Ibutang ta nga anaa ta sa siyudad sa Jerico. Kining siyudara anaa sa Canaan, diin ang mga tawo dili motuo kang Jehova. Usa ka babaye nga ginganlan ug Rahab ang nagpuyo dinhi.

Sa bata pa si Rahab, nakadungog siya ug mga estorya kon giunsa pagtunga ni Moises ang Pulang Dagat ug kon giunsa niya paggiya ang mga Israelinhon sa paggawas sa Ehipto. Nakabalita usab siya kon giunsa pagtabang ni Jehova ang mga Israelinhon sa pagdaog sa mga gubat batok sa ilang mga kaaway. Karon nakadungog siya nga ang mga Israelinhon nagkampo duol sa Jerico!

Giprotektahan ni Rahab ang mga espiya kay siya mituo kang Jehova

Usa ka gabii niana, duha ka Israelinhon ang miadto sa Jerico aron maniid sa siyudad. Sila gitawag ug mga espiya. Miadto sila sa balay ni Rahab. Gipasaka niya sila. Niana nga gabii, nakabalita ang hari sa Jerico nga may mga espiya nga nakasulod sa siyudad ug nangadto sa balay ni Rahab. Busa ang hari nagpadala ug mga tawo aron dakpon sila. Gitagoan ni Rahab ang duha ka espiya sa patag nga atop sa iyang balay ug giingnan ang mga tawo sa hari: ‘Mianhi ang mga espiya, apan nakagawas na sila sa siyudad. Kon gukdon ninyo sila, basig maapsan pa ninyo sila!’ Nahibalo ka ba kon nganong giprotektahan ni Rahab ang mga espiya?— Tungod kay siya mituo kang Jehova ug nahibalo nga Iyang ihatag ang Canaan ngadto sa mga Israelinhon.

Sa wala pa mobiya ang mga espiya sa balay ni Rahab, sila nanaad nga siya ug ang iyang pamilya maluwas inigkalaglag sa Jerico. Nahibalo ka ba kon unsay ilang gipabuhat kaniya?— Sila miingon: ‘Kuhaa kining pulang pisi, ug ibitay sa imong bentana. Kon imo kining himoon, ang tanan nga anaa sa imong balay maluwas.’ Gisunod ni Rahab ang gisulti sa mga espiya. Nahibalo ka ba kon unsay sunod nga nahitabo?—

Giluwas ni Jehova si Rahab ug ang iyang pamilya

Pipila ka adlaw sa ulahi, ang mga Israelinhon hilom nga nagmartsa libot sa siyudad. Sulod sa unom ka adlaw sila nagmartsa libot sa siyudad, kausa sa usa ka adlaw. Apan sa ikapitong adlaw, sila nagmartsa ug kapito. Dayon silang tanan naninggit. Gipahinabo ni Jehova nga malumpag ang paril sa siyudad. Apan ang balay diin ang pulang pisi nagbitay sa  bentana niini nagbarog gihapon! Makita ba nimo kana sa larawan?— Si Rahab ug ang iyang pamilya naluwas!

Unsay imong makat-onan kang Rahab?— Si Rahab mituo kang Jehova tungod sa tanang kahibulongan nga mga butang nga iyang nahibaloan bahin Kaniya. Ikaw usab daghan nag nakat-onan nga kahibulongang mga butang bahin kang Jehova. Motuo ka ba kaniya sama sa gihimo ni Rahab?— Nahibalo kami nga himoon nimo kana!