“Kinsa kaninyo nga buot magtukod ug torre nga dili una molingkod ug kuwentahon ang gasto, aron tan-awon kon siya aduna bay igo aron sa paghuman niini?”—LUC. 14:28.

AWIT: 120, 64

Ang mosunod nga duha ka artikulo maoy alang sa mga batan-on nga nagplanong magpabawtismo

1, 2. (a) Unsay nakahatag ug kalipay sa katawhan sa Diyos karon? (b) Sa unsang paagi ang Kristohanong mga ginikanan ug mga ansiyano makatabang sa mga batan-on nga masabtan ang kahulogan sa bawtismo?

“GAMAY ka pa, nakaila na ko nimo,” miingon ang usa ka ansiyano ngadto sa 12 anyos nga si Christopher, “ug nalipay ko nga gusto ka nang magpabawtismo. Mangutana ko nimo, ‘Nganong gusto man nimong magpabawtismo?’” Makataronganon ang pangutana sa ansiyano. Siyempre, malipay gayod kitang makita nga kada tuig linibo ka batan-on sa tibuok kalibotan ang nagpabawtismo. (Eccl. 12:1) Sa samang higayon, gustong seguroon sa  Kristohanong mga ginikanan ug sa mga ansiyano nga ang pagpabawtismo sa maong mga batan-on maoy kinabubut-on ug nasabtan nila ang kahulogan niana.

2 Ang Pulong sa Diyos nagpakita nga ang pahinungod ug bawtismo maoy sinugdanan sa bag-ong kinabuhi alang sa usa ka Kristohanon, diin iyang masinati ang mga panalangin ni Jehova maingon man ang mga pagsupak ni Satanas. (Prov. 10:22; 1 Ped. 5:8) Busa, ang Kristohanong mga ginikanan kinahanglang mogahin ug panahon sa pagtudlo sa ilang mga anak kon unsay nalangkit sa pagkahimong tinun-an ni Kristo. Sa mga batan-on nga dili Saksi ang ginikanan, ang mga ansiyano mahigugmaong motabang nila nga masabtan kon unsay kahulogan sa pagkahimong tinun-an. (Basaha ang Lucas 14:27-30.) Maingon nga gikinahanglan ang pagplano aron mahuman ang usa ka bilding, gikinahanglan usab ang pagpangandam aron makaalagad kang Jehova nga matinumanon “hangtod sa kataposan.” (Mat. 24:13) Pero unsay mahimo sa mga batan-on aron magmadeterminado sila sa pag-alagad kang Jehova sa tibuok nilang kinabuhi? Atong susihon.

3. (a) Unsay atong makat-onan sa giingon ni Jesus ug Pedro bahin sa kahinungdanon sa bawtismo? (Mat. 28:19, 20; 1 Ped. 3:21) (b) Unsang mga pangutana ang atong konsiderahon, ug ngano?

3 Ikaw ba usa ka batan-on nga nagplanong magpabawtismo? Kon mao, ikaw gikomendahan! Dako gayod nga pribilehiyo nga mabawtismohan ingong usa sa mga Saksi ni Jehova. Dugang pa, ang bawtismo maoy kinahanglanon alang sa mga Kristohanon ug hinungdanon aron maluwas. (Mat. 28:19, 20; 1 Ped. 3:21) Tungod kay buot nimong tumanon ang panaad nga imong himoon kang Jehova, gusto nimong mahimong andam alang niining importanteng desisyon. Busa, maayong konsiderahon kining tulo ka pangutana nga makatabang nimo sa pagtino kon andam ka na bang magpabawtismo: (1) Makadesisyon na ba ko para sa akong kaugalingon? (2) Personal ba nako kini nga desisyon? (3) Nasabtan ba nako kon unsay kahulogan sa pagpahinungod kang Jehova? Atong susihon ang maong mga pangutana.

 DIHANG MAKADESISYON KA NA

4, 5. (a) Nganong ang pagpabawtismo dili lamang alang sa mga gulanggulang na? (b) Unsay kahulogan sa pagkahimong hamtong nga Kristohanon?

4 Ang Bibliya wala mag-ingon nga ang bawtismo maoy desisyon nga himoon lamang niadtong mga gulanggulang na o nakaabot sa edad nga duna na silay legal nga mga katungod. Sa Proverbio 20:11 atong mabasa: “Pinaagi sa iyang mga binuhatan ang usa ka bata magpaila sa iyang kaugalingon kon ang iyang kalihokan maoy lunsay ug matul-id.” Bisan kon ang usa bata pa, siya makasabot na kon unsay kahulogan sa pagbuhat ug matarong ug sa pagpahinungod sa iyang Maglalalang. Busa, ang bawtismo maoy importante ug haom nga desisyon alang sa usa ka batan-on nga nagpakitag pagkahamtong ug nagpahinungod na kang Jehova.—Prov. 20:7.

5 Unsay kahulogan sa pagkahimong hamtong? Kini dili lang pisikal nga pagkahamtong. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga tawong hamtong ‘nagbansay sa ilang mga gahom sa pagsabot aron sa pag-ila sa maayo ug sa daotan.’ (Heb. 5:14) Busa, ang mga tawong hamtong nahibalo kon unsay matarong sa panglantaw ni Jehova ug determinadong mobuhat niana. Ingong resulta, dili sila daling mahaylo sa pagbuhat ug daotan; ni kinahanglan pa silang awhagon pirme sa pagbuhat ug matarong. Sa pagkatinuod, makataronganon lang nga dahomon nga ang usa ka batan-ong magpabawtismo mosunod sa mga sukdanan sa Diyos bisan pag wala ang iyang ginikanan o ubang hamtong.—Itandi ang Filipos 2:12.

6, 7. (a) Unsang mga hagit ang giatubang ni Daniel sa Babilonya? (b) Giunsa pagpamatuod ni Daniel nga hamtong siya?

6 Makapakita ba gayod ang mga batan-on nianang matanga sa pagkahamtong? Tagda ang ehemplo ni Daniel diha sa Bibliya. Lagmit siya tin-edyer pa dihang nahimulag sa iyang ginikanan ug nabihag sa Babilonya. Didto, lahi kaayo ang panglantaw sa mga tawo labot sa matarong ug sa daotan. Dugang pa, may laing hagit nga giatubang si Daniel: Siya giisip nga espesyal sa Babilonya. Gani, si Daniel maoy usa sa pipila ka batan-on nga napiling moalagad sa hari! (Dan. 1:3-5, 13) Morag mas nindot ang oportunidad ni Daniel sa Babilonya kay sa Israel.

7 Unsay reaksiyon ni Daniel? Nadani ba siya sa gitanyag sa Babilonya? Gitugotan ba niya ang mga tawo sa Babilonya sa pag-usab sa iyang kaugalingon o sa pagpahuyang sa iyang pagtuo? Wala gayod! Ang Bibliya nag-ingon nga samtang didto sa Babilonya, “gihukom ni Daniel sa iyang kasingkasing nga dili niya hugawan ang iyang kaugalingon” sa bisan unsa nga nalangkit sa bakak nga pagsimba. (Dan. 1:8) Nagpakita kana nga hamtong gayod si Daniel!

Ang usa ka hamtong nga batan-on dili mogawi nga higala sa Diyos diha sa Kingdom Hall pero higala sa kalibotan diha sa eskuylahan (Tan-awa ang parapo 8)

8. Unsay imong makat-onan sa ehemplo ni Daniel?

8 Unsay imong makat-onan sa ehemplo ni Daniel? Atong makat-onan nga ang usa ka hamtong nga batan-on lig-on ug baroganan. Dili siya sama sa kamelyon, nga mag-usab-usab sa kolor niini depende sa palibot. Dili siya mogawi nga higala sa Diyos diha sa Kingdom Hall pero higala sa kalibotan diha sa eskuylahan. Imbes gituyatuya, magpabiling lig-on ang iyang pagtuo bisan panahon sa pagsulay.—Basaha ang Efeso 4:14, 15.

9, 10. (a) Nganong makatabang sa usa ka batan-on ang paghunahuna kon giunsa niya pag-atubang ang di pa dugayng mga pagsulay? (b) Unsay kahulogan sa bawtismo?

9 Siyempre, walay tawong hingpit. Ang mga batan-on ingon man ang mga hamtong masayop matag karon ug unya. (Eccl. 7:20) Bisan pa niana, kon nagplano kang magpabawtismo, maayong susihon nimo kon unsa ka lig-on ang imong determinasyon nga mosunod sa mga sukdanan ni Jehova. Sa unsang paagi? Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Ako na bang gipakita nga nagsunod  ko sa mga sukdanan sa Diyos?’ Hunahunaa kon giunsa nimo pag-atubang ang dili pa dugayng mga pagsulay. Imo bang gipakita nga makahimo ka sa pag-ila kon unsay husto ug sayop? Komosta kon, sama kang Daniel, giisip kang espesyal diha sa kalibotan ni Satanas tungod sa imong mga katakos? Padayon ba nimong ‘sabton kon unsa ang kabubut-on ni Jehova’ bisag lahi kini sa imong gustong buhaton?—Efe. 5:17.

10 Nganong hinungdanon kini nga mga pangutana? Kay kini makatabang nimo nga masabtan kon unsa ka seryoso ang pagpabawtismo. Sa nahisgotan na, ang bawtismo nagsimbolo sa imong kinasingkasing nga panaad kang Jehova. Nanaad ka nga imo siyang higugmaon ug alagaran sa tibuok nimong kasingkasing hangtod sa hangtod. (Mar. 12:30) Ang matag usa nga magpabawtismo kinahanglang determinado nga tumanon ang iyang panaad.—Basaha ang Ecclesiastes 5:4, 5.

PERSONAL BA NIMO KINI NGA DESISYON?

11, 12. (a) Unsay kinahanglang seguroon sa usa nga nagplanong magpabawtismo? (b) Unsay makatabang aron maseguro nimo nga husto ang imong panglantaw sa kahikayan ni Jehova sa bawtismo?

11 Ang Bibliya nag-ingon nga ang katawhan ni Jehova, lakip na ang mga batan-on, “magatanyag sa ilang kaugalingon nga kinabubut-on” sa pag-alagad kaniya. (Sal. 110:3) Busa, ang usa nga nagplanong magpabawtismo kinahanglang segurado nga iya kining personal nga desisyon. Kana tingali nagkinahanglag pagsusi sa kaugalingon, ilabina kon nagdako ka diha sa pamilya nga Saksi.

12 Latas sa katuigan, lagmit daghan na kag nakita nga nabawtismohan—apil ang pipila nimo ka higala ug tingali ang imong mga igsoon pa gani. Kon mao nay imong kahimtang, unsay angay nimong hinumdoman? Pagbantay nga dili nimo bation nga kinahanglan ka nang magpabawtismo tungod lang kay miabot ka na sa espesipikong edad o tungod lang kay nagpabawtismo na ang uban. Unsay imong mahimo aron maseguro nga husto ang imong panglantaw sa kahikayan ni Jehova sa bawtismo? Paggahin kanunay ug panahon sa pagpamalandong sa mga rason kon nganong importante kaayo ang pagpabawtismo. Atong hisgotan ang pipila niana karon ug sa sunod nga artikulo.

13. Unsaon nimo pagkahibalo kon kinasingkasing ba ang imong desisyon nga magpabawtismo?

13 Dunay mga paagi aron imong mahibaloan kon kinasingkasing ba ang imong desisyon nga magpabawtismo. Pananglitan, madayag diha sa imong mga pag-ampo kon kinasingkasing ka bang nagtinguha sa pag-alagad kang Jehova. Kon regular ug espesipiko ang imong mga pag-ampo, magpakita kana nga suod ang imong relasyon kang Jehova. (Sal. 25:4) Ang usa ka importanteng paagi nga si Jehova motubag sa atong mga pag-ampo maoy pinaagi sa iyang Pulong. Nan kon atong paningkamotan nga tun-an ang Bibliya, magpakita usab kana nga gusto gyod natong mas masuod kang Jehova ug kinasingkasing nga moalagad kaniya. (Jos. 1:8) Busa pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Espesipiko ba ang akong mga pag-ampo? Regular ba ang akong personal nga pagtuon sa Bibliya?’ Ug kon duna moy Pamilyahanong Pagsimba, pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Kinabubut-on ba kong nakigbahin sa maong kahikayan?’ Ang imong tubag niining mga pangutanaha makatabang sa pagseguro kon personal ba nimong desisyon ang pagpabawtismo.

ANG KAHULOGAN SA PAGPAHINUNGOD

14. Unsay kalainan sa pahinungod ug sa bawtismo?

14 Ang pipila tingali maglibog kon unsay kalainan sa pahinungod ug sa bawtismo. Pananglitan, ang ubang batan-on moingon nga sila nagpahinungod na kang Jehova pero dili pa andam magpabawtismo. Posible ba  god na? Ang pagpahinungod nagpasabot nga ang usa nanaad nga moalagad kang Jehova hangtod sa hangtod. Panahon sa bawtismo, gipakita niya sa uban nga siya nakapahinungod na. Busa, ang bawtismo maoy publikong pagpahayag sa imong pribadong pagpahinungod kang Jehova nga gihimo nimo pinaagig pag-ampo. Una ka magpabawtismo, kinahanglang masabtan nimo kon unsay kahulogan sa pagpahinungod.

15. Unsay kahulogan sa pagpahinungod?

15 Sa simpleng pagkasulti, dihang magpahinungod ka kang Jehova, dili na ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Nanaad ka kang Jehova nga kanunay nimong unahon ang iyang kabubut-on. (Basaha ang Mateo 16:24.) Angayng seryosohon ang tanang panaad, ilabina ang panaad kang Jehova! (Mat. 5:33) Pero, unsaon nimo pagpakita nga si Jehova na ang tag-iya sa imong kinabuhi, ug dili na ikaw?—Roma 14:8.

16, 17. (a) Iilustrar kon unsay kahulogan sa mga pulong nga dili na ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. (b) Sa diwa, unsay giingon sa usa ka tawong nagpahinungod kang Jehova?

16 Sa pag-ilustrar, hunahunaa nga giregalohan kag awto sa imong higala. Iyang gihatag nimo ang mga papeles ug siya miingon: “Imoha na ning awto.” Pero ibutang ta nga moingon ang imong higala: “Akoy magkupot sa yawi. Ug akoy modrayb sa awto, dili ikaw.” Unsa kahay imong bation sa maong “regalo”? Unsa poy imong bation sa naghatag?

17 Hunahunaa kon unsay gidahom ni Jehova sa usa nga nagpahinungod kaniya, kinsa nanaad: “Akong ihatag nimo ang akong kinabuhi. Ikaw nay tag-iya nako.” Komosta man kon ang maong tawo mosupak kang Jehova, tingali tinagotagong makigdeyt sa usa ka dili magtutuo? O kaha modawat siyag trabaho nga makalimite sa iyang panahon alang sa ministeryo o sa pagtambong sa tigom? Dili ba morag siya lang gihapon ang nagkupot sa yawi sa awto? Ang tawong nagpahinungod kang Jehova, sa diwa, nag-ingon: “Ikaw nay tag-iya sa akong kinabuhi. Kon magkasumpaki ang imong gusto ug ang akong gusto, ikaw maoy masunod.” Mao kanay panghunahuna ni Jesus. Sa dihang dinhi sa yuta, siya miingon: “Ako nanaog gikan sa langit aron buhaton, dili ang akong kabubut-on, kondili ang kabubut-on niya nga nagpadala kanako.”—Juan 6:38.

18, 19. (a) Sa unsang paagi gipakita sa giingon ni Rose ug Christopher nga ang pagpabawtismo moresultag mga panalangin? (b) Unsay imong pagbati sa pribilehiyo nga magpabawtismo?

18 Tin-aw, ang bawtismo maoy seryosong desisyon nga dili angayng pakamenoson ni bisan kinsa. Sa samang higayon, usa ka dakong pribilehiyo nga makapahinungod kang Jehova ug mabawtismohan. Ang mga batan-on nga nahigugma kang Jehova ug nakasabot sa kahulogan sa pagpahinungod dili magduhaduha sa pagpabawtismo, ni magbasol sa ilang desisyon. “Gimahal nako si Jehova, ug wala nay labawng makahatag nakog kalipay kay sa pag-alagad kaniya,” miingon ang usa ka bawtismadong tin-edyer nga si Rose. “Sa tibuok nakong kinabuhi, ang akong desisyon nga magpabawtismo ang labing segurado.”

19 Komosta si Christopher, nga gihisgotan ganina? Husto ba ang iyang desisyon nga magpabawtismo sa edad nga 12? Si Christopher malipayon kaayo sa iyang desisyon. Siya nagregular payunir sa edad nga 17, natudlo ingong ministeryal nga alagad sa edad nga 18, ug karon nag-alagad sa Bethel. Siya miingon: “Husto gayod ang akong desisyon nga magpabawtismo. Ang akong kinabuhi puno sa makapatagbawng buluhaton alang kang Jehova ug sa iyang organisasyon.” Kon nagplano ka nga magpabawtismo, unsaon nimo pagpangandam alang niini? Tubagon kana sa sunod nga artikulo.