1-3. Unsay nakita ni Pedro nianang adlawa, ug unsay iyang nasinati pagkagabii?

PANAHON kadto sa kagabhion. Si Pedro nangusog sa pagbugsay, ug samtang siya naglantaw sa unahan may naaninag siyang kahayag sa sidlakan. Timailhan ba kadto nga hapit nang mobanagbanag? Nanakit na ang iyang likod ug abaga sa dugayng pagbinugsay. Ang hangin nga nakagusbat sa iyang buhok, mikusog ug mikusokuso sa Dagat sa Galilea. Gitugnaw siya kay nabasa sa paghapak-hapak sa mga balod diha sa dulong sa sakayan. Apan wala siya mohunong sa pagbugsay.

2 Si Jesus nagpabilin sa lapyahan sa dihang mibiya si Pedro ug ang iyang mga kauban. Nianang adlawa, ilang nakita si Jesus nga nagpakaon sa libolibong tawo pinaagi sa pipila lang ka tinapay ug isda. Busa gusto sa mga tawo nga himoong hari si Jesus, apan dili niya gustong malangkit sa politika. Buot usab niya nga ang iyang mga sumusunod dili mag-apil-apil sa politika. Gani, si Jesus nagpalayo sa mga tawo ug nagsugo sa iyang mga disipulo sa pagsakay sa sakayan ug pag-adto sa tabok samtang siya miadto sa bukid nga nag-inusara aron mag-ampo.—Mar. 6:35-45; Basaha ang Juan 6:14-17.

3 Misubang na ang bulan dihang ang mga apostoles misugod paglawig. Apan karon talisalop na kini, ug pipila pa lang ka kilometros ang ilang nalawig. Tungod sa pagbinugsay ug sa kabanha sa hangin ug balod, lagmit dili sila magkaestoryahay. Tingali niadtong tungora si Pedro, lawom kaayog gihunahuna.

Sulod sa duha ka tuig, si Pedro daghan nag nakat-onan kang Jesus, apan daghan pa siyag angayng kat-onan

4. Nganong takos gayod natong sundogon ang panig-ingnan ni Pedro?

4 Daghan gayod siyag posibleng mahunahunaan! Kapig duha ka tuig na sukad nahimamat ni Pedro si Jesus nga taga-Nasaret. Daghan na siyag nakat-onan, apan daghan pa siyag angayng kat-onan. Kay andam siyang mokat-on kon sa unsang paagi mabuntog ang mga babag  sama sa pagduhaduha ug kahadlok, siya takos gayod natong sundogon. Hisgotan nato kon ngano.

“Nakaplagan Namo ang Mesiyas”!

5, 6. Unsay matang sa kinabuhi ni Pedro?

5 Si Pedro dili gayod malimot sa adlaw nga iyang nahimamat si Jesus. Ang iyang igsoong si Andres maoy unang nagbalita kaniya: “Nakaplagan namo ang Mesiyas.” Sa dihang nadungog ni Pedro kanang mga pulonga, bug-os nga nausab ang iyang kinabuhi.—Juan 1:41.

6 Si Pedro nagpuyo sa Capernaum, usa ka siyudad sa amihanang baybayon sa lanaw nga gitawag ug Dagat sa Galilea. Siya ug si Andres ug ang mga anak ni Zebedeo nga si Santiago ug Juan magkasosyo sa pangisda. Kauban ni Pedro sa balay ang iyang asawa, ugangang babaye, ug ang iyang igsoong si Andres. Aron matagan-an ang panginahanglan sa iyang pamilya, gikinahanglan ang kakugi, kusog, ug kamapaagihon sa pagpangisda. Atong mahanduraw nga sa daghang gabii siya ug ang iyang mga kauban naghago, nga nagtaktak sa ilang mga pukot taliwala sa duha ka sakayan ug nagbitad niini. Mahanduraw usab nato nga sa maadlaw ilang lainlainon ang ilang kuha ug ibaligya kini. Sila usab magpuna sa ilang mga pukot ug maghinlo niana.

7. Unsay nabalitaan ni Pedro bahin kang Jesus, ug nganong makaiikag ang maong balita?

7 Ang Bibliya nag-ingon nga si Andres maoy tinun-an ni Juan Bawtista. Tino nga si Pedro ganahan gayong maminaw sa mga taho ni Andres bahin sa mensahe ni Juan. Usa ka adlaw niana, nakita ni Andres nga gitudlo ni Juan si Jesus nga taga-Nasaret nga nag-ingon: “Tan-awa, ang Kordero sa Diyos!” Dihadiha, si Andres nahimong disipulo ni Jesus ug iya dayong gisulti kang Pedro kining makaiikag nga balita: Miabot na ang Mesiyas! (Juan 1:35-40) Human sa rebelyon sa Eden mga 4,000 ka tuig ang milabay, si Jehova nga Diyos nagsaad nga moabot ang usa ka talagsaong indibiduwal nga magtaganag tinuod nga paglaom alang sa katawhan. (Gen. 3:15) Nahimamat ni Andres ang maong Manluluwas, ang Mesiyas mismo! Si Pedro midalidali usab sa paghimamat kang Jesus.

8. Unsay kahulogan sa ngalan nga gihatag ni Jesus kang Pedro, ug nganong gikuwestiyon sa pipila ang pagpili sa maong ngalan?

8 Si Pedro nailhan sa ngalang Simon, o Simeon. Apan sa dihang iyang nahimamat si Jesus, siya giingnan ni Jesus: “‘Ikaw mao si Simon nga anak ni Juan; ikaw pagatawgong Cefas’ (nga kon hubaron Pedro).” (Juan 1:42) Ang ngalang “Cefas” nagkahulogang “bato.” Dayag nga ang gisulti ni Jesus maoy usa ka tagna. Siya nahibalo nang daan nga si Pedro mahisamag bato—dili-matarog, lig-on, ug kasaligang impluwensiya sa Iyang mga sumusunod. Mao ba usab kanay  nakita ni Pedro sa iyang kaugalingon? Daw dili ingon niana. Bisan gani ang pipila karon nga nakabasa sa mga Ebanghelyo walay makitang samag-batong mga hiyas diha kang Pedro. Ang uban moingon pa gani nga sumala sa gipadayag sa rekord sa Bibliya siya daw maduhaduhaon ug walay-baroganan.

9. Unsay gilantaw ni Jehova ug sa iyang Anak diha sa usa ka tawo, ug nganong angay tang mosalig nila?

9 Si Pedro may mga kahuyangan, ug nahibalo si Jesus niana. Apan si Jesus, sama sa iyang Amahan nga si Jehova, kanunayng naglantaw sa maayong mga hiyas sa mga tawo. Nakita ni Jesus ang potensiyal ni Pedro, ug iya kining gitabangan nga maugmad pa ang maayong mga hiyas niini. Si Jehova ug ang iyang Anak naglantaw usab sa atong maayong mga hiyas. Usahay dili ta makatuo nga may makita silang maayo kanato. Apan kinahanglan tang mosalig nila ug atong pamatud-an nga andam tang magpabansay ug magpaumol sama ni Pedro.—Basaha ang 1 Juan 3:19, 20.

“Ayaw Na Kahadlok”

10. Unsay lagmit nasaksihan ni Pedro, apan sa unsa siya mibalik?

10 Si Pedro lagmit miuban kang Jesus diha sa pipila ka panaw aron mosangyaw. Busa lagmit iyang nakita ang unang milagro nga gihimo ni Jesus, ang paghimo sa tubig nga bino diha sa kombira sa kasal sa Cana. Labawng hinungdanon, siya nakapaminaw sa kahibulongan ug punog-paglaom nga mensahe ni Jesus bahin sa Gingharian sa Diyos. Bisan pa niana, siya mibiya kang Jesus ug mibalik sa pagpangisda. Apan paglabay sa pipila ka bulan, si Pedro giduaw na usab ni Jesus ug gidapit nga mouban kaniya sa bug-os-panahong pag-alagad.

11, 12. (a) Unsay resulta sa tibuok-gabiing pagpangisda ni Pedro? (b) Unsang mga pangutana ang lagmit misantop sa hunahuna ni Pedro samtang naminaw kang Jesus?

11 Si Pedro naguol kay sa tibuok gabii wala silay kuha. Balikbalik nilang gitaktak ang pukot, apan sa matag higayon nga ila kining bitaron, kini walay sulod. Seguradong gigamit ni Pedro ang iyang kahanas ug abilidad sa pagpangisda, nga nagbalhinbalhin aron makakitag duot sa isda. Sama sa ubang mangingisda, diha tingaliy mga panahon nga siya nangandoy nga unta ang iyang panan-aw molahos sa lubog nga tubig aron makita ang duot sa isda, o kaha masugo niya ang mga isda sa pagsulod sa pukot. Siyempre, ang paghunahuna niana makapasamot lang sa iyang kaguol. Ang iyang pagpangisda dili kay lingawlingaw lang, kondili maoy iyang panginabuhi. Apan niining higayona, mibalik siya sa lapyahan nga walay kuha. Kinahanglang hinloan niya ang pukot. Busa puliki kaayo siya dihang si Jesus miduol kaniya.

Si Pedro dili gayod pul-an sa pagpaminaw kang Jesus nga nagsaysay sa pangunang tema sa iyang pagsangyaw—ang Gingharian sa Diyos

12 Dihay daghang tawo nga midutdot kang Jesus aron makapaminawg  maayo. Tungod niana si Jesus misakay sa sakayan ni Pedro ug mihangyo nga ipalayog diyutay ang sakayan gikan sa lapyahan. Sa makusog nga tingog, giwalihan ni Jesus ang mga tawo. Si Pedro naminaw pag-ayo sama sa uban. Dili gayod siya pul-an sa pagpaminaw kang Jesus nga nagsaysay sa pangunang tema sa iyang pagsangyaw—ang Gingharian sa Diyos. Dako gayod nga pribilehiyo ang pagtabang kang Kristo sa pagpakaylap sa mensahe sa Gingharian! Apan makatabang kaha siya kang Kristo sa pagwali niini nga mensahe? Unsa may isuportar ni Pedro sa iyang pamilya? Tingali naghunahuna na usab siya sa ilang tibuok gabiing pagpangisda nga walay kuha.—Luc. 5:1-3.

13, 14. Unsang milagro ang gihimo ni Jesus alang kang Pedro, ug unsay reaksiyon ni Pedro?

13 Dihang nahuman si Jesus sa pagwali, iyang giingnan si Pedro: “Balhin kamo ngadto sa lawom, ug ilagak ninyo ang inyong pukot aron makakuha.” Si Pedro nagduhaduha. Siya miingon: “Magtutudlo, sa tibuok gabii kami naghago ug wala gayoy nakuha, apan tungod sa imong sulti ilagak ko ang mga pukot.” Bag-o lang siyang nahumag hinlo sa pukot. Tingali wala na siyay ganang motaktak sa iyang pukot, ilabina kay wala man silay kuha! Apan gisunod ni Pedro ang gisulti ni Jesus, ug lagmit iyang gisenyasan ang iyang mga kauban sa laing sakayan sa pagsunod kanila.—Luc. 5:4, 5.

14 Pagbitad ni Pedro sa pukot, namatikdan niya nga bug-at kini. Siya wala makatuo, ug nangusog siyag bitad. Wala madugay, iyang nakita nga daghan kaayong isda ang nagkisikisi sa pukot! Siya natarantar ug nagpatabang sa iyang mga kauban sa laing sakayan. Samtang nagbitad sila, ilang nakita nga dili kini maigo sa usa ka sakayan. Tungod sa kadaghan sa isda, napuno ang duha ka sakayan ug halos maunlod na sa kabug-at. Si Pedro nahibulong pag-ayo. Nakasaksi na siya sa gahom ni Kristo kaniadto, apan niining higayona, siya na mismo ang nalangkit! Karon pa siya nakakitag tawo nga makapasulod sa mga isda diha sa pukot! Si Pedro giabot ug kahadlok. Siya miluhod sa atubangan ni Jesus ug miingon: “Pahilayo kanako, tungod kay ako tawong makasasala, Ginoo.” Para niya, dili siya takos makig-uban sa Usa nga may awtoridad sa paggamit sa gahom sa Diyos nianang paagiha.—Basaha ang Lucas 5:6-9.

“Ako tawong makasasala, Ginoo”

15. Sa unsang paagi gitudloan ni Jesus si Pedro nga walay pasikaranan ang iyang pagduhaduha ug kahadlok?

15 Si Jesus malulotong miingon: “Ayaw na kahadlok. Sukad karon mangisda ka na ug mga tawo nga buhi.” (Luc. 5:10, 11) Dili na  kini panahon sa pagduhaduha o sa pagkahadlok. Walay pasikaranan ang pagduhaduha ni Pedro bahin sa mapuslanong mga buluhaton sama sa pagpangisda; walay basehanan ang iyang kahadlok labot sa iyang mga kasaypanan ug pagbating dili takos. Si Jesus may dakong buluhaton nga makaapektar sa umaabot sa katawhan. Siya nag-alagad sa usa ka Diyos nga “magpasaylo sa madagayaon gayod.” (Isa. 55:7) Si Jehova magtagana sa pisikal ug espirituwal nga mga panginahanglan ni Pedro.—Mat. 6:33.

16. Unsay sanong ni Pedro, Santiago, ug Juan sa pagdapit ni Jesus, ug nganong kadto ang kinamaayohang desisyon nga ilang nahimo?

16 Si Pedro misanong dayon, sama sa gihimo ni Santiago ug Juan. “Gidala nilag balik ang mga sakayan sa mamala, ug gibiyaan ang tanan ug misunod kaniya.” (Luc. 5:11) Si Pedro nagpasundayag ug pagtuo kang Jesus ug sa Usa nga nagpadala kaniya. Kana ang kinamaayohang  desisyon nga iyang nahimo. Ang mga Kristohanon karon nga nagbuntog sa ilang pagduhaduha ug kahadlok sa pag-alagad sa Diyos nagpasundayag usab ug pagtuo. Ang ilang pagsalig kang Jehova dili gayod makawang.—Sal. 22:4, 5.

“Nganong Gidaog Ka Man sa Pagduhaduha?”

17. Unsay lagmit nahinumdoman ni Pedro duha ka tuig sukad niya mahimamat si Jesus?

17 Mga duha ka tuig human niya mahimamat si Jesus, si Pedro namugsay nianang unosong gabii sa Dagat sa Galilea, ingon sa gihisgotan sa sinugdan. Siyempre, wala kita mahibalo kon unsay gihunahuna ni Pedro niadtong tungora. Daghang butang ang lagmit misantop sa iyang hunahuna. Pananglitan, ang pag-ayo ni Jesus sa iyang ugangang babaye, o ang Wali sa Bukid. Sa daghang higayon, pinaagi sa iyang pagpanudlo ug sa iyang mga milagro, gipakita ni Jesus nga siya ang Usa nga Pinili ni Jehova, ang Mesiyas. Paglabay sa mga bulan, ang mga kahuyangan ni Pedro sama sa tendensiyang magpadaog sa kahadlok ug pagduhaduha inanayng nabuntog. Gipili pa gani ni Jesus si Pedro ingong usa sa iyang 12 ka apostoles! Apan kinahanglang buntogon pa ni Pedro ang iyang kahadlok ug pagduhaduha.

18, 19. (a) Hubita kon unsay nakita ni Pedro sa Dagat sa Galilea. (b) Sa unsang paagi gituman ni Jesus ang hangyo ni Pedro?

18 Sa ikaupat nga yugto sa pagbantay nianang gabhiona, o tali sa alas tres sa kadlawon ug sa pagbanagbanag, si Pedro nakurat ug mihunong sa pagbugsay. Sa unahan, iyang nakita nga dihay naglihok! Kadto ba maoy pinisik sa mga balod nga nahayagan sa bulan? Dili, tungod kay kini nagbarog. Usa ka tawo ang iyang nakita! Ang maong tawo naglakaw ibabaw sa tubig ug daw nagpaduol kanila. Nangalisang sila, nga naghunahunang kini usa ka pantasma. Ang tawo miingon: “Magmaisogon, ako kini; ayaw kamo kahadlok.” Si Jesus diay kadto!—Mat. 14:25-28.

19 Si Pedro mitubag: “Ginoo, kon ikaw man, paanhaa ako kanimo sa ibabaw sa tubig.” Ang iyang reaksiyon nagpakita nga wala siya mahadlok. Kay nahingangha niining talagsaong milagro, naningkamot si Pedro nga mapalig-on pa ang iyang pagtuo. Gusto niyang makalakaw ibabaw sa tubig. Sa kamaluloton, gikamay siya ni Jesus. Si Pedro midalidalig kawas sa sakayan ug mitamak sa balorong dagat. Handurawa kon unsay gibati ni Pedro sa dihang wala siya maunlod! Tingali nahibulong gayod siya samtang naglakaw paingon kang Jesus. Apan kalit lang siyang nahadlok.—Basaha ang Mateo 14:29.

“Sa pagkakita sa unos, siya nahadlok”

20. (a) Nganong nalinga si Pedro, ug unsay resulta? (b) Unsang leksiyon ang gipasiugda ni Jesus kang Pedro?

20 Kinahanglang isentro ni Pedro ang iyang pagtagad kang Jesus. Pinaagi sa gahom ni Jehova, gipalakaw ni Jesus si Pedro ibabaw sa  balorong dagat. Ug gibuhat kana ni Jesus tungod sa pagtuo ni Pedro kaniya. Apan nalinga si Pedro. Atong mabasa: “Sa pagkakita sa unos, siya nahadlok.” Siya mitan-aw sa mga balod nga naglamba-lamba sa sakayan ug sa mga pinisik sa tubig mao nga siya nahadlok. Lagmit misantop sa iyang hunahuna nga maunlod siya ug malumos. Misamot ang iyang kahadlok, ug mihuyang ang iyang pagtuo. Ang tawo nga gipakasamag Bato tungod sa iyang potensiyal sa kalig-on mihinay-hinayg ka unlod samag bato kay mihuyang ang iyang pagtuo. Si Pedro maayong molangoy, apan siya wala nay pagsalig bisan sa iyang katakos. Siya misinggit: “Ginoo, luwasa ako!” Gihawiran ni Jesus ang iyang kamot, ug gibira siya. Samtang sila anaa pa sa ibabaw sa tubig, gipasiugda ni Jesus kang Pedro kining hinungdanong leksiyon: “Ikaw nga diyutay ug pagtuo, nganong gidaog ka man sa pagduhaduha?”—Mat. 14:30, 31.

21. Nganong peligroso ang pagduhaduha, ug sa unsang paagi nato kana mabuntog?

21 ‘Gidaog sa pagduhaduha’—haom gayod ang maong mga pulong! Ang pagduhaduha makapahinabog grabeng kadaot. Kon kita magpadaog niini, kini makapahuyang sa atong pagtuo ug makadaot sa atong relasyon sa Diyos. Kinahanglang buntogon nato kini! Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagsentro sa atong pagtagad kang Jehova ug kang Jesus, sa ilang mga nahimo kaniadto, ginahimo karon, ug pagahimoon sa umaabot ngadto sa mga tawo nga nahigugma kanila. Kana magpalig-on sa atong pagtuo. Kon isentro nato ang atong hunahuna sa mga butang nga makapahadlok ug makapaluya, o sa mga butang nga makapalinga kanato gikan kang Jehova ug sa iyang Anak, mohuyang ang atong pagtuo.

22. Nganong angayng sundogon ang pagtuo ni Pedro?

22 Samtang si Pedro misunod kang Jesus balik sa sakayan, nakita niya nga mihunong ang bagyo. Mikalma ang Dagat sa Galilea. Si Pedro miduyog sa ubang disipulo sa pagpahayag: “Sa pagkatinuod ikaw mao ang Anak sa Diyos.” (Mat. 14:33) Sa mibanagbanag na, ang kasingkasing ni Pedro lagmit natugob sa pasalamat. Iyang nakat-onan nga dili siya angayng magpadaog sa kahadlok ug pagduhaduha. Oo, daghan pa siyag angayng bag-ohon sa iyang kaugalingon aron mahimong samag-bato nga Kristohanon, ingon sa nakita nang daan ni Jesus kaniya. Apan siya determinadong magpadayon sa pag-uswag. Ingon ba usab niana ang imong determinasyon? Kon mao, angay nimong sundogon ang pagtuo ni Pedro.