“Kini ang dalan. Lakaw kamo niini.”—ISA. 30:21.

AWIT: 65, 48

1, 2. (a) Unsang karatula ang nakaluwas ug daghang kinabuhi? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Unsang nagaluwas ug kinabuhi nga giya ang nabatonan sa katawhan sa Diyos?

“HUNONG, TAN-AW, PAMATI.” Kanang mga pulonga nakaluwas ug daghang kinabuhi. Kapig 100 ka tuig kanhi, kanang mga pulonga makita diha sa dagkong karatula nga gibutang diha sa mga krosing sa riles sa North America. Ngano? Aron ang mga sakyanan nga motabok sa riles dili mabanggaan sa nagdagan nga tren. Oo, ang pagsunod sa maong pasidaan nakaluwas ug mga kinabuhi.

2 Labaw pa ang gihimo ni Jehova kay sa pagbutang lamang ug mga karatula. Sama siyag nagbarog atubangan sa iyang katawhan nga nagtudlo kanila sa dalan padulong sa kinabuhing walay kataposan, nga layo sa kapeligrohan. Labaw pa niana, siya samag mahigugmaong magbalantay, nga naghatag ug instruksiyon ug pasidaan sa mga karnero aron ilang malikayan ang peligrosong mga agianan.—Basaha ang Isaias 30:20, 21.

SI JEHOVA DUGAY NANG NAGGIYA SA IYANG KATAWHAN

3. Nganong ang tawhanong pamilya anaa na sa dalan nga mosangpot sa kamatayon?

3 Latas sa kasaysayan, si Jehova naghatag ug espesipikong mga  instruksiyon. Pananglitan, sa tanaman sa Eden, siya naghatag ug tin-aw nga mga instruksiyon nga makagiya sa tawhanong pamilya ngadto sa walay kataposang kinabuhi ug kalipay. (Gen. 2:15-17) Kon misunod pa si Adan ug Eva, dili unta nila maagoman ang mapait nga sangpotanan—kinabuhing punog kasakit nga mosangpot sa kamatayon ug walay paglaom. Pero imbes mosunod, si Eva namati sa tambag nga daw naggikan sa usa ka halas. Sa baylo, si Adan namati sa tingog sa iyang asawa. Silang duha mitalikod sa mahigugmaong paggiya sa ilang Amahan. Sukad niadto, ang tibuok tawhanong pamilya nagsubay na sa dalan nga mosangpot sa kamatayon.

4. (a) Nganong gikinahanglan ang dugang nga mga lagda human sa Lunop? (b) Unsay gipadayag sa kausaban sa kahimtang bahin sa panghunahuna sa Diyos?

4 Sa panahon ni Noe, ang Diyos naghatag ug giya nga nakaluwas ug kinabuhi. Human sa Lunop, si Jehova espesipikong nagsugo nga dili kaonon ang dugo. Nganong gikinahanglan kadto? Tungod kay nausab ang kahimtang. Gitugotan na ni Jehova nga kaonon sa mga tawo ang karne sa mga hayop. Busa gikinahanglan ang bag-ong mga lagda: “Ang unod lamang uban sa kalag [o, kinabuhi] niini—ang dugo niini—dili gayod ninyo pagakan-on.” (Gen. 9:1-4) Ang kausaban sa kahimtang tin-awng nagpadayag sa panghunahuna sa Diyos bahin sa kon unsay iya, nga mao, ang kinabuhi. Ingong Maglalalang ug Maghahatag ug Kinabuhi, siya may katungod sa paghimog mga lagda bahin sa kinabuhi. Pananglitan, siya nagsugo sa tawo nga dili patyon ang iyang isigkatawo. Ang Diyos nag-isip sa kinabuhi ug dugo ingong sagrado, ug siya magsilot kang bisan kinsa nga mogamit niana sa sayop nga paagi.—Gen. 9:5, 6.

5. Unsay atong susihon karon, ug ngano?

5 Atong susihon ang pipila ka pananglitan kon sa unsang paagi ang Diyos padayong nagtaganag giya latas sa kasiglohan. Kini magpalig-on sa atong determinasyon nga sundon ang paggiya ni Jehova kanato ngadto sa bag-ong kalibotan.

BAG-ONG NASOD, BAG-ONG MGA LAGDA

6. Nganong kinahanglang sundon sa katawhan sa Diyos ang mga balaod nga gihatag pinaagi kang Moises, ug unsay angayng tinamdan sa mga Israelinhon bahin niini?

6 Sa adlaw ni Moises, gikinahanglan ang tin-awng mga lagda bahin sa hustong panggawi ug paagi sa pagsimba. Ngano? Tungod gihapon sa kausaban sa kahimtang. Sulod sa kapig duha ka siglo, ang mga kaliwat ni Jacob nailalom sa pagmando sa Ehipto diin ang tanan nagsimba sa mga patay, naggamit ug idolo, ug nagsunod sa mga pagtulon-an ug kostumbre nga nagpasipala sa Diyos. Dihang ang katawhan sa Diyos nahigawas sa pagkaulipon sa Ehipto, gikinahanglan ang bag-ong mga lagda. Ang katawhan sa Diyos magkinabuhi, dili ingong mga binihag, kondili ingong gawasnong nasod nga nailalom lamang sa Balaod ni Jehova. Ang pipila ka reperensiya nag-ingon nga ang Hebreohanong pulong alang sa “balaod” nalangkit sa pulong nga nagkahulogang “nagtultol, naggiya, nagtudlo.” Ang Moisesnong Balaod nagsilbing proteksiyon batok sa imoralidad ug bakak nga mga relihiyon sa palibot nga mga nasod. Dihang ang Israel namati sa Diyos, sila gipanalanginan. Dihang wala nila sunda ang Diyos, nakaagom silag mapait nga resulta.—Basaha ang Deuteronomio 28:1, 2, 15.

7. (a) Nganong naghatag si Jehova ug mga instruksiyon sa iyang katawhan? (b) Sa unsang paagi ang Balaod nagsilbing magtutudlo sa Israel?

7 May lain pang rason kon nganong gikinahanglan ang bag-ong mga instruksiyon. Ang Balaod nagpunting sa importante nga kaugmaran maylabot sa kabubut-on ni Jehova. Kana mao ang pag-abot sa Mesiyas, si Jesu-Kristo. Ang Balaod nagpahinumdom sa mga Israelinhon nga sila dili hingpit. Nakatabang usab kini kanila sa pagsabot nga gikinahanglan ang lukat, usa ka hingpit nga halad nga bug-os magtabon sa sala. (Gal. 3:19; Heb. 10:1-10) Dugang pa, ang Balaod nakatabang sa pagpreserbar sa linya sa kaliwat nga maoy mopatungha sa Mesiyas ug sa pagpaila kaniya  dihang moabot na siya. Oo, ang Balaod nagsilbing “magtutudlo,” nga nagatultol ngadto kang Kristo.—Gal. 3:23, 24.

8. Nganong angay tang magpagiya sa mga prinsipyo sa Moisesnong Balaod?

8 Ingong mga Kristohanon, kita usab makabenepisyo gikan sa Balaod nga gihatag ngadto sa Israel. Sa unsang paagi? Kita mahimong mohunong ug motan-aw, o mosusi, sa mga prinsipyo nga gibasehan sa Balaod. Bisag wala na kita mailalom sa maong mga balaod, mahimong isipon nato kana ingong kasaligang mga giya sa atong adlaw-adlawng pagkinabuhi ug sa atong pagsimba sa balaang Diyos, si Jehova. Iyang gipasulat sa Bibliya ang maong mga balaod aron kita makakat-on niana, magiyahan sa mga prinsipyo, ug magpabili sa taas nga moral nga mga sukdanan alang sa mga Kristohanon. Pamati sa giingon ni Jesus: “Nadungog ninyo nga kini giingon, ‘Dili ka manapaw.’ Apan ako magaingon kaninyo nga ang matag usa nga magpadayon sa pagtan-aw sa usa ka babaye aron sa pagbaton ug kaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya diha sa iyang kasingkasing.” Busa, kinahanglang likayan nato dili lang ang aktuwal nga pagpanapaw kondili ang imoral usab nga mga hunahuna ug tinguha.—Mat. 5:27, 28.

9. Nganong gikinahanglan na usab ang bag-ong mga instruksiyon gikan sa Diyos?

9 Dihang miabot si Jesus ingong Mesiyas, gikinahanglan ang bag-ong mga instruksiyon gikan kang Jehova ug ang dugang detalye bahin sa Iyang katuyoan. Tungod gihapon kini sa kausaban sa kahimtang. Niadtong 33 C.E., gibalhin ni Jehova ang iyang pag-uyon gikan sa kinaiyanhong Israel ngadto sa Kristohanong kongregasyon.

GIYA ALANG SA BAG-ONG ESPIRITUWAL NGA NASOD

10. Nganong gihatagan ang Kristohanong kongregasyon ug bag-ong mga balaod, ug nganong lahi kini niadtong gihatag sa mga Israelinhon?

10 Niadtong unang siglo, ang katawhan sa Diyos nga nahimong Kristohanong kongregasyon nakadawat ug bag-o o dugang instruksiyon bahin sa pagsimba ug panggawi. Kining matinumanong mga alagad sa Diyos nailalom na sa bag-ong pakigsaad. Ang Moisesnong Balaod gihatag ngadto sa usa ka nasod—ang kinaiyanhong Israel. Sa kasukwahi, ang espirituwal nga Israel langkoban sa katawhan gikan sa daghang kanasoran ug kagikan. Sa pagkatinuod, “ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.” (Buh. 10:34, 35) Ang Moisesnong Balaod nga naggiya sa kinaiyanhong Israel didto sa Yutang Saad gikulit sa bato. Sa espirituwal nga Israel, ang “balaod ni Kristo” gipasukad sa mga prinsipyo nga gikulit sa ilang kasingkasing. Ang “balaod ni Kristo” makagiya ug makahatag ug kaayohan sa mga Kristohanon bisag asa sila nagpuyo.—Gal. 6:2.

11. Sa unsang duha ka bahin sa Kristohanong pagkinabuhi nga mapadapat ang “balaod ni Kristo”?

11 Ang espirituwal nga Israel makabenepisyog dako sa paggiya sa Diyos pinaagi sa iyang Anak. Sa wala pa maestablisar ang bag-ong pakigsaad, si Jesus naghatag ug duha ka importanteng sugo. Ang usa niini maoy bahin sa buluhatong pagsangyaw. Ang lain maoy bahin sa panggawi sa mga sumusunod ni Jesus ug kon unsaon nila pagtratar ang mga isigkamagtutuo. Kini nga mga lagda maoy alang sa tanang Kristohanon; busa mapadapat kini sa tanang matuod nga mga magsisimba karon, langitnon man o yutan-on ang ilang paglaom.

12. Unsay bag-o maylabot sa buluhatong pagsangyaw?

12 Tagda ang pagsangyaw sa maayong balita nga gisugo ni Jesus sa iyang mga sumusunod. Bag-o ang paagi ug mas dako ang teritoryo nga ilang sangyawan. Sa milabayng mga siglo, ang katawhan sa kanasoran kinahanglang moadto sa Israel aron sa pag-alagad kang Jehova. (1 Hari 8:41-43) Mao nay kahimtang sa wala pa ihatag ni Jesus ang sugo nga atong makita sa Mateo 28:19, 20. (Basaha.) Ang mga tinun-an ni Jesus gisugo sa  pag-adto sa tanang tawo. Sa adlaw sa Pentekostes 33 C.E., dihay ebidensiya nga nausab ang pamaagi ni Jehova. Gusto niya nga masangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibotan. Gibubo niya ang iyang balaang espiritu sa mga 120 ka membro sa bag-ong kongregasyon, ug sila milagrosong nakasultig lainlaing pinulongan ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga kinabig. (Buh. 2:4-11) Dayon, gisugo sila sa pagsangyaw sa mga Samarianhon. Unya, sa tuig 36 C.E., ang ilang teritoryo naglakip na sa dili tinuling mga Hentil. Tingali makaingon ka nga ang teritoryo nga sangyawan midako gikan sa usa ka “linaw” ngadto sa “kadagatan” sa katawhan.

13, 14. (a) Unsay nalakip sa “bag-ong sugo” ni Jesus? (b) Unsay atong makat-onan sa ehemplo ni Jesus?

13 Atong susihon karon ang atong paagi sa pagtratar sa mga isigkamagtutuo. Si Jesus naghatag ug “bag-ong sugo.” (Basaha ang Juan 13:34, 35.) Kita gisugo dili lang sa paghigugma sa usag usa diha sa atong adlaw-adlawng pagkinabuhi kondili sa pagkahimong andam usab sa pagtugyan sa atong kinabuhi alang sa atong igsoon. Butang kana nga wala isugo sa Moisesnong Balaod.—Mat. 22:39; 1 Juan 3:16.

14 Si Jesus naghatag sa kinalabwang ehemplo sa pagpakitag dili mahakogong gugma. Gihigugma niya pag-ayo ang iyang mga tinun-an, ug andam siyang mamatay alang kanila. Ug gidahom niya nga ang iyang mga tinun-an, apil na kita, andam usab nga mohimo niana. Busa, kinahanglang tingali kitang moantos sa mga kalisdanan ug mamatay pa gani alang sa atong mga igsoon.—1 Tes. 2:8.

MGA INSTRUKSIYON ALANG SA ATONG PANAHON UG SA UMAABOT

15, 16. Unsang kausaban sa kahimtang ang atong nasinati karon, ug sa unsang paagi ang Diyos naggiya kanato?

15 Ilabina sukad itudlo ni Jesus ang “matinumanon ug maalamong ulipon,” siya nagtagana sa iyang mga sumusunod ug espirituwal nga pagkaon sa hustong panahon. (Mat. 24:45-47) Kini nga pagkaon naglakip ug hinungdanong mga instruksiyon tungod sa kausaban sa kahimtang.

16 Kita nagkinabuhi sa gitawag sa Bibliya nga “kataposang mga adlaw,” ug hapit na natong masinati ang kasakitan nga wala pa mahitabo sukad. (2 Tim. 3:1; Mar. 13:19) Dugang pa, si Satanas ug ang iyang mga demonyo gipapahawa sa langit ug gitambog sa yuta, nga miresultag grabeng pag-antos sa katawhan. (Pin. 12:9, 12) Kita gisugo usab nga makigbahin sa buluhatong pagsangyaw nga karon nakaabot na sa mas daghang tawo ug pinulongan kay sukad masukad!

17, 18. Unsay angay natong sanong sa giya nga gihatag kanato?

17 Kinahanglan natong gamiton ang mga himan sa pagsangyaw nga gitagana sa organisasyon sa Diyos. Gihimo ba nimo kana? Gipadapat ba dayon nimo ang mga instruksiyon nga gihatag diha sa atong mga tigom kon sa unsang paagi epektibong magamit kining maong mga himan? Giisip ba nimo kini nga mga instruksiyon ingong giya sa Diyos?

18 Sa pagkatinuod, aron padayong madawat ang mga panalangin sa Diyos, kinahanglan tang mosunod sa tanang instruksiyon nga gitagana pinaagi sa Kristohanong kongregasyon. Kon magmasinugtanon kita karon, mas sayon na alang kanato ang pagsunod sa mga instruksiyon panahon sa “dakong kasakitan,” dihang laglagon na ang daotang sistema ni Satanas. (Mat. 24:21) Human niana, kita magkinahanglag bag-ong mga instruksiyon alang sa pagkinabuhi sa bag-ong kalibotan nga wala nay impluwensiya ni Satanas.

Sa Paraiso, may mga linukot nga basahon nga pagabuksan nga maghatag kanatog mga instruksiyon sa pagkinabuhi sa bag-ong kalibotan (Tan-awa ang parapo 19, 20)

19, 20. Unsang mga linukot nga basahon ang pagabuksan, ug unsay resulta niini?

19 Ang bag-ong mga instruksiyon gikinahanglan sa nasod sa Israel ubos ni Moises ug sa ulahi sa Kristohanong kongregasyon ubos sa “balaod ni Kristo.” Sa susama,  ang Bibliya nagtug-an kanato nga may mga linukot nga basahon nga pagabuksan nga maghatag kanatog mga instruksiyon sa pagkinabuhi sa bag-ong kalibotan. (Basaha ang Pinadayag 20:12.) Kini nga mga linukot nga basahon lagmit magpatin-aw sa mga sugo ni Jehova sa katawhan nianang panahona. Pinaagi sa pagtuon niini, ang tanan, lakip na ang mga binanhaw, mahibalo kon unsay kabubut-on sa Diyos alang kanila. Kini nga mga linukot nga basahon motabang nato nga mas masabtan ang panghunahuna ni Jehova. Kay gigiyahan sa mas tin-awng pagsabot sa inspiradong Pulong sa Diyos lakip na sa ipadayag sa mga linukot nga basahon, kadtong magpuyo sa Paraiso seguradong magtratar sa ilang isigkatawo uban ang gugma, pagtahod, ug dignidad. (Isa. 26:9) Hunahunaa lang kon unsa ka dako ang programa sa pagpanudlo nga himoon ubos sa pagdumala sa Hari, si Jesu-Kristo!

20 Kinabuhing walay kataposan ang nagpaabot niadtong mosanong sa “mga butang nga nahisulat sa mga linukot nga basahon.” Alang niadtong magpabiling maunongon panahon sa kataposang pagsulay, ang ilang mga ngalan permanenteng isulat ni Jehova diha sa “linukot nga basahon sa kinabuhi.” Mahimong mao sab nay atong palaaboton! Busa kon kita MOHUNONG aron sa pagtuon sa Pulong sa Diyos, MOTAN-AW o mosusi sa kahulogan niini alang kanato, ug MAMATI pinaagi sa pagsunod sa giya sa Diyos karon, kita makalaom nga makalabang sa dakong kasakitan ug padayong makakat-on bahin sa atong labing maalamon ug mahigugmaong Diyos, si Jehova, hangtod sa kahangtoran.—Eccl. 3:11; Roma 11:33.