SUMALA sa tagna, itudlo sa Diyos ang Mesiyas ingong Pangulo sa tanang katawhan. Nahibalo ang Diyos kon unsang matanga sa pangulo ang atong gikinahanglan ug iyang gipili ang labing maayong Pangulo. Unsang matanga sa Pangulo ang Mesiyas? Gamhanang heneral? Batid nga politiko? Makinaadmanon nga pilosopo? Sumala sa Balaang Kasulatan, ang Mesiyas maoy espesyal nga propeta—si Jesu-Kristo.—Mateo 23:10.

Gitino sa Diyos nga si Jesus matawo nga hingpit ug balaan. Dugang pa, gisuklan ni Jesus ang tanang pagtental ni Satanas kaniya. Sa pulong ug sa buhat, gisundog ni Jesus ang hingpit nga paggamit sa Diyos sa iyang gahom, hustisya, kaalam, ug gugma. Tagda kon unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni Jesus.

Si Jesus di-mahakogong nagtabang sa uban

Iyang gigamit ang gahom nga gihatag sa Diyos kaniya sa pagtabang sa uban. Si Jesus matinagdanon gayod sa mga tawo, ug siya di-mahakogong naggamit sa iyang gahom sa pagtagana sa ilang panginahanglan. “Ako naluoy sa panon, tungod kay . . . sila walay makaon,” siya miingon. (Marcos 8:2) Dayon, sa milagrosong paagi, gipakaon ni Jesus ang dakong panon nga nanganha sa pagpamati kaniya.

Si Jesus miadto sa lainlaing dapit, nga nagtudlo ug “nag-ayo sa tanang matang sa balatian ug sa tanang matang sa kaluyahon sa taliwala sa mga tawo.” (Mateo 4:23) Dili ikatingala nga daghang tawo ang misunod kaniya, ug “ang tibuok panon naninguha sa paghikap kaniya, tungod kay ang gahom migula gikan kaniya ug nag-ayo kanilang tanan.” (Lucas 6:19) Sa pagkatinuod, si Jesus mianhi, “dili aron pagaalagaran, kondili aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.” (Mateo 20:28) * Daghan ba ang tawhanong pangulo nga nagpakita sa samang masakripisyohong espiritu?

Si Jesus nahigugma sa mga bata

Siya nagpasundayag sa hustisya sa Diyos. Si Jesus nagtuman sa espesipikong mga instruksiyon sa balaod sa Diyos ug nagpadapat sa mga prinsipyo niini. Ingon sa gitagna sa Kasulatan, sama kang David siya miingon: “Sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos ko, ako nagakalipay, ug ang imong balaod ania sa akong kahiladman nga mga bahin.” (Salmo 40:8) Gitagad ni Jesus ang tanan—dato ug pobre, lalaki ug babaye, bata ug hingkod—uban ang dignidad, pagtahod, ug pagkadili-mapihigon, sama sa Diyos. Kas-a, gibadlong sa mga tinun-an ni Jesus ang mga ginikanan nga nagdala sa ilang mga anak kang Jesus. Apan siya miingon: “Pasagdi ang mga bata nga moduol kanako; ayaw sila pagpugngi, kay ang gingharian sa Diyos ilaha sa mga ingon kanila.”—Marcos 10:14.

Siya nagpasundayag sa kaalam nga gihatag sa Diyos. Si Jesus may lalom nga pagsabot sa mga tawo. “Siya nahibalo kon unsa ang anaa sa tawo.” (Juan 2:25) Sa dihang ang mga kaaway ni Jesus nagpadalag mga tawo aron sa pagdakop kaniya, bisan kini sila miangkon: “Wala pa gayoy laing tawo nga nakasulti ug sama niini.” Diin gikan ang kaalam ni Jesus? Siya miingon: “Ang gitudlo ko dili akoa, kondili iya sa nagpadala kanako.”—Juan 7:16, 46.

Si Jesus maluluy-ong nag-ayo sa mga masakiton

 Siya nagpasundayag sa diyosnong gugma. Si Jesus maluluy-on usab kaayo sa mga tawo. Ang usa ka tawo nga “punog sanla” mihangyo kaniya: “Ginoo, kon buot mo lamang, ikaw makahinlo kanako.” Kay si Jesus naluoy, siya “mituy-od sa iyang kamot, iyang gihikap siya, nga nag-ingon: ‘Buot ko. Mamahinlo ka.’ Ug dihadiha nahanaw ang sanla gikan kaniya.” (Lucas 5:12, 13; Marcos 1:41, 42) Dako gayod ang tinguha ni Jesus nga hupayon ang pag-antos niadtong makaluluoy nga tawo.

Si Jesus ba may pagtagad usab kanimo? Siya mismo mitubag: “Umari kanako, kamong tanang nabudlayan ug nabug-atan, ug ako magapalagsik kaninyo. Isangon diha kaninyo ang akong yugo ug magtuon gikan kanako, kay ako malumog-buot ug mapainubsanon sa kasingkasing, ug kamo makakaplag ug kahayahay alang sa inyong mga kalag.”—Mateo 11:28, 29.

Si Jesus lamang ang labing maayong Pangulo alang kanato. Busa siya nag-awhag kanato: “Magtuon gikan kanako.” Dawaton ba nimo ang iyang makapalipayng imbitasyon? Ang pagdawat niana moresulta sa malipayong kinabuhi.

^ par. 6 Alang sa panaghisgot bahin sa lukat, tan-awa ang kapitulo 5 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?