Ang Diyos maoy samag mahigugmaong amahan. 1 Pedro 5:6, 7

Ang Diyos mao ang atong Maglalalang, ug siya nahangawa kanato. Samag maalamon ug mahigugmaong amahan nga nagtudlo sa iyang mga anak, ang Diyos nagtudlo sa tanan sa pagkinabuhi sa kinamaayohang paagi.

Gibutyag sa Diyos ang bililhong mga kamatuoran nga makahatag kanatog kalipay ug paglaom.

Kon ikaw mamati sa Diyos, siya maggiya, manalipod, ug motabang kanimo sa pag-atubang sa mga problema.

Apan dunay labaw pa niana—mabuhi ka sa walay kataposan!

 Ang Diyos nag-awhag: “Ari kanako. Pamati kamo, ug . . . magpadayong buhi.” Isaias 55:3