HUNAHUNAA ang labing malipayong adlaw sa imong kinabuhi. Kadto bang naminyo ka o kadtong natawo ang inyong unang anak? O ang adlaw nga ikaw nabawtismohan? Tingali giisip nimo ang imong bawtismo ingong labing hinungdanon ug malipayong adlaw sa imong kinabuhi. Ug nalipay gyod ang imong mga isigkamagtutuo nga makita nga ikaw naghatag ug publikong pamatuod nga imong gihigugma ang Diyos sa tibuok nimong kasingkasing, kalag, hunahuna, ug kusog!—Mar. 12:30.

Seguradong gibati nimo ang dakong kalipay sa pag-alagad kang Jehova sukad sa imong bawtismo. Apan, ang pipila ka magmamantala dili na sama ka malipayon kaniadto. Nganong nahitabo kini? Nganong angay tang mopadayon sa pag-alagad kang Jehova nga malipayon?

KON NGANONG ANG PIPILA NAWAD-AG KALIPAY

Ang mensahe sa Gingharian ug ang saad ni Jehova nga taposon kining daotang sistema ug papuy-on kita sa bag-ong kalibotan seguradong makapalipay kanato. Dugang pa, ang Sofonias 1:14 nagpasalig: “Ang dakong adlaw ni Jehova haduol na. Kini haduol na, ug nagadali sa hilabihan.” Apan kon bation nato nga dugay na tang nagpaabot, mahimong mawala ang kalipay nga atong nabatonan kaniadto ug maluya kita sa pag-alagad sa Diyos.—Prov. 13:12.

Ang atong maayong panag-ubanay sa katawhan sa Diyos makadasig nato nga padayong moalagad kang Jehova nga malipayon. Gani, ang maayong panggawi sa mga alagad ni Jehova mao tingaliy nakadani kanato sa matuod nga pagsimba ug nakatabang nato sa pagsugod sa pag-alagad sa Diyos nga malipayon. (1 Ped. 2:12) Pero unsay mahitabo kon ang isigka-Kristohanon madisiplina kay wala mosunod sa mga sukdanan sa Diyos? Sa maong kahimtang, ang pipila nga nadani sa kamatuoran tungod sa maayong panggawi sa katawhan ni Jehova mahimong maluya ug mawad-ag kalipay.

Ang komersiyal nga propaganda sa daotang sistema ni Satanas mahimong makawala usab sa atong kalipay. Gigamit sa Yawa kining kalibotana sa pagpatuo kanato nga atong gikinahanglan ang mga butang nga sa tinuoray lang wala nato kinahanglana. Apan maayong hinumdoman nato ang giingon ni Jesus: “Walay usa nga mahimong ulipon sa duha ka agalon; kay mahimong dumtan niya ang usa ug higugmaon ang lain, o unongan niya ang usa ug tamayon ang lain. Dili kamo mahimong ulipon sa Diyos ug sa Bahandi.” (Mat. 6:24) Dili kita makaalagad kang Jehova nga malipayon ug sa samang higayon maningkamot nga mabatonan ang tanan nga puwede natong makuha niining kalibotana.

‘MAGMALIPAYON SA DIYOS SA ATONG KALUWASAN’

Ang pag-alagad kang Jehova dili bug-at alang niadtong nahigugma kaniya. (1 Juan 5:3) Hinumdomi nga si Jesus miingon: “Umari kanako, kamong  tanang nabudlayan ug nabug-atan, ug ako magapalagsik kaninyo. Isangon diha kaninyo ang akong yugo ug magtuon gikan kanako, kay ako malumog-buot ug mapainubsanon sa kasingkasing, ug kamo makakaplag ug kahayahay alang sa inyong mga kalag. Kay ang akong yugo masayon ug ang akong luwan magaan.” (Mat. 11:28-30) Ang pagpas-an sa yugo ingong tinun-an ni Kristo makahatag ug kalipay. Ug duna gyod kitay katarongan nga magmalipayon sa pag-alagad kang Jehova. Atong hisgotan ang tulo ka importanteng rason kon nganong kita ‘magmalipayon sa Diyos sa atong kaluwasan.’—Hab. 3:18.

Kita nag-alagad sa Maghahatag ug Kinabuhi, ang malipayong Diyos. (Buh. 17:28; 1 Tim. 1:11) Kita nahibalo nga utang nato ang atong kinabuhi sa atong Maglalalang. Busa padayon kitang nag-alagad kaniya nga malipayon, bisag pila ka tuig na ang milabay sukad kita mabawtismohi.

Nahuptan ni Héctor ang iyang kalipay pinaagi sa paghinumdom sa paglaom sa Gingharian ug sa pagpabiling aktibo

Tagda si Héctor, kinsa nag-alagad kang Jehova ingong nagapanawng magtatan-aw sulod sa 40 ka tuig. Bisag ‘ubanon’ na, siya malipayong nag-alagad kang Jehova. (Sal. 92:12-14) Tungod sa sakit sa iyang asawa, limitado ra ang mahimo ni Héctor sa pag-alagad sa Diyos, apan wala siya mawad-ig kalipay. Siya miingon: “Bisag makapaguol nga makita nga nag-anam ka luya ang akong asawa ug lisod ang pag-atiman kaniya, wala nako ni tugoti nga makapawala sa akong kalipay sa pag-alagad sa matuod nga Diyos. Ang pagkahibalo nga utang nako ang akong kinabuhi kang Jehova, kinsa naglalang sa tawo nga may katuyoan, maoy igong rason nga higugmaon ug alagaran siya sa tibuok nakong kasingkasing. Naningkamot ko nga magpabiling aktibo sa pagsangyaw, ug pirme kong maghunahuna sa paglaom sa Gingharian aron dili mawala ang akong kalipay.”

Si Jehova nagtagana sa halad lukat, busa nahimong posible nga kita magmalipayon. Sa pagkatinuod, “gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.” (Juan 3:16) Oo, ang atong sala mapasaylo ug kita makabaton ug kinabuhing walay kataposan kon kita motuo sa tagana sa Diyos nga halad lukat ni Jesus. Dili ba maayong rason kana nga magmapasalamaton? Ug dili ba ang atong pagkamapasalamaton sa lukat angayng magpalihok kanato sa pag-alagad kang Jehova nga malipayon?

Gipasimple ni Jesús ang iyang kinabuhi ug malipayon siyang nag-alagad kang Jehova sulod sa daghang katuigan

Usa ka brader sa Mexico nga ginganlag Jesús miingon: “Naulipon ko sa akong trabaho. Usahay, motrabaho kog lima ka sunodsunod nga relibo bisag di ko obligadong mobuhat ana. Gihimo nako kadto aron mas makakuwarta. Dayon nakakat-on ko bahin kang Jehova ug kon giunsa niya pagtagana ang  iyang minahal nga Anak alang sa katawhan. Gusto nakong moalagad niya. Busa akong gipahinungod ang akong kinabuhi kang Jehova, ug human magtrabaho sa kompaniya sulod sa 28 ka tuig, nakadesisyon ko nga moresayn ug mosulod sa bug-os panahong pag-alagad.” Kana ang sinugdanan sa daghang katuigan sa malipayong pag-alagad kang Jehova.

Ang bunga nga atong ipatungha moresulta sa kalipay, dili sa kaguol. Nahinumdom ka ba kon unsay imong kinabuhi sa wala ka pa makaila kang Jehova? Gipahinumdoman ni apostol Pablo ang mga Kristohanon sa Roma nga sila “kanhi mga ulipon sa sala” pero sa ulahi nahimong mga “ulipon sa pagkamatarong.” Sila nagpatunghag bunga “pinaagi sa pagkabalaan,” nga motultol sa kinabuhing walay kataposan. (Roma 6:17-22) Kita usab nagsunod sa balaan nga paagi sa pagkinabuhi, busa kita wala makasinatig kagul-anan nga resulta sa imoral o bayolenteng panggawi. Makapalipay gyod kana!

“Ang labing malipayong panahon sa akong kinabuhi mao kadtong gigugol nako sa pag-alagad kang Jehova.”—Jaime

Tagda si Jaime, usa ka ateyista ug ebolusyonista, nga boksidor usab. Si Jaime misugod pagtambong sa mga tigom ug nakadayeg sa gugma nga iyang nakita didto. Aron mabiyaan ang iyang kanhing pagkinabuhi, siya mihangyo kang Jehova nga tabangan siya sa pagtuo Kaniya. “Anam-anam nakong naamgohan nga duna gyoy mahigugmaong Amahan ug maluluy-ong Diyos,” matod ni Jaime. “Ang pagsunod sa matarong nga mga sukdanan ni Jehova nakapanalipod kanako. Kon wala pa ko mag-usab, lagmit namatay na ko, sama sa akong kanhing mga higalang boksidor. Ang labing malipayong panahon sa akong kinabuhi mao kadtong gigugol nako sa pag-alagad kang Jehova.”

AYAWG HUNONG!

Unsa kahay angay natong bation samtang nagpaabot kita sa kataposan niining daotang sistema sa mga butang? Hinumdomi nga kita “nagapugas alang sa espiritu” ug “moani ug kinabuhing walay kataposan.” Busa, “dili kita mohunong sa pagbuhat ug maayo, kay sa takdang panahon kita moani kon kita dili molunga.” (Gal. 6:8, 9) Sa tabang ni Jehova, hinaot nga kita molahutay, maningkamot sa pag-ugmad sa mga hiyas nga gikinahanglan aron maluwas sa “dakong kasakitan,” ug padayong mag-alagad kang Jehova nga malipayon bisan pa sa mga kalisdanan.—Pin. 7:9, 13, 14; Sant. 1:2-4.

Makasalig kita nga ang atong paglahutay pagagantihan, kay ang Diyos nahibalo sa atong gibuhat ug sa atong gugma kaniya ug sa iyang ngalan. Kon padayon kitang moalagad kang Jehova nga malipayon, mahisama kita kang salmistang David, kinsa miingon: “Si Jehova gibutang ko sa kanunay sa akong atubangan. Tungod kay ania siya sa akong tuong kamot, ako dili matarog. Busa nagamaya ang akong kasingkasing, ug ang akong himaya nakiling nga magmalipayon. Labot pa, ang akong unod magapuyo sa kasegurohan.”—Sal. 16:8, 9.