HANDURAWA KINI: Nag-tour ka sa usa ka museyo nga daghag karaang monumento. Kadaghanan niini nangabangag, nangadaot tungod sa ulan ug init, ug nangagupok. Ang uban nangawad-an nag mga bahin. Apan dunay usa nga wala madaot; ang tanang detalye sa disenyo niini klaro pa kaayo. “Kini ba ang kinabag-ohan sa tanan?” nangutana ka sa imong tour guide. “Dili,” siya mitubag, “mas karaan ni kay sa ubang monumento, ug wala pa ni sukad madaot.” “Giampingan gyod seguro ni,” nakaingon ka. Ang imong tour guide miingon, “Nakasagubang nig kusog kaayong hangin ug ulan. Ug may mga tawo nga misulay pagdaot niini.” Tingali makapangutana ka, ‘Gama kini sa unsa?’

Ang Bibliya sama usab nianang talagsaong monumento. Kini maoy karaan na kaayong basahon​—mas karaan pa kay sa kadaghanang basahon. Siyempre, dunay uban pang karaang mga basahon. Pero sama sa nangadaot nga karaang mga monumento, kadaghanan sa karaang mga sinulat nangadaot pagdagan sa panahon. Pananglitan, ang giingon niini bahin sa siyensiya sukwahi sa bag-ong kahibalo​—mga kamatuoran nga mapamatud-an. Ang tambag niini bahin sa medisina makadaot imbes makatabang. Ug daghang karaang mga sinulat mga tipaktipak na lang, ang ubang bahin niini nangawala o nangadaot na.

Apan ang Bibliya lahi. Kini gisugdan pagsulat kapig 35 ka siglo nang milabay, pero kini wala madaot. Ug bisag daghang beses kining gisulayan pagdaot sulod sa kasiglohan​—gisunog, gidili, ug gibalewala—​ang giingon niini wala gyod mausab. Dili tinuod nga nabiyaan na sa panahon ang Bibliya kon itandi sa bag-ong kahibalo kay kini daghag giingon nga sa pagkatalagsaon nag-una sa panahon.​—Tan-awa ang kahon nga “Karaan o Nag-una sa Panahon Niini?

 MGA PRINSIPYO NGA ATONG GIKINAHANGLAN KARON

Tingali mangutana ka, ‘Praktikal ba gyod ang mga gitudlo sa Bibliya sa atong modernong panahon?’ Aron matubag kana, pangutan-a imong kaugalingon: ‘Unsa ang kinadak-ang mga problema nga giatubang sa mga tawo karon? Hain niini ang kinagrabehan?’ Tingali mosantop sa imong hunahuna ang gubat, polusyon, krimen, o korapsiyon. Karon tagda ang mga prinsipyo nga gitudlo sa Bibliya. Pangutan-a imong kaugalingon, ‘Kon ang mga tawo nagsunod pa niini nga mga prinsipyo, dili ba mas maayo ang kahimtang sa kalibotan?’

PAGHIGUGMA SA PAKIGDAIT

“Malipayon ang mga makigdaiton, sanglit sila pagatawgon nga ‘mga anak sa Diyos.’” (Mateo 5:9) “Kon mahimo, kutob sa inyong maarangan, makigdinaitay sa tanang tawo.”​—Roma 12:18.

KALUOY, PAGPASAYLO

“Malipayon ang mga maluluy-on, sanglit sila pakitaan ug kaluoy.” (Mateo 5:7) “Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa kon ang usa adunay reklamo batok sa lain. Ingon nga si Jehova * kinabubut-on nga nagpasaylo kaninyo, buhata usab ninyo ang ingon.”​—Colosas 3:13.

PANAGHIUSA SA LAINLAING RASA

Gihimo sa Diyos “gikan sa usa ka tawo ang tanang nasod sa katawhan, aron magpuyo ibabaw sa tibuok nawong sa yuta.” (Buhat 17:26) “Ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.”​—Buhat 10:34, 35.

PAGPABILI SA YUTA

Si Jehova nga Diyos nagdala “sa tawo ug nagpahiluna kaniya sa tanaman sa Eden aron sa pagtikad niini ug sa pag-atiman niini.” (Genesis 2:15) Ang Diyos ‘maglaglag sa mga naglaglag sa yuta.’​—Pinadayag 11:18.

PAGDUMOT SA KAHAKOG UG IMORALIDAD

“Pagbantay batok sa tanang matang sa hakog nga pangibog, tungod kay bisag ang usa ka tawo adunay kadagaya ang iyang kinabuhi wala magagikan sa mga butang nga iyang gipanag-iya.” (Lucas 12:15) “Ang pakighilawas ug ang tanang matang sa kahugawan o kadalo dili gayod angay hisgotan sa inyong taliwala, ingon nga nahiangay sa mga balaan.”​—Efeso 5:3.

PAGKAMATINUD-ANON, PAGKAKUGIHAN

“Buot namong magmaminatud-on sa tanang butang.” (Hebreohanon 13:18) “Ang kawatan kinahanglan nga dili na mangawat, hinuon maghago siya.”​—Efeso 4:28.

ANG PAGKAHINUNGDANON SA PAGTABANG SA MGA NANGINAHANGLAN

“Hupaya ang magul-anong mga kalag, buligi ang mga maluya, magmataas-ug-pailob sa tanan.” (1 Tesalonica 5:14) ‘Atimana ang mga ilo ug ang mga babayeng balo sa ilang kasakitan.’​—Santiago 1:27.

Ang Bibliya dili kay basta naglista lang niini nga mga prinsipyo. Kini nagtudlo kanato sa pagpabili ug sa pagpadapat niini nga mga prinsipyo sa atong adlaw-adlawng pagkinabuhi. Kon ang kadaghanan nagsunod pa niini nga mga prinsipyo, dili ba menos unta ug problema ang kalibotan karon? Sa pagkatinuod, ang mga prinsipyo sa Bibliya mas praktikal ug tukma gayod sa panahon! Pero unsay mahimo sa mga prinsipyo sa Bibliya diha kanimo?

 KON SA UNSANG PAAGI ANG MGA PRINSIPYO SA BIBLIYA MAKAHATAG NIMOG KAAYOHAN

Ang labing maalamong tawo nga nabuhi sukad miingon: “Ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat niini.” (Mateo 11:19) Dili ba mouyon ka niana? Makita ang pagkaepektibo sa kaalam kon kini ipadapat. Busa tingali moingon ka: ‘Kon praktikal ang Bibliya, dili ba makahatag kinig maayong epekto sa akong kinabuhi? Sa unsang paagi makatabang kini sa mga problema nga akong giatubang karon?’ Tagda ang usa ka pananglitan.

Ang kinabuhi ni Delphine * puliki, kompleto, ug malipayon. Apan kalit nga nakasinati siyag sunodsunod nga makapasubong mga panghitabo. Namatay ang iyang tin-edyer nga anak nga babaye. Nagbulag sila sa iyang bana. Naglisod siya sa pinansiyal. Siya miingon: “Wala na koy ideya kon kinsa ko​—walay anak, walay bana, walay panimalay. Daw wala na koy pulos—​wala na mahibalo sa akong pagkatawo, walay kusog, wala nay interes sa umaabot.”

Naamgohan ni Delphine nga tinuod gyod ang giingon sa Bibliya: ‘Kapitoan ka tuig lamang gayod ang gitas-on sa atong kinabuhi, tingali kawaloan kon lig-on kita, apan [kini] pulos lamang kagul-anan ug kasamok . . . unya matapos kini ug kita mahanaw.’​—Salmo 90:10, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

 Si Delphine midangop sa Bibliya dihang siya nagkaproblema. Nakatabang gyod niya kinig dako. Sumala sa hisgotan sa mosunod nga tulo ka artikulo, daghan pa ang natabangan sa Bibliya dihang ilang gipadapat ang mga tambag niini bahin sa ilang mga problema. Para nila, ang Bibliya sama nianang monumento nga gihisgotan sa sinugdan. Kini lahi gayod kon itandi sa mga libro nga madaan ug dili na mapuslan. Tungod ba kaha kay ang Bibliya lahi nga pagkagama? Dili ba kaha naundan kini sa mga hunahuna sa Diyos​—ug dili hunahuna lang sa tawo?​—1 Tesalonica 2:13.

Tingali nakita sab nimo nga ang kinabuhi mubo ug punog problema. Sa panahon nga grabe kaayo ang imong mga problema, asa ka mangitag kahupayan, tabang, ug kasaligang tambag?

Hisgotan nato ang tulo ka pangunang paagi diin ang Bibliya makatabang nimo. Tudloan ka niini kon unsaon

  1. paglikay sa mga problema.

  2. pagsulbad sa mga problema.

  3. pagsagubang sa mga situwasyon nga dili na nimo mausab.

Hisgotan kini sa mosunod nga mga artikulo.

^ par. 10 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa giingon sa Bibliya.​—Salmo 83:18.

^ par. 24 Ang ubang ngalan niini nga artikulo ug sa tulo pa nga mosunod giilisan.