1. Hubita ang kaguol ni Marta ug ang hinungdan niini.

MAHANDURAW pa ni Marta ang lubnganan sa iyang igsoon—usa ka langob nga gitakpag bato ang baba. Hilabihan gayod ang iyang kaguol. Halos dili siya makatuo nga ang iyang minahal nga si Lazaro patay na. Ang upat ka adlaw sukad si Lazaro nabugtoan ug gininhawa daw taas kaayo nga yugto sa pagbangotan, pagdawat ug mga bisita ug mga pahasubo.

2, 3. (a) Unsa tingaliy reaksiyon ni Marta pagkakita niya kang Jesus? (b) Unsay gipakita bahin kang Marta sa iyang hinungdanong mga pulong?

2 Karon, nagtindog atubangan kang Marta ang tawo nga suod kaayo ni Lazaro. Tingali misamot ang iyang kaguol pagkakita kang Jesus, kay kini ra unta ang makaluwas sa iyang igsoon. Apan, nahupay si Marta kay miabot na si Jesus dinhi sa gawas sa Betania, nga usa ka gamayng lungsod nga nahimutang sa bakilid. Sa pipila pa lang ka gutlo nga kauban niya si Jesus, siya natandog na usab sa pagkamaluloton ug tiunayng empatiya niini. Si Jesus misukna kaniyag mga pangutana nga nakapalig-on sa iyang pagtuo ug sa iyang paglaom sa pagkabanhaw. Tungod sa maong panaghisgot, gipahayag ni Marta ang usa sa labing hinungdanong mga pulong nga iyang nabungat sukad: “Ako nagatuo nga ikaw mao ang Kristo nga Anak sa Diyos, ang Usa nga moanhi sa kalibotan.”—Juan 11:27.

3 Gipakita nianang mga pulonga nga si Marta may talagsaong pagtuo. Bisag diyutay ra ang giasoy sa Bibliya bahin kaniya, kini may hinungdanong mga leksiyon nga makapalig-on sa atong pagtuo. Aron masayran kana, atong tagdon ang unang paghisgot kang Marta diha sa Bibliya.

“Nabalaka ug Napuliki”

4. Nganong talagsaon ang pamilya ni Marta, ug unsay ilang relasyon kang Jesus?

4 Mga bulan una pa niana, si Lazaro buhi pa ug maayog lawas. Ang iyang balay sa Betania hapit nang duawon sa labing importante sa tanang bisita, si Jesu-Kristo. Talagsaon ang pamilya ni  Lazaro, Marta, ug Maria—tulo ka dagko nang magsoon nga nag-ipon pagpuyo sa usa ka balay. Gituohan sa ubang tigdukiduki nga si Marta mao ang kamagulangan kay siya ang mipatim-awng nanguna sa pag-atiman sa mga bisita ug usahay siya ang unang gihisgotan. (Juan 11:5) Wala ta mahibalo kon may naminyo ba kanila. Bisan unsa pa man, sila nahimong suod nga mga higala ni Jesus. Sa ila mag-ulian si Jesus panahon sa iyang ministeryo sa Judea, diin siya hilabihang gisupak ug gikayugtan. Tinong gipabilhan gayod niya ang ilang pagpaluyo ug ang kalinaw sa maong dapit.

5, 6. (a) Nganong ilabinang puliki si Marta niining pagduaw ni Jesus? (b) Unsay gibuhat ni Maria sa dihang miduaw si Jesus sa ilang balay?

5 Si Marta maabiabihon. Siya kugihan ug kanunayng puliki. Ingon usab siya niana niining higayona nga miduaw si Jesus. Siya nagplanong maghikayg espesyal nga mga potahe alang sa iyang dungganong bisita, ug tingali lakip sa mga kauban ni Jesus sa panaw. Niadtong panahona, hinungdanon gayod ang pagkamaabiabihon. Kon moabot ang usa ka bisita, siya abiabihon pinaagig halok, huboag sandalyas, himasaan, ug hisoag humot nga lana. (Basaha ang Lucas 7:44-47.) Walay problema sa iyang sak-anan ug pagkaon kay inatiman ang tanan.

6 Si Marta ug Maria daghag atimanonon. Si Maria, nga usahay gituohang mas mapamalandongon, mitabang gayod kang Marta sa sinugdan. Apan pag-abot ni Jesus, nabag-o ang kahimtang. Gipahimuslan gayod ni Jesus ang kahigayonan sa pagtudlo! Dili sama sa relihiyosong mga lider nianang panahona, si Jesus nagtahod sa mga babaye ug andam sa pagtudlo kanila bahin sa Gingharian sa Diyos, ang tema sa iyang ministeryo. Kay naghinamhinam niini nga kahigayonan, si Maria milingkod sa tiilan ni Jesus ug namati.

7, 8. Nganong wala mahimutang si Marta, ug sa unsang paagi niya gipahungaw ang iyang gibati?

7 Mahanduraw nato nga wala na mahimutang si Marta. Kay daghan pa kaayog andamonong pagkaon ug atimanonon alang sa mga bisita, misamot ang iyang kabalaka ug katarantar. Samtang siya nagkadipodipo ug nakakita kang Maria nga naglingkod lang, wala ba kaha siya mamula, mangagho, o magkusmod? Dili ikatingala kon mao kadtoy nahitabo. Dili niya mahimo ang tanan nga siya ra!

8 Sa kataposan, wala na kapugngi ni Marta ang iyang gibati. Siya misalga kang Jesus: “Ginoo, walay bale ba kanimo nga gipasagdan ako sa akong igsoong babaye nga nag-inusara sa pag-atiman sa mga butang? Busa, sultihi siya nga motabang kanako.” (Luc. 10:40) Bug-at kining mga pulonga. Daghang bersiyon ang  naghubad sa iyang pangutana niining paagiha: “Ginoo, wala ka bay pagpakabana . . . ?” Unya siya mihangyo kang Jesus nga badlongon si Maria, aron mobalik sa iyang trabaho.

9, 10. (a) Unsay tubag ni Jesus kang Marta? (b) Giunsa nato pagkahibalo nga wala ibalewala ni Jesus ang kahago ni Marta?

9 Ang tubag ni Jesus lagmit nakapatingala kang Marta, sama sa gibati sa daghang magbabasa sa Bibliya. Siya malumong miingon: “Marta, Marta, ikaw nabalaka ug napuliki bahin sa daghang butang. Apan, pipila ra ka butang ang gikinahanglan, o usa lang. Sa iyang bahin, gipili ni Maria ang maayong bahin, ug dili kini pagakuhaon gikan kaniya.” (Luc. 10:41, 42) Unsay gipasabot ni Jesus? Gitawag ba niya si Marta nga materyalistiko? Gibalewala ba niya ang kahago ni Marta sa pag-andam ug lamiang pagkaon?

Bisan tuod “nabalaka ug napuliki,” si Marta mapainubsanong midawat ug pagtul-id

10 Wala. Nakita gayod ni Jesus nga maayo ang motibo ni Marta. Dugang pa, wala niya lantawa nga sayop ang pagdalit ug daghang pagkaon. Siya mitambong man gani sa “dakong kombira sa pag-abiabi” nga gihimo ni Mateo alang kaniya una pa niana. (Luc. 5:29) Ang pagpakaon ni Marta dili maoy pangunang isyu dinhi, kondili ang iyang mga prayoridad. Siya nabalaka pag-ayo sa pag-andam ug daghang potahe nga nahiklin na hinuon ang mas hinungdanong butang. Unsa man kana?

Gipabilhan ni Jesus ang pagkamaabiabihon ni Marta, ug siya nahibalo nga maayo ang motibo niini

11, 12. Sa unsang paagi gibadlong ni Jesus si Marta?

11 Si Jesus, ang bugtong Anak ni Jehova nga Diyos, didto sa balay ni Marta aron itudlo ang kamatuoran. Kini mas hinungdanon pa kay sa iyang lamiang mga pagkaon ug pagpangandam. Tinong naguol si Jesus nga wala mahatagig pagtagad ni Marta ang talagsaong kahigayonan nga mapalig-on ang iyang pagtuo, apan si Jesus naghatag kaniyag kagawasan sa pagpili. * Pero dili makataronganong diktahan ni Marta si Jesus aron dili pod makabenepisyo si Maria.

12 Busa, si Jesus malumong nagbadlong kang Marta, nga nag-alam-alam kaniya pinaagi sa pagsubli ug sangpit sa iyang ngalan aron siya mahupay, ug iya siyang giingnan nga dili kinahanglang ‘mabalaka ug mapuliki sa daghang butang.’ Ang usa o duha ka yanong potahe igo na, ilabina kon dunay espirituwal nga kombira. Busa, dili gayod niya kuhaon gikan  kang Maria ang “maayong bahin” nga iyang gipili, nga mao ang pagkat-on gikan kang Jesus!

13. Unsang mga leksiyon ang atong makat-onan sa paagi sa pagbadlong ni Jesus kang Marta?

13 Daghan kitag makat-onang leksiyon gikan sa maong asoy. Dili gayod nato tugotang may makabalda sa pagtagbaw sa atong “espirituwal nga panginahanglan.” (Mat. 5:3) Bisag buot natong sundogon ang pagkamanggihatagon ug pagkakugihan ni Marta, dili ta angayng ‘mabalaka ug mapuliki’ sa dili kaayo hinungdanong butang nga dili na hinuon mahatagag pagtagad ang mas hinungdanong butang. Kita makigsandurot sa atong mga isigkamagtutuo, dili lang tungod sa idalit nga lamiang pagkaon, kondili aron sa pagdinasigay sa usag usa ug sa pagpaambit ug espirituwal nga mga  gasa. (Basaha ang Roma 1:11, 12.) Posible gihapon ang makapalig-ong okasyon bisag simple ra ang pagkaon.

Usa ka Hinigugmang Igsoon Namatay—ug Nabanhaw

14. Nganong makaseguro kita nga si Marta maoy maayong panig-ingnan sa pagdawat ug tambag?

14 Gidawat ba ni Marta ang malumong pagbadlong ni Jesus ug nakakat-on niini? Dayag gayod. Si apostol Juan, sa iyang paghisgot sa makaiikag nga asoy bahin kang Lazaro, nagpahinumdom kanato: “Karon gihigugma ni Jesus si Marta ug ang iyang igsoong babaye ug si Lazaro.” (Juan 11:5) Milabay na ang mga bulan sukad sa pagduaw ni Jesus sa Betania. Dayag nga si Marta wala mangluod. Siya wala mahiubos sa mahigugmaong tambag ni Jesus. Hinuon, iya kining gipabilhan. Busa, siya naghatag kanatog maayong panig-ingnan sa pagtuo, kay kitang tanan usahay kinahanglan man usab ug tambag.

15, 16. (a) Unsay lagmit gibuhat ni Marta sa dihang nasakit si Lazaro? (b) Nganong nahugno ang paglaom ni Marta ug Maria?

15 Sa dihang nasakit si Lazaro, giatiman siya pag-ayo ni Marta. Gihimo niya ang tanan aron siya maalibyohan ug moarang-arang. Bisan pa niana, migrabe ang sakit niini. Kanunayng nag-apong ang iyang mga igsoon aron sa pag-atiman kaniya. Dayag nga si Marta pirmeng magsud-ong sa namiyahok nga nawong ni Lazaro, ug iyang mahinumdoman ang ilang pag-ubanay sa daghang katuigan ug ang kalipay ug kasakit nga ilang naagian.

16 Sa dihang ilang nakita nga hapit nang mamatay si Lazaro, gipaadtoan ni Marta ug Maria si Jesus. Mopanaw pag mga duha ka adlaw paingon sa dapit diin nagsangyaw si Jesus. Yano lang ang ilang pahibalo: “Ginoo, tan-awa! ang tawo nga imong gimahal nagmasakiton.” (Juan 11:1, 3) Nasayod silang gihigugma ni Jesus si Lazaro, ug sila nagtuo nga buhaton ni Jesus ang iyang mahimo aron matabangan ang iyang higala. Naglaom kaha sila nga maabtan ni Jesus si Lazaro sa dili pa ulahi ang tanan? Kon mao, nahugno ang ilang paglaom. Si Lazaro namatay.

17. Unsay nakapasamot sa kabalaka ni Marta, ug unsay iyang gibuhat sa dihang nabalitaan niya nga si Jesus nagsingabot na sa lungsod?

17 Si Marta ug Maria nagbangotan sa pagkamatay sa ilang igsoon, nga nangandam sa iyang lubong ug nag-abiabi sa daghang bisita gikan sa Betania ug sa palibot nga mga dapit. Apan wala pa gihapoy balita kang Jesus. Tingali misamot ang kabalaka ni Marta. Mga upat ka adlaw human mamatay si Lazaro, nabalitaan ni Marta nga si Jesus nagsingabot na sa lungsod. Bisan pag nagbangotan, si Marta, nga wala magpahibalo kang Maria, misugat dayon kang Jesus.—Basaha ang Juan 11:18-20.

18, 19. Unsang paglaom ang gipahayag ni Marta, ug nganong talagsaon ang iyang pagtuo?

 18 Pagkakita ni Marta sa iyang Agalon, gisulti niya kon unsay nakapasamok kaniya ug kang Maria sa pipila na ka adlaw: “Ginoo, kon dinhi ka pa ang akong igsoon dili unta mamatay.” Sa gihapon, wala mawad-ig paglaom si Marta. Siya midugang: “Apan sa pagkakaron nahibalo ako nga ang tanan nga imong pangayoon sa Diyos, kini igahatag sa Diyos kanimo.” Dihadiha gipalig-on siya ni Jesus: “Mobangon ang imong igsoon.”—Juan 11:21-23.

19 Nagtuo si Marta nga nagsulti si Jesus bahin sa umaabot nga pagkabanhaw, busa siya mitubag: “Ako nahibalo nga mobangon siya diha sa pagkabanhaw sa kataposan nga adlaw.” (Juan 11:24) Talagsaon gayod ang iyang pagtuo niana. Ang pipila ka Hudiyong relihiyosong mga lider, nga gitawag ug mga Saduseo, wala motuog pagkabanhaw, bisag tin-aw kining gitudlo sa Bibliya. (Dan. 12:13; Mar. 12:18) Apan, si Marta nahibalong si Jesus nagtudlog  pagkabanhaw ug gani kini namanhaw man—bisag walay usa kanilang namatay nga sama ka dugay kang Lazaro. Wala siya masayod kon unsay sunod nga mahitabo.

20. Ipatin-aw ang dili-malimtang pahayag ni Jesus diha sa Juan 11:25-27 ug ang tubag ni Marta.

20 Unya gibungat ni Jesus ang dili-malimtang pahayag: “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi.” Oo, gihatag ni Jehova nga Diyos sa iyang Anak ang awtoridad sa pagpamanhaw sa mga patay sa tibuok kalibotan sa umaabot. Si Jesus misukna kang Marta: “Motuo ka ba niini?” Dayon iyang gihatag ang tubag nga gihisgotan sa sinugdan niining kapituloha. Siya mituo nga si Jesus mao ang Kristo, o Mesiyas, nga siya Anak ni Jehova nga Diyos, ug nga gitagna sa mga manalagna nga siya moanhi sa kalibotan.—Juan 5:28, 29; Basaha ang Juan 11:25-27.

21, 22. (a) Giunsa pagpadayag ni Jesus ang iyang gibati alang niadtong nagbangotan? (b) Hubita ang pagkabanhaw ni Lazaro.

21 Gipabilhan ba ni Jehova nga Diyos ug sa iyang Anak, si Jesu-Kristo, ang pagtuo nga sama nianang kang Marta? Ang sunod nga mga panghitabo nga nasaksihan ni Marta naghatag sa kinatin-awang tubag. Si Marta nagdali pag-adto kang Maria. Human niana, iyang nakita nga si Jesus naguol kaayo samtang nakigsulti kang Maria ug sa uban pang nagbangotan. Nakita ni Marta nga nanglugmaw ang luha sa mga mata ni Jesus tungod sa iyang dakong kasubo sa pagkamatay ni Lazaro. Iyang nadungog nga gisugo ni Jesus nga ipaligid ang bato gikan sa lubnganan.—Juan 11:28-39.

22 Si Marta mitutol ug miingon nga ang lawas nanimaho na, kay upat ka adlaw na kining patay. Si Jesus nagpahinumdom kaniya: “Wala ba ako magsulti kanimo nga kon motuo ka makita mo ang himaya sa Diyos?” Siya mituo, ug iya gayong nakita ang himaya ni Jehova nga Diyos. Niana mismong tungora, gihatagan ni Jehova ang iyang Anak ug gahom sa pagbanhaw kang Lazaro! Hunahunaa ang mga panghitabo nga lagmit nakulit sa panumdoman ni Marta samtang siya buhi pa: Ang pagtawag ni Jesus, “Lazaro, gula ngari!”; ang kasikas gikan sa langob nga gilubngan kang Lazaro sa dihang kini mibangon nga may mga bendahe pa ug inanayng migula; ang sugo ni Jesus nga ‘badbaran ug palakton siya’; ug ang paggakos ni Marta ug Maria kang Lazaro tungod sa ilang tumang kalipay. (Basaha ang Juan 11:40-44.) Nahanaw gayod ang kaguol ni Marta!

Gigantihan ang pagtuo ni Marta kang Jesus sa dihang nakita niya ug ni Maria nga nabanhaw ang ilang igsoon

23. Unsay gitagana ni Jehova ug Jesus kanimo, ug unsay kinahanglan nimong buhaton?

23 Kini nga asoy nagpakita nga ang pagkabanhaw sa mga patay dili lamang damgo. Kini maoy makapadasig nga pagtulon-an sa Bibliya ug tinuod gayod nga nahitabo. (Job 14:14, 15) Gigantihan  ni Jehova ug ni Jesus ang pagtuo ni Marta, Maria, ug Lazaro. Sila may gitagana usab nga ganti alang kanimo kon imong palig-onon ang imong pagtuo.

“Si Marta Nagsilbi”

24. Unsay kataposang giingon sa rekord sa Bibliya bahin kang Marta?

24 Ang rekord sa Bibliya naghisgot kang Marta sa makausa pa. Kadto maoy sa sinugdanan sa kataposang semana sa kinabuhi ni Jesus dinhi sa yuta. Kay nasayod gayod sa kalisdanan nga iyang maagoman, gipalabi ni Jesus ang pag-estar sa balay ni Lazaro sa Betania. Gikan didto molakaw siyag tulo ka kilometros paingon sa Jerusalem. Si Jesus ug Lazaro nangaon didto sa balay ni Simon nga sanlahon, ug dinhi atong makita ang kataposang giingon bahin kang Marta: “Si Marta nagsilbi.”—Juan 12:2.

25. Nganong ang mga babayeng sama kang Marta usa ka panalangin alang sa mga kongregasyon karon?

25 Pagkakugihan gayod ni Marta! Ang una natong mabasa sa Bibliya bahin kaniya, siya nagtrabaho; ang kataposan, siya nagtrabaho lang gihapon, nga nag-atiman pag-ayo sa panginahanglan sa uban. Ang mga kongregasyon sa mga sumusunod ni Kristo karon gipanalanginan ug mga babayeng sama kang Marta—maisogon ug mahinatagon, nga kanunayng nagpasundayag sa ilang pagtuo pinaagi sa pagsakripisyo sa kaugalingon. Padayon ba kanang gibuhat ni Marta? Malagmit. Kon mao, siya milihok nga maalamon, kay nag-andam kini kaniya sa mga hagit nga iyang masinatian.

26. Sa unsang paagi ang pagtuo ni Marta nakatabang kaniya?

26 Pipila ka adlaw human niadto, gisagubang ni Marta ang tumang kaguol tungod sa mangilngig nga kamatayon sa iyang minahal nga Agalon, si Jesus. Dugang pa, ang salingkapawng mga mamumuno nga nagpatay kang Jesus buot usab mopatay kang Lazaro, kay ang iyang pagkabanhaw nagpalig-on sa pagtuo sa daghan. (Basaha ang Juan 12:9-11.) Siyempre, sa kadugayan nabugto ra ang relasyon ni Marta ug sa iyang mga igsoon tungod sa kamatayon. Wala kita masayod kon sa unsang paagi o kanus-a kana nahitabo, apan kita makaseguro niini: Ang bililhong pagtuo ni Marta nakatabang niya sa paglahutay hangtod sa kataposan. Busa maayong sundogon sa mga Kristohanon karon ang pagtuo ni Marta.

^ par. 11 Sa unang siglo, ang mga babayeng Hudiyo sagad dili iapil sa akademikong kalihokan. Ang ilang pagbansay nasentro sa buluhaton sa balay. Busa, naghunahuna tingali si Marta nga dili angay sa usa ka babaye nga molingkod sa tiilan sa usa ka magtutudlo aron mokat-on.