema nga mihampak sa atong kalibotan? Sa unsang paagi ikaw makalikay sa iyang daotang impluwensiya?

Si Satanas ba ang dili-makitang gahom nga maoy nakaingon sa mga problema nga mihampak sa atong kalibotan?

Kon Unsay Giingon sa Bibliya

Ang Bibliya naghubit kang Satanas ingong usa ka tinuod nga persona nga naglungtad diha sa dili-makitang dapit sa mga espiritu. (Job 1:6) Kini nagtug-an kanato bahin sa iyang daotan ug mapintas nga mga kinaiya maingon man sa iyang daotang mga buhat. (Job 1:13-19; 2:7, 8; 2 Timoteo 2:26) Girekord pa gani niini ang panag-estorya ni Satanas uban sa Diyos ug kang Jesus.—Job 1:7-12; Mateo 4:1-11.

Sa unsang paagi siya mitungha? Dugay na kaayo sa wala pa motungha ang tawo, gilalang sa Diyos ang iyang “panganay” nga Anak, kinsa sa ulahi nailhang si Jesus. (Colosas 1:15) Sa ngadtongadto, gilalang usab ang ubang ‘mga anak sa Diyos’ nga gitawag ug mga manulonda. (Job 38:4-7) Silang tanan hingpit ug matarong. Apan, usa kanila ang nahimong Satanas.

 Sa paglalang kaniya, siya wala nganli ug Satanas. Kini maoy usa ka mahubitong ngalan, nga nagkahulogang “Kontra; Kaaway; Magsusumbong.” Siya gitawag ug Satanas tungod kay siya mipili sa pagsupak sa Diyos.

Naugmad niining espiritu nga linalang ang garbo ug tinguha sa pagpakig-indig sa Diyos. Gusto niyang simbahon siya sa uban. Sa dihang ang panganay nga Anak sa Diyos, si Jesus, dinhi sa yuta, gisulayan pa gani ni Satanas ang pagtental kang Jesus sa ‘paghimog usa ka buhat sa pagsimba’ ngadto kaniya.—Mateo 4:9.

Si Satanas “wala mobarog nga lig-on diha sa kamatuoran.” (Juan 8:44) Iyang gipasabot nga ang Diyos bakakon, nga sa pagkatinuod, siya mao ang bakakon. Iyang giingnan si Eva nga siya mahimong sama sa Diyos, nga ang tinuod si Satanas mao ang gustong mahisama sa Diyos. Ug pinaagi sa iyang malipotong mga paagi, iyang nakab-ot ang iyang mahakogong tinguha. Iyang giimpluwensiyahan si Eva sa pag-ila kaniya nga mas labaw kay sa Diyos. Pinaagi sa pagsugot kaniya, si Eva naghimo kang Satanas nga iyang diyos.—Genesis 3:1-7.

Pinaagi sa pag-aghat ug rebelyon, kining sinaligan kanhi nga manulonda naghimo sa iyang kaugalingon nga Satanas—usa ka kontra ug kaaway sa Diyos ug sa tawo. Ang terminong “Yawa,” nga nagkahulogang “Mapasipalahon,” gidugang usab ngadto sa ngalan niining daotang manulonda. Kining numero-unong makasasala nag-impluwensiya usab sa ubang mga manulonda sa pagsupak sa Diyos ug pagduyog sa iyang pagrebelde. (Genesis 6:1, 2; 1 Pedro 3:19, 20) Kini nga mga manulonda wala makapaarang-arang sa kahimtang sa katawhan. Tungod sa ilang pagsundog sa mahakogong mga dalan ni Satanas, “ang yuta napuno sa kapintasan.”—Genesis 6:11; Mateo 12:24.

Unsa ka Gamhanan ang Impluwensiya ni Satanas?

Ang usa ka kriminal mahimong magpapas sa iyang mga marka sa tudlo gikan sa nahitaboan sa krimen aron siya dili mailhan. Apan, pag-abot sa mga polis, ilang mamatikdan nga kon dunay nahitabong krimen, duna gayoy kriminal. Si Satanas, ang orihinal nga “mamumuno,” naningkamot sa pagtago kon kinsa siya. (Juan 8:44; Hebreohanon 2:14) Sa dihang nakigsulti kang Eva, si Satanas nagtakoban pinaagi sa paggamit ug halas. Naningkamot gihapon siya sa pagtakoban karon. Iyang ‘gibutaan ang mga hunahuna sa mga dili-magtutuo’ aron dili mahibaloan ang gidak-on sa iyang kusganong impluwensiya.—2 Corinto 4:4.

Hinunoa, gipaila ni Jesus si Satanas ingong ang kriminal nga maoy nakaingon sa daotang kalibotan nga atong gipuy-an. Iyang gitawag siya nga “ang magmamando niining kalibotana.” (Juan 12:31; 16:11) “Ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan,” misulat si apostol Juan. (1 Juan 5:19) Si Satanas malamposong naggamit sa “tinguha sa unod ug [sa] tinguha sa mga mata ug [sa] mapagawalong pagpasundayag sa mga kahinguhaan sa kinabuhi sa usa” sa ‘pagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta.’ (1 Juan 2:16; Pinadayag 12:9) Sa katibuk-an, siya ang gisugot sa katawhan.

Sama sa nahitabo ni Eva, kadtong mosugot kang Satanas, sa pagkatinuod, naghimo kaniya nga ilang diyos. Busa, si Satanas mao “ang diyos niini nga sistema sa mga butang.” (2 Corinto 4:4) Ang mga epekto sa iyang pagmando naglakip sa pagkasalingkapaw ug kabakakan; gubat, pagpaantos ug pagpamatay; krimen, kahakog ug korapsiyon.

Kon sa Unsang Paagi Makalikay Ka sa Iyang Impluwensiya

Ang Bibliya nagpasidaan: “Hupti ninyo ang maayong panghunahuna, magmabinantayon.” Ngano? Tungod kay “ang inyong kaaway, ang Yawa, nagasuroysuroy sama sa usa ka leyon nga nagangulob, nga nagapangitag matukob.” (1 Pedro 5:8) Bisan tuod makapahinuklog kining tekstoha, makapalipay ang pagkahibalo nga kadto lamang wala maghupot sa ilang maayong panghunahuna—kadtong wala magbantay—ang “malupigan ni Satanas.”—2 Corinto 2:11.

Hinungdanon nga atong ilhon ang kamatuoran nga si Satanas naglungtad gayod ug atong tugotan ang Diyos sa ‘pagpalig-on’ ug ‘pagpakusgan’ kanato. Pinaagi niana kita ‘makabarog batok kang Satanas’ ug makadapig sa Diyos.—1 Pedro 5:9, 10.