Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 1

“Tan-awa! Kini Mao ang Atong Diyos”

“Tan-awa! Kini Mao ang Atong Diyos”

1, 2. (a) Unsang mga pangutana ang buot nimong isukna sa Diyos? (b) Unsay gipangutana ni Moises sa Diyos?

MAKAHANDURAW ka ba nga nakigkabildohay sa Diyos? Ang paghunahuna mismo makapukaw sa kahibulong ug kalisang—ang Soberano sa uniberso nakigkabildo kanimo! Sa sinugdan ikaw magpanuko, apan unya makatubag ka na. Siya mamati, siya motubag, ug siya mopabati kanimo nga libreng mangutanag bisan unsa nga imong gusto. Karon, unsay imong ipangutana?

2 Sa kanhing panahon, may tawo nga diha sa mao gayong kahimtang. Moises ang iyang ngalan. Hinuon, ang pangutanang iyang gipili nga isukna sa Diyos tingali makapatingala nimo. Wala siya mangutana mahitungod sa iyang kaugalingon, sa iyang umaabot, o bisan sa kahimtang sa katawhan. Hinunoa, siya nangutana sa ngalan sa Diyos. Basin katingad-anan kana kanimo, kay nailhan na ni Moises ang personal nga ngalan sa Diyos. Ang iyang pangutana diay may mas lalom nga kahulogan. Sa pagkamatuod, kadto ang labing hinungdanong pangutana nga ikasukna ni Moises. Kitang tanan apektado sa tubag. Kini makatabang kanimo nga himoon ang usa ka bililhong lakang nga makapaduol sa Diyos. Sa unsang paagi? Tan-awon nato ang maong talagsaong kabildohay.

3, 4. Unsang mga panghitabo ang misangko ngadto sa pagpakigkabildo ni Moises sa Diyos, ug unsa ang diwa sa maong kabildohay?

3 Si Moises niadto 80 anyos na. Gigugol niya ang kuwarenta anyos nga nadestiyero gikan sa iyang katawhan, ang mga Israelinhon, kinsa mga ulipon niadto sa Ehipto. Usa ka adlaw, samtang nagbantay sa mga panon sa kahayopan sa iyang ugangan, iyang nakita ang usa ka katingalahang hitabo. Nagdilaab ang usa ka tunokong tanom, apan wala kadto maugdaw. Nagpadayon lamang kadto sa pagdilaab, nga nagsiga samag parola sa kiliran sa bukid. Miduol si Moises aron pagsusi. Pagkadako sa iyang katingala sa dihang usa ka tingog ang nakigsulti kaniya gikan sa  taliwala sa kalayo! Pinaagi sa usa ka manulonda ingong tigpamaba, ang Diyos ug si Moises dugay nga nagkabildohay. Ug, sumala sa imo tingaling nasayran, ang Diyos didto nagsugo sa nag-ukon-ukon nga si Moises nga mobiya sa malinawon niyang pagpuyo ug mobalik sa Ehipto aron pagawson ang mga Israelinhon gikan sa pagkaulipon.Exodo 3:1-12.

4 Niadtong gutloa, makasukna unta si Moises sa Diyos sa bisan unsang pangutana. Apan, matikdi ang pangutana nga iyang gipiling isukna: “Pananglit atua na ako karon sa mga anak sa Israel ug ako moingon kanila, ‘Ang Diyos sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo,’ ug sila moingon kanako, ‘Unsay iyang ngalan?’ Unsay akong isulti kanila?”Exodo 3:13.

5, 6. (a) Ang pangutana ni Moises nagtudlo kanato sa unsang yano, bililhong kamatuoran? (b) Unsang salawayong butang ang nahimo diha sa personal nga ngalan sa Diyos? (c) Nganong makahuloganon kaayo nga gipadayag sa Diyos ang iyang ngalan ngadto sa katawhan?

5 Ang maong pangutana nagatudlo kanato una sa tanan nga ang Diyos adunay ngalan. Dili nato pagaisipong dili hinungdanon kining yanong kamatuoran. Apan, mao kanay pag-isip sa daghan. Ang personal nga ngalan sa Diyos gitangtang gikan sa di-maihap nga mga hubad sa Bibliya ug gipulihag mga titulo, sama sa “Ginoo” ug “Diyos.” Usa kini sa labing makapasubo ug labing salawayong mga butang nga nahimo diha sa ngalan sa relihiyon. Kon buot sabton, unsay una nimong buhaton sa dihang makighimamat sa usa ka tawo? Dili ba mangutana ka man sa iyang ngalan? Mao usab ang pagkaila sa Diyos. Siya dili walay-ngalan, dili-maduol nga persona, nga dili mailhan o masabtan. Bisan pag dili makita, siya usa ka persona, ug siya adunay ngalan—Jehova.

6 Dugang pa, sa dihang ang Diyos magpadayag sa iyang personal nga ngalan, anaa sa unahan ang talagsaon ug makapaukyab nga butang. Gidapit niya kita aron makaila kaniya. Gusto niya nga atong himoon ang labing maayong pagpili sa kinabuhi—ang pagpakigsuod kaniya. Apan labaw pa kay sa pagtug-an kanato sa iyang ngalan ang nahimo ni Jehova. Gitudloan usab niya kita bahin sa persona nga girepresentahan niini.

 Ang Kahulogan sa Ngalan sa Diyos

7. (a) Unsay kahulogan sa personal nga ngalan sa Diyos? (b) Unsa ba gayod ang gustong mahibaloan ni Moises sa dihang nangutana siya sa Diyos sa Iyang ngalan?

7 Si Jehova ang nagpili sa iyang kaugalingong ngalan, usa nga tugob sa kahulogan. Ang “Jehova” nagkahulogang “Siya Magpahinabo nga Mamao.” Walay sama kaniya sa tibuok uniberso kay siya ang naglalang sa tanang butang ug nagpahinabo nga matuman ang tanan niyang katuyoan. Makapahingangha gayod kana. Apan mao lang ba kana ang gitumong sa kahulogan sa ngalan sa Diyos? Lagmit gusto ni Moises nga mahibaloan ang dugang pa. Nahibalo na siya nga si Jehova ang Maglalalang. Nahibalo sab siya sa ngalan sa Diyos. Dili bag-o ang balaang ngalan. Gigamit na kana sa mga tawo sa kasiglohan. Sa walay duhaduha, sa pagpangutana sa ngalan sa Diyos, si Moises nangutana bahin sa persona nga gihawasan sa ngalan. Sa pagkatinuod, siya nag-ingon: ‘Unsay akong isulti sa imong katawhang Israel mahitungod kanimo nga makapalig-on sa ilang pagtuo diha kanimo, nga makapatuo kanila nga ikaw gayod maoy magaluwas kanila?’

8, 9. (a) Giunsa pagtubag ni Jehova ang pangutana ni Moises, ug unsay sayop sa paagi sa subsob nga paghubad sa Iyang tubag? (b) Unsa ang kahulogan sa pamulong “Ako mamao kon unsay mamao ako”?

8 Ingong tubag, gibutyag ni Jehova ang makaiikag nga bahin sa iyang personalidad, nga may kalambigitan sa kahulogan sa iyang ngalan. Siya miingon kang Moises: “Ako mamao kon unsay mamao ako.” (Exodo 3:14) Dinhi ang daghang hubad sa Bibliya mabasa: “Ako mao ang mao ako.” Apan gipakita sa mainampingong paghubad nga ang Diyos wala lamang magpamatuod sa iyang paglungtad. Hinunoa, si Jehova nagtudlo kang Moises—ug kanatong tanan—nga Siya “mamao,” o makahimo sa iyang kaugalingon nga bisan unsa nga gikinahanglan aron matuman ang Iyang mga saad. Ang hubad ni J. B. Rotherham pintok nga naghubad niining bersikuloha: “Ako Mamao bisan kon unsay akong kahimut-an.” Usa ka eksperto sa Biblikanhong Hebreohanon nagpatin-aw sa pamulong niining paagiha: “Bisan kon unsa ang kahimtang o panginahanglan . . . , ang Diyos ‘mamao’ ang solusyon sa maong panginahanglan.”

9 Unsay gipasabot niana alang sa mga Israelinhon? Bisan kon unsang babag ang ilang giatubang, bisan unsa ka lisod ang  kahimtang nga ilang nasinati, si Jehova mahimong mao kon unsay gikinahanglan aron luwason sila gikan sa pagkaulipon ug dad-on sila ngadto sa Yutang Saad. Tino nga kanang ngalana nagdasig sa pagkamasaligon diha sa Diyos. Makahimo kini sa samang butang alang kanato karong adlawa. (Salmo 9:10) Ngano?

10, 11. Sa unsang paagi ang ngalan ni Jehova nagdapit kanato sa pag-isip kaniya ingong labing mahanason ug labing maayong Amahan nga mahunahunaan? Iilustrar.

10 Sa pag-ilustrar: Ang mga ginikanan nahibalo kon unsa ka mahanason ug mapauyonon sila sa pag-atiman sa ilang mga anak. Sulod sa tibuok adlaw, ang ginikanan tingali magsilbing nars, tigluto, magtutudlo, tigdisiplina, maghuhukom, ug daghan pa. Daghan ang mobating nabug-atan sa nagkadaiyang mga katungdanan nga gidahom nga ilang tumanon. Sila makamatikod sa bug-os nga pagtuo nga gipakita sa ilang mga bata diha kanila, kinsa wala gayod magduhaduhang si Papa o si Mama makahupay sa sakit, makahusay sa tanang kabingkilan, makaayo sa nagubang dulaan, ug makatubag sa bisan unsang pangutana nga kalit motungha diha sa ilang mga kaisipan nga walay kataposan ang pagkamausisaon. Ang pipila ka ginikanan mobati nga walay katakos ug usahay pakyas tungod sa kaugalingon nilang mga kakulangan. Sila mobatig grabeng kakulangan sa pagtuman sa kadaghanan sa maong mga kaakohan.

11 Usa ka mahigugmaong ginikanan usab si Jehova. Bisan pa niana, nga dili maglapas sa kaugalingon niyang hingpit nga mga sukdanan, walay bisan unsa nga dili siya mamao aron atimanon ang iyang yutan-ong mga anak sa labing maayong paagi nga posible. Busa ang iyang ngalan nga Jehova, nagdapit kanato sa pag-isip kaniya ingong ang labing maayong Amahan nga mahunahunaan. (Santiago 1:17) Si Moises ug ang tanang ubang matinumanong mga Israelinhon nakasinati sa wala madugay nga si Jehova maminatud-on sa iyang ngalan. Sa kahingangha sila nagtan-aw samtang iyang gipahinabo nga siya nahimong walay-makapilding Militaryong Komandante, Agalon sa tanang elemento sa kinaiyahan, walay-ingong Maghahatag-balaod, Maghuhukom, Arkitekto, Magtataganag pagkaon ug tubig, Magtitipig sa besti ug sapin sa tiil—ug uban pa.

12. Sa unsang paagi ang tinamdan ni Paraon bahin kang Jehova lahi sa iya ni Moises?

 12 Busa gipaila sa Diyos ang iyang ngalan, gibutyag ang makaiikag nga mga hiyas sa persona nga girepresentahan sa maong ngalan, ug iya pa ganing gipamatud-an nga tinuod ang iyang giingon bahin sa iyang kaugalingon. Sa walay duhaduha, gusto sa Diyos nga makaila kita kaniya. Unsay atong sanong? Gusto ni Moises nga mailhan ang Diyos. Kanang kusog nga tinguha maoy nagtultol sa paagi sa pagkinabuhi ni Moises ug nag-agak kaniya nga masuod pag-ayo sa iyang langitnong Amahan. (Numeros 12:6-8; Hebreohanon 11:27) Ikasubo, diyutay ra sa mga katalirongan ni Moises ang nakabatog samang tinguha. Sa dihang si Moises naghisgot sa ngalan ni Jehova kang Paraon, kanang hambogirong Ehiptohanong hari misinghag: “Kinsa ba si Jehova?” (Exodo 5:2) Dili gusto ni Paraon nga mahibalo ug dugang bahin kang Jehova. Hinunoa, sa pagkamatamayon gisalikway niya ang Diyos sa Israel ingong dili-hinungdanon o dili angayng hisgotan. Kasagaran kaayo ang maong panglantaw karong adlawa. Kini makasalimbong sa katawhan sa usa ka labing hinungdanong kamatuoran sa tanan—si Jehova mao ang Soberanong Ginoo.

Ang Soberanong Ginoong Jehova

13, 14. (a) Nganong si Jehova gihatagan ug daghang titulo diha sa Bibliya, ug unsa ang pipila niini? (Tan-awa ang kahon sa panid 14.) (b) Nganong si Jehova sa linain takos pagatawgong ang “Soberanong Ginoo”?

13 Si Jehova mahanason kaayo, mapauyonon kaayo, nga angay nga siya daghan kaayog titulo diha sa Kasulatan. Dili kini kaindig sa iyang personal nga ngalan; hinunoa, kini nagtudlo kanatog dugang mahitungod sa gihawasan sa iyang ngalan. Pananglitan, siya gitawag ang “Soberanong Ginoong Jehova.” (2 Samuel 7:22) Kanang dungganong titulo, nga makitag gatosan ka beses diha sa Bibliya, nagsugid kanato sa posisyon ni Jehova. Siya lamang ang adunay katungod nga mahimong Magmamando sa tibuok uniberso. Tagda kon ngano.

14 Si Jehova maoy linain ingon nga Maglalalang. Ang Pinadayag 4:11 nag-ingon: “Takos ikaw, Jehova, nga among Diyos, nga modawat sa himaya ug sa dungog ug sa gahom, tungod kay imong gilalang ang tanang butang, ug tungod sa imong kabubut-on sila milungtad ug nalalang.” Kining halangdong mga pulong dili  ikapadapat sa laing persona. Ang tanang butang sa uniberso naglungtad tungod kang Jehova! Sa walay duhaduha, si Jehova takos sa dungog, gahom, ug himaya nga duyog sa pagka-Soberanong Ginoo ug Maglalalang sa tanang butang.

15. Nganong si Jehova gitawag ug “Hari nga walay kataposan”?

15 Ang laing titulo nga ikapadapat lamang kang Jehova maoy “Hari nga walay kataposan.” (1 Timoteo 1:17; Pinadayag 15:3) Unsay kahulogan niini? Lisod masabtan sa atong limitadong mga kaisipan, apan si Jehova maoy walay kataposan sa duha ka direksiyon—ang nangagi ug ang umaabot. Ang Salmo 90:2 nag-ingon: “Bisan gikan sa panahong walay tino hangtod sa panahong walay tino ikaw mao ang Diyos.” Busa si Jehova wala gayoy sinugdan; siya naglungtad sa tanang panahon. Tukma nga siya gitawag nga “ang Karaan sa mga Adlaw”—siya naglungtad sa panahong walay kataposan sa wala pa maglungtad si bisan kinsa o bisan unsa sa uniberso! (Daniel 7:9, 13, 22) Kinsay makataronganong makalalis sa iyang katungod sa pagka-Soberanong Ginoo?

16, 17. (a) Nganong dili kita makakita kang Jehova, ug nganong kana angayng dili makapatingala kanato? (b) Sa unsang diwa si Jehova labaw pang tinuod kay sa bisan unsang makita o mahikap nato?

16 Bisan pa niana, gilalis sa pipila ang maong katungod, sama sa gihimo ni Paraon. Ang usa ka bahin sa suliran mao nga ang dili-hingpit nga mga tawo mosalig pag-ayo diha sa makita sa ilang mga mata. Dili kita makakita sa Soberanong Ginoo. Siya maoy espiritung persona, nga dili makita sa mga mata sa tawo. (Juan 4:24) Gawas pa, kon ang unod-ug-dugo nga tawo mobarog sa atubangan gayod ni Jehova nga Diyos, ang kasinatian mahimong makapatay. Si Jehova mismo nagsulti kang Moises: “Dili ka arang makakita sa akong nawong, tungod kay walay tawo nga makakita kanako ug mabuhi pa.”Exodo 33:20; Juan 1:18.

17 Kana angay nga dili makapatingala kanato. Si Moises nakakita lamang ug usa ka bahin sa himaya ni Jehova, nga dayag pinaagi sa usa ka hawas nga manulonda. Uban sa unsang epekto? Ang nawong ni Moises “misilaw” sa taastaas nga panahon human niadto. Ang mga Israelinhon nahadlok gani nga motan-awng direkta sa nawong ni Moises. (Exodo 33:21-23; 34:5-7, 29, 30) Sa tinuoray, walay tawo ang makatan-aw sa Soberanong Ginoo diha sa bug-os  niyang kahimayaan! Nagpasabot ba kini nga siya dili sama ka tinuod sa bisan unsang makita ug mahikap nato? Dili, kita daling makatuo sa kamatuoran sa daghang butang nga dili nato makita—ang hangin, mga balod sa radyo, ug mga hunahuna, pananglitan. Dugang pa, si Jehova maoy permanente, nga dili apektado sa paglabay sa panahon, bisan sa dili-maihap nga binilyong katuigan! Sa maong diwa, siya labaw pang tinuod kay sa bisan unsang mahikap o makita nato, kay ang pisikal nga dominyo mahimong madaan ug madunot. (Mateo 6:19) Bisan pa niana, angay ba natong hunahunaon nga siya anaa lang sa hunahuna, dili-personal nga puwersa o dili tino nga Unang Tigpahinabo? Tan-awon nato.

Diyos nga May Personalidad

18. Unsa ang panan-awong gihatag kang Ezequiel, ug unsay gisimbolohan sa upat ka nawong sa “mga buhing linalang” nga duol kang Jehova?

18 Bisan pag dili kita makakita sa Diyos, adunay makapaukyab nga mga kasulatan sa Bibliya nga mohatag kanatog daklit nga mga talan-awon sa langit mismo. Ang unang kapitulo sa Ezequiel maoy usa ka pananglitan. Si Ezequiel gihatagan ug usa ka panan-awon sa langitnong organisasyon ni Jehova, nga iyang nakita ingong dako kaayong langitnong karo. Kahibulongan ilabina ang kabatbatan bahin sa gamhanang espiritung mga linalang nga naglibot kang Jehova. (Ezequiel 1:4-10) Kining “mga buhing linalang” suod nga nalangkit kang Jehova, ug ang ilang panagway nagtug-an kanatog butang nga mahinungdanon bahin sa Diyos nga ilang gialagaran. Ang matag usa adunay upat ka nawong—ang iya sa toreyong baka, leyon, agila, ug sa tawo. Kini sila lagmit nagsimbolo sa upat ka talagsaong mga hiyas sa personalidad ni Jehova.Pinadayag 4:6-8, 10.

19. Unsang hiyas ang gihawasan sa (a) nawong sa toreyong baka? (b) nawong sa leyon? (c) nawong sa agila? (d) nawong sa tawo?

19 Sa Bibliya, ang toreyong baka subsob naghawas sa gahom, ug angay gayod, kay kini labihan ka kusgang hayop. Ang leyon, sa laing bahin, subsob naghulagway sa hustisya, kay ang matuod nga hustisya nagkinahanglag kaisog, usa ka hiyas nga niana nailhan ang mga leyon. Ang mga agila nailhan pag-ayo tungod sa ilang hait nga panan-aw, nga makakita bisan sa gagmitoyng mga butang nga daghang kilometros ang gilay-on. Busa ang nawong sa  agila naghulagway gayod sa layog-abot nga kaalam sa Diyos. Ug ang nawong sa tawo? Aw, ang tawo, kay gibuhat diha sa dagway sa Diyos, maoy linain sa iyang katakos sa pagpabanaag sa nagpatigbabaw nga hiyas sa Diyos—ang gugma. (Genesis 1:26) Kining maong mga bahin sa personalidad ni Jehova—gahom, hustisya, kaalam, ug gugma—subsob kaayong gipasiugda diha sa Kasulatan nga kini matawag nga pangunang mga hiyas sa Diyos.

20. Kinahanglan bang mabalaka kita nga basin nausab ang personalidad ni Jehova, ug nganong kana ang imong tubag?

20 Angay ba kitang mabalaka nga basin nausab na ang Diyos sa paglabay sa linibong katuigan sukad sa pagbatbat kaniya diha sa Bibliya? Dili, kay ang personalidad sa Diyos walay pagkausab. Siya nagsulti kanato: “Ako si Jehova; ako dili mausab.” (Malaquias 3:6) Inay kalit nga mag-usab sa iyang hunahuna, si Jehova nagpamatuod nga siya usa ka labing maayong Amahan sa paagi sa iyang pagsanong ngadto sa matag kahimtang. Iyang ipasundayag kanang mga bahin sa iyang personalidad sa labing angayang paagi. Sa upat ka hiyas, ang mopatigbabaw mao ang gugma. Kini maila diha sa tanang butang nga ginabuhat sa Diyos. Siya magpasundayag sa iyang gahom, hustisya, ug kaalam sa mahigugmaong paagi. Sa pagkamatuod, ang Bibliya may ginaingon nga talagsaong butang bahin sa Diyos ug sa maong hiyas. Kini nag-ingon: “Ang Diyos [maoy] gugma.” (1 Juan 4:8) Matikdi  nga kini wala mag-ingon nga ang Diyos adunay gugma o nga ang Diyos maoy mahigugmaon. Hinunoa, kini nag-ingon nga ang Diyos maoy gugma. Ang gugma, nga iyang kinaiya mismo, magadasig kaniya diha sa tanang iyang ginabuhat.

“Tan-awa! Kini Mao ang Atong Diyos”

21. Unsay pagabation nato samtang mas mahibalo kita sa mga hiyas ni Jehova?

21 Nakakita ka ba sukad ug bata nga motudlo sa iyang amahan ngadto sa iyang mga higala ug unya moingon uban ang madayganong kalipay ug garbo, “Siya ang akong papa”? Ang mga magsisimba sa Diyos adunay tanang katarongan nga mobatig sama mahitungod kang Jehova. Ang Bibliya nagtagna sa usa ka panahon sa dihang ang matinumanong katawhan mopatugbaw: “Tan-awa! Kini mao ang atong Diyos.” (Isaias 25:8, 9) Kon makabaton kag mas dakong pagsabot sa mga hiyas ni Jehova, labaw kang mobati nga ikaw adunay labing maayong Amahan nga mahunahunaan.

22, 23. Sa unsang paagi ang Bibliya naghulagway sa atong langitnong Amahan, ug sa unsang paagi nahibalo kita nga gusto niyang kita masuod kaniya?

22 Kini nga Amahan dili walay-kainit, walay-tagad, o dili mabination—bisan pa sa gitudlo sa pipila ka estriktong mga relihiyonista ug mga pilosopo. Dili gayod kita madani sa usa ka walay-kainit nga Diyos, ug ang Bibliya wala maghulagway sa ingon sa atong langitnong Amahan. Sa kasukwahi, kini nagtawag kaniyang ‘ang malipayong Diyos.’ (1 Timoteo 1:11) Siya adunay mga pagbati nga kusganon ug malumo. Siya ‘masakitan sa iyang kasingkasing’ sa dihang ang iyang intelihenteng mga linalang molapas sa mga latid nga iyang gitagana alang sa ilang kaayohan. (Genesis 6:6; Salmo 78:41) Apan sa dihang kita molihok nga maalamon sumala sa iyang Pulong, atong ‘gilipay ang iyang kasingkasing.’Proverbio 27:11.

23 Gusto sa atong Amahan nga kita masuod kaniya. Ang iyang Pulong nagdasig kanato nga ‘mangapkap kaniya ug makakaplag gayod kaniya, bisan ug, sa pagkatinuod, siya dili halayo gikan sa matag usa kanato.’ (Buhat 17:27) Apan, sa unsang paagi posible nga ang yanong mga tawo masuod sa Soberanong Ginoo sa uniberso?