Minahal nga Magbabasa:

Gibati ba nimong suod sa Diyos? Alang sa daghan, daw imposible gayod kana. Nabalaka ang pipila nga siya halayo kaayo; gibati sa uban nga dili gayod sila takos mao nga sila nawad-ag paglaom nga masuod kaniya. Bisan pa niana, mahigugmaong giawhag kita sa Bibliya: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.” (Santiago 4:8) Gipasaligan gani niya ang iyang mga magsisimba: “Ako, si Jehova nga imong Diyos, nagahawid sa imong tuong kamot, ang Usa nga nag-ingon kanimo, ‘Ayaw kahadlok. Ako magatabang kanimo.’”Isaias 41:13.

Sa unsang paagi makapaningkamot kita sa paghupot nianang suod nga relasyon uban sa Diyos? Sa bisan unsang panaghigalaay nga maugmad nato, ang talikala niana gibase sa pagkaila sa tawo, pagdayeg ug pagpabili sa linain niyang mga kinaiya. Busa ang mga hiyas ug mga paagi sa Diyos, sumala sa gipadayag diha sa Bibliya, maoy bililhong ulohan nga pagatun-an. Ang pagpalandong sa paagi sa pagpadayag ni Jehova sa matag usa sa iyang mga hiyas, pagkakita kon sa unsang paagi hingpit kining gipabanaag ni Jesu-Kristo, ug ang pagsabot kon sa unsang paagi maugmad usab nato kini sila makapasuod kanato sa Diyos. Makasabot kita nga si Jehova mao ang may-katungod ug hingpit nga Soberano sa uniberso. Dugang pa, siya mao ang Amahan nga gikinahanglan natong tanan. Kay siya gamhanan, makataronganon, maalamon, ug mahigugmaon, siya dili gayod mobiya sa matinumanon niyang mga anak.

Hinaot nga kining libroha motabang kanimo nga masuod kanunay kang Jehova nga Diyos, nga maugmad ang talikala uban kaniya nga dili gayod mabugto, aron ikaw mabuhi sa pagdayeg kaniya hangtod sa kahangtoran.

Mga Magpapatik