Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Hunyo 2006

Kalinaw sa Yuta Matagamtam Na Gayod!

Kalinaw sa Yuta Matagamtam Na Gayod!

NAGTUO ang pipila nga pinaagi lamang sa kapintasan ilang makab-ot ang politikal nga kagawasan ug espirituwal nga kaputli—nga ang malaglagong puwersa lamang ang makahanaw sa wala-kaangayi nga mga magmamando. Gigamit usab sa pipila ka kagamhanan ang terorismo aron mamentinar ang kaangayan ug makontrolar ang mga tawo. Apan kon tinuod nga ang terorismo maoy usa ka epektibong paagi sa pagmando ug pagreporma sa mga tawo, kini mosangpot unta sa kalinaw, kauswagan, ug kalig-on. Ug sa di madugay, ang kapintasan ug kahadlok mahanaw. Nakita ba nato ang maong mga resulta?

Ang tinuod mao nga ang terorismo makapahuyang sa pagtahod sa kinabuhi ug moresulta sa pag-ulag dugo ug kapintasan. Tungod sa ilang kasakit, ang mga biktima sagad manimalos, nga mosangpot sa dugang pagpanglupig ug, sa baylo, sa dugang pagpanimalos.

Ang Kapintasan Dili Makasulbad sa Atong mga Problema

Ang mga tawo naningkamot sa pagsulbad sa ilang mga problema sa politika, relihiyon, ug sa katilingban sulod sa linibong katuigan. Apan ang tanan nilang paningkamot napakyas. Uyon kini sa giingon sa Bibliya: “Ako nahibalo pag-ayo, Oh Jehova, nga dili iya sa yutan-ong tawo ang iyang dalan. Dili iya sa tawo nga nagalakaw bisan ang pagtultol sa iyang lakang.” (Jeremias 10:23) Si Jesus miingon: “Ang kaalam mapamatud-ang maayo o daotan pinaagi sa mga resulta [niini].” (Mateo 11:19, The New Testament in Modern English, ni J. B. Phillips) Kon ipadapat sa malangkobong paagi, kining mga prinsipyoha sa Bibliya nagpakita nga ang terorismo maoy usa ka sayop nga paglaom. Ang mga resulta sa terorismo dili kagawasan ug kalipay, kondili kamatayon, kasakitan, ug kalaglagan. Kining daotang resulta mikuyanap sa ika-20ng siglo ug nagsugod na sa paglukop sa ika-21ng siglo. Daghan ang nag-ingon nga inay sulbad, ang terorismo maoy usa sa mga problema.

“Kada adlaw ako naglaom nga wala untay mamatay sa akong pamilya ug mga higala . . . Tingali nagkinahanglan tag milagro.” Kanay gisulat sa usa ka dalagita kansang yutang natawhan gigusbat sa kapintas sa mga terorista. Ang iyang giingon sama ra sa konklusyon nga nakab-ot sa daghang tawo: Ang tawo walay katakos sa pagsulbad sa iyang mga problema. Ang Maglalalang lamang sa tawo ang makasulbad sa mga kalisdanan karon sa yuta, lakip na sa terorismo. Apan nganong angay kitang mosalig sa Diyos?

Kon Nganong ang Diyos Takos sa Atong Pagsalig

Ang usa ka rason mao nga ingong Maglalalang, si Jehova naghatag kanatog kinabuhi ug buot niyang kita magpahimulos niini uban ang kalinaw ug katagbawan. Ang manalagna sa Diyos nga si Isaias napalihok sa pagsulat: “Karon, Oh Jehova, ikaw ang among Amahan. Kami ang yutang-kulonon, ug ikaw ang among Magkukulon; ug kaming tanan maoy buhat sa imong kamot.” (Isaias 64:8) Si Jehova ang Amahan sa katawhan, ug ang mga tawo sa tanang kanasoran bililhon alang kaniya. Ang inhustisya ug pagdumot nga mosangpot sa terorismo dili iyang sayop. Ang maalamong Haring Solomon miingon kaniadto: “Ang matuod nga Diyos naghimo sa katawhan nga matul-id, apan sila nagapangita ug daghang plano.” (Ecclesiastes 7:29) Ang pangunang hinungdan sa terorismo dili tungod kay walay katakos ang Diyos kondili tungod sa pagkadaotan sa tawo ug sa impluwensiya sa mga demonyo.—Efeso 6:11, 12.

Ang laing rason kon nganong kita makasalig kang Jehova mao nga siya lang ang bug-os nga makasabot sa hinungdan sa mga suliran sa tawo ug kon unsaon kini pagsulbad tungod kay siya ang naglalang kanila. Kining kamatuorana maoy gisulti sa Bibliya sa Proverbio 3:19: “Si Jehova pinaagi sa kaalam nagtukod sa yuta. Siya lig-ong nagpahimutang sa kalangitan pinaagi sa katakos sa  pag-ila.” Uban ang bug-os nga pagsalig sa Diyos, ang usa ka lalaki sa kakaraanan misulat: “Asa ba magagikan ang akong tabang? Ang akong tabang nagagikan kang Jehova, ang Magbubuhat sa langit ug sa yuta.”—Salmo 121:1, 2.

Aniay ikatulong rason kon nganong kita angayng mosalig sa Diyos: Siya may gahom sa pagtapos sa mapintas nga pag-ulag dugo. Sa panahon ni Noe “ang yuta napuno sa kapintasan.” (Genesis 6:11) Kalit ug bug-os ang paghukom sa Diyos: “[Ang Diyos] wala magpugong sa pagsilot sa usa ka karaang kalibotan . . . sa dihang siya nagpadala ug lunop sa usa ka kalibotan sa dili-diyosnong katawhan.”—2 Pedro 2:5.

Ang Bibliya naghisgot sa leksiyon nga angay natong makat-onan bahin sa Lunop sa adlaw ni Noe: “Si Jehova mahibalo kon unsaon pagluwas sa katawhan nga may diyosnong pagkamahinalaron gikan sa pagsulay, apan nagtagana sa dili-matarong nga katawhan alang sa adlaw sa paghukom aron pagalaglagon.” (2 Pedro 2:9) Ang Diyos makaila sa mga tawong gusto gayod ug mas maayong kinabuhi ug sa mga tawong naghimo sa kinabuhi sa ubang mga tawo nga alaot. Kining ulahing matang iyang gilain alang sa “kalaglagan sa mga tawong dili-diyosnon.” Apan kadtong nagtinguha ug kalinaw, siya nag-andam ug usa ka bag-ong yuta nga niana magpuyo ang pagkamatarong.—2 Pedro 3:7, 13.

Dumalayon nga Kalinaw sa Yuta!

Ang mga magsusulat sa Bibliya sagad naggamit sa pulong “yuta” sa dihang maghisgot ug mga tawo. Pananglitan, ang Genesis 11:1 nag-ingon nga ang “tibuok yuta,” ang mga tawo nga buhi niadtong panahona, usa lang ug pinulongan. Kini ang kahulogang gihunahuna ni apostol Pedro sa dihang siya misulat bahin sa “usa ka bag-ong yuta.” Bag-ohon ni Jehova nga Diyos ang tawhanong katilingban sa paagi nga ang pagkamatarong ug hustisya mopuli sa kapintasan ug pagdumot nga mora bag mao nay permanenteng “mga molupyo” sa yuta. Sa tagna nga natala sa Miqueas 4:3, ang Bibliya nagsugilon kanato: “Siya magahukom gayod taliwala sa daghang mga katawhan, ug magatul-id sa mga butang labot sa gamhanang mga nasod sa halayo. Ug ilang pagasalsalon ang ilang mga espada nga mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw nga mga galab. Dili sila mobakyaw sa espada, nasod batok sa nasod, ni makakat-on pa sila sa gubat.”

Sa unsang paagi ang mga tawo magkinabuhi inigkatuman nianang tagnaa? Ang Miqueas 4:4 nag-ingon: “Sila manglingkod, ang tagsatagsa ilalom sa iyang paras ug ilalom sa iyang kahoyng  igos, ug walay usa nga magpakurog kanila.” Sa maong yutan-ong Paraiso, wala nay magkinabuhi sa kahadlok nga basin moatake na usab ang mga terorista. Makasalig ka ba nianang saara? Oo, “kay ang baba ni Jehova sa mga panon nagsulti niini.”—Miqueas 4:4.

Busa, samtang nagkaylap ang pagpanghulga sa mga terorista ug nangurog ang mga nasod tungod sa kapintasan, ang solusyon alang sa mga mahigugmaon sa kalinaw mao ang pagsalig kang Jehova. Walay suliran karon nga dili niya masulbad. Iyang hanawon ang kasakit, pag-antos, ug bisan ang kamatayon. Ang Bibliya nag-ingon: “Iyang lamyon gayod ang kamatayon hangtod sa kahangtoran, ug ang Soberanong Ginoong Jehova tinong magpahid sa mga luha gikan sa tanang nawong.” (Isaias 25:8) Ang gimahal nga kayutaan sa daghang katawhan, nga karon natugob sa kasakit ug kahadlok tungod sa terorismo, sa dili madugay magmadagayaon na sa mga bunga sa kalinaw. Ang maong kalinaw, nga gisaad sa Diyos “nga dili makabakak,” mao gayod ang gikinahanglan sa mga tawo.—Tito 1:2; Hebreohanon 6:17, 18.