1 ANG BIBLIYA GIKAN SA DIYOS

“Ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos.”2 Timoteo 3:16

Nganong lahi ang Bibliya gikan sa ubang basahon?

Ang Bibliya nahubad na ngadto sa mga 2,600 ka pinulongan, ug bilyonbilyong kopya na niini ang naimprenta.

Kini dunay mga impormasyon nga dili nato mabasa sa bisan unsang basahon.

2 ANG BIBLIYA—USA KA BASAHON SA TAGNA

“[Ang] Diyos . . . dili makabakak.”Tito 1:2

Nganong makasalig ka sa Bibliya?

 • Isaias 44:27–45:2

  Gatosan ka tuig una pa kini nahitabo, gitagna na sa Bibliya kon sa unsang paagi malaglag ang Babilonya.

 • 2 Timoteo 3:1-5

  Ang mga tagna sa Bibliya nagakatuman na karon.

 • Numeros 23:19

  Makasalig kita sa giingon sa Bibliya bahin sa umaabot.

3 ANG BIBLIYA GISULAT SA PAGTABANG NIMO

“Ako, si Jehova, mao ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan.”Isaias 48:17

Unsay imong nakat-onan sa Bibliya?

 • Job 26:7; Isaias 40:22

  Husto gayod ang giingon sa Bibliya bahin sa siyensiya.

 • Numeros 20:2-12

  Ang mga magsusulat sa Bibliya matinud-anon.

 • Mateo 5-7

  Si Jesus nagtambag nato kon sa unsang paagi kita magmalipayon, kon sa unsang paagi atong trataron ang uban, kon unsaon pag-ampo, ug kon unsay angay natong panglantaw sa kuwarta.

4 ANG BIBLIYA MAKABAG-O SA IMONG KINABUHI

“Ang pulong sa Diyos buhi ug gamhanan.”Hebreohanon 4:12

Unsay mahimo sa Pulong sa Diyos kanimo?

 • Kini makatabang nimo sa pagsabot kon unsay katuyoan sa Diyos.

 • Kini makatabang nimo sa pagkaila kon unsa ka nga matang sa pagkatawo.

 • Kini makatabang nimo sa pagkahibalo kon unsay gidahom sa Diyos nga imong buhaton.

Gusto sa Diyos nga imong basahon, tun-an, ug mahalon ang Bibliya.