Kinsa o unsa ang Yawa?

MOINGON KA BA nga ang Yawa . . .

  • Usa ka espirituhanong persona?

  • Simbolo sa pagkadaotan sulod sa usa ka persona?

  • Imahinasyon lang sa tawo?

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Yawa nakig-estorya ug ‘nagtental’ kang Jesus. (Mateo 4:1-4) Busa ang Yawa dili imahinasyon lang ug dili sab simbolo sa pagkadaotan. Siya maoy daotang espirituhanong persona.

UNSA PAY ATONG MAKAT-ONAN SA BIBLIYA?

  • Sa primero, ang Yawa maoy usa ka balaang anghel, pero “siya wala mobarog nga lig-on diha sa kamatuoran.” (Juan 8:44) Nahimo siyang bakakon ug mirebelde sa Diyos.

  • Miduyog ang ubang anghel sa rebelyon ni Satanas.—Pinadayag 12:9.

  • Gibutaan sa Yawa ang mga tawo aron dili sila motuo nga naglungtad siya.—2 Corinto 4:4.

Makontrol ba sa Yawa ang mga tawo?

ANG UBAN MOINGON nga dili tinuod nga makontrol sa Yawa ang tawo, pero ang uban sab mahadlok nga masudlan ug daotang mga espiritu. Unsay imong hunahuna?

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.” (1 Juan 5:19) Ang Yawa dakog impluwensiya sa katawhan, pero dili niya makontrolar ang matag indibiduwal.

UNSA PAY ATONG MAKAT-ONAN SA BIBLIYA?

  • Migamit ang Yawa ug panglingla aron mokaylap ang iyang impluwensiya.—2 Corinto 11:14.

  • Sa pipila ka kahimtang, puwedeng kontrolahon sa daotang mga espiritu ang mga tawo.—Mateo 12:22.

  • Pinaagi sa tabang sa Diyos, ‘masuklan nimo ang Yawa.’—Santiago 4:7.