“Ikaw, Oh Israel, akong alagad, ikaw, Oh Jacob, nga akong gipili, ang binhi ni Abraham nga akong higala.”—ISA. 41:8.

AWIT: 91, 22

1, 2. (a) Nganong nahibalo kita nga ang mga tawo puwedeng mahimong higala sa Diyos? (b) Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

GIKAN sa duyan ngadto sa lubnganan, gugma ang atong labing dakong panginahanglan. Ang mga tawo nagkinahanglag gugma ug nangandoy nga higugmaon. Dili lang romantikong gugma ang atong gikinahanglan. Gusto natong makighigala ug masuod sa uban. Pero dunay matang sa gugma nga labaw natong gikinahanglan—ang gugma ni Jehova. Daghan ang dili makatuo nga ang mga tawo mahimong makabaton ug suod, mahigugmaong panaghigala uban sa Labing Gamhanang Diyos, usa ka dili makitang Espiritu sa langit. Ingon ba sab niana ang atong pagbati? Dili gayod!

2 Gipakita sa Bibliya nga dunay dili hingpit nga mga tawo nga nahimong higala sa Diyos. Ang ilang ehemplo takos pamalandongon, kay ang pag-ugmad sa maong panaghigala mao ang labing hinungdanong tumong nga atong makab-ot. Ang usa ka talagsaong pananglitan niadtong nakaugmad niana mao si Abraham. (Basaha ang Santiago 2:23.) Nganong nasuod pag-ayo si Abraham kang  Jehova? Usa ka pangunang rason mao ang iyang pagtuo. Gani, ang Bibliya nagtawag kang Abraham nga “amahan sa tanan nga nagbatog pagtuo.” (Roma 4:11) Busa tan-awon nato kon sa unsang paagi ang pagtuo ni Abraham nakapasuod niya sa Diyos. Pangutan-on sab nato ang atong kaugalingon, ‘Unsaon nako pagsundog ang pagtuo ni Abraham ug pagpalig-on ang akong panaghigala kang Jehova?’

SA UNSANG PAAGI SI ABRAHAM NAHIMONG HIGALA NI JEHOVA?

3, 4. (a) Hubita ang lagmit kinadak-ang pagsulay sa pagtuo ni Abraham. (b) Nganong andam si Abraham sa paghalad kang Isaac?

3 Handurawa ang usa ka tigulang nga lalaki nga nagtungas sa bukid. Lagmit kini ang kinalisdang panaw sa iyang kinabuhi. Dili ang iyang edad ang nakapalisod niini, kay bisag siya mga 125 anyos na, siya baskog pa. [1] Nagsunod niya ang bata-bata pang lalaki nga tingali nag-edad ug 25. Mao kana ang iyang anak nga si Isaac, kinsa nagpas-an ug sugnod. Si Abraham nagdalag kutsilyo ug panghaling. Si Jehova nagsugo kaniya sa paghalad sa iyang anak!—Gen. 22:1-8.

4 Si Abraham nag-atubang sa lagmit kinadak-ang pagsulay sa iyang pagtuo. Ang pipila moingon nga ang Diyos mapintas tungod sa iyang pagsugo niana kang Abraham, ug ang uban moingon nga ang pagkamasinugtanon ni Abraham binuta ug wala siya mahigugma sa iyang anak. Makaingon sila niana kay sila walay pagtuo ug wala makasabot kon unsa ang pagtuo. (1 Cor. 2:14-16) Dili binuta ang pagsugot ni Abraham sa Diyos. Hinunoa, siya misugot kay siya nakakita. Tungod sa iyang lig-ong pagtuo, iyang nakita nga ang iyang langitnong Amahan, si Jehova, dili gayod magsugo sa Iyang matinumanong mga alagad sa pagbuhat ug bisan unsa nga moresultag permanenteng kadaot. Si Abraham nahibalo nga kon siya mosugot kang Jehova, ang iyang Diyos magpanalangin kaniya ug sa iyang minahal nga anak. Sa unsa gipasukad ang maong pagtuo? Sa kahibalo ug kasinatian.

5. Sa unsang paagi tingali nakakat-on si Abraham bahin kang Jehova, ug unsay iyang pagbati tungod sa maong kahibalo?

5 Kahibalo. Bisag nagdako siya sa Ur, usa ka siyudad sa Caldea nga puno sa idolatriya, si Abraham nakaila kang Jehova. Sa unsang paagi kana nahitabo, nga ang iyang amahang si Tera usa man ka tigsimbag diyosdiyos? (Jos. 24:2) Ang Bibliya wala magtug-an, pero nagpadayag kini nga si Abraham ikasiyam nga henerasyon gikan kang Sem, usa sa mga anak ni Noe ug tawong may dakong pagtuo. Si Sem nabuhi hangtod nga si Abraham nag-edad ug mga 150. Wala ta makaseguro kon si Abraham nakakat-on bahin kang Jehova gikan kang Sem. Pero posible nga gisultian ni Sem ang iyang mga paryente bahin kang Jehova. Lagmit nakaabot kana kang Abraham ug nakatandog sa iyang kasingkasing. Ang iyang nakat-onan nagpalihok niya sa paghigugma sa Diyos, ug ang maong kahibalo nakatabang niya sa pagpalig-on sa iyang pagtuo.

6, 7. Sa unsang paagi ang mga kasinatian ni Abraham nagpalig-on sa iyang pagtuo?

6 Kasinatian. Sa unsang paagi si Abraham nakabatog kasinatian nga nagpalig-on sa iyang pagtuo kang Jehova? Ikaingon nga ang hunahuna moresultag pagbati ug ang pagbati moresultag buhat. Tungod sa mga butang nga nadunggan ni Abraham bahin sa Diyos, siya mibatig labihang kahingangha ug lalom nga pagtahod kang “Jehova nga Labing Hataas nga Diyos, Magmumugna sa langit ug sa yuta.” (Gen. 14:22) Ang Bibliya nagtawag niana nga “diyosnong kahadlok,” ug hinungdanon kana sa pagpalig-on sa atong panaghigala uban sa Diyos. (Heb. 5:7; Sal. 25:14) Kana nga diyosnong kahadlok nagpalihok kang Abraham sa pagsugot kang Jehova.

7 Ang Diyos nagsugo sa tigulang nga si Abraham ug Sara sa pagbiya sa Ur ug pagbalhin  sa laing nasod. Magpuyo sila sa mga tolda sa tibuok nilang kinabuhi. Tungod sa iyang pagkamasinugtanon, si Abraham gipanalanginan ug gipanalipdan ni Jehova. Pananglitan, nahadlok siya nga ang iyang matahom nga asawang si Sara ilogon gikan kaniya ug patyon siya. Natural lang nga mahadlok si Abraham, apan wala niya kana tugoti nga mopugong kaniya sa pagsugot kang Jehova. Duha ka higayon nga si Jehova nangilabot ug nanalipod kang Abraham ug Sara sa milagrosong paagi. (Gen. 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Ang maong mga kasinatian nagpalig-on sa pagtuo ni Abraham.

8. Sa unsang paagi makabaton kitag kahibalo ug kasinatian nga magpalig-on sa atong panaghigala kang Jehova?

8 Mahimo ba natong suod nga higala si Jehova? Oo! Ang kahibalo ug kasinatian nga atong gikinahanglan dali na natong mabatonan. Sa iyang panahon, si Abraham diyutay lag nahibaloan sa dagayang bahandi ug kaalam nga makita karon sa Bibliya. (Dan. 12:4; Roma 11:33) Ang Pulong sa Diyos puno sa bahandi nga makapalalom sa atong kahibalo bahin sa “Magmumugna sa langit ug sa yuta” ug makatabang nato sa pagbaton ug lalom nga pagtahod ug gugma kaniya. Samtang ang maong mga pagbati magpalihok nato sa pagsugot sa Diyos, kita makabatog kasinatian kay nakita nato kon unsay resulta sa pagsugot kaniya. Atong makita nga ang iyang tambag manalipod kanato ug siya magpanalangin ug magpalig-on kanato. Atong makat-onan nga ang tibuok kasingkasing nga pag-alagad sa Diyos moresultag katagbawan, kalinaw, ug kalipay. (Sal. 34:8; Prov. 10:22) Samtang modako ang atong kahibalo ug kasinatian, ang atong pagtuo ug panaghigala kang Jehova molig-on usab.

KON SA UNSANG PAAGI NAHUPTAN NI ABRAHAM ANG IYANG PANAGHIGALA SA DIYOS

9, 10. (a) Unsay gikinahanglan aron mas molig-on ang panaghigala? (b) Unsay nagpakita nga gipabilhan ug gipalig-on ni Abraham ang iyang panaghigala kang Jehova?

9 Ang panaghigala ikatandi sa usa ka bililhong bahandi. (Basaha ang Proverbio 17:17.) Apan dili kini samag usa ka butang nga atong paliton ug dayon hiposon ug maabog-abogan ra. Ang panaghigala samag buhing butang nga kinahanglang atimanon aron motubo ug molambo. Gipabilhan ug gipalig-on ni Abraham ang iyang panaghigala kang Jehova. Sa unsang paagi?

10 Si Abraham wala gyod mobati nga igo na ang iyang kanhing pagpakitag diyosnong kahadlok ug pagkamasinugtanon. Samtang siya ug ang iyang dakong panimalay nagpanaw paingon sa Canaan, siya padayong nagpagiya kang Jehova sa paghimog mga desisyon, gagmay man o dagko. Usa ka tuig una matawo si Isaac, dihang si Abraham 99 anyos, si Jehova nagsugo kaniya nga tulion ang tanang lalaki sa iyang panimalay. Gikuwestiyon ba ni Abraham ang maong sugo o nangita ba siyag pasangil aron dili kana masunod? Wala. Siya misalig ug misugot sa Diyos niana “mismong adlawa.”—Gen. 17:10-14, 23.

11. Nganong nabalaka si Abraham bahin sa Sodoma ug Gomora, ug giunsa siya pagtabang ni Jehova?

 11 Tungod kay iyang nabatasan ang pagsugot kang Jehova bisan sa daw gagmayng butang, napalig-on ni Abraham ang iyang panaghigala sa Diyos. Dali ra niyang nasulti kang Jehova kon unsay iyang gibati, nga nangayog tabang dihang may mga butang nga wala niya masabti. Pananglitan, dihang nahibaloan niya nga laglagon sa Diyos ang mga siyudad sa Sodoma ug Gomora, nabalaka si Abraham nga ang mga matarong maapil ug kalaglag sa mga daotan. Tingali nabalaka siya sa iyang pag-umangkong si Lot ug sa pamilya niini, kinsa nagpuyo sa Sodoma. Si Abraham nangutana nga may dakong pagpaubos ug pagsalig sa Diyos, “ang Maghuhukom sa tibuok yuta.” Mapailobong gitudloan ni Jehova si Abraham kon unsa Siya ka maluluy-on, nga makabasa sa kasingkasing ug nangitag mga matarong nga luwason, bisan panahon sa paghukom.—Gen. 18:22-33.

12, 13. (a) Sa unsang paagi ang kahibalo ug kasinatian ni Abraham nakatabang niya sa ulahi? (b) Unsay nagpakita nga si Abraham misalig kang Jehova?

12 Klaro nga ang tanang kahibalo ug kasinatian ni Abraham nakatabang niya sa pagpalig-on sa iyang panaghigala kang Jehova. Sa ulahi, dihang nag-atubang siyag lisod nga pagsulay—ang sugo ni Jehova nga ihalad ang iyang anak nga si Isaac—gipamalandong ni Abraham ang iyang nahibaloan bahin sa personalidad sa iyang langitnong Higala. Busa balikan nato kanang matinumanong tawo samtang nagtungas siya sa bukid sa Moria. Nagtuo kaha siya nga kalit rang nausab si Jehova ug nahimong mapintas ug way kaluoy? Wala gayod! Nganong nahibalo kita?

13 Sa wala pa sila motungas, giingnan ni Abraham ang mga sulugoon nga miuban kanila: “Pabilin kamo dinhi uban sa asno, apan ako ug ang bata buot moadto didto ug mosimba ug mobalik kaninyo.” (Gen. 22:5) Unsay gipasabot ni Abraham? Namakak ba siya sa iyang mga sulugoon sa pag-ingon nga si Isaac mobalik, nga nahibalo man siya nga iyang ihalad si Isaac? Wala. Gipakita sa Bibliya kon unsay hunahuna ni Abraham. (Basaha ang Hebreohanon 11:19.) Nahibalo si Abraham nga “ang Diyos makahimo sa pagbangon [kang Isaac] bisan gikan sa mga patay.” Oo, si Abraham mituo sa pagkabanhaw. Siya nahibalo nga gipasig-uli ni Jehova ang katakos niya ug ni Sara sa pagsanay bisan sa ilang katigulangon. (Heb. 11:11, 12, 18) Naamgohan ni Abraham nga walay imposible kang Jehova. Busa masaligon siya nga bisag unsay mahitabo nianang adlawa, ang iyang minahal nga anak mahibalik kaniya aron matuman ang tanang saad ni Jehova. Kanay hinungdan nga si Abraham gitawag nga “amahan sa tanan nga nagbatog pagtuo”!

14. Sa unsang mga bahin sa pag-alagad kang Jehova nga nalisdan ka sa pagsugot, ug sa unsang paagi ang ehemplo ni Abraham makatabang nimo?

14 Komosta sa atong bahin? Tinuod, ang Diyos dili mosugo natog sama niana karon. Pero kita iyang giawhag sa pagsugot kaniya bisag malisdan kita sa pagsunod sa  iyang mga sugo o dili nato masabtan ang rason niana. May mahunahunaan ka bang sugo sa Diyos nga nalisdan ka sa pagsugot? Alang sa pipila, malisdan sila sa pagsangyaw. Tingali maulawon sila, maong malisdan sila sa pagpakig-estorya sa mga dili nila kaila. Sa uban usab, lisod ang pagpabiling lahi, tingali diha sa eskuylahan o trabahoan. (Ex. 23:2; 1 Tes. 2:2) Mibati ka bag sama sa gibati ni Abraham, nga daw nagtungas ka sa bukid sa Moria, nga gipabuhat sa usa ka butang nga daw lisod kaayong himoon? Kon mao, palandonga ang pagtuo ni Abraham! Ang pagpamalandong sa mga ehemplo sa matinumanong mga alagad sa Diyos magpalihok kanato sa pagsundog kanila ug pagpakigsuod kang Jehova ingong atong Higala.—Heb. 12:1, 2.

PANAGHIGALA NGA NAGDALAG MGA PANALANGIN

15. Nganong makaseguro ta nga wala gyod magmahay si Abraham nga nagmasinugtanon siya kang Jehova?

15 Sa imong hunahuna, nagmahay ba si Abraham nga nagmasinugtanon siya kang Jehova? Matikdi kon giunsa paghubit sa Bibliya ang kataposang gutlo sa iyang kinabuhi: “Si Abraham nabugtoan sa gininhawa ug namatay sa igo nang katigulangon, tigulang ug tagbaw.” (Gen. 25:8) Sa nag-edad na siyag 175, siya luya na kaayo, pero mibati siyag katagbawan sa iyang kinabuhi nga nasentro sa iyang panaghigala kang Jehova nga Diyos. Apan dihang mabasa nato nga si Abraham “tigulang ug tagbaw,” dili ta angayng mohinapos nga wala na siya mangandoy nga mabuhi sa umaabot.

16. Unsang mga kalipay ang masinati ni Abraham sa Paraiso?

16 Ang Bibliya nag-ingon bahin kang Abraham: “Siya nagpaabot sa siyudad nga may tinuod nga mga patukoranan, nga ang magtutukod ug magbubuhat niini nga siyudad mao ang Diyos.” (Heb. 11:10) Si Abraham mituo nga moabot ang panahon nga iyang makita ang maong siyudad, ang Gingharian sa Diyos, nga magmando sa yuta—ug matinuod kana! Hunahunaa lang kon unsa ka malipayon unya si Abraham nga mabuhi sa paraisong yuta ug padayong magpalig-on sa iyang panaghigala kang Jehova. Seguradong malipay siya sa pagkahibalo nga ang iyang pagtuo nakatabang sa mga alagad ni Jehova sulod sa linibo ka katuigan human sa iyang kamatayon. Sa Paraiso, mahibaloan pa gani niya nga ang paagi nga nahibalik kaniya si Isaac duna diay mas dakong gihulagwayan. (Heb. 11:19) Ug iyang masayran nga ang kasakit nga iyang gibati samtang nangandam siya sa paghalad kang Isaac nakatabang sa minilyong matinumanong mga tawo sa pagsabot sa kasakit nga gibati ni Jehova dihang gihatag niya ang iyang Anak, si Jesu-Kristo, ingong lukat. (Juan 3:16) Ang ehemplo ni Abraham nakatabang natong tanan nga mas pabilhan ang lukat, ang kinadak-ang pagpasundayag sa gugma sa tibuok kasaysayan!

17. Unsay determinado nimong buhaton, ug unsay atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

17 Hinaot nga ang matag usa kanato mosundog sa pagtuo ni Abraham. Samtang mas mailhan nato si Jehova, atong mapakita ang atong pagkamasinugtanon kaniya ug mas masinati nato kon giunsa niya kita pagpanalangin ug pagpanalipod. (Basaha ang Hebreohanon 6:10-12.) Hinaot nga si Jehova mahimong atong Higala hangtod sa hangtod! Sa sunod nga artikulo, atong hisgotan ang tulo pa ka pananglitan sa matinumanong mga alagad sa Diyos nga nahimo niyang suod nga higala.

^ [1] (parapo 3) Sa sinugdan, kining tawhana ug ang iyang asawa gitawag nga Abram ug Sarai, pero niining artikuloha, atong gamiton ang ngalan nga gihatag ni Jehova kanila sa ulahi—Abraham ug Sara.