Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

5. Ang Lukat—Kinalabwang Regalo sa Diyos

5. Ang Lukat—Kinalabwang Regalo sa Diyos

1 KINAHANGLAN NATONG TANAN ANG LUKAT

“Ang Anak sa tawo mianhi . . . sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.”Mateo 20:28

Nganong kinahanglan nato ang lukat?

 • Genesis 3:17-19

  Dihang gisupak ni Adan ang Diyos, nawala ang iyang espesyal nga relasyon kang Jehova, ang hingpit nga kinabuhi, ug ang puy-anang Paraiso.

 • Roma 5:12

  Tungod sa gihimo ni Adan, atong napanunod ang sala ug kamatayon.

 • Efeso 1:7

  Ang lukat maoy paagi ni Jehova sa pagpahigawas sa mga tawo gikan sa sala ug kamatayon.

2 GITAGANA NI JEHOVA ANG LUKAT

“Gipadala sa Diyos ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibotan aron kita makabaton ug kinabuhi pinaagi kaniya.”1 Juan 4:9

Sa unsang paagi gitagana ni Jehova ang lukat?

 • Salmo 49:7, 8

  Walay usa kanato ang makalukat sa hingpit nga kinabuhi nga giwala ni Adan.

 • Lucas 1:35

  Gipadala ni Jehova ang iyang pinalanggang Anak dinhi sa yuta nga gipanganak ingong tawong hingpit.

 • Roma 3:23, 24; Hebreohanon 9:24

  Human mabanhaw si Jesus, siya mibalik sa langit, diin didto iyang gihatag ang bili sa iyang hingpit tawhanong kinabuhi ngadto kang Jehova ingong lukat.

3 ANG LUKAT NAGHATAG NATOG TINUOD NGA PAGLAOM

‘Iyang pagapahiran ang tanang luha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na.’Pinadayag 21:4

Sa unsang paagi makabenepisyo kita sa lukat?

 • 1 Juan 1:8, 9

  Ang atong mga sala mapasaylo.

 • Hebreohanon 9:13, 14

  Kita makabaton ug hinlong konsensiya atubangan sa Diyos.

 • Roma 6:23

  Kita makabaton ug paglaom nga mabuhi sa walay kataposan.

 • Galacia 2:20

  Ang gitagana nga lukat nagpamatuod nga gihigugma gyod kita ni Jehova ug ni Jesus.

4 KINAHANGLANG DAWATON NATO ANG LUKAT

“Gihatag [sa Diyos] ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya . . . makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”Juan 3:16

Unsaon nato pagpakita nga mapasalamaton ta sa regalo sa Diyos nga lukat?

 • Juan 17:3

  Padayon sa pagkat-on bahin kang Jehova ug Jesus, ug sundoga sila.

 • Lucas 22:19

  Tambong sa Memoryal sa kamatayon ni Kristo matag tuig.

 • Juan 3:36; Santiago 2:26

  Dili igo nga motuo lang kang Jesus. Himoa kon unsay gisugo ni Jesus nga atong buhaton.