1 TAHORA ANG REGALO NGA KINABUHI

“Anaa kanimo ang tuboran sa kinabuhi.”Salmo 36:9

Unsaon nato pagpakita nga atong gitahod ang kinabuhi?

2 KINABUHI UG DUGO

“Kay ang kalag sa matag matang sa unod mao ang dugo niini pinaagi sa kalag nga anaa niana.”Levitico 17:14

Unsay panglantaw sa Diyos bahin sa kinabuhi ug dugo?

3 ANG PAGGAMIT SA DUGO NGA GITUGOTAN NI JEHOVA

“Ang dugo ni Jesus . . . nagahinlo kanato gikan sa tanang sala.”1 Juan 1:7

Unsay napaposible tungod sa halad ni Jesus alang kanato?

  • Levitico 17:11

    Sa panahon sa Bibliya, kon ang mga Israelitas makasala, sila makapangayog pasaylo kang Jehova pinaagi sa paghalad ug hayop ug sa paghangyo sa saserdote nga ibubo ang dugo niini diha sa halaran.

  • Mateo 20:28; Hebreohanon 9:11-14

    Pag-anhi ni Jesus sa yuta, iyang gipulihan ang balaod bahin sa paghalad ug hayop pinaagi sa paghalad sa iyang kinabuhi, o dugo, alang sa kapasayloan sa atong mga sala.

  • Juan 3:16

    Ang kinabuhi ni Jesus bililhon kaayo maong human banhawa ni Jehova si Jesus ngadto sa langit, gihatagan ni Jehova ang mga tawo nga nagbatog pagtuo kang Jesus ug kahigayonan nga mabuhi sa walay kataposan.