Sukad sa pagkabata, si Samuel nagpuyo ug nag-alagad sa tabernakulo, diin ang mga tawo moadto aron sa pagsimba kang Jehova. Nahibalo ka ba kon nganong si Samuel nahiadto sa tabernakulo? Ato unang hisgotan ang bahin sa iyang inahan, si Ana.

Si Ana dugay nang gustong makabaton ug anak, apan dili siya makaanak. Busa siya miampo kang Jehova ug mihangyo nga tabangan siya. Siya misaad nga kon makabaton siya ug anak nga lalaki, iya kining papuy-on ug paalagaron sa tabernakulo. Gidungog ni Jehova ang iyang pag-ampo, ug siya nakabaton ug anak nga lalaki. Iya kining ginganlan ug Samuel. Ug ingon sa gisaad ni Ana, pag-edad ni Samuel ug tulo o upat ka tuig, iya kining gidala sa tabernakulo aron mag-alagad sa Diyos.

Si Eli mao ang hataas nga saserdote sa tabernakulo. Ang iyang duha ka anak nga lalaki nag-alagad usab didto. Hinumdomi, ang tabernakulo maoy balay sa Diyos alang sa pagsimba, ug ang mga tawo angay nga magbuhat ug maayo didto. Apan ang mga anak ni Eli nagbuhat ug daotan nga mga butang. Nakita kana ni Samuel. Nagbuhat ba usab ug daotan si Samuel sama sa mga anak ni Eli?— Wala. Siya padayon nga nagbuhat ug maayo, sama sa gitudlo sa iyang ginikanan kaniya.

Unsa untay angay nga buhaton ni Eli sa iyang duha ka anak?— Angay unta niyang silotan sila ug dili na tugotan nga moalagad diha sa balay sa Diyos. Apan wala kana buhata ni Eli, busa si Jehova nasuko kaniya ug sa iyang duha ka anak. Si Jehova nakahukom nga silotan sila.

Gisulti ni Samuel kang Eli ang mensahe ni Jehova

Usa ka gabii niana samtang natulog si Samuel, nakadungog siya nga may nagtawag niya: ‘Samuel!’ Midagan siya ngadto kang Eli, apan si Eli miingon: ‘Wala ko magtawag nimo.’ Katulo kini nahitabo. Human sa ikatulo nga higayon, giingnan ni Eli si Samuel nga kon madungog niya pag-usab ang tingog, siya moingon: ‘Palihog sulti, Jehova, kay mamati ko.’ Busa  mao nay gibuhat ni Samuel. Dayon si Jehova miingon kang Samuel: ‘Ingna si Eli nga silotan nako ang iyang pamilya tungod sa daotang mga butang nga ilang gibuhat.’ Sayon kaha alang kang Samuel ang pagsulti kang Eli sa maong mensahe?— Dili gayod. Apan bisag nahadlok si Samuel, iyang gihimo ang gisulti ni Jehova kaniya. Natuman gayod ang giingon ni Jehova. Namatay ang duha ka anak ni Eli, ug si Eli usab.

Si Samuel maoy maayong sulondan. Siya nagbuhat ug maayo bisan ug nakita niya ang uban nga nagbuhat ug daotan. Ikaw, unsay imong buhaton? Sundogon ba nimo si Samuel ug padayon nga buhaton ang maayo? Kon imo kanang himoon, malipay si Jehova ug ang imong ginikanan.

BASAHA SA BIBLIYA