Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SUNDOGA ANG ILANG PAGTUO | SARA

Gitawag Siya sa Diyos ug “Prinsesa”

Gitawag Siya sa Diyos ug “Prinsesa”

SI Sara mihunong una sa pagtrabaho ug mitan-aw sa layo. Kay maayong modumala, ang iyang mga katabang malipayon ug puliki sa pagtrabaho. Si Sara puliki sab. Handurawa siya nga nagmasahe sa iyang nanakit nga mga kamot. Tingali gikapoy siya sa pagtapak sa nabuslot nga tolda nga ilang puy-anan. Ang sapnot nga panaptong gama sa balhibo sa kanding, nga lubad na kay daghang tuig nang nainitan ug naulanan, nakapahinumdom kang Sara kon unsa ka dugay na silang nagbalhinbalhig puyo. Ang kalangitan pulapula na kay nagkaanam nag salop ang adlaw. Iyang nakita si Abraham * nga migikan nianang buntaga, ug mitan-aw siya sa mao gihapong direksiyon. Dihang nakita niya ang pamilyar nga pamayhon sa iyang bana diha sa bungtod, siya nakapahiyom.

Napulo na ka tuig ang milabay sukad gidala ni Abraham ang iyang dakong pamilya sa pagtabok sa Suba sa Euprates paingon sa Canaan. Si Sara misuportar sa iyang bana niining layo kaayong panaw paingon sa lugar nga wala silay ideya kon asa, kay siya nahibalo nga si Abraham dunay dakong papel sa katuyoan sa Diyos sa pagpatunghag kaliwat ug nasod nga giuyonan ni Jehova. Apan unsa may papel ni Sara? Siya dili makaanak, ug 75 anyos na. Tingali siya nakapangutana, ‘Unsaon pagkatuman sa saad ni Jehova nga dili man ko makahatag ug anak kang Abraham?’ Natural lang nga siya mabalaka o gikapoy na sa pagpaabot.

Usahay, maghunahuna tingali kita kon kanus-a matuman ang mga saad sa Diyos. Apurado kita kay gusto gayod nato nga matuman na kini. Unsay atong makat-onan gikan sa pagtuo niining dalayegong babaye?

SI JEHOVA WALA MOTUGOT NGA MANGANAK KO

Ang pamilya bag-o pang nakabalik gikan sa Ehipto. (Genesis 13:1-4) Sila nagkampo sa kabukiran, sa sidlakan sa Bethel, o Luz, nga maoy pagtawag niini sa mga Canaanhon. Gikan niining bukira, makita ni Sara ang dakong bahin sa Yutang Saad. Makita ang mga lungsod sa Canaan, ug ang mga dalan paingon sa lagyong kayutaan. Pero bisan pa sa iyang nakita, walay makatumbas sa lugar nga iyang natawhan. Siya nagdako sa Ur, usa ka siyudad sa Mesopotamia nga 1,900 kilometros ang gilay-on. Iyang gibiyaan didto ang iyang mga paryente, ang kakombenyente sa dakong siyudad nga may mga tiyanggihan ug mga basar, ug ang iyang komportableng balay nga lig-on ug atop ug bungbong, tingali duna pay suplay sa tubig! Pero kon maghanduraw kita kang Sara nga naguol nga nagtan-aw sa sidlakan, nga naghandom sa iyang haruhayng kinabuhi kaniadto, wala gyod diay kita makaila niining diyosnong babaye.

Matikdi ang gisulat ni apostol Pablo paglabayg mga 2,000 ka tuig. Bahin sa pagtuo ni Sara ug Abraham, siya miingon: “Kon sila . . . nagpadayon pa sa paghinumdom sa dapit nga ilang gigikanan, sila may kahigayonan unta sa pagbalik.” (Hebreohanon 11:8, 11, 15) Si Sara ug Abraham wala maghandom sa ilang kinabuhi kaniadto. Kon kini pa kanunay ang ilang gihunahuna, namalik na unta sila sa Ur. Apan kon namalik pa sila, wala unta nila madawat ang talagsaong pribilehiyo nga gitanyag ni Jehova kanila. Ug seguradong mapapas sila sa panumdoman sa tawo imbes  mahimong makapadasig nga mga panig-ingnan sa pagtuo nga nakatandog ug milyonmilyong kasingkasing.

Imbes maghandom sa nangagi, si Sara nagtan-aw sa unahan. Busa, padayon siyang misuportar sa iyang bana, mitabang sa paghipos sa mga tolda, pagpanaw uban sa mga hayop, ug pagpatindog pag-usab sa mga tolda. Mapailobon niyang giatubang ang mga problema ug mga kausaban. Miabot ang panahon nga gipasaligan pag-usab ni Jehova si Abraham bahin sa Iyang saad​—pero wala gihapon hisgoti si Sara!​—Genesis 13:14-17; 15:5-7.

Sa kataposan, si Sara midesisyon nga panahon na sa pagsulti kang Abraham bahin sa iyang plano. Handurawa ang lainlaing emosyon nga makita diha sa iyang nawong dihang siya miingon: “Nakita mo nga ang Ginoo [si Jehova] wala motugot nga manganak ako.” Dayon iyang gihangyo ang iyang bana sa pagpakigdulog sa iyang ulipong babaye nga si Agar aron makabaton ug mga anak. Mahanduraw ba nimo ang kaguol ni Sara sa paghangyo sa iyang bana ug ingon niana? Kini nga hangyo daw dili komon para kanato karon, pero niadtong panahona komon ang pagkuhag ikaduhang asawa, o puyopuyo, aron makapatunghag anak nga mahimong manununod. * Nagtuo ba si Sara nga niining paagiha matuman ang katuyoan sa Diyos sa pagpatunghag usa ka nasod sa mga kaliwat pinaagi kang Abraham? Kon unsa man ugaling, siya andam sa pagsakripisyo. Unsay gihimo ni Abraham? Siya namati kang Sara.​—Genesis 16:1-3, Maayong Balita Biblia.

Base sa asoy, si Jehova bay nagpalihok kang Sara sa paghangyo kang Abraham ug ingon niana? Dili. Ang hangyo ni Sara maoy tawhanon nga panglantaw. Nagtuo siya nga pagbuot sa Diyos ang iyang kahimtang, ug wala siya maghunahuna nga ang Diyos dunay laing solusyon. Ang solusyon ni Sara moresultag kasakit ug problema. Bisan pa niana, ang iyang hangyo nagpakita nga siya wala maghunahuna sa iyang kaugalingon lang. Sa usa ka kalibotan nga kaugalingong interes lang ang gihunahuna, dili ba dalayegon ang kinaiya ni Sara? Kon atong unahon ang katuyoan sa Diyos kay sa atong kaugalingong kaayohan, masundog nato ang pagtuo ni Sara.

MIKATAWA KA

Wala magdugay si Agar namabdos. Kay mabdos, abi niyag mas labaw na siya kang Sara. Busa ubos siyag pagtan-aw sa iyang agalon. Sakit kaayo kadto para kang Sara nga wala intawoy anak! Sa pagtugot ni Abraham ug pagpaluyo sa Diyos, gikasab-an ni Sara si Agar. Sa ulahi, si Agar nanganak kang Ismael, ug milabay ang mga tuig. (Genesis 16:4-9, 16) Dayon naghatag pag-usab si Jehova ug mensahe, ug  niadtong panahona, si Sara 89 anyos na ug ang iyang bana 99. Ug katingalahan kaayong mensahe ang ilang nadawat!

Gisaaran pag-usab ni Jehova ang iyang higalang si Abraham nga Iyang padaghanon ang iyang kaliwat. Giilisan usab sa Diyos ang ngalan niining tawhana. Nailhan siya kaniadto sa ngalang Abram. Apan gihatagan siya ni Jehova ug bag-ong ngalan nga Abraham nga nagkahulogang “Amahan sa usa ka Panon.” Ug karon, sa unang higayon, gipadayag ni Jehova ang papel ni Sara. Iyang giilisan ang ngalang Sarai, nga tingali nagkahulogang palaaway, ug gihimong Sara, nga maoy atong nahibaloan karon. Unsay kahulogan sa ngalang Sara? “Prinsesa”! Gipadayag ni Jehova kon nganong kining ngalana ang iyang gipili para niining dalayegong babaye: “Ako magpanalangin kaniya ug maghatag usab kanimo ug usa ka anak nga lalaki gikan kaniya; ug ako magpanalangin kaniya ug siya mahimong mga nasod; mga hari sa mga katawhan magagikan kaniya.”​—Genesis 17:5, 15, 16.

Ang saad ni Jehova nga magtagana siyag kaliwat nga makahatag ug panalangin sa tanang nasod matuman pinaagi sa anak ni Sara! Ang ngalan nga gihatag sa Diyos para sa bata, si Isaac, nagkahulogang “Pagkatawa.” Dihang unang nahibaloan ni Abraham ang katuyoan ni Jehova nga makabaton si Sara ug anak, si Abraham miduko ug “mikatawa.” (Genesis 17:17) Siya nalipay kaayo. (Roma 4:19, 20) Ug komosta si Sara?

Wala magdugay, tulo ka lalaki mipaingon sa tolda ni Abraham. Init kaayo niadtong tungora, pero kining tigulang nga magtiayon nagdalidali pagsugat sa mga bisita. Gisugo ni Abraham si Sara sa pagkuhag harina aron sa paglutog tinapay. Niadtong panahona, dakong trabaho ang pag-abiabi ug bisita. Wala pasagdi ni Abraham ang iyang asawa sa pagpangandam. Siya nagdalidalig ihaw ug baka ug nag-andam ug dugang pagkaon ug ilimnon. (Genesis 18:1-8) Wala sila mahibalo nga kadtong mga tawhana mga anghel diay ni Jehova! Lagmit mao kini ang anaa sa hunahuna ni apostol Pablo dihang siya misulat: “Ayaw kalimti ang pagkamaabiabihon, kay pinaagi niini ang pipila, nga wala nila mahibaloi, nag-abiabi ug mga manulonda.” (Hebreohanon 13:2) Makasundog ka ba sa maayong panig-ingnan sa pagkamaabiabihon ni Abraham ug Sara?

Si Sara maabiabihon kaayo

Dihang gisultian pag-usab sa usa sa mga anghel si Abraham bahin sa saad sa Diyos nga si Sara manganak, si Sara diha ra sa sulod sa tolda, nga naminaw. Kay tigulang na, wala siya magtuo nga makapanganak pa siya, busa siya mikatawa ug miingon sa iyang kaugalingon: ‘Makabaton pa ba god kog anak nga tigulang na man ko kaayo?’ Gawas pa, tigulang na sab si Abraham. Apan, gibadlong sa anghel si Sara pinaagi sa pagpangutana: ‘Duna ba gyoy dili mahimo [si Jehova]?’ Si Sara nahadlok ug nangatarongan, nga normal lang nga reaksiyon. Siya miingon: ‘Wala ko mokatawa!’ Ang anghel mitubag: “Mikatawa ka.”​—Genesis 18:9-15, Maayong Balita Biblia.

Ang pagkatawa ba ni Sara nagpakita nga kulang siyag pagtuo? Wala. Ang Bibliya nag-ingon nga “tungod usab sa pagtuo” si Sara namabdos bisag tigulang na, kay “iyang giisip nga kasaligan [ang Diyos] nga misaad.” (Hebreohanon 11:11) Si Sara nakaila kang Jehova; siya nahibalo nga si Jehova motuman sa iyang mga saad. Kinsa kanato ang wala magkinahanglan ug ingon niana nga pagtuo? Busa, kinahanglang ilhon pa natog maayo ang Diyos. Kon mailhan nato siyag maayo, atong makita nga husto si Sara sa pagbaton ug ingon niana nga pagtuo. Si Jehova motuman gayod sa iyang mga saad, ug usahay iya kining tumanon sa paagi nga makapakurat o makapakatawa!

PAMATIA SIYA

Gigantihan ni Jehova si Sara sa iyang dalayegong pagtuo

Sa edad nga 90, miabot ra gyod ang panahon nga dugay nang gipangandoy ni Sara. Nanganak siyag batang lalaki para sa iyang minahal nga bana, nga nag-edad nag usa ka gatos ka tuig! Ginganlan ni Abraham ang bata ug Isaac, o “Pagkatawa,” sumala sa giingon sa Diyos. Atong mahanduraw si Sara nga gikapoy pero nindot kaayog pahiyom samtang miingon: ‘Ang Dios nagpakatawa kanako, ang tanan nga makadungog mahikatawa uban kanako.’ (Genesis 21:6, Ang Biblia) Kining milagrosong gasa nga gikan kang Jehova  seguradong nakapalipay niya hangtod sa kataposang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Apan kini nakahatag sab niya ug bug-at nga mga responsibilidad.

Dihang singko anyos na si Isaac, ang pamilya nagkombira isip selebrasyon sa pagkalutas sa bata. Pero may mga problema. Atong mabasa nga si Sara nakamatikod ug dili maayong kinaiya. Si Ismael, ang 19 anyos nga anak ni Agar, nagsigeg yagayaga sa batang si Isaac. Pero dili kini kay ordinaryong pagyagayaga lang. Si apostol Pablo giinspirar sa pagsulat nga ang gihimo ni Ismael maoy usa ka paglutos. Nakita ni Sara nga kining maong pagyagayaga makahatag ug kadaot sa iyang anak. Nahibalo si Sara nga si Isaac dili kay basta anak lang niya; si Isaac gihatagag dakong papel sa katuyoan ni Jehova. Busa prangka siyang nakig-estorya kang Abraham. Iyang gihangyo si Abraham sa pagpalayas kang Agar ug Ismael.​—Genesis 21:8-10; Galacia 4:22, 23, 29.

Unsay reaksiyon ni Abraham? Ang Bibliya nag-ingon nga wala malipay si Abraham sa gisulti ni Sara bahin sa iyang anak nga si Ismael. Ingong amahan, dili niya makita ang problema kay naglabi ang iyang pagmahal kang Ismael. Pero nakita ni Jehova ang problema, busa siya nangilabot. Atong mabasa: “Unya ang Diyos miingon kang Abraham: ‘Ayaw tugoting ang bisan unsa nga gisulti kanunay ni Sara bahin sa bata ug bahin sa imong ulipon nga babaye mahimong dili makapahimuot kanimo. Pamati sa iyang tingog, tungod kay ang pagatawgon nga imong binhi maoy pinaagi kang Isaac.’” Gipasaligan ni Jehova si Abraham nga si Agar ug si Ismael pagatagan-an. Ang matinumanong si Abraham misunod.​—Genesis 21:11-14.

Si Sara maayo kaayong asawa ug tinuod nga katimbang ni Abraham. Dili kay igo lang siyang nagsulti kang Abraham kon unsay gustong madunggan sa iyang bana. Dihang nakita ni Sara ang problema, nga dakog kalabotan sa iyang pamilya ug sa ilang umaabot, prangka niya kining gisulti sa iyang bana. Ang iyang pagkaprangka wala magpasabot nga wala siyay tahod. Gani sa ulahi, si apostol Pedro, nga minyo usab, naghisgot kang Sara ingong maayong panig-ingnan sa usa ka asawa nga nagpakitag dakong pagtahod sa iyang bana. (1 Corinto 9:5; 1 Pedro 3:5, 6) Ang tinuod, kon nagpakahilom lang si Sara bahin niini, pagpakita kanag kawalay pagtahod kang Abraham, kay ang epekto niadto dili maayo alang kang Abraham ug sa tibuok pamilya. Mahigugmaong gisulti ni Sara kon unsay kinahanglan niyang isulti.

Daghang asawa nakadayeg sa panig-ingnan ni Sara. Sila nakakat-on gikan kang Sara kon unsaon pagpakigsulti sa ilang bana sa matinahorong paagi. Usahay, ang mga asawa mangandoy nga unta mangilabot si Jehova sama sa iyang gihimo kang Sara. Bisan pa niana, nakakat-on sila sa talagsaong pagtuo, gugma, ug pailob ni Sara.

Gitawag ni Jehova si Sara ug “Prinsesa,” pero wala siya magpatagad ingong prinsesa

Bisag si Jehova ang nagngalan niining dalayegong babaye ug “Prinsesa,” si Sara wala magpatagad ingong prinsesa. Busa sa namatay siya sa edad nga 127, si Abraham naguol ug nagminatayg hilak. * (Genesis 23:1, 2) Seguradong mingawon gyod si Abraham sa iyang minahal nga “Prinsesa.” Seguradong mingawon sab si Jehova nga Diyos niining matinumanong babaye, ug iyang buhion pag-usab si Sara diha sa paraisong yuta. Usa ka walay kataposan ug malipayong umaabot ang naghulat kang Sara​—ug sa tanang nagsundog sa iyang pagtuo.​—Juan 5:28, 29.

^ par. 3 Ang magtiayon nailhan sa primero sa ngalang Abram ug Sarai, dayon giilisan sa Diyos ang ilang ngalan. Pero niining artikuloha, atong gamiton ang mga ngalan nga maoy pagtawag na kanila karon.

^ par. 10 Dihay panahon nga gitugotan ni Jehova ang pagbaton ug daghang kapikas ug puyopuyo, apan sa ulahi iyang gisugo si Jesu-Kristo sa pagbalik sa orihinal nga sukdanan sa kaminyoon nga gitakda didto sa Eden, nga magbaton ug usa lang ka kapikas.​—Genesis 2:24; Mateo 19:3-9.

^ par. 25 Si Sara lang ang babaye diha sa Bibliya nga gihisgotan ang edad pagkamatay.