Daghag matang ang kalisdanan. Dili nato mahisgotan ang tanan, pero atong hisgotan ang upat niini. Matikdi kon sa unsang paagi ang mga tawo nga nag-atubang ug nagkalainlaing problema nakakitag tinuod nga kahupayan gikan sa Diyos.

DIHANG MAWAD-AG TRABAHO

“Midawat kog bisan unsang trabaho, ug gimenosan namo ang among paggasto.”​—Jonathan

“Ako ug ang akong asawa dungang nawad-ag trabaho,” miingon si Seth. * “Duha ka tuig nga nabuhi mi sa mga hinatag sa among pamilya ug sa ginagmayng trabaho. Busa ang akong asawa, si Priscilla, naguol pag-ayo ug mibati nga wala na siyay kapuslanan.

“Giunsa namo kini pagsagubang? Gipahinumdoman kanunay ni Priscilla ang iyang kaugalingon sa giingon ni Jesus sa Mateo 6:34. Si Jesus miingon nga dili kita angayng mabalaka bahin sa sunod nga adlaw, kay ang matag adlaw dunay iyang kaugalingong kabalaka. Ang kinasingkasing nga pag-ampo ni Priscilla nakapalig-on kaniya. Sa akong bahin, ang Salmo 55:22 nakahupay nako. Sama sa salmista, akong gitugyan ang akong mga kabalaka kang Jehova, ug iya kong gipalig-on. Bisag duna na koy trabaho, among gipasimple ang among kinabuhi nga maoy gitambag ni Jesus sa Mateo 6:20-22. Labaw sa tanan, kami mas nasuod sa Diyos ug sa usag usa.”

“Dihang nahapay ang among gamayng negosyo, nabalaka ko kon mag-unsa na lang mi,” miingon si Jonathan. “Tungod sa kalisod, ang tanan namong napondar sa 20 ka tuig nangawala ra. Sige mig lalis sa akong asawa bahin sa kuwarta. Wala na gani namo gamita ang among credit card kay basig dili na kini madawat.

“Apan ang Pulong sa Diyos ug ang iyang espiritu nakatabang namo sa paghimog maayong mga desisyon. Midawat kog bisan unsang trabaho, ug gimenosan namo ang among paggasto. Ingong mga Saksi ni Jehova, gitabangan usab kami sa among mga igsoon sa pagtuo. Ilang napalig-on ang among dignidad ug gitabangan sa panahon nga naglisod mi.”

 DIHANG MABUNGKAG ANG KAMINYOON

“Dihang kalit lang nga gibiyaan ko sa akong bana, nasakitan ko ug naglagot,” miingon si Raquel. “Puwerte nakong guola. Pero nakigsuod ko sa Diyos ug iya kong gihupay. Ang kalinaw sa Diyos nakahupay nako dihang moampo ko kaniya adlaw-adlaw. Ang akong gun-ob nga kasingkasing morag iyang giayo.

“Ug tungod sa iyang Pulong, ang Bibliya, nabuntog nako ang akong kasuko ug pagdumot. Akong gipadapat ang giingon ni apostol Pablo sa Roma 12:21: ‘Ayaw pagpadaog sa daotan, kondili padayong daoga ang daotan pinaagi sa maayo.’

“Panahon na nga atong dawaton kon unsay nawala. . . . Karon duna na koy bag-ong mga tumong sa kinabuhi.”​—Raquel

“Gitambagan ko sa akong suod nga higala nga kinahanglan kong magpadayon sa akong kinabuhi. Iyang gipabasa nako ang Ecclesiastes 3:6 ug gisultihan nga panahon na nga atong dawaton kon unsay nawala. Sakit kadto nga tambag, pero mao kadtoy akong gikinahanglan. Karon duna na koy bag-ong mga tumong sa kinabuhi.”

“Kon mabungkag ang imong kaminyoon, nagkinahanglan kag tabang,” miingon si Elizabeth. “Duna koy suod nga higala nga wala gyod mobiya nako. Siya miduyog nakog hilak, mihupay nako, ug iyang gipabati nako nga ako minahal imbes sinalikway. Nagtuo gyod ko nga gigamit siya ni Jehova sa pag-ayo sa akong gun-ob nga kasingkasing.”

DIHANG MASAKIT O MATIGULANG

“Pagkahuman ug ampo, mabati nako nga napalig-on ko sa iyang espiritu.”​—Luis

Si Luis, nga gihisgotan sa sinugdanan niining magasina, dunay grabeng sakit sa kasingkasing, ug duha ka higayon nga hapit siyang mamatay. Nagkinahanglan siyag oxygen 16 ka oras kada adlaw. “Pirme kong mag-ampo kang Jehova,” siya miingon. “Pagkahuman ug ampo, mabati nako nga napalig-on ko sa iyang espiritu. Ang pag-ampo nakatabang nako sa pagpadayon kay may pagtuo ako kaniya ug nahibalo nga iya kong gimahal.”

“Daghan kog gustong buhaton, pero dili ko makahimo,” miingon si Petra, nga mga 80 anyos. “Nakita nako nga nagkaluya ang akong lawas. Kapoyon ko pirme ug nagsalig na lang sa tambal. Kanunayng mosantop sa akong hunahuna ang paghangyo ni Jesus sa iyang Amahan nga ipalabay na lang ang pag-antos nga iyang agoman kon posible. Pero gipalig-on ni Jehova si Jesus, ug iya sab kong gipalig-on. Ang pag-ampo maoy akong adlaw-adlaw  nga terapiya. Mogaan ang akong pagbati human ko makig-estorya sa Diyos.”—Mateo 26:39.

Si Julian, nga nagsakit ug multiple sclerosis sa mga 30 na ka tuig, mibati usab ug ingon niana. “Imbes lingkoranan sa manedyer, wheelchair na ang akong lingkoranan,” siya miingon. “Pero may pulos gihapon ang akong kinabuhi tungod kay ako kining gigugol sa pagtabang sa uban. Ang pagtabang makapaalibyo sa kasakit, ug tinuod nga motuman si Jehova sa iyang saad nga iya kitang palig-onon panahon sa kalisod. Sama kang apostol Pablo, ako makaingon: ‘Sa tanang butang ako adunay kusog pinaagi kaniya nga naghatag ug gahom kanako.’”—Filipos 4:13.

DIHANG MAMATYAN

“Dihang namatay si Papa sa aksidente, sa primero dili ko makatuo,” miingon si Antonio. “Dili kadto angayng mahitabo kaniya kay naglakaw ra siya sa dalan. Pero wala koy mahimo. Siya na-coma ug lima ka adlaw ug namatay. Wala ko maghilak atubangan ni Mama, pero mihilak ko dihang nag-inusara. ‘Ngano man? Ngano?’ Kanunay kong mangutana sa akong kaugalingon.

“Sa maong makapaguol kaayong panahon, pirme kong mag-ampo kang Jehova nga makontrolar nako ang akong emosyon ug nga hatagan kog kalinaw sa hunahuna. Ug anam-anam nga mikalma ko. Nahinumdom ko sa giingon sa Bibliya nga ang ‘wala damhang panghitabo’ mahitabo kanatong tanan. Kay dili man mamakak ang Diyos, nagtuo gyod ko nga akong makita pag-usab si Papa sa pagkabanhaw.”—Ecclesiastes 9:11; Juan 11:25; Tito 1:2.

“Bisag namatay ang among anak nga lalaki tungod sa aksidente sa ayroplano, daghan kamig mahinumdoman nga malipayong mga panahon sa buhi pa siya.”​—Robert

Si Robert, nga gihisgotan sa nag-unang artikulo, ingon sab niana ug hunahuna. Siya miingon: “Ako ug ang akong asawa nakabatog kalinaw sa hunahuna nga gihisgotan sa Filipos 4:6, 7. Tungod to sa among pag-ampo kang Jehova. Kini nga kalinaw nakatabang namo sa pagpakigsulti sa mga reporter sa balita bahin sa atong paglaom sa pagkabanhaw. Bisag namatay ang among anak nga lalaki tungod sa aksidente sa ayroplano, daghan kamig mahinumdoman nga malipayong mga panahon sa buhi pa siya. Kini ang gipamalandong namo kanunay.

“Dihang ang kauban namong mga Saksi misulti nga ila ming nakita sa TV nga kalmadong nagpatin-aw sa among pagtuo, amo silang giingnan nga tungod kadto kay daghan ang nag-ampo para namo. Nagtuo gyod ko nga gitabangan mi ni Jehova pinaagi sa ilang mga pulong sa paghupay.”

Sama sa gipakita sa nahisgotang mga pananglitan, ang Diyos makahupay sa mga tawo nga dunay daghang problema ug kalisdanan. Ikaw, komosta? Bisag unsa pay imong problema, makakita kag kahupayan nga makatabang nimo sa lisod nga mga panahon. * Busa nganong dili ka modangop kang Jehova? Siya ang “Diyos sa tanang paghupay.”—2 Corinto 1:3.

^ par. 5 Ang ubang ngalan niining artikuloha giilisan.

^ par. 23 Kon gusto kang masuod sa Diyos ug makadawat sa iyang paghupay, palihog kontaka ang mga Saksi ni Jehova sa imong dapit o pagsulat sa kinaduolang sangang buhatan.