Ang ubang problema usahay dugayng masulbad; tingali nakasugod na kini nga wala lang ta makamatikod. Ang Bibliya ba makatabang nato sa pagsulbad sa makapahigawad ug dugay na natong giantos nga mga problema? Tagda ang pipila ka pananglitan.

SOBRANG KABALAKA

Si Rosie miingon, “Tungod sa akong pagsigeg kabalaka sa akong mga problema, migrabe kini diha sa akong hunahuna.” Unsang mga teksto sa Bibliya ang nakatabang? Usa niini mao ang Mateo 6:34: “Ayaw gayod kamo kabalaka bahin sa sunod nga adlaw, kay ang sunod nga adlaw adunay iyang kaugalingong mga kabalaka. Igo na sa matag adlaw ang iyang kaugalingong pagkadaotan.” Si Rosie miingon nga ang gisulti ni Jesus nakatabang niya sa paghunong sa pagkabalaka sa mahitabo sa umaabot. Siya midugang, “Daghan na kog problema, dili ko gustong dugangan pa kini pinaagi sa pagkabalaka sa mga situwasyon nga wala pa mahitabo o tingali dili mahitabo.”

Si Yasmine nabug-atan sab sa iyang kabalaka. “Magsige kog hilak sulod sa daghang adlaw sa semana, ug may mga gabii nga dili ko makatulog. Naluya ko tungod sa akong negatibong panghunahuna.” Unsang teksto ang nakatabang? Iyang gihisgotan ang 1 Pedro 5:7: “Itugyan [sa Diyos] ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo.” Si Yasmine miingon: “Kanunay kong nag-ampo kang Jehova, ug gitubag niya ang akong mga pag-ampo. Daw nahaw-asan ko sa kabug-at nga akong gipas-an. Ang akong negatibong panghunahuna mobalik usahay, pero nahibalo na ko kon unsaon kini pag-atubang.”

PAGLANGAYLANGAY

Ang batan-ong babaye nga si Isabella miingon: “Ang pagkalangaylangayan morag mapanunod sa kaliwat kay ang akong amahan langaylangayan sab. Maglangaylangay  ko sa pagbuhat sa importanteng mga butang kay gusto lang kong magpahayahay o motan-awg TV. Dili kini maayo nga batasan kay kini makadugang sa tensiyon ug makaapekto sa kalidad sa trabaho sa usa ka tawo.” Nakatabang niya ang 2 Timoteo 2:15, nga nag-ingon: “Buhata ang kutob sa imong maarangan nga itanyag ang imong kaugalingon sa Diyos ingong inuyonan, usa ka mamumuo nga walay angayng ikaulaw.” Si Isabella miingon, “Dili nako gustong maulawan si Jehova sa akong paagi sa pagtrabaho tungod lang kay naglangaylangay ko.” Nagbag-o siya.

Si Kelsey sab miingon: “Ayha ra ko magdalidalig himo sa akong project kon hapit na gyod ang deadline. Mohilak ko, dili ko makatulog, ug mabalaka. Dili kadto maayog epekto nako.” Natabangan si Kelsey sa giingon sa Proverbio 13:16: “Ang tagsatagsa ka maalamon molihok uban ang kahibalo, apan ang hungog magpakaylap sa iyang binuang.” Iyang gipadayag kon unsay iyang nakat-onan sa pagpamalandong niini nga teksto: “Maayo nga mahimong praktikal ug magplano daan. Duna na koy notbok nga masulatan nako sa eskedyul kon kanus-a nako himoon ang akong mga trabahoonon, ug kini nakatabang nako sa pagbahin sa akong panahon aron dili ko magkara-kara sa pagtrabaho.”

KAMINGAW

“Gibulagan ko sa akong bana, ug gibilin niya nako ang upat namo ka gagmay pang anak,” miingon si Kirsten. Unsang prinsipyo sa Bibliya ang nakatabang niya? Ang Proverbio 17:17 nga nag-ingon: “Ang tinuod nga higala mahigugma sa tanang panahon, ug maoy usa ka igsoon nga natawo alang sa panahon sa kasakit.” Si Kirsten nangayog tabang sa uban nga nag-alagad kang Jehova sama niya. Unsay resulta? “Gitabangan ko sa akong mga higala sa daghang paagi! Ang uban nagbilig mga kalan-on ug bulak diha sa among pultahan. Tulo ka higayon nga gitabangan ko sa akong mga higala sa namalhin mig balay uban sa akong mga anak. Usa nako ka higala mitabang nako nga makakitag trabaho. Wala gyod ko pasagdi sa akong mga higala.”

Si Delphine nga nahisgotan na, nag-antos sab sa kamingaw. Human sa tanan niyang naagoman, siya miingon: “Akong nakita ang mga tawo nga nagkinabuhi uban sa ilang pamilya samtang ako intawon nag-inusara.” Nakatabang niya ang teksto sa Salmo 68:6 nga nag-ingon nga mohatag ang Diyos sa mga nag-inusara ug balay nga kapuy-an. Siya miingon: “Nahibalo ko nga kanang tekstoha wala lang magtumong sa literal nga puy-anan. Hinuon, akong nasabtan nga ang Diyos nagtanyag nato ug espirituwal nga puy-anan, usa ka dapit nga dunay tinuod nga kasegurohan ug suod nga relasyon sa uban nga nahigugma kang Jehova. Pero nahibalo ko nga dili ko masuod sa uban kon dili una ko makigsuod kang Jehova. Busa nakatabang nako ang Salmo 37:4 nga nag-ingon nga magkalipay diha kang Jehova ug ihatag niya kanato ang gipangandoy sa atong kasingkasing.”

Siya mihinapos: “Nakaamgo ko nga kinahanglan pa gyod kong makigsuod kang Jehova. Siya ang kinamaayohan sa tanan. Dayon naglista kog mga buluhaton nga mahimong himoon uban sa akong mga higala aron masuod ko sa mga tawo nga nahigugma usab kang Jehova. Nakakat-on ko sa pagtan-aw sa maayong mga hiyas sa uban ug dili sa ilang mga kahuyangan.”

Siyempre, ang mga higala nga nag-alagad sa Diyos dili gihapon hingpit. Ang mga Saksi ni Jehova duna poy mga problema sama sa uban. Apan ang mga prinsipyo sa Bibliya magpalihok sa mga tawo sa pagtabang sa uban kutob sa maarangan. Maayo nga kining matanga sa mga tawo ang angayng himoong higala. Pero ang mga prinsipyo ba sa Bibliya makatabang sa mga problema nga dili masulbad karon, sama sa dugay nang mga sakit ug kaguol?

Ang pagpadapat sa tambag sa Bibliya makatabang nimo nga makakitag matinabangong mga higala