Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Enero 2016

Ang Espiritu Nagpamatuod Uban sa Atong Espiritu

Ang Espiritu Nagpamatuod Uban sa Atong Espiritu

“Ang espiritu mismo nagpamatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Diyos.”—ROMA 8:16.

AWIT: 109, 108

1-3. Unsang mga panghitabo ang nakapahimo sa Pentekostes nga usa ka espesyal nga adlaw, ug sa unsang paagi natuman diha sa maong mga panghitabo ang gitagna sa Kasulatan? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

KADTO maoy Dominggo, mga alas nuybe sa buntag. Kini nga Dominggo espesyal alang niadtong anaa sa Jerusalem. Kadto adlaw sa pista ug igpapahulay usab. Ang naandang halad sa buntag seguradong nahalad na diha sa templo. Naghinamhinam ang mga tawo samtang nangandam ang hataas nga saserdote sa pagtanyag sa halad nga tinabyog—ang duha ka may lebadurang tinapay nga hinimo gikan sa bag-ong mga lugas. (Lev. 23:15-20) Kini nga mga halad nagpakita nga nagsugod na ang pag-ani sa trigo. Kadto maoy tuig 33 C.E., ug adlaw sa Pentekostes.

2 Samtang nagakahitabo kini sa templo, may usa ka mas importanteng butang nga hapit nang mahitabo, dili sa templo, kondili sa usa ka itaas nga lawak sa maong siyudad. Mga 120 ka Kristohanon ang nagtigom, nga “nagpadayon sa pag-ampo.” (Buh. 1:13-15) Hapit nang mahitabo kanila ang butang nga dakog kalambigitan sa ginahimo sa hataas nga saserdote kada Pentekostes, nga katumanan usab sa gitagna ni Joel mga 800 ka tuig una pa nianang adlawa.  (Joel 2:28-32; Buh. 2:16-21) Unsa kanang importante kaayong panghitabo?

3 Basaha ang Buhat 2:2-4. Ang balaang espiritu sa Diyos gibubo sa maong grupo sa mga Kristohanon nga nagtigom sa lawak sa itaas. (Buh. 1:8) Sila nagsugod sa pagpanagna, o pagpamatuod, bahin sa kahibulongang mga butang nga ilang nakita ug nadungog. Ngadto sa panon sa katawhan nga misugod pagpangabot, gisaysay ni apostol Pedro ang kahulogan sa maong panghitabo. Dayon, siya miingon kanila: “Paghinulsol kamo, ug magpabawtismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug inyong madawat ang walay bayad nga gasa nga balaang espiritu.” Niadtong adlawa, mga 3,000 ang misanong sa maong awhag, nagpabawtismo, ug nakadawat sa gisaad nga balaang espiritu.—Buh. 2:37, 38, 41.

4. (a) Nganong angay tang mainteres sa nahitabo sa Pentekostes? (b) Unsang laing hinungdanong panghitabo ang lagmit nahitabo sa maong adlaw katuigan kanhi? (Tan-awa ang endnote.)

4 Nganong ang Pentekostes 33 C.E. importante kaayo kanato? Importante kadto, dili tungod sa nahitabo sa templo sa Jerusalem, kondili tungod kay gituman ni Jesu-Kristo, ingong Hataas nga Saserdote, ang maong matagnaong sumbanan. [1] Ang hataas nga saserdote naghalad ug duha ka simbolikong tinapay kang Jehova nianang adlawa. Ang may lebadurang mga tinapay nga gihalad sa templo nagrepresentar sa dinihogang mga tinun-an kinsa gisagop ingong mga anak sa Diyos gikan sa makasasalang katawhan. Sa ingon, ang dalan nabuksan alang sa pipila ka “unang mga bunga” gikan sa katawhan nga moadto sa langit ug mahilakip sa Gingharian nga magdalag daghang panalangin sa masinugtanong katawhan. (Sant. 1:18; 1 Ped. 2:9) Busa, ang ato mang paglaom maoy sa langit kauban ni Jesus o mabuhi sa walay kataposan sa paraisong yuta, importante gayod kanato ang mga panghitabo nianang adlawa!

SA UNSANG PAAGI ANG USA MAHIMONG DINIHOGAN?

5. Giunsa nato pagkahibalo nga dili tanan niadtong nahimong dinihogan ang gidihogan sa samang paagi?

5 Kon usa ka sa mga tinun-an ni Jesus ug may samag dila sa kalayo nga mipatong sa imong ulo, dili gyod nimo makalimtan kanang adlawa. Dili ka magduhaduha nga gidihogan ka sa balaang espiritu, ilabina kon nakadawat sab ka ug milagrosong gasa sa pagsultig laing pinulongan. (Buh. 2:6-12) Pero ang tanan bang gidihogan sa balaang espiritu nahimong dinihogan sa talagsaong paagi sama nianang sa unang grupo sa mga 120 ka tinun-an? Dili. Ang uban niadtong presente sa Jerusalem niadtong adlawa nahimong dinihogan dihang sila nabawtismohan. (Buh. 2:38) Walay samag dila sa kalayo nga mipatong sa ilang ulo. Dugang pa, dili tanang dinihogang Kristohanon ang nahimong dinihogan panahon sa ilang bawtismo. Ang mga Samarianhon gidihogan sa balaang espiritu pipila pa ka panahon human sa ilang bawtismo. (Buh. 8:14-17) Sa laing bahin, sa talagsaong kahimtang, si Cornelio ug ang iyang panimalay gidihogan sa balaang espiritu sa wala pa sila mabawtismohi.—Buh. 10:44-48.

6. Unsay madawat sa tanang dinihogan, ug unsay epekto niini kanila?

6 Busa, dili tanan gidihogan sa samang paagi. Ang pipila tingali nakaamgo dayon nga sila dinihogan samtang ang uban inanayng nakaamgo niini. Apan, bisag unsa mang paagi nga kini nahitabo, ang matag usa nakadawat niining gihubit ni apostol Pablo: “Human kamo motuo, kamo gitimbrehan sa gisaad nga balaang espiritu, nga maoy pasiunang timaan sa atong panulondon.” (Efe. 1:13, 14) Kining talagsaong paglihok sa balaang espiritu nahisamag garantiya kon unsay mahitabo sa umaabot. Ang usa ka dinihogang Kristohanon kombinsido gayod tungod  niining timaan nga iyang nadawat.—Basaha ang 2 Corinto 1:21, 22; 5:5.

7. Unsay angayng buhaton sa matag dinihogan aron madawat ang iyang ganti sa langit?

7 Ang Kristohanon ba nga nakadawat niining maong timaan segurado nang moadto sa langit? Dili. Hinuon, segurado siya nga gidapit siya. Apan madawat lang niya ang iyang ganti kon magmatinumanon siya kang Jehova. Gipatin-aw kini ni Pedro: “Tungod niini, mga igsoon, buhata ang kutob sa inyong maarangan aron maseguro ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili; kay kon kamo magpadayon sa pagbuhat niining mga butanga kamo dili gayod mangapakyas. Sa pagkatinuod, sa ingon dagayang itagana kaninyo ang pagsulod ngadto sa walay kataposang gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo.” (2 Ped. 1:10, 11) Busa, ang matag dinihogan kinahanglang maningkamot sa pagpabiling matinumanon, kay kon dili, ang iyang langitnong pagkatinawag, o pagkadinapit, mahimong walay kapuslanan.—Heb. 3:1; Pin. 2:10.

GIUNSA NIYA PAGKAHIBALO?

8, 9. (a) Nganong kadaghanan sa mga tawo malisdan sa pagsabot kon sa unsang paagi mahimong dinihogan ang usa? (b) Sa unsang paagi mahibaloan sa usa nga gidapit siya nga moadto sa langit?

8 Ang kadaghanan sa mga alagad sa Diyos karon malisdan tingali sa pagsabot kon sa unsang paagi mahimong dinihogan ang usa. Makataronganon kana kay wala pa sila makasinati niana sukad. Ang orihinal nga katuyoan sa Diyos alang sa katawhan mao nga sila mabuhi sa walay kataposan sa yuta. (Gen. 1:28; Sal. 37:29) Usa ka talagsaong kahikayan ang pagpilig pipila ka tawo aron mahimong mga hari ug saserdote sa langit. Kini nga pagkatinawag magpahinabog dakong kausaban sa panghunahuna, tinamdan, ug paglaom sa maong tawo dihang siya mahimong dinihogan.—Basaha ang Efeso 1:18.

9 Pero sa unsang paagi mahibaloan sa usa nga duna siyay langitnong pagkatinawag, ug nga siya nakadawat niining talagsaong timaan? Ang tubag tin-awng makita sa gipamulong ni Pablo sa dinihogang mga igsoon sa Roma, kinsa “gitawag aron mahimong mga balaan.” Siya miingon kanila: “Kamo wala makadawat ug espiritu sa pagkaulipon nga nagpahinabog kahadlok pag-usab, apan kamo nakadawat ug espiritu sa pagsagop ingong mga anak, nga pinaagi niining espirituha kita nagatuaw: ‘Abba, Amahan!’ Ang espiritu mismo nagpamatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Diyos.” (Roma 1:7; 8:15, 16) Sa simpleng pagkasulti, pinaagi sa iyang balaang espiritu, tin-awng gipakita sa Diyos sa maong tawo nga siya gidapit nga mahimong umaabot nga manununod sa Gingharian.—1 Tes. 2:12.

10. Unsay gipasabot sa 1 Juan 2:27 dihang miingon kini nga ang usa ka dinihogan wala magkinahanglan kang bisan kinsa nga motudlo kaniya?

10 Kadtong nakadawat niining talagsaong pagdapit gikan sa Diyos wala magkinahanglag pamatuod gikan sa uban nga gidihogan sila. Ipahinabo ni Jehova nga dili sila magduhaduha sa ilang pagkatinawag. Gisultihan ni apostol Juan ang dinihogang mga Kristohanon: “Kamo gidihogan sa usa nga balaan; kamong tanan adunay kahibalo.” Siya midugang: “Bahin kaninyo, ang pagdihog nga inyong nadawat gikan kaniya magpabilin diha kaninyo, ug kamo wala magkinahanglan ni bisan kinsa nga magtudlo kaninyo; hinunoa, ingon nga ang pagdihog gikan kaniya nagtudlo kaninyo bahin sa tanang butang, ug maoy tinuod ug dili bakak, ug ingon nga kini nagtudlo kaninyo, magpabilin kamo nga nahiusa kaniya.” (1 Juan 2:20, 27) Sama sa uban, sila nagkinahanglag espirituwal nga instruksiyon. Pero wala sila magkinahanglan kang bisan kinsang tawo nga mopamatuod sa ilang pagkadinihogan. Ang labing gamhanang puwersa sa uniberso maoy nagpamatuod niana kanila!

 ‘GIPANGANAK PAG-USAB’

11, 12. Unsa tingaliy hunahunaon sa usa ka dinihogang Kristohanon, pero sa unsa siya dili magduhaduha?

11 Dihang madawat sa usa ka dinihogang Kristohanon ang pamatuod sa balaang espiritu, siya makasinatig dakong kausaban sa iyang kinabuhi. Si Jesus miingon nga siya “ipanganak pag-usab.” [2] (Juan 3:3, 5) Dayon, siya mipatin-aw: “Ayaw kahibulong tungod kay gisulti ko kanimo, Kamo kinahanglang ipanganak pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa nga buot niini, ug madungog mo ang tingog niini, apan wala ka mahibalo kon diin kini gikan ug asa kini padulong. Mao man usab ang matag usa nga gipanganak gikan sa espiritu.” (Juan 3:7, 8) Busa, imposible gyod nga mapatin-aw kinig maayo ngadto sa usa nga wala makasinati niana nga kausaban.

12 Kadtong gidapit sa maong paagi maghunahuna tingali: ‘Nganong ako man ang napili ug dili ang uban?’ Sila tingali magduhaduha kon takos ba gyod sila. Pero dili sila magduhaduha nga sila gidapit. Ang ilang kasingkasing napuno sa kalipay ug apresasyon. Sila mibatig sama sa gibati ni Pedro dihang siya giinspirar sa pag-ingon: “Bulahan ang Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, kay sumala sa iyang dakong kaluoy kita iyang gipahimugso pag-usab ngadto sa usa ka buhi nga paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo gikan sa mga patay, ngadto sa usa ka dili-madunoton ug wala-mahugawi ug dili-malawos nga panulondon. Gitagana kini sa mga langit alang kaninyo.” (1 Ped. 1:3, 4) Dihang mabasa kini sa mga dinihogan, dili gyod sila magduhaduha nga ang ilang langitnong Amahan personal nga nakigsulti kanila.

13. Unsang kausaban sa hunahuna ang masinati sa usa nga gidihogan sa balaang espiritu, ug unsay hinungdan niining maong kausaban?

13 Sa wala pa nila madawat ang pamatuod gikan sa espiritu sa Diyos, kining maong mga Kristohanon naglaom nga mabuhi sa Paraiso. Sila nangandoy sa panahon dihang hinloan na ni Jehova ang yuta, ug gusto nilang matagamtam ang mga panalangin sa umaabot. Lagmit ila pa ganing gihanduraw ang ilang kaugalingon nga nag-abiabi sa ilang nabanhawng mga minahal. Sila naghinamhinam nga mopuyo sa mga balay nga ilang gitukod ug mokaon sa mga bunga sa kahoy nga ilang gitanom. (Isa. 65:21-23) Nganong nausab man ang ilang hunahuna? Dili tungod kay nawad-an na silag gana sa maong paglaom. Dili sab tungod kay daghan silag problemang giantos dinhi sa yuta. Dili kay wala na silay ganang mabuhi dinhi, nga mora bag makapuol ang pagkinabuhi sa yuta sa walay kataposan; ni gusto lang nilang sulayan ang kinabuhi sa langit. Hinunoa, nausab ang ilang hunahuna tungod sa paglihok sa espiritu sa Diyos nga nagtawag, o nagdapit, kanila ug nag-usab sa ilang hunahuna ug paglaom.

14. Giunsa paglantaw sa mga dinihogan ang ilang kinabuhi sa yuta?

14 Nan, angay ba kitang mohinapos nga kining maong mga dinihogan gusto nang mamatay? Si Pablo giinspirar sa pagtubag: “Sa pagkatinuod, kita nga ania niini nga tolda nagaagulo, nga nabug-atan; tungod kay buot man nato, dili ang paghukas niini, kondili ang pagsul-ob ug lain, aron nga ang may-kamatayon pagalamyon sa kinabuhi.” (2 Cor. 5:4) Wala sila mawad-ig gana niining kinabuhia, nga gusto nang matapos dayon kini. Hinunoa, sila naghinamhinam nga gamiton ang matag adlaw sa pag-alagad kang Jehova uban sa ilang mga higala ug paryente. Apan, bisag unsa may ilang ginahimo, dili nila malikayan ang paghunahuna sa ilang mahimayaong paglaom sa umaabot.—1 Cor. 15:53; 2 Ped. 1:4; 1 Juan 3:2, 3; Pin. 20:6.

GIDAPIT KA BA?

15. Unsang mga butanga ang wala magpamatuod nga ang usa gidihogan sa balaang espiritu?

15 Tingali nagduhaduha ka kon nakadawat  ka ba o wala niining talagsaong pagdapit. Kon naghunahuna ka nga nakadawat ka, palandonga kining pipila ka importanteng pangutana. Gibati ba nimo nga dasig kaayo ka sa ministeryo? Ikaw ba kugihang estudyante sa Pulong sa Diyos nga gustong mosusi sa “lawom nga mga butang sa Diyos”? (1 Cor. 2:10) Nakita ba nimo nga gipanalanginan pag-ayo ni Jehova ang imong ministeryo? Duna ka bay nagdilaab nga tinguha sa pagbuhat sa kabubut-on ni Jehova? Gibati ba nimo nga duna gyod kay dakong responsabilidad sa pagtabang sa uban sa espirituwal nga paagi? Imo bang nasinati nga personal kang gitabangan ni Jehova? Kon oo ang imong tubag niining mga pangutanaha, nagpasabot ba kini nga gidapit ka na nga moadto sa langit? Wala. Ngano? Tungod kay gibati usab kini sa mga dili dinihogan. Ang espiritu ni Jehova nagalihok usab niadtong may yutan-ong paglaom. Sa pagkatinuod, kon dili ka segurado nga duna kay langitnong pagkatinawag, kana nagpasabot nga wala ka dapita. Kadtong gitawag ni Jehova dili gayod magduhaduha nga sila gidapit! Kombinsido sila!

16. Giunsa nato pagkahibalo nga dili tanan niadtong nakadawat sa espiritu sa Diyos ang gidapit nga moadto sa langit?

16 Sa tibuok Kasulatan, atong mabasa ang daghang ehemplo sa matinumanong mga tawo nga gipalihok sa balaang espiritu, pero dili langitnon ang ilang paglaom. Si Juan Bawtista usa kanila. Si Jesus nagdayeg kaniya pero siya nag-ingon nga si Juan dili mahimong bahin sa langitnong Gingharian. (Mat. 11:10, 11) Si David usab gipalihok sa balaang espiritu. (1 Sam. 16:13) Siya lig-on ug pagtuo ug giinspirar pa gani sa pagsulat sa pipila ka bahin sa Bibliya. (Mar. 12:36) Apan, sa adlaw sa Pentekostes, si Pedro nag-ingon nga si David “wala mosaka ngadto sa mga langit.” (Buh. 2:34) Ang balaang espiritu nagpalihok sa maong mga tawo sa paghimog katingalahang mga butang, pero wala kini maghatag kanilag talagsaong pamatuod nga sila gipili aron mopuyo sa langit. Wala kana magpasabot nga dili sila takos nga moadto sa langit. Nagpakita lang kana nga banhawon sila ni Jehova sa paraisong yuta.—Juan 5:28, 29; Buh. 24:15.

17, 18. (a) Unsang ganti ang gipaabot sa kadaghanan sa mga alagad sa Diyos karon? (b) Unsang mga pangutana ang hisgotan sa sunod nga artikulo?

17 Ang kadaghanan sa mga alagad sa Diyos karon dili langitnon ug paglaom. Susama silag paglaom nianang kang David, Juan Bawtista, ug ubang matinumanong tawo sa kapanahonan sa Bibliya. Sama kang Abraham, sila nangandoy nga mabuhi sa yuta ingong mga sakop sa Gingharian. (Heb. 11:10) Niining panahon sa kataposan, pipila na lang sa mga dinihogan ang nahibilin dinhi sa yuta. (Pin. 12:17) Kini nagpasabot nga ang kadaghanan sa 144,000 nangamatay na nga matinumanon.

18 Busa, kon dunay moingon nga siya dinihogan, unsay angayng hunahunaon niadtong may yutan-ong paglaom? Kon sa inyong kongregasyon dunay mosugod pag-ambit sa mga emblema panahon sa Panihapon sa Ginoo, unsay angay nimong reaksiyon? Angay ka bang mabalaka kon magkadaghan ang nag-angkon nga duna silay langitnong pagkatinawag? Tubagon kining mga pangutanaha sa sunod nga artikulo.

^ [1] (parapo 4) Ang Pentekostes lagmit motumbas sa panahon nga gihatag ang Balaod didto sa Sinai. (Ex. 19:1) Kon mao nay kahimtang, maingon nga gidala ni Moises ang Israel ngadto sa pakigsaad sa Balaod, gidala usab ni Jesu-Kristo ang bag-ong nasod, ang espirituwal nga Israel, ngadto sa bag-ong pakigsaad.

^ [2] (parapo 11) Para sa dugang eksplinasyon kon unsay kahulogan sa pagkahimong ‘gipanganak pag-usab,’ o born again, tan-awa ang Bantayanang Torre, Abril 1, 2009, p. 3-11.