Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Uyonan sa Diyos ang May Pagtuo

Uyonan sa Diyos ang May Pagtuo

“Mahimong mga tigsundog kanila nga pinaagi sa pagtuo ug pailob nagapanunod sa mga saad.”—HEB. 6:12.

AWIT: 86, 54

1, 2. Unsang lisod nga kahimtang ang giatubang ni Jepte ug sa iyang anak?

MIABOT ra gyod ang iyang gipaabot. Kay nalipay nga makita ang iyang amahan nga luwas nga nakapauli gikan sa panggubatan, ang batan-ong dalaga nagdali sa pagsugat kaniya ug miawit ug misayaw tungod sa dakong kadaogan sa iyang amahan. Apan imbes moduyog sa iyang anak, gigisi sa amahan ang iyang nagkadugo nga besti ug siya mituaw: ‘Intawon, anak ko! Gipaubos mo gayod ako.’ Dayon, iyang gisulti ang mga pulong nga makapausab sa kinabuhi sa iyang anak hangtod sa hangtod, nga makahugno sa mga pangandoy niini sa pagbatog normal nga kinabuhi. Pero sa way pagpanuko, ang dalaga mihatag ug nindot nga tubag, nga nagdasig sa iyang amahan sa pagtuman sa panaad niini kang Jehova. Ang iyang mga pulong nagpadayag sa iyang lig-ong pagtuo. Siya misalig nga bisan unsay pangayoon ni Jehova, kana maoy alang sa iyang kaayohan. (Maghu. 11:34-37) Ang amahan mapasigarbohon kaayo kay siya nahibalo nga ang pagkaandam sa iyang anak nga mopaluyo sa iyang desisyon makapalipay kang Jehova.

2 Si Jepte ug ang iyang mahinadlokon sa Diyos nga anak bug-os  nga misalig sa paagi ni Jehova sa pagbuhat sa mga butang, bisag dili kadto sayon. Kombinsido sila nga dili makawang ang ilang sakripisyo kay ilang mabatonan ang pag-uyon sa Diyos.

3. Nganong ang ehemplo ni Jepte ug sa iyang anak makatabang kanato karon?

3 Nahibalo kita nga dili kanunayng sayon ang paghupot ug pagtuo kang Jehova. Ang tinuod, kinahanglan tang “kusganong makigbugno alang sa pagtuo.” (Jud. 3) Aron matabangan kita sa paghimo niana, atong konsiderahon ang mga kalisdanan nga malamposong nasagubang ni Jepte ug sa iyang anak. Sa unsang paagi nila nahuptan ang ilang pagtuo kang Jehova?

HUPTI ANG PAGTUO BISAN PA SA IMPLUWENSIYA SA KALIBOTAN

4, 5. (a) Unsang sugo ang gihatag ni Jehova sa mga Israelinhon dihang mosulod na sila sa Yutang Saad? (b) Sumala sa Salmo 106, unsay nahitabo sa mga Israelinhon tungod sa ilang pagkamasinupakon?

4 Kada adlaw, mahinumdoman tingali ni Jepte ug sa iyang anak ang dili maayong mga resulta sa pagkadili-matinumanon kang Jehova. Duolag 300 ka tuig kanhi, ang ilang mga katigulangan gisugo sa pagpatay sa tanang paganong molupyo sa Yutang Saad. (Deut. 7:1-4) Tungod kay wala sunda sa mga Israelinhon ang maong sugo, daghan kanila ang nakasundog sa makasasalang mga buhat sa mga Canaanhon, ug sila nagsimbag bakak nga mga diyos ug naghimog makauulawng imoral nga mga buhat.—Basaha ang Salmo 106:34-39.

5 Tungod sa ilang pagkamasinupakon, nawad-an sila sa pag-uyon ni Jehova ug wala na sila panalipdi. (Maghu. 2:1-3, 11-15; Sal. 106:40-43) Lagmit dili sayon para sa mahinadlokon sa Diyos nga mga pamilya ang pagpabiling maunongon kang Jehova niadtong malisod nga mga panahon! Bisan pa niana, gipakita sa Bibliya nga dihay mga maunongon, sama kang Jepte ug sa iyang anak, maingon man kang Elkana, Ana, ug Samuel, kinsa determinadong mabatonan ang pag-uyon sa Diyos.—1 Sam. 1:20-28; 2:26.

6. Unsang mga impluwensiya ang anaa sa kalibotan karon, ug unsay angay natong buhaton?

6 Nagkinabuhi kita sa kalibotan diin ang mga tawo naghunahuna ug nagagawi nga susama sa mga Canaanhon—sila mahiligon sa sekso ug kapintasan, ug materyalistiko. Si Jehova tin-awng nagpasidaan kanato, sama sa iyang gihimo sa mga Israelinhon, aron panalipdan kita sa maong mga impluwensiya. Duna kitay makat-onan sa kasaypanan sa mga Israelinhon. (1 Cor. 10:6-11) Kinahanglan tang maningkamot sa pagwagtang sa bisan unsang panghunahuna nga sama nianang sa mga Canaanhon. (Roma 12:2) Naningkamot ba ta sa pagbuhat niana?

HUPTI ANG PAGTUO BISAN PA SA DILI MAAYONG PAGTRATAR

7. (a) Unsay gihimo sa kaugalingong katawhan ni Jepte ngadto kaniya? (b) Unsay reaksiyon ni Jepte?

7 Sa adlaw ni Jepte, ang pagkamasinupakon sa mga Israelinhon miresulta sa pagkaulipon nila sa mga Filistehanon ug Ammonhanon. (Maghu. 10:7, 8) Pero ang mga kalisdanan ni Jepte wala lamang maggikan sa kaaway nga mga nasod kondili sa iyang mga igsoon usab ug sa mga lider sa Israel. Ang iyang mga igsoon sa amahan nasina ug nagdumot kaniya, busa ila siyang gipapahawa ug gihikawan sa iyang panulondon ingong panganay. (Maghu. 11:1-3) Wala tugoti ni Jepte nga maapektohan siya sa ilang mabangis nga panggawi. Imbes balewalaon ang pagpangayog tabang sa mga ansiyano sa nasod, siya mitabang kanila. (Maghu. 11:4-11) Unsay lagmit nagtukmod kang Jepte nga molihok ingong tawong espirituwal?

8, 9. (a) Unsang mga prinsipyo sa Moisesnong Balaod ang lagmit nakatabang kang Jepte? (b) Unsay labing importante kang Jepte?

8 Si Jepte usa ka gamhanang manggugubat ug gitun-an sab niya ang pagpakiglabot sa Diyos sa Iyang katawhan. Kay nasabtan pag-ayo ni Jepte ang kasaysayan sa Israel,  nahibalo siya kon unsay husto ug sayop sa panglantaw ni Jehova. (Maghu. 11:12-27) Ang mga prinsipyo sa Diyos nga anaa sa Moisesnong Balaod nag-umol sa hunahuna ug kasingkasing ni Jepte. Nahibalo siya nga si Jehova dili gayod mouyon kon ang usa maghambin ug kayugot. Hinunoa, gisugo Niya ang iyang katawhan nga higugmaon ang usag usa. Ang Balaod nagtudlo usab nga dili angayng balewalaon sa usa ang panginahanglan sa uban, bisan niadtong “nagdumot” kaniya.—Basaha ang Exodo 23:5; Levitico 19:17, 18.

9 Ang ehemplo niadtong naghupot ug pagtuo sama kang Jose, kinsa nagpakitag kaluoy sa iyang mga igsoon bisag “sila nagsugod sa pagdumot kaniya,” lagmit nakaimpluwensiya sa panghunahuna ni Jepte. (Gen. 37:4; 45:4, 5) Ang pagpamalandong sa maong mga ehemplo lagmit nakatabang kang Jepte sa pagbuhat kon unsay makapahimuot kang Jehova. Seguradong nasakitan siya sa gihimo sa iyang mga igsoon, pero wala siya mohunong sa pag-alagad kang Jehova ug sa Iyang katawhan. (Maghu. 11:9) Mas importante kang Jepte ang pagdepensa sa ngalan ni Jehova kay sa personal nga mga kabingkilan. Determinado siyang huptan ang iyang pagtuo kang Jehova, nga miresulta sa iyang kaayohan ug nianang sa uban.—Heb. 11:32, 33.

10. Sa unsang paagi ang mga prinsipyo sa Diyos makatabang kanato sa paggawi ingong mga Kristohanon?

10 Unsay atong makat-onan sa ehemplo ni Jepte? Tingali may mga igsoong nakapasakit kanato o dili maayog pagtratar kanato. Kon mao, dili gayod nato tugotan ang kahiubos nga mopugong nato sa pagtambong sa tigom o pag-alagad kang Jehova ug sa pagpakig-uban sa mga igsoon. Agig pagsundog kang Jepte, atong tugotan ang mga sukdanan sa Diyos sa pagtabang kanato nga mabuntog ang malisod nga mga kahimtang ug mahimong maayong ehemplo sa uban.—Roma 12:20, 21; Col. 3:13.

ANG KINABUBUT-ONG PAGSAKRIPISYO MAGPADAYAG SA ATONG PAGTUO

11, 12. Unsang panaad ang gihimo ni Jepte, ug unsay nalangkit niini?

11 Naamgohan ni Jepte nga gikinahanglan niya ang tabang sa Diyos aron mapahigawas ang Israel gikan sa mga Ammonhanon. Siya nanaad kang Jehova nga kon Iyang ihatag kaniya ang kadaogan, iyang itanyag kang Jehova ingong “halad-nga-sinunog” ang unang mogawas sa iyang balay pag-uli niya gikan sa panggubatan. (Maghu. 11:30, 31) Unsay nalangkit sa maong halad?

12 Ang paghalad ug tawo dulumtanan kang Jehova. Busa, tin-aw nga walay plano si Jepte nga literal nga ihalad si bisan kinsa. (Deut. 18:9, 10) Ubos sa Moisesnong Balaod, ang halad nga sinunog tibuok nga ihatag kang Jehova, busa dayag nga gipasabot ni Jepte nga iyang ihalad ang maong tawo alang sa bug-os nga pag-alagad kang Jehova. Kini nga panaad nagkahulogan nga ang maong tawo mag-alagad sa tabernakulo sa tibuok niyang kinabuhi. Si Jehova namati kang Jepte ug naghatag kaniyag dakong kadaogan, ug napuo ni Jepte ang iyang mga kaaway. (Maghu. 11:32, 33) Pero kinsa man ang iyang ihatag ingong “halad-nga-sinunog” ngadto sa Diyos?

13, 14. Unsay gipadayag sa mga pulong ni Jepte sa Maghuhukom 11:35 maylabot sa iyang pagtuo?

13 Hinumdomi ang esena nga gihisgotan sa sinugdan. Dihang mipauli si Jepte gikan sa panggubatan, ang unang mitagbo niya mao ang iyang pinalanggang anak, ang iyang bugtong anak! Motuman kaha siya sa iyang panaad ug ihatag ang iyang anak aron mag-alagad sa tabernakulo sa tibuok niining kinabuhi?

14 Sa makausa pa, ang mga prinsipyo sa Diyos naggiya kang Jepte sa paghimog hustong desisyon. Tingali iyang nahinumdoman ang giingon sa Exodo 23:19, nga nagsugo sa katawhan sa Diyos nga kinabubut-ong ihatag ang ilang kinamaayohan kang Jehova. Ang Balaod nag-ingon usab nga kon ang usa  manaad, kinahanglang tumanon niya kana. Kini nag-ingon: “Kon ang usa ka tawo manaad kang Jehova . . . , kinahanglan nga siya dili maglapas sa iyang pulong. Magabuhat siya sumala sa tanan nga migula sa iyang baba.” (Num. 30:2) Sama sa matinumanong si Ana, kinsa lagmit nagkinabuhi sa iyang panahon, kinahanglang tumanon ni Jepte ang iyang panaad, bisag nahibalo siya kon unsay epekto niini sa kaugmaon niya ug sa iyang anak. Wala siyay laing anak; ang iyang anak lamang ang bugtong paglaom aron magpadayon ang iyang kaliwatan, nga maoy magdala sa iyang ngalan ug makapanunod sa iyang kabtangan. (Maghu. 11:34) Bisan pa niana, sa Maghuhukom 11:35, si Jepte miingon: “Ako nakabungat na sa akong baba kang Jehova, ug dili ko na mabakwi.” Siya nagmatinumanon bisag naglakip kadtog dakong sakripisyo, busa siya giuyonan ug gipanalanginan sa Diyos. Ingon ba usab niana ang imong himoon?

15. Unsang panaad ang gihimo sa kadaghanan kanato, ug sa unsang paagi mapamatud-an nato nga kita may pagtuo?

15 Dihang gipahinungod nato ang atong kinabuhi kang Jehova, kita nanaad nga atong buhaton ang iyang kabubut-on bisag unsay mahitabo. Nahibalo kita nga ang pagtuman niini naglakip ug sakripisyo. Apan, ilabinang masulayan ang atong pagkamatinumanon dihang sugoon kita sa paghimo sa mga butang nga tingali dili nato gusto. Dihang mohimo kita sa maong mga sakripisyo ug moalagad sa Diyos bisag dili kini sayon, atong gipamatud-an nga kita may pagtuo. Mas labaw gayod ang mga panalangin nga atong madawat kon itandi sa atong mga sakripisyo, bisag unsa pa kana ka lisod. (Mal. 3:10) Pero komosta ang anak ni Jepte?

Sa unsang paagi kita makapakitag pagtuo nga sama nianang kang Jepte ug sa iyang anak? (Tan-awa ang parapo 16, 17)

16. Unsay reaksiyon sa anak ni Jepte sa panaad sa iyang amahan? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

16 Lagmit dili sayon para sa anak ni Jepte ang pagdawat sa sangpotanan sa panaad sa iyang amahan. Lahi kini sa panaad ni Ana, diin iyang gipahinungod ang iyang anak nga si Samuel aron mag-alagad sa tabernakulo ingong Nazareo. (1 Sam. 1:11) Ang usa ka Nazareo puwedeng magminyo ug makabatog pamilya. Pero ang anak ni Jepte mahimong  tibuok nga “halad-nga-sinunog,” busa dili niya masinati ang kalipay sa pagkahimong asawa ug inahan. (Maghu. 11:37-40) Ingong anak sa madaogong pangulo ug lider sa Israel, siya lagmit maminyo sa kinamaayohang lalaki sa ilang nasod. Apan karon mahimo na siyang ubos nga tig-alagad sa tabernakulo. Unsay iyang sanong? Iyang gipakita nga giuna niya ang pag-alagad kang Jehova pinaagi sa pag-ingon: “Amahan ko, kon ikaw nakabungat na sa imong baba kang Jehova, buhata kanako sumala sa migula sa imong baba.” (Maghu. 11:36) Gisakripisyo niya ang iyang normal nga tinguha nga maminyo ug makabatog anak aron paluyohan ang matuod nga pagsimba. Unsaon nato pagsundog ang iyang masakripisyohong tinamdan?

17. (a) Unsaon nato pagsundog ang pagtuo ni Jepte ug sa iyang anak? (b) Sa unsang paagi ang Hebreohanon 6:10-12 nakadasig nimo sa paghimog mga sakripisyo?

17 Linibo ka batan-ong brader ug sister ang kinabubut-ong midesisyon nga dili magminyo o manganak—bisag niining panahona lang—aron bug-os nga makaalagad kang Jehova. Ang mga edaran usab nagsakripisyo tingali sa ilang panahon nga para unta sa ilang mga anak ug apo aron makaboluntaryo sa mga proyekto sa pagpanukod o makaeskuyla sa School for Kingdom Evangelizers ug makaalagad diin gikinahanglan pag-ayo ang mga magmamantala sa Gingharian. Ang uban migugol ug dugang panahon aron makigbahin sa espesyal nga kampanya panahon sa Memoryal. Ang maong bug-os kasingkasing nga pag-alagad nakapalipay kang Jehova, kinsa dili gayod malimot sa ilang paghago ug sa gugma nga ilang gipakita alang kaniya. (Basaha ang Hebreohanon 6:10-12.) Makahimo ka ba usab ug dugang mga sakripisyo aron mas bug-os nga makaalagad kang Jehova?

UNSAY ATONG MAKAT-ONAN?

18, 19. Unsay atong nakat-onan sa asoy sa Bibliya bahin kang Jepte ug sa iyang anak, ug unsaon nato sila pagsundog?

18 Bisag ang kinabuhi ni Jepte punog kalisdanan, iyang gitugotan ang panghunahuna ni Jehova nga mogiya sa iyang mga desisyon. Wala siya magpaimpluwensiya sa mga tawo sa iyang palibot. Wala mohuyang ang iyang determinasyon nga huptan ang iyang pagtuo bisan pa sa dili maayong pagtratar kaniya. Ang iyang kinabubut-ong pagsakripisyo ug nianang sa iyang anak miresultag mga panalangin, kay gigamit sila ni Jehova sa pagpaluyo sa putli nga pagsimba. Bisan sa panahon nga ang uban wala magsunod sa mga sukdanan sa Diyos, si Jepte ug ang iyang anak misunod gihapon niana.

19 Ang Bibliya nag-awhag kanato nga “mahimong mga tigsundog kanila nga pinaagi sa pagtuo ug pailob nagapanunod sa mga saad.” (Heb. 6:12) Hinaot nga sundogon nato si Jepte ug ang iyang anak pinaagi sa pagkinabuhi nga kaharmonya sa hinungdanong kamatuoran nga gipakita sa ilang pagkinabuhi: Uyonan sa Diyos ang may pagtuo.