ANG Balaang Kasulatan nagpadayag sa daghang talagsaong hiyas sa Diyos aron kita makaila kaniya. Pananglitan, ang Kasulatan naghisgot sa upat ka pangunang hiyas sa Diyos—gahom, hustisya, kaalam, ug gugma. Atong hisgotan ang matag usa niini.

Way-Kinutbanang Gahom

Ang Diyos gamhanan

Si Jehova miingon kang Abraham: “Ako ang Diyos nga Labing Gamhanan.” (Genesis 17:1) Ang iyang gahom di-hitupngan, way-kinutbanan, ug way-kataposan. Pinaagi sa iyang gahom, gilalang sa Diyos ang tibuok uniberso.

Dili gayod abusohan sa Diyos ang paggamit sa iyang gahom. Ang paggamit niya niini kanunayng kontrolado ug may katuyoan. Ug hingpit nga pagkabalanse ang paggamit niya niini kay kini inubanan sa iyang hustisya, kaalam, ug gugma.

Si Jehova di-mahakogong mogamit sa iyang gahom alang sa kaayohan sa iyang matinumanong mga alagad. “Ang iyang mga mata nagalibotlibot sa tibuok nga yuta aron ipakita ang iyang kusog alang niadtong kansang kasingkasing maoy bug-os alang kaniya.” (2 Cronicas 16:9) Dili ka ba madani niining gamhanan apan mahigugmaong Diyos?

Diyos sa Hustisya

“Si Jehova mahigugmaon sa hustisya.” (Salmo 37:28) Kanunay niyang himoon kon unsay matarong ug makataronganon sumala sa iyang hingpit nga sukdanan.

Ang Diyos walay pagpihigpihig

Gidumtan sa Diyos ang inhustisya. Siya “wala magpihig kang bisan kinsa ni modawat ug hiphip.” (Deuteronomio 10:17) Siya supak sa mga daogdaogan ug siya maluluy-on sa mga maluya, lakip sa mga “babayeng balo o batang ilo-sa-amahan.” (Exodo 22:22) Ang Diyos naglantaw sa tanang tawo nga walay pagpihigpihig. “Ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.”—Buhat 10:34, 35.

Ang hustisya ni Jehova hingpit nga pagkabalanse. Dili siya sobra ka matinugoton, ni sobra ka mapig-oton. Silotan niya ang di-mahinulsolong mga mamumuhat ug daotan apan siya magpakitag kaluoy sa mga mahinulsolon. “Si Jehova maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot. Siya dili mangitag sayop sa tanang panahon, ni mayugot siya hangtod sa panahong walay tino. Wala niya buhata kanato ang angay sa atong kasal-anan; ni nagpahamtang siya kon unsay angay kanato pinasukad sa atong kasaypanan.” (Salmo 103:8-10) Ang Diyos usab mahinumdom ug magaganti sa matinumanong mga buhat sa iyang maunongong mga alagad. Dili ba ang Diyos sa maong hustisya takos sa imong pagsalig?

 Diyos sa Kaalam

Ang Balaang Kasulatan naundan sa kaalam sa Diyos

Si Jehova ang Tuboran sa tanang kaalam. “Oh pagkalawom sa bahandi ug sa kaalam ug sa kahibalo sa Diyos!” (Roma 11:33) Ang iyang kaalam way-ikatandi ug way-kinutbanan.

Ang kaalam sa Diyos makita diha sa pisikal nga kalalangan. “Pagkadaghan sa imong mga buhat, Oh Jehova!” miingon ang salmista. “Sa kaalam gibuhat mo silang tanan.”—Salmo 104:24.

Ang kaalam sa Diyos gipadayag usab diha sa Balaang Kasulatan. Si Haring David misulat: “Ang pahinumdom ni Jehova kasaligan, nga nagahimo nga maalamon sa walay kasinatian.” (Salmo 19:7) Tiaw mo kana—makabenepisyo ka sa di-masukod nga kaalam sa Diyos! Pahimuslan ba nimo ang maong kahigayonan?

“Ang Diyos Gugma”

Ang pangunang hiyas ni Jehova mao ang gugma. “Ang Diyos gugma,” nag-ingon ang Kasulatan. (1 Juan 4:8) Ang gugma maoy nagtukmod ug naggiya sa tanan niyang ginahimo.

Ang Diyos nagpakita sa iyang gugma kanato sa daghan kaayong paagi. Siya naghatag kanato sa  maayong mga butang. ‘Gibuhat niya ang maayo, nga naghatag kaninyog ulan gikan sa langit ug mabungahong mga panahon, nga nagbuhong sa inyong mga kasingkasing sa pagkaon ug sa kalipay.’ (Buhat 14:17) Sa pagkatinuod, “ang matag maayong gasa ug matag hingpit nga regalo naggikan sa itaas, kay kini gikan sa Amahan sa langitnong mga kahayag.” (Santiago 1:17) Pinaagi sa bililhong gasa nga mao ang Kasulatan, ang Diyos nagpadayag sa kamatuoran bahin kaniya ug nagtudlo kanato sa iyang mahigugmaong mga balaod ug prinsipyo. “Ang imong pulong maoy kamatuoran,” nag-ingon si Jesus diha sa iyang pag-ampo.—Juan 17:17.

Makapahingangha ang kaalam sa Diyos nga makita diha sa kalalangan

Ang Diyos motabang usab kanato sa atong mga problema. “Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova, ug siya magasapnay kanimo. Dili gayod niya itugot nga matarog ang matarong.” (Salmo 55:22) Siya magpasaylo sa atong mga sala. “Ikaw, Oh Jehova, maayo ug andam sa pagpasaylo; ug dagaya ang mahigugmaong-kalulot alang niadtong tanan nga nagatawag kanimo.” (Salmo 86:5) Ug siya nagtanyag gani kanatog kinabuhing walay kataposan. “Iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.” (Pinadayag 21:4) Unsay imong sanong sa gugma sa Diyos? Higugmaon mo ba usab siya?

Pakigsuod sa Diyos

Ang pag-ampo ug pagpamalandong sa mga hiyas sa Diyos mas makapasuod nimo kaniya

Gusto sa Diyos nga ikaw makaila gayod kaniya. Ang iyang Pulong nag-awhag kanimo: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.” (Santiago 4:8) Ang Diyos nagtawag sa matinumanong propeta nga si Abraham nga “akong higala.” (Isaias 41:8) Gusto usab ni Jehova nga mahimo ka niyang higala.

Kon daghan kag nakat-onan bahin sa Diyos, mas masuod ka kaniya ug mas magmalipayon ka. “Malipayon ang tawo” kansang “kalipay anaa sa balaod ni Jehova, ug sa iyang balaod siya nagabasa sa hinayng tingog sa adlaw ug gabii.” (Salmo 1:1, 2) Busa, tun-i kanunay ang Balaang Kasulatan. Pamalandonga ang mga hiyas ug mga buhat sa Diyos. Ipakita ang imong gugma sa Diyos pinaagi sa pagpadapat sa imong nakat-onan. “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo; ug bisan pa ang iyang mga sugo dili mabug-at.” (1 Juan 5:3) Nan, pag-ampo sama sa giampo sa salmista: “Ipaila kanako ang imong mga dalan, Oh Jehova; tudloi ako sa imong mga alagianan. Palakta ako diha sa imong kamatuoran.” (Salmo 25:4, 5) Imong masayran nga ang Diyos “dili halayo gikan sa matag usa kanato.”—Buhat 17:27.