Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Num. 6 2016

 PANGUNANG TOPIKO | KINSAY ANAA SA ESPIRITUHANONG KALIBOTAN?

Mga Panan-awon Bahin Niadtong Anaa sa Dili Makitang Kalangitan

Mga Panan-awon Bahin Niadtong Anaa sa Dili Makitang Kalangitan

Ang Bibliya daghag makapainteres kaayong mga panan-awon nga pinaagi niana atong mahibaloan kon unsa ang dili makitang espirituhanong kalibotan. Ikaw among gidapit sa pagsusig maayo niini nga mga panan-awon. Bisag dili literal ang tanang gihisgotan niini, kini makatabang nimo dili lang sa paghanduraw niadtong nagpuyo sa espirituhanong kalibotan kondili sa pagsabot usab kon sa unsang paagi sila makaapektar kanimo.

SI JEHOVA ANG KINALABWAN SA TANAN

“Dihay usa ka trono nga nahimutang sa langit, ug may naglingkod sa trono. Ug ang naglingkod may panagway nga sama sa usa ka batong haspe ug sa usa ka bililhong pulag-bulok nga bato, ug ang trono gilibotan sa usa ka balangaw nga sama ug esmeralda tan-awon.”—Pinadayag 4:2, 3.

“May kahayag nga naglibot niya . . . nga samag balangaw nga mopakita sa panganod sa adlaw nga may ulan. Ingon niana ang dagway sa kahayag nga naglibot. Kadto maoy sama sa dagway sa himaya ni Jehova.”—Ezequiel 1:27, 28.

Kini nga mga panan-awon nga gihatag ngadto kang apostol Juan ug propetang Ezequiel nag-asoy sa kahalangdon sa Labing Hataas nga Diyos, si Jehova, pinaagig mga butang nga atong mahanduraw dayon—naggilakgilak nga mahalong mga bato, balangaw, ug halangdong trono. Gipadayag niini nga ang presensiya ni Jehova talagsaon ug katahom, himaya, ug kalinaw.

Kini nga mga paglarawan bahin sa Diyos nahiuyon sa gipamulong sa salmista kinsa misulat: “Si Jehova dako ug dalayegon uyamot. Siya makalilisang labaw pa sa tanang ubang mga diyos. Kay ang tanang diyos sa mga katawhan maoy walay-bili nga mga diyos; apan si Jehova, siya nagbuhat sa mga langit. Ang dignidad ug kahalangdon anaa sa atubangan niya; ang kusog ug katahom anaa sa iyang sangtuwaryo.”—Salmo 96:4-6.

Bisag si Jehova ang Kinalabwan sa Tanan, kita iyang gidapit sa pagduol kaniya pinaagi sa pag-ampo ug kita iyang gipasaligan nga siya mamati nato. (Salmo 65:2) Kita gihigugma sa Diyos ug siya mahunahunaon kaayo kanato mao nga si Juan misulat: “Ang Diyos gugma.”—1 Juan 4:8.

SI JESUS UBAN SA DIYOS

Ang Kristohanong disipulo nga si Esteban nga “puno sa balaang espiritu, mitutok sa langit ug iyang nakita ang himaya sa Diyos ug si Jesus nga nagbarog sa tuong kamot sa Diyos, ug siya miingon: ‘Tan-awa! Nakita ko ang mga langit nga nabuksan ug ang Anak sa tawo nga nagabarog diha sa tuong kamot sa Diyos.’”—Buhat 7:55, 56.

Sa wala pa makita ni Esteban kini nga panan-awon, si Jesus gipapatay sa Hudiyohanong mga lider nga maoy gisultihan ni Esteban nianang mga pulonga. Ang panan-awon nag-ingon nga si Jesus buhi ug nga siya gibanhaw ug gipasidunggan. Bahin niini, si apostol Pablo misulat: “Iyang [Jehova] gibangon siya [Jesus] gikan sa mga patay ug gipalingkod siya diha sa iyang tuong kamot sa langitnong mga dapit, nga labaw  kaayo sa tanang kagamhanan ug awtoridad ug gahom ug pagkaginoo ug sa tanang ngalan nga gingalan, dili lamang niini nga sistema sa mga butang, kondili usab nianang sa umaabot.”—Efeso 1:20, 21.

Gawas pa sa paghisgot bahin sa iyang hataas nga posisyon, ang Kasulatan nagpakita nga si Jesus, sama kang Jehova, mahunahunaon kaayo sa kaayohan sa mga tawo. Panahon sa pagministeryo ni Jesus dinhi sa yuta, iyang giayo ang mga may balatian ug masakiton, ug gibanhaw ang mga patay. Pinaagi sa paghalad sa iyang kinabuhi, iyang gipakita ang iyang dakong gugma sa Diyos ug sa katawhan. (Efeso 2:4, 5) Gamiton unya ni Jesus, kinsa nagbarog sa tuong kamot sa Diyos, ang iyang gahom sa paghatag ug daghang panalangin ngadto sa matinumanong mga tawo sa tanang dapit.

MGA ANGHEL NAG-ALAGAD SA DIYOS

“Ako [propetang Daniel] nagpadayon sa pagtan-aw hangtod nga dihay mga trono nga gibutang ug ang Karaan sa mga Adlaw [Jehova] milingkod. . . . Dihay kaliboan ka libo nga nag-alagad kaniya, ug napulo ka libo ka napulo ka libo nga nagbarog diha sa iyang atubangan.”—Daniel 7:9, 10.

Niini nga panan-awon bahin sa langit, dili lang usa ka anghel ang nakita ni Daniel kondili daghan. Seguradong talagsaon gayod kadto nga panan-awon! Ang mga anghel maoy mahimayaon nga espirituhanong mga persona, maalamon ug gamhanan. Lakip kanila ang mga serapin ug mga kerubin. Ang Bibliya naghisgot ug mga anghel kapin sa 250 ka beses.

Sila dili mga tawo nga nakapuyo sa yuta. Sila gilalang sa Diyos nga mas una pa kay sa tawo. Dihang gitukod ang kalibotan, ang mga anghel nagtan-aw ug nanghugyaw sa kalipay.—Job 38:4-7.

Usa sa paagi nga ang matinumanong mga anghel nag-alagad sa Diyos mao ang paggiya sa labing hinungdanong buluhaton nga ginahimo dinhi sa yuta karon—ang pagwali sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos. (Mateo 24:14) Ang ilang paggiya niini nga buluhaton gipadayag diha sa panan-awon ngadto kang apostol Juan, kinsa misulat: “Nakita ko ang laing manulonda nga naglupad sa kinatung-an sa langit, ug siya adunay walay kataposang maayong balita nga ipahayag ingong makapalipay nga balita ngadto sa nanagpuyo sa yuta, ug ngadto sa matag nasod ug tribo ug pinulongan ug katawhan.” (Pinadayag 14:6) Bisag dili na makigsulti sa mga tawo ang mga anghel karon sama sa ilang gihimo sa karaang panahon, sila motabang pinaagi sa paggiya niadtong nagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga tawo nga nangitag kamatuoran.

 SI SATANAS NAKADANI UG MILYONMILYON

“Miulbo ang gubat sa langit: Si Miguel [Jesu-Kristo] ug ang iyang mga manulonda nakiggubat sa dragon, ug ang dragon ug ang mga manulonda niini nakiggubat apan kini wala makadaog, ni may dapit pa alang kanila sa langit. Busa gitambog ang dakong dragon, ang orihinal nga halas, ang usa nga gitawag Yawa ug Satanas, nga nagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta; siya gitambog sa yuta, ug ang iyang mga manulonda gitambog uban kaniya.”—Pinadayag 12:7-9.

Ang langit kaniadto dili malinawon. Sukad pa sa sinugdanan sa kasaysayan sa tawo, usa sa mga anghel, kay nagtinguha nga siyay simbahon, mirebelde kang Jehova ug nahimong Satanas, nga nagkahulogang “Magsusupak.” Ang ubang anghel miduyog sa ulahi sa pagrebelde ug sa ngadtongadto sila gitawag ug mga demonyo. Sila grabe ka daotan, ug misupak sila kang Jehova ug nakadanig daghang tawo sa pagsubay sa dalan nga supak sa mahigugmaong pagtultol ni Jehova.

Si Satanas ug ang iyang mga demonyo daotan ug mapintas. Sila mga kaaway sa katawhan ug nakahatag ug daghang pag-antos dinhi sa yuta. Pananglitan, gipatay ni Satanas ang mga mananap ug mga sulugoon sa matinumanong si Job. Sunod, iyang gipatay ang tanang napulo ka anak ni Job pinaagig ‘kusog nga hangin’ sa paghugno sa balay diin atua didto ang tanan niyang mga anak. Human niana, gihampak ni Satanas si Job ug ‘grabeng mga hubag gikan sa lapalapa hangtod sa iyang alimpulo.’—Job 1:7-19; 2:7.

Apan sa dili madugay, si Satanas laglagon. Sukad siya gitambog dinhi sa yuta, siya nahibalo nga “hamubo na lamang ang iyang panahon.” (Pinadayag 12:12) Si Satanas gihukman na ug kalaglagan, ug maayo kaayo kana nga balita!

SILA NGA GIKAN SA YUTA

“Gipalit mo [Jesus] ang mga tawo alang sa Diyos gikan sa matag tribo ug pinulongan ug katawhan ug nasod, ug gihimo mo sila nga usa ka gingharian ug mga saserdote ngadto sa atong Diyos, ug sila magamando ingong mga hari ibabaw sa yuta.”—Pinadayag 5:9, 10.

Sama kang Jesus nga gibanhaw gikan sa yuta ug misaka sa langit ingong espirituhanong persona, ang uban usab banhawon ngadto sa langit. Si Jesus miingon sa iyang matinumanong mga apostoles: “Ako moadto aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug . . . ako moanhi pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi kanako, aron nga kon asa ako kamo atua usab.”—Juan 14:2, 3.

Kadtong moadto sa langit moadto didto nga dunay katuyoan. Uban kang Jesus, sila maoy maglangkob sa  Gingharian nga magmando sa mga molupyo sa tibuok yuta ug maghatag kanilag mga panalangin. Kini nga Gingharian ang gisugo ni Jesus nga iampo sa iyang mga sumusunod diha sa sulondang pag-ampo: “Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.”—Mateo 6:9, 10.

KON UNSAY BUHATON NIADTONG ANAA SA LANGIT

“Nadungog ko [apostol Juan] ang usa ka makusog nga tingog gikan sa trono nga nag-ingon: ‘Tan-awa! Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, . . . ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.’”—Pinadayag 21:3, 4.

Kining matagnaong panan-awon naghisgot bahin sa panahon dihang ang Gingharian sa Diyos, nga gilangkoban ni Jesus ug niadtong banhawon gikan sa yuta, magtapos sa pagmando ni Satanas ug maghimo sa yuta nga paraiso. Ang mga butang nga nakahatag ug dakong kasakit ug kaguol sa katawhan mawagtang na. Bisan ang kamatayon mawala na.

Apan komosta kadtong bilyonbilyong nangamatay nga dili pagabanhawon ngadto sa langit? Sa umaabot, sila banhawon dinhi sa yuta ug mahimong mabuhi sa walay kataposan niana nga Paraiso sa yuta.—Lucas 23:43.

Kini nga mga panan-awon nagpasalig kanato nga si Jehova nga Diyos ug ang iyang Anak, si Jesu-Kristo, maingon man ang matinumanong mga anghel ug kadtong gipalit gikan sa yuta mahunahunaon sa atong kaayohan. Aron makakat-on kag dugang bahin sa kon unsa pay ilang buhaton, amo kang gidapit sa pagpakig-estorya sa mga Saksi ni Jehova o ablihi ang among website, www.jw.org/ceb, ug i-download ang librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?