1, 2. (a) Unsang timbaya ang nadawat ni Maria gikan sa usa ka estranyo? (b) Unsang hinungdanong desisyon ang kinahanglang himoon ni Maria?

SI Maria nakurat dihang may bisitang misulod sa ilang balay. Ang bisita wala mangutana bahin sa iyang amahan o inahan. Kini miadto didto aron makigkita kaniya! Segurado siyang ang bisita dili taga-Nasaret. Sa ilang gamay nga lungsod, dali rang mamatikdan ang mga estranyo. Ang maong bisita mamatikdan gayod bisan asa. Nakigsulti kini kang Maria sa paagi nga bag-o gayod kaniya, nga miingon: “Maayong adlaw, usa nga pinaboran kaayo, si Jehova nagauban kanimo.”—Basaha ang Lucas 1:26-28.

2 Ingon niini ang pagpaila kanato sa Bibliya kang Maria, nga anak ni Heli, sa lungsod sa Nasaret sa Galilea. Siya gipaila kanato sa panahon nga kinahanglan siyang mohimog hinungdanon kaayong desisyon. Minyoonon siya sa pandayng si Jose, nga dili adunahan apan lig-on ug pagtuo. Busa morag napamalandong na niya ang iyang kinabuhi—usa ka yanong kinabuhi ingong asawa ni Jose ug katimbang niini sa pagtukod ug pamilya. Apan sa kalit lang, miabot ang usa ka bisita nga naghatag niyag buluhaton nga gikan sa Diyos, usa ka responsabilidad nga makapausab sa iyang kinabuhi.

3, 4. Aron mas mailhan nato si Maria, unsay dili nato hisgotan, ug unsa hinuoy atong susihon?

3 Daghan ang matingala dihang ilang mahibaloan nga diyutay rag gisulti ang Bibliya bahin sa kagikan ug personalidad ni Maria, ug ilabinang wala kini maghisgot bahin sa iyang dagway. Apan mailhan nato siya tungod sa gibutyag sa Pulong sa Diyos bahin kaniya.

4 Aron atong mailhan si Maria, dili nato susihon ang daghang pagtulon-an sa mga relihiyon bahin kaniya. Busa dili nato hisgotan ang di-maihap niyang mga larawan ug mga rebulto. Dili sab nato hisgotan ang komplikadong teolohiya ug mga doktrina nga nagbayaw niining mapaubsanong babaye pinaagig dungganong mga titulo sama sa “Inahan sa Diyos” ug “Hara sa Langit.” Hinuon, atong susihon kon unsa gayoy gipadayag sa Bibliya. Kini maghatag natog bililhong kahibalo bahin sa iyang pagtuo ug kon unsaon nato kana pagsundog.

 Pagduaw sa Usa ka Manulonda

5. (a) Unsay atong makat-onan sa reaksiyon ni Maria sa timbaya ni Gabriel? (b) Unsang hinungdanong leksiyon ang atong makat-onan kang Maria?

5 Dili tawo ang mibisita kang Maria. Kini ang manulondang si Gabriel. Dihang iyang gitawag si Maria ug “usa nga pinaboran kaayo,” siya “nalibog pag-ayo” sa gisulti sa manulonda ug natingala niining talagsaong timbaya. (Luc. 1:29) Pinaboran kaayo ni kinsa? Si Maria wala magdahom nga paboran siya pag-ayo sa mga tawo. Apan ang gipasabot sa manulonda mao ang pabor o pag-uyon ni Jehova nga Diyos. Kana ang hinungdanon kaniya. Bisan pa niana, wala siya mangangkon nga siya pinaboran sa Diyos. Kon maningkamot tang mauyonan sa Diyos, nga dili mapahitas-ong mangangkon nga nakabaton na niana, makakat-on ta sa hinungdanong leksiyon nga bug-os nasabtan sa batan-ong si Maria. Ang Diyos supak sa mga mapahitas-on, apan nahigugma ug nagpaluyo sa mga mapainubsanon.—Sant. 4:6.

Si Maria wala mangangkon nga siya pinaboran sa Diyos

6. Unsa nga pribilehiyo ang gitanyag sa manulonda kang Maria?

6 Gikinahanglan ni Maria ang maong kamapainubsanon kay ang manulonda nagtanyag kaniyag usa ka talagsaong pribilehiyo. Ang manulonda nag-ingon nga siya manganak ug usa ka lalaki nga mahimong labing hinungdanong tawo. Si Gabriel miingon: “Ihatag kaniya ni Jehova nga Diyos ang trono ni David nga iyang amahan, ug magamando siya ingon nga hari sa balay ni Jacob hangtod sa kahangtoran, ug walay pagkatapos ang iyang gingharian.” (Luc. 1:32, 33) Nahibalo gayod si Maria sa gisaad sa Diyos kang David kapig usa ka libo ka tuig kanhi nga ang usa sa mga kaliwat niini magmando hangtod sa kahangtoran. (2 Sam. 7:12, 13) Busa ang iyang anak mao ang mahimong Mesiyas nga gilaoman sa katawhan sa Diyos latas sa kasiglohan!

Ang manulondang si Gabriel nagtanyag kang Maria ug usa ka talagsaong pribilehiyo

7. (a) Unsay gipadayag sa pangutana ni Maria bahin sa iyang kaugalingon? (b) Unsay makat-onan sa mga batan-on karon kang Maria?

7 Dugang pa, ang manulonda nag-ingon nga ang iyang anak “pagatawgon nga Anak sa Labing Hataas.” Sa unsang paagi ang usa ka tawhanong babaye mahimong manganak sa Anak sa Diyos? Unsaon man pagpanganak ni Maria nga kaslonon pa man siya kang Jose? Kini ang prangkang gipangutana ni Maria: “Unsaon ba pagkahitabo niini, nga wala man ako makigdulog sa usa ka lalaki?” (Luc. 1:34) Matikdi nga wala ikaulaw ni Maria ang pagsulti nga siya usa ka birhen. Siya nagmahal hinuon sa iyang kaputli. Daghang dalaga karon ang andam pa ganing motahan sa ilang pagkababaye o kaputli ug ilang bugalbugalan ang mga naghupot niana. Nausab na gayod ang kalibotan. Apan si Jehova wala mausab. (Mal. 3:6) Sama sa adlaw ni Maria, gimahal ni  Jehova kadtong nagsunod sa Iyang moral nga sukdanan.—Basaha ang Hebreohanon 13:4.

8. Sa unsang paagi si Maria, bisag dili hingpit, makapatunghag hingpit nga kaliwat?

8 Bisan pag si Maria matinumanong alagad sa Diyos, siya dili hingpit. Nan, unsaon niya pagpatunghag hingpit nga kaliwat, ang Anak sa Diyos? Si Gabriel nagpatin-aw: “Pagakunsaran ikaw sa balaang espiritu, ug pagalandongan ikaw sa gahom sa Labing Hataas. Tungod niana usab ang matawo pagatawgong balaan, Anak sa Diyos.” (Luc. 1:35) Ang balaan nagpasabot nga “hinlo,” “putli,” “sagrado.” Normal nga mapanunod sa mga anak ang pagkadili-hingpit sa ilang mga ginikanan. Apan niining kahimtanga, himoon ni Jehova ang usa ka talagsaong milagro. Iyang ibalhin ang kinabuhi sa iyang Anak gikan sa langit ngadto sa tagoangkan ni Maria ug gamiton ang iyang aktibong puwersa, o balaang espiritu, sa ‘paglandong’ kang Maria, nga manalipod sa bata nga dili maapektohan sa sala. Mituo ba si Maria sa saad sa manulonda? Unsay iyang tubag?

Tubag ni Maria Kang Gabriel

9. (a) Nganong ang mga maduhaduhaon sayop sa ilang dili pagtuo sa asoy bahin kang Maria? (b) Sa unsang paagi gipalig-on ni Gabriel ang pagtuo ni Maria?

9 Ang mga maduhaduhaon, lakip ang pipila ka teologo sa Kakristiyanohan, dili motuo nga ang usa ka birhen manganak. Bisan pa sa tanan nilang kahibalo, dili nila masabtan ang usa ka yanong kamatuoran. Si Gabriel nag-ingon: “Sa Diyos walay gipahayag nga dili mahitabo.” (Luc. 1:37) Mituo si Maria sa mga pulong ni Gabriel kay usa man siya ka babaye nga may dakong pagtuo. Apan si Maria dili matuotuohon. Sama ni bisan kinsa nga antigong mangatarongan, si Maria nagkinahanglag ebidensiya ingong pasikaranan sa iyang pagtuo. Andam si Gabriel sa paghatag kang Maria ug dugang ebidensiya. Iyang gisuginlan si Maria bahin sa tigulang nang paryente niini, si Elisabet, nga dugay nang nailhang apuli. Pinaagig milagro sa Diyos, siya nanamkon!

10. Nganong dili nato angayng hunahunaon nga si Maria wala mahadlok o malisdi sa maong pribilehiyo?

10 Unsay buhaton ni Maria? Nahibaloan na niya ang iyang buluhaton ug siya may ebidensiya nga tumanon sa Diyos ang tanang gisulti ni Gabriel. Apan, dili nato angayng hunahunaon nga si Maria wala mahadlok o malisdi sa maong pribilehiyo. Sa unang bahin, siya kaslonon kang Jose. Pakaslan pa kaha siya ni Jose kon masayran niini nga siya mabdos? Sa laing bahin, ang pribilehiyo mismo morag makahahadlok kaayong responsabilidad. Ipanamkon niya ang labing bililhong linalang sa Diyos, ang Iya mismong minahal nga Anak! Kinahanglang atimanon niya ang wala pay mahimong masuso ug panalipdan kini diha sa daotang kalibotan. Pagkabug-at nga responsabilidad!

11, 12. (a) Unsay sanong usahay sa lig-on ug matinumanong mga tawo sa lisod nga mga buluhaton gikan kang Jehova? (b) Unsay gipadayag ni Maria bahin sa iyang kaugalingon diha sa iyang tubag kang Gabriel?

 11 Gipakita sa Bibliya nga bisan ang mga tawong lig-on ug matinumanon nagpanuko usahay sa pagdawat ug lisod nga mga buluhaton gikan sa Diyos. Si Moises mitutol ug miingon nga dili siya larinong manulti aron mahimong tigpamaba sa Diyos. (Ex. 4:10) Si Jeremias misupak ug miingon nga siya “usa ka bata lamang,” nga wala pay katakos sa pag-abaga sa gisugo sa Diyos kaniya. (Jer. 1:6) Ug gilayasan ni Jonas ang iyang buluhaton! (Jon. 1:3) Komosta si Maria?

12 Bisan karon daghan ang nahibalo bahin sa iyang mapainubsanon ug masinugtanong mga pulong. Giingnan niya si Gabriel: “Tan-awa! Ang ulipong babaye ni Jehova! Matuman unta kana kanako sumala sa imong gipahayag.” (Luc. 1:38) Ang usa ka ulipong babaye maoy labing ubos sa mga sulugoon; ang iyang kinabuhi bug-os nga kontrolado sa iyang agalon ug kanay gibati ni Maria bahin kang Jehova nga iyang Agalon. Nahibalo si Maria nga siya luwas diha sa mga kamot ni Jehova, nga Siya maunongon sa mga maunongon Kaniya, ug siya panalanginan kon tumanon niya ang maong lisod nga buluhaton kutob sa iyang maarangan.—Sal. 18:25.

Nahibalo si Maria nga siya luwas diha sa mga kamot sa maunongong Diyos, si Jehova

13. Kon morag lisod o imposible pa gani ang ipabuhat sa Diyos kanato, sa unsang paagi kita matabangan sa panig-ingnan ni Maria?

13 Usahay, may ipabuhat ang Diyos kanato nga sa atong hunahuna morag lisod o imposible pa gani. Apan gipadayag sa iyang Pulong ang daghang katarongan kon nganong bug-os kitang mosalig kaniya, sama sa gihimo ni Maria. (Prov. 3:5, 6) Himoon ba nato kana? Kon mao, siya moganti kanato, nga maghatag kanatog mga katarongan sa pagpalig-on pa sa atong pagtuo kaniya.

Ang Pagduaw Kang Elisabet

14, 15. (a) Sa unsang paagi gigantihan ni Jehova si Maria sa dihang miduaw siya kang Elisabet ug Zacarias? (b) Unsay gipadayag sa gisulti ni Maria sa Lucas 1:46-55 bahin sa iyang kaugalingon?

14 Makahuloganon kaayo kang Maria ang gisulti ni Gabriel bahin kang Elisabet. Sa tanang babaye, kinsa pa bay mas makasabot sa iyang kahimtang gawas kang Elisabet? Midali pag-adto si Maria sa bukirong dapit sa Juda, nga mibiyahe tingalig tulo o upat ka adlaw. Pag-abot niya sa balay ni Elisabet ug Zacarias nga saserdote, si Jehova mihatag kang Maria ug dugang ebidensiya nga mas nakapalig-on sa iyang pagtuo. Pagkadungog ni Elisabet sa pangomosta ni Maria, nabatyagan dayon niya nga ang bata sa iyang tiyan miulpot sa  kalipay. Siya napunog balaang espiritu ug iyang gitawag si Maria nga “inahan sa akong Ginoo.” Gipadayag sa Diyos kang Elisabet nga ang anak ni Maria mahimong iyang Ginoo, ang Mesiyas. Dugang pa, pinaagi sa inspirasyon, iyang gidayeg si Maria tungod sa pagtuo ug pagkamasinugtanon niini, nga miingon: “Malipayon usab siya nga mituo.” (Luc. 1:39-45) Oo, matuman gayod ang tanang gisaad ni Jehova kang Maria!

Ang panaghigalaay ni Maria ug Elisabet maoy panalangin alang kanila

15 Unya si Maria misulti. Natala kana diha sa Pulong sa Diyos. (Basaha ang Lucas 1:46-55.) Kini ang kinatas-ang gipamulong ni Maria diha sa Bibliya, ug daghan kinig gipadayag bahin kaniya. Kini nagpakita nga siya mapasalamaton ug mapabilhon samtang iyang gidayeg si Jehova tungod sa paghatag kaniyag pribilehiyo nga mahimong  inahan sa Mesiyas. Nagpadayag kini sa iyang lalom nga pagtuo kay siya naghisgot nga si Jehova magpaubos sa mga mapahitas-on ug gamhanan ug motabang sa mga timawa ug kabos nga matinguhaon sa pag-alagad kaniya. Nagbutyag usab kini sa iyang dakong kahibalo. Sumala sa usa ka banabana, mikutlo siyag kapin sa 20 ka beses gikan sa Hebreohanong Kasulatan! *

16, 17. (a) Unsang tinamdan ang gipakita ni Maria ug sa iyang anak nga angay natong sundogon? (b) Ang pagduaw ni Maria kang Elisabet magpahinumdom nato sa unsang panalangin?

16 Tin-aw nga si Maria kanunayng namalandong sa Pulong sa Diyos. Bisan pa niana, siya nagpabiling mapainubsanon pinaagi sa pagkutlo sa Kasulatan imbes mosulti sa iyang kaugalingong opinyon. Sa umaabot, ang bata nga anaa sa iyang sabakan magpadayag usab sa samang tinamdan, nga moingon: “Ang gitudlo ko dili akoa, kondili iya sa nagpadala kanako.” (Juan 7:16) Maayong mangutana ta: ‘Nagpakita ba kog samang pagtahod ug pagpabili sa Pulong sa Diyos? O gipalabi ko ba ang akong kaugalingong mga ideya ug paagi sa pagtudlo?’ Tinong nabatonan ni Maria ang hustong tinamdan.

17 Si Maria nagpabilin uban kang Elisabet sulod sa mga tulo ka bulan, ug seguradong nagdinasigay sila. (Luc. 1:56) Ang makapadasig nga asoy sa Bibliya bahin sa maong pagduaw magpahinumdom nato nga ang panaghigalaay usa gayod ka panalangin. Kon makighigala kita niadtong tinuod nga nahigugma kang Jehova, kita mouswag gayod sa espirituwal ug masuod Kaniya. (Prov. 13:20) Apan, miabot na ang panahon nga mopauli si Maria. Unsa kahay ikasulti ni Jose kon iyang masayran nga mabdos si Maria?

Si Maria ug Jose

18. Unsay gitug-an ni Maria kang Jose, ug unsay reaksiyon ni Jose?

18 Lagmit wala maghulat si Maria nga mailhan na ang iyang pagmabdos ayha tug-anan si Jose. Una pa niana, mahimong naghunahuna si Maria kon unsa unyay reaksiyon sa ligdong, mahadlokon-sa-Diyos nga tawo sa iyang isulti. Bisan pa niana, iyang gitug-an ang tanang nahitabo kaniya. Lagmit imong mahanduraw nga si Jose nabalisa pag-ayo. Buot niyang motuo sa iyang hinigugma, apan sa laing bahin, morag nagluib kini kaniya. Wala hisgoti sa Bibliya kon unsay misantop sa hunahuna ni Jose o kon giunsa niya pagpangatarongan. Hinuon, kini nag-ingon nga siya nakadesisyon sa pagdiborsiyo kang Maria, kay nianang panahona, ang mga kaslonon giisip nga minyo na. Apan, kay dili niya gustong maulawan si Maria, mihukom siya sa pagdiborsiyo niini sa tago. (Mat. 1:18, 19) Seguradong naguol si Maria sa pagkakita niining buotang lalaki nga nabalisa pag-ayo  tungod sa maong kahimtang nga wala pa mahitabo sukad. Apan bisan pag wala motuo si Jose, si Maria wala mayugot.

19. Sa unsang paagi gitabangan ni Jehova si Jose sa pagbuhat kon unsay husto?

19 Malulotong gitabangan ni Jehova si Jose sa pagbuhat kon unsay husto. Pinaagi sa damgo, gisultihan siya sa manulonda sa Diyos nga ang pagmabdos ni Maria maoy usa ka milagro. Nakapahupay gayod kadto kang Jose! Dayon, sama kang Maria, gituman ni Jose ang gipabuhat ni Jehova kaniya. Iyang giminyoan si Maria ug giandam ang kaugalingon sa pag-abaga sa talagsaong responsabilidad sa pag-atiman sa Anak ni Jehova.—Mat. 1:20-24.

20, 21. Unsay makat-onan sa mga minyo ug niadtong nagplanong magminyo gikan kang Maria ug Jose?

20 Ang mga minyo ug kadtong nagplanong magminyo angayng makakat-og leksiyon gikan niining batan-ong magtiayon 2,000 ka tuig kanhi. Samtang nakita ni Jose nga gituman sa iyang batan-ong asawa ang mga katungdanan ug buluhaton ingong inahan, siya nalipay gayod nga gigiyahan siya sa manulonda ni Jehova. Tinong nakasabot si Jose nga hinungdanon ang pagsalig kang Jehova sa dihang mohimog dagkong desisyon. (Sal. 37:5; Prov. 18:13) Sa walay duhaduha, siya padayong nagmaampingon ug nagmaluloton sa paghimog mga desisyon isip ulo sa pamilya.

21 Sa laing bahin, unsay atong ikahinapos labot sa pagkaandam ni Maria nga makigminyo kang Jose? Bisag sa sinugdan wala tingali makasabot si Jose sa iyang gisugilon, si Maria naghulat sa desisyon ni Jose, kay kini ang mahimong umaabot nga ulo sa pamilya. Usa gayod kadto ka maayong leksiyon alang kang Maria ingon man sa Kristohanong kababayen-an karon. Sa kataposan, ang maong mga hitabo lagmit nagtudlo kang Jose ug Maria nga bililhon ang pagkamaminatud-on ug prangkang komunikasyon.—Basaha ang Proverbio 15:22.

22. Unsay pundasyon sa kaminyoon ni Jose ug Maria, ug unsay ilang masinati sa umaabot?

22 Dayag nga maayo kaayog pundasyon ang kaminyoon niining batan-ong magtiayon. Sila nahigugma kang Jehova labaw sa tanan ug nagtinguhang pahimut-an siya ingong kasaligan ug mabinationg ginikanan. Siyempre, makasinati silag daghang panalangin ug mga suliran sa umaabot. Sa dili madugay kinahanglan nilang matutoon si Jesus, nga sa umaabot mahimong labing bantogang tawo nga mailhan sukad sa kalibotan.

^ par. 15 Ang usa niana lagmit gikutlo ni Maria sa gisulti sa matinumanong si Ana, kinsa gipanalanginan usab ni Jehova ug usa ka anak.—Tan-awa ang kahon nga “Duha ka Talagsaong Pag-ampo,” sa Kapitulo 6.