ANG IMO BANG KAUGMAON MAGDEPENDE SA IMONG DESISYON? Nagtuo ang ubang tawo nga ang kapalaran o predestinasyon mao ang nagkontrol sa ilang kinabuhi ug dili ang ilang mga desisyon. Kon dili nila makab-ot ang ilang mga tumong, igo lang silang moingon: “Aw, di gyod to para nako!”

Ang uban nabug-atan tungod sa ilang nakitang pagpangdaogdaog ug inhustisya nga nagakahitabo sa kalibotan karon. Naningkamot sila nga makabaton ug maayong kinabuhi. Pero ang ilang mga plano kanunayng mababagan tungod sa mga giyera, krimen, kalamidad, ug sakit. ‘Nawad-an na kog paglaom,’ sila miingon.

Tinuod, ang kahimtang sa kinabuhi makaapektar pag-ayo sa atong mga plano. (Ecclesiastes 9:11) Pero ang imong tinuod nga kaugmaon magdepende sa imong desisyon. Gani, ang Bibliya naghisgot ug pipila ka pananglitan nga nagpakita nga ang imong kaugmaon magdepende sa imong desisyon.

Si Moises, ang lider sa karaang nasod sa Israel, miingon sa katawhan dihang hapit na silang mosulod sa Yutang Saad: “Gibutang ko ang kinabuhi ug ang kamatayon sa imong atubangan, ang panalangin ug ang maldisyon; ug kinahanglan nga pilion mo ang kinabuhi aron ikaw magpadayong buhi, ikaw ug ang imong kaliwat, pinaagi sa paghigugma kang Jehova nga imong Diyos, pinaagi sa pagpamati sa iyang tingog ug sa pag-unong kaniya.”​Deuteronomio 30:15, 19, 20.

“Gibutang ko ang kinabuhi ug ang kamatayon sa imong atubangan, ang panalangin ug ang maldisyon; ug kinahanglan nga pilion mo ang kinabuhi.”​—Deuteronomio 30:19

Oo, giluwas gyod sa Diyos ang mga Israelinhon gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ug gihatagan silag paglaom nga magkinabuhing gawasnon ug malipayon sa Yutang Saad. Pero kanang tanan dili awtomatikong mahitabo. Aron matagamtam ang maong mga panalangin, kinahanglan nilang ‘pilion ang kinabuhi.’ Sa unsang paagi? ‘Pinaagi sa paghigugma sa Diyos, pagpamati sa iyang tingog, ug pag-unong kaniya.’

Karon, gibutang sab sa imong atubangan ang samang kapilian, ug ang imong pilion makaapektar kon unsay imong kaugmaon. Kon imong higugmaon ang Diyos, pamation o sundon ang iyang mga sugo, ug mounong niya, imong gipili ang kinabuhi​—ang kinabuhing walay kataposan sa paraisong yuta. Pero unsay nalangkit niana?

HIGUGMAA ANG DIYOS

Gugma ang pangunang hiyas sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon nga “ang Diyos gugma.” (1 Juan 4:8) Tungod niini nga rason, dihang gipangutana si Jesus kon unsa ang kinalabwan sa tanang sugo, siya miingon: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.” (Mateo 22:37) Ang tinuod nga relasyon kang Jehova nga Diyos kinahanglang gibase sa gugma, dili sa kahadlok o tungod kay napugos lang. Pero nganong angay natong pilion ang paghigugma sa Diyos?

Ang gugma sa Diyos alang sa tawo samag gugma sa ginikanan ngadto sa iyang mga anak. Bisag dili perpekto, ang mapinanggaong ginikanan magtudlo, magdasig, motabang, ug magdisiplina sa iyang mga anak kay gusto niyang magmalipayon ug molampos sila. Unsay gidahom sa mga ginikanan? Gusto nila nga higugmaon sila sa ilang mga anak ug sundon ang ilang gitudlo nga makahatag nilag kaayohan. Dili ba natural lang nga ang atong perpektong Amahan sa langit magdahom sab nga magpakita tag apresasyon sa tanan niyang gihimo para nato?

 PAMATI SA IYANG TINGOG

Sa orihinal nga pinulongang gigamit sa pagsulat sa Bibliya, ang kahulogan sa pulong “pamati” sagad naglakip ug “pagsunod.” Dili ba mao nay atong pasabot dihang sultihan nato ang bata nga “Pamati sa imong mama ug papa”? Busa, ang pagpamati sa tingog sa Diyos nagpasabot nga sayron nato ug sundon ang iyang giingon. Kay dili man nato literal nga madungog ang tingog sa Diyos, mamati ta niya pinaagi sa pagbasa ug pagsunod kon unsay giingon sa iyang Pulong, ang Bibliya.​—1 Juan 5:3.

Aron ipakita ang kaimportante sa pagpamati sa tingog sa Diyos, si Jesus miingon: “Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.” (Mateo 4:4) Gikinahanglan nato ang literal nga pagkaon, pero mas labaw natong gikinahanglan ang pagkuhag kahibalo bahin sa Diyos. Ngano? Ang maalamong hari nga si Solomon miingon: “Ang kaalam usa ka panalipod maingon nga ang salapi usa ka panalipod; apan ang bentaha sa kahibalo mao nga ang kaalam nagatipig nga buhi sa mga nanag-iya niini.” (Ecclesiastes 7:12) Ang kahibalo ug kaalam nga gikan sa Diyos makapanalipod nato ug makatabang nato sa paghimog maayong desisyon nga moresultag kinabuhing walay kataposan sa umaabot.

PAG-UNONG KANIYA

Hinumdomi ang ilustrasyon ni Jesus nga atong gihisgotan sa milabayng artikulo, diin siya miingon: “Sigpit ang ganghaan ug hagip-ot ang dalan padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang mga nakakaplag niini.” (Mateo 7:13, 14) Sa pag-agi nianang dalana, seguradong makatabang ug dako kon kauban nato ang ekspertong guide ug dili ta molayo niya aron makaabot ta sa atong destinasyon​—ang kinabuhing walay kataposan. Busa, angay lang gyod nga magpabilin tang suod sa Diyos. (Salmo 16:8) Pero unsaon nato na paghimo?

Kada adlaw, daghan kaayo tag angayng himoon ug gustong himoon. Tungod ana, busy kaayo ta ug wala na kaayo tay panahon o wala na gyoy panahon sa paghunahuna kon unsay gusto sa Diyos nga atong himoon. Maong gipahinumdoman ta sa Bibliya: “Pagbantay pag-ayo nga ang inyong paglakaw dili ingon sa dili-maalamon kondili ingon sa maalamon nga mga tawo, nga magapalit sa nahiangay nga panahon alang sa inyong kaugalingon, tungod kay ang mga adlaw daotan.” (Efeso 5:15, 16) Makapabilin tang suod sa Diyos kon himoon natong pinakaimportanteng butang sa atong kinabuhi ang atong relasyon kaniya.​—Mateo 6:33.

IKAW ANG MAGDESISYON

Bisag wala na kay mahimo aron usbon ang imong kagahapon, makapili ka ug usa ka maayong kaugmaon para nimo ug sa imong mga minahal. Gipakita sa Bibliya nga gihigugma gyod ta sa atong Amahan sa langit, si Jehova nga Diyos, ug iya tang gitudloan kon unsay gusto niya nga atong himoon. Si propetang Miqueas miingon:

“Iyang gisulti kanimo, Oh yutan-ong tawo, ang maayo. Ug unsa ba ang gipangayo ni Jehova kanimo kondili ang pagbuhat sa hustisya ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga makasaranganon uban sa imong Diyos?”​Miqueas 6:8.

Dawaton ba nimo ang imbitasyon ni Jehova sa paglakaw uban niya ug ang walay kataposang mga panalangin nga iyang ihatag niadtong molakaw uban niya? Ikaw ang magdesisyon!