Ang Bibliya nag-ingon nga ang tambag niini gikan sa Diyos ug ‘mapuslanon sa pagpanudlo, pagpamadlong, pagpanul-id sa mga butang.’ (2 Timoteo 3:16) Tinuod ba kana? Konsideraha kon sa unsang paagi ang kaalam nga gikan sa Bibliya nakatabang sa mga tawo sa paglikay sa ubang kinalisdang mga problema una pa kini mahitabo.

SOBRANG PAG-INOM UG ALKOHOLIKONG ILIMNON

Si Delphine, nga gihisgotan sa nag-unang artikulo, miingon nga magpatuyang siyag inom tungod sa iyang mga kabalaka. Wala idili sa Bibliya ang kasarangang pag-inom ug alkoholikong ilimnon, pero kini nag-ingon: ‘Ayaw pagpakig-uban sa mga hinginom.’ (Proverbio 23:20) Ang sobrang pag-inom maoy usa sa mga hinungdan sa grabeng mga problema sa panglawas, pagkadaot sa mga relasyon, ug sa milyonmilyong ahat nga kamatayon matag tuig. Kadaghanan niini nga mga problema malikayan unta kon nagsunod pa ang mga tawo sa maayong tambag sa Bibliya.

Mao kanay gihimo ni Delphine. Karon, siya miingon: “Ang alkoholikong ilimnon wala makasulbad sa akong mga problema. Gisunod nako ang tambag sa Filipos 4:6, 7, nga nag-ingon: ‘Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan . . . ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.’ Kada gabii kon daghan kaayong butang ang mosantop sa akong hunahuna ug mabalaka kog maayo, mag-ampo ko kang Jehova. Akong ibubo kaniya ang tanan nakong pagbati, kasuko, kasakit, ug kahigawad, ug mangaliyupo sa pagtabang nako nga makabaton kog positibo nga panglantaw. Inigkabuntag, dili na nako hunahunaon pa ang maong mga pagbati. Ang kanunayng pag-ampo nakatabang nako sa paghunahuna kon unsay akong nabatonan imbes sa paghunahuna kon unsay wala nako mabatoni. Mihunong ko sa pag-inom. Dako kaayong butang kanako ang kalinaw nga akong gibati ug dili ko gusto nga mawala kini.”

 IMORALIDAD

Ang imoralidad maoy usa sa pangunang hinungdan sa kasakit ug pag-antos. Pero ang mga prinsipyo sa Bibliya makatabang nato nga malikayan kana pinaagi sa pagkahibalo sa pangunang mga hinungdan niana​—pananglitan, ang flirting ug pornograpiya. “Sayon ra kaayong mag-flirt,” miingon ang batan-ong si Samuel. “Usahay bisag wala koy gusto sa usa ka babaye, mag-flirt ko niya kay nakamatikod ko nga nakagusto siya nako.” Nahibaloan ni Samuel nga gidungog siya nga flirt​—bisag wala siyay intensiyon nga mag-flirt—​maong gisakyan na lang niya kana nga panglantaw sa uban kaniya ug naga-flirt na gyod siya. Pero nakonsensiya siya. “Dili to maayo,” siya karon miingon, “kay makaugmad to ug hakog nga kinaiya.”

Nabasa ni Samuel ang usa ka artikulo para sa mga batan-on diha sa website nga jw.org. Ug iyang gipamalandong ang Proverbio 20:11, nga nag-ingon: “Pinaagi sa iyang mga binuhatan ang usa ka bata magpaila sa iyang kaugalingon kon ang iyang kalihokan maoy lunsay ug matul-id.” Sa unsang paagi nakatabang kana? Nakita ni Samuel nga ang iyang pag-flirt dili maayo. Siya miingon: “Nakat-onan sab nako nga ang batan-on nga flirt makabatog mga kinaiya nga makapahimo niya nga dili maayong kapikas. Namalandong ko kon unsa kahay bation sa akong umaabot nga asawa kon makita ko niya nga naga-flirt ug laing babaye. Kana nakapaamgo nako nga makadaot gyod ang pag-flirt. Bisag sayon ang pag-flirt, dili kana husto.” Nagbag-o si Samuel. Kay gilikayan na niya ang pag-flirt, nalikayan sab niya ang imoralidad.

Si Antonio mas dakog posibilidad nga makahimog imoralidad: Siya adik sa pornograpiya. Bisag gimahal niya ang iyang asawa, dili siya makapugong sa pagtan-aw ug pornograpiya. Nakatabang pag-ayo niya ang 1 Pedro 5:8, nga nag-ingon: “Hupti ninyo ang maayong panghunahuna, magmabinantayon. Ang inyong kaaway, ang Yawa, nagasuroysuroy sama sa usa ka leyon nga nagangulob, nga nagapangitag matukob.” Si Antonio miingon: “Ang law-ayng mga hulagway kaylap bisan asa sa kalibotan, ug kini nga mga hulagway dili gyod mapala sa hunahuna. Kana nga teksto nakatabang nako sa pagpamalandong kon kinsa ang tinubdan niini nga mga tentasyon. Pahinumdoman nako ang akong kaugalingon nga ang law-ayng mga hulagway daotan ug tinubdan. Karon nasabtan nako nga si Jehova lang ang makatabang nako sa ‘paghupot ug maayong panghunahuna’ ug sa pagpabiling mabinantayon aron dili ko madaog sa maong mga pag-atake diha sa akong hunahuna, kasingkasing, ug sa akong kaminyoon.” Nadawat ni Antonio ang tabang nga iyang gikinahanglan, ug nabuntog ra gyod niya ang maong dili maayong batasan. Ug kana nakatabang sab niya sa paglikay sa mas grabe pang mga problema.

Klaro, ang Bibliya naghatag ug praktikal nga tambag nga makatabang nato sa paglikay sa grabeng mga problema. Pero komosta ang mga problema nga nakagamot na pag-ayo ug nagpadayon gihapon? Atong susihon kon sa unsang paagi ang Pulong sa Diyos makatabang nato sa pagsulbad sa lisod nga mga problema.

Ang praktikal nga tambag sa Bibliya makatabang nato nga malikayan ang ubang mga problema