Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Kinabubut-ong gilikosan ni Ezequiel ang Jerusalem sa simbolikong paagi

Sundoga ang Tinamdan sa mga Manalagna

Sundoga ang Tinamdan sa mga Manalagna

DUNA ba tay buluhaton nga susama sa karaang mga manalagna? Ang librong Pagtugkad sa Kasulatan naghatag niini nga kahulogan bahin sa usa ka manalagna: “Usa ka tawo nga kaniya gipahibalo sa Diyos ang iyang kabubut-on ug katuyoan . . . usa ka tawo nga nagpahibalo sa mga mensahe nga naggikan sa Diyos.” Kini nga mga mensahe naglakip ug mga prediksiyon pero dili sa tanang higayon. Ingong mga tigpamaba sa Diyos, ang mga manalagna nagpahayag usab sa iyang mga pagtulon-an, sugo, ug mga paghukom. Bisag wala ka managna, ikaw nagsilbing tigpamaba sa Diyos, nga nagpahayag sa mensahe nga makita sa iyang Pulong.—Mat. 24:14.

Dako gayod natong pribilehiyo ang pagsulti sa uban bahin sa atong Diyos, si Jehova, ug pagtudlo kanila sa iyang kabubut-on alang sa katawhan! Kita nakigbahin niining buluhatona uban sa “manulonda nga naglupad sa kinatung-an sa langit.” (Pin. 14:6) Bisan pa niana, makaatubang tingali kitag mga problema nga tungod niana malimtan nato kon unsa ka nindot ang maong pribilehiyo. Unsay pipila niini nga mga problema? Tingali makasinati kitag kakapoy, kaluya sa buot, o pagbati nga wala tay pulos. Ang matinumanong mga manalagna kaniadto mibati sab niana, pero wala sila mohunong. Gitabangan sila ni Jehova sa pagtuman sa ilang asaynment. Konsideraha ang pipila ka pananglitan, ug susiha kon sa unsang paagi masundog nato sila.

SILA NANINGKAMOT PAG-AYO

Usahay, mobati tag kakapoy tungod sa adlaw-adlawng kalihokan maong dili ta ganahang mosangyaw. Tinuod, kinahanglan tang mopahulay; bisan gani si Jesus ug ang iyang mga apostoles mipahulay usab. (Mar. 6:31) Pero hunahunaa si Ezequiel ug ang iyang asaynment. Didto siya sa Babilonya uban sa mga Israelinhon nga gibihag gikan sa Jerusalem. Dihay higayon nga ang Diyos nagsugo kang Ezequiel sa pagkuhag tisa ug ikulit diha niini ang siyudad sa Jerusalem. Dayon sa mahulagwayong paagi likosan niya kining gamay nga siyudad pinaagi sa paghigda nga magtakilid—sa iyang wala nga kilid sulod sa 390 ka adlaw ug dayon sa iyang tuo nga kilid sulod sa 40  ka adlaw. Giingnan ni Jehova si Ezequiel: “Tan-awa! ako magahigot ug pisi diha kanimo aron dili ka moliso gikan sa usa nimo ka kilid ngadto sa pikas nga kilid, hangtod nga matapos nimo ang mga adlaw sa imong paglikos.” (Ezeq. 4:1-8) Seguradong makadani kana sa atensiyon sa nabihag nga mga Israelinhon. Sulod sa kapig usa ka tuig, himoon ni Ezequiel ang maong hago kaayong asaynment. Unsaon kaha niya kana pagtuman?

Nasabtan ni Ezequiel kon nganong gipadala siya ingong manalagna. Dihang gisugo siya, ang Diyos miingon kaniya: “Mamati man [ang mga Israelinhon] o modumili . . . sila mahibalo gayod usab nga may manalagna diha sa ilang taliwala.” (Ezeq. 2:5) Kanunayng gihunahuna ni Ezequiel ang katuyoan sa iyang asaynment. Busa misugot siya sa sugo nga likosan ang Jerusalem sa simbolikong paagi. Gipamatud-an niya nga tinuod gyod siyang manalagna. Usa ka balita ang nakaabot niya ug sa iyang kaubang mga binihag: “Ang siyudad gipukan!” Oo, naamgohan sa mga Israelinhon nga may manalagna sa ilang taliwala.—Ezeq. 33:21, 33.

Karon, kita nagpasidaan sa mga tawo bahin sa umaabot nga kalaglagan sa tibuok sistema ni Satanas. Bisan tingalig gikapoy ta, gigamit nato ang atong kusog sa pagsangyaw sa Pulong sa Diyos, paghimog balikduaw, ug pagdumalag pagtuon sa Bibliya. Samtang nagakatuman ang mga tagna bahin sa kataposan niini nga sistema, kita nalipay gayod nga usa ta sa mga “tawo nga nagpahibalo sa mga mensahe nga naggikan sa Diyos.”

ILANG NASAGUBANG ANG KALUYA SA BUOT

Kita naningkamot pag-ayo uban sa tabang sa espiritu ni Jehova; bisan pa niana, kita maluya usahay tungod sa reaksiyon sa mga tawo sa atong mensahe. Maayong hinumdoman nato ang ehemplo ni manalagnang Jeremias. Siya gibiaybiay, giinsulto, ug gibugalbugalan tungod sa pagmantala sa mensahe sa Diyos ngadto sa mga Israelinhon. Diha pa ganiy higayon nga si Jeremias miingon: “Dili na ako maghisgot kaniya, ug dili na ako mosulti diha sa iyang ngalan.” Si Jeremias may pagbati nga sama kanato. Bisan pa niana, padayon niyang gipahayag ang mensahe sa Diyos. Ngano? Ang manalagna miingon: “Sa akong kasingkasing nahisama kini sa nagdilaab nga kalayo nga natakpan sulod sa akong kabukogan; ug ako gikapoyan sa pagpinugong, ug wala ko na kini maagwanta.”—Jer. 20:7-9.

Sa susama, kon kita maluya tungod sa reaksiyon sa mga tawo sa atong mensahe, masuklan nato ang maong pagbati pinaagi sa pagpamalandong sa mensahe nga atong gimantala. Kini mahisamag ‘nagdilaab nga kalayo nga natakpan sulod sa atong kabukogan.’ Ang pagbasa sa Bibliya adlaw-adlaw makatabang nga padayon kanang magdilaab.

ILANG NABUNTOG ANG NEGATIBONG MGA PAGBATI

Ang pipila ka Kristohanon nabalaka kay wala nila masabti kon nganong gihatagan sila sa usa ka asaynment. Si manalagnang Oseas lagmit mibatig ingon niana. Si Jehova nagsugo kaniya: “Lakaw, pagkuhag asawa nga makihilawason ug mga anak sa pakighilawas.” (Os. 1:2) Unsa kahay imong bation kon sugoon ka sa Diyos sa pagpakigminyog babayeng makihilawason? Gidawat ni Oseas ang maong asaynment. Giminyoan niya si Gomer, kinsa nanganak ug batang lalaki. Sa ulahi, siya nanganak ug batang babaye ug dayon batang lalaki. Mopatim-aw nga ang ulahing duha ka anak maoy anak ni Gomer sa pagpanapaw. Giingnan ni Jehova si Oseas nga ang iyang maasawa ‘moagpas sa mga nahigugma pag-ayo kaniya.’ Matikdi nga plural nga porma ang gigamit—“mga nahigugma pag-ayo kaniya.” Dayon, mobalik siya kang Oseas. Karon, kon ikaw si Oseas, dawaton pa ba nimo ang imong asawa? Kana mismo ang gisugo ni Jehova kang Oseas nga buhaton! Gipalit pa gani niya ang iyang asawa sa dakong kantidad.—Os. 2:7; 3:1-5.

Lagmit naghunahuna si Oseas kon unsay maayong resulta sa pagtuman sa maong asaynment. Pero pinaagi sa matinumanong pagsugot, gitabangan kita ni Oseas nga masabtan ang kasakit nga gibati ni Jehova dihang nagluib kaniya ang mga Israelinhon. Gani, dihay pipila ka sinserong Israelinhon nga mibalik sa Diyos.

Ang Diyos wala magsugo kang bisan kinsa karon sa pagpakigminyog babayeng “makihilawason.” Pero unsay atong makat-onan sa pagkaandam ni Oseas nga motuman sa maong asaynment? Atong makat-onan nga kinahanglang andam kita sa pagmantala sa maayong balita sa Gingharian “sa publiko  ug sa balay ug balay,” bisan pag lisod kana para nato. (Buh. 20:20) Tingali may pipila ka bahin sa buluhatong pagsangyaw nga nalisdan ka. Daghang nagtuon uban sa mga Saksi ni Jehova ang miingon nga ganahan silang magtuon sa Bibliya pero dili gyod sila mamalaybalay aron mosangyaw. Sa ulahi, nahimo ra sa kadaghanan kanila ang butang nga gihunahuna nilang imposibleng mahimo. Nakita ba nimo ang punto?

Duna pa kitay laing makat-onan sa pagdawat ni Oseas sa maong lisod nga asaynment. Puwede untang modumili si Oseas sa pagpakigbahin sa maong simbolikong drama nga naglangkit sa iyang asawa. Kon buot hunahunaon, mahibalo kaha ang ubang tawo niini kon wala pa isulat ni Oseas kini nga asoy? Kita usab mahimong makaatubag situwasyon diin duna tay kahigayonan sa pagsulti sa uban bahin kang Jehova ug walay usa nga mahibalo sa maong kahigayonan. Nahitabo kini kang Anna, usa ka estudyante sa hayskul sa United States. Gipasulat sila sa ilang maestra ug essay bahin sa usa ka butang nga ilang gituohan ug dayon pamatud-an kana sa klase. Puwede ra untang palabyon ni Anna ang maong kahigayonan nga makasangyaw. Pero, gibati niya nga kadto maoy kahigayonan gikan sa Diyos. Kay naghunahuna sa posibleng reaksiyon sa iyang mga klasmet, nag-ampo siya kang Jehova, ug human niana, nadasig siya nga pahimuslan ang maong kahigayonan. Nagsulat siyag essay nga may ulohang “Ebolusyon: Susiha ang Ebidensiya.”

Ang mga batan-on nagsundog sa tinamdan sa mga manalagna—wala sila mahadlok sa pagdepensa kang Jehova ingong atong Maglalalang

Dihang gipresentar ni Anna ang iyang essay ngadto sa klase, gipaulanan siyag pangutana sa iyang klasmet nga babaye kinsa nagtuo sa ebolusyon. Nadepensahan ni Anna ang iyang baroganan. Nakadayeg pag-ayo ang maestra ni Anna ug gihatagan siyag award tungod sa iyang makapakombinsir kaayo nga essay. Sukad niadto, ang iyang klasmet nga nagpaulan niyag pangutana nakighisgot na kaniya bahin sa paglalang. Tungod kay gidawat niya ang maong “asaynment” gikan kang Jehova, si Anna miingon, “Karon, dili na ko mahadlok nga mosangyaw sa maayong balita.”

Bisag dili ta mga manalagna sa bug-os nga diwa, pinaagi sa pagsundog sa masakripisyohong tinamdan sa mga manalagna sama kang Ezequiel, Jeremias, ug Oseas, kita usab magmalamposon sa pagtuman sa kabubut-on ni Jehova! Panahon sa pamilyahanong pagsimba o personal nga pagtuon, puwede natong basahon ang asoy bahin sa ubang manalagna ug pamalandongon kon unsaon nato pagsundog ang ilang ehemplo.