Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 19

‘Ang Kaalam sa Diyos Diha sa Sagradong Tinago’

‘Ang Kaalam sa Diyos Diha sa Sagradong Tinago’

1, 2. Unsang “sagradong tinago” ang angay nga makapaikag kanato, ug ngano?

MGA tinago! Tungod kay kini makaiikag, makalingaw, ug makalibog, kasagarang lisdan ang mga tawo nga itago kini. Bisan pa niana, ang Bibliya nag-ingon: “Ang himaya sa Diyos mao ang pagtago sa usa ka butang.” (Proverbio 25:2) Oo, isip Soberanong Magmamando ug Maglalalang, adunay katungod si Jehova nga itago ang pipila ka butang gikan sa mga tawo hangtod sa iyang tinakdang panahon sa pagbutyag niana.

2 Hinuon, adunay makalingaw, makaiikag nga tinago nga gibutyag ni Jehova diha sa iyang Pulong. Gitawag kinig “ang sagradong tinago sa kabubut-on [sa Diyos].” (Efeso 1:9) Ang pagkahibalo niini dili lang makapatagbaw sa imong pagkamausisaon. Ang pagkahibalo niining maong tinago mahimong mosangpot sa kaluwasan ug makahatag kanimog pagsabot sa dili-matugkad nga kaalam ni Jehova.

Inanay nga Gipadayag

3, 4. Sa unsang paagi ang tagna nga natala sa Genesis 3:15 mohatag ug paglaom, ug unsang misteryo, o “sagradong tinago,” ang nalakip niana?

3 Sa dihang nakasala si Adan ug Eva, mipatim-aw nga daw napakyas ang katuyoan ni Jehova nga ang usa ka yutang paraiso pagapuy-an ug hingpit nga mga tawo. Apan giatubang dayon sa Diyos ang suliran. Siya miingon: “Ibutang ko ang panag-away tali kanimo [ang halas] ug sa babaye ug tali sa imong binhi ug sa iyang binhi. Siya magsamad kanimo sa ulo ug ikaw magsamad kaniya sa tikod.”Genesis 3:15.

4 Kadto maoy makalibog, misteryosong mga pulong. Kinsa ba ang maong babaye? Kinsa ba ang halas? Kinsa ba ang “binhi” nga magsamad sa ulo sa halas? Makapanaghap lamang si Adan ug Eva. Hinuon, ang mga pulong sa Diyos mohatag ug paglaom kang bisan kinsa nga matinumanong kaliwat sa maong  dili-matinumanong magtiayon. Magmadaogon ang pagkamatarong. Matuman ang katuyoan ni Jehova. Apan sa unsang paagi? Aw, kadto mao ang misteryo! Ang Bibliya nagtawag niini nga ‘kaalam sa Diyos diha sa sagradong tinago, ang natagong kaalam.’1 Corinto 2:7.

5. Iilustrar kon nganong si Jehova nagpadayag sa iyang tinago nga lakang-por-lakang.

5 Ingong ang “Tigpadayag sa mga tinago,” si Jehova sa ngadtongadto magbutyag ug angayng mga detalye bahin sa pagpadayag sa maong tinago. (Daniel 2:28) Apan iyang himoon kana sa inanay, lakang-por-lakang nga paagi. Ingong ilustrasyon, makahunahuna kita sa paagi sa pagtubag sa mahigugmaong amahan sa dihang ang iyang batang lalaki mangutana, “Pa, diin man ako gikan?” Ang maalamong amahan mohatag lang ug igong impormasyon nga masabtan sa batang lalaki. Sa magkadako ang bata, ang amahan makasultig dugang pa kaniya. Sa susamang paagi, si Jehova ang magtino kon kanus-a ang iyang katawhan andam na alang sa mga pagpadayag sa iyang kabubut-on ug katuyoan.Proverbio 4:18; Daniel 12:4.

6. (a) Unsa ang katuyoan sa usa ka pakigsaad o kontrata? (b) Nganong talagsaon man nga si Jehova ang unang molihok sa paghimog mga pakigsaad uban sa mga tawo?

6 Giunsa paghimo ni Jehova ang maong mga pagpadayag? Migamit siyag serye sa mga pakigsaad o mga kontrata aron daghan ang mapadayag. Kalagmitan, sa usa o laing higayon ikaw nakapirmag usa ka matang sa kontrata—tingali aron mopalit ug balay o mohulam o magpahulam ug kuwarta. Gihatag sa maong kontrata ang legal nga garantiya nga pagatumanon ang gikasabotang mga kondisyon. Apan nganong si Jehova kinahanglang mohimog pormal nga mga pakigsaad o mga kontrata uban sa mga tawo? Segurado, ang iyang pulong igo nang garantiya sa iyang mga saad. Tinuod kana, ug bisan pa, sa ubay-ubayng higayon, si Jehova malulotong nagpaluyo sa iyang saad pinaagig legal nga mga kontrata. Kanang lig-ong mga kasabotan mohatag kanatong dili-hingpit  nga mga tawo ug mas lig-ong pasikaranan nga mosalig sa mga saad ni Jehova.Hebreohanon 6:16-18.

Ang Pakigsaad Uban Kang Abraham

7, 8. (a) Unsang pakigsaad ang gihimo ni Jehova uban kang Abraham, nga naghatag ug unsang kamatuoran bahin sa sagradong tinago? (b) Sa unsang paagi inanayng gilimitehan ni Jehova ang linya sa kagikanan sa sinaad nga Binhi?

7 Kapin ug duha ka libo ka tuig human sa pagpalagpot sa tawo gikan sa Paraiso, si Jehova misulti ngadto sa iyang matinumanong alagad nga si Abraham: “Ako tinong magpadaghan sa imong binhi sama sa mga bituon sa kalangitan . . . ug pinaagi sa imong binhi ang tanang nasod sa yuta tinong magapanalangin sa ilang kaugalingon tungod kay ikaw namati sa akong tingog.” (Genesis 22:17, 18) Dili lang kadto usa ka saad; kadto gihan-ay ni Jehova sa porma nga usa ka legal nga pakigsaad ug kadto gipaluyohan sa iyang dili-mabungkag nga panumpa. (Genesis 17:1, 2; Hebreohanon 6:13-15) Talagsaon gayod nga ang Soberanong Ginoo aktuwal nakigkontrata sa pagpanalangin sa katawhan!

“Ako . . . magpadaghan sa imong binhi sama sa mga bituon sa kalangitan”

8 Ang Abrahamikong pakigsaad nagbutyag nga ang sinaad nga Binhi moabot ingong usa ka tawo, kay siya maoy kaliwat ni Abraham. Apan kinsa ba siya? Sa ngadtongadto, si Jehova mibutyag nga sa mga anak lalaki ni Abraham, si Isaac mahimong katigulangan sa Binhi. Sa duha ka anak lalaki ni Isaac, si Jacob ang napili. (Genesis 21:12; 28:13, 14) Sa ulahi, si Jacob nagpahayag niining matagnaong mga pulong alang sa usa sa iyang 12 ka anak lalaki: “Ang setro dili mobiya gikan kang Juda, ni ang sungkod sa komandante gikan sa taliwala sa iyang mga tiil, hangtod nga moabot si Shilo [“Siya nga Nanag-iya Niini”]; ug kaniya ang pagkamasinugtanon sa mga katawhan maiya.” (Genesis 49:10) Unya nahibaloan nga ang Binhi mahimong usa ka hari, usa nga naggikan sa Juda!

Ang Pakigsaad Uban sa Israel

9, 10. (a) Unsang pakigsaad ang gihimo ni Jehova uban sa nasod sa Israel, ug unsang panalipod ang gihatag sa maong pakigsaad? (b) Sa unsang paagi gipasundayag sa Balaod nga gikinahanglan sa katawhan ang usa ka lukat?

9 Sa 1513 W.K.P., si Jehova mihimog usa ka kahikayan nga nag-andam sa dalan alang sa dugang mga pagpadayag bahin sa sagradong tinago. Siya naghimog usa ka pakigsaad uban sa mga kaliwat  ni Abraham, ang nasod sa Israel. Bisan pag dili na epektibo sa maong panahon, ang maong pakigsaad sa Moisesnong Balaod maoy bililhong bahin sa katuyoan ni Jehova aron ipatungha ang Binhi sa saad. Sa unsang paagi nahitabo kana? Palandonga ang tulo ka paagi. Una, ang Balaod nahisamag tigpanalipod nga paril. (Efeso 2:14) Ang matarong nga mga lagda niini nagsilbing babag tali sa Hudiyo ug Hentil. Busa ang Balaod nakatabang sa pagpreserbar sa linya sa Binhi sa saad. Tungod ilabina nianang maong panalipod, ang nasod naglungtad pa sa pag-abot sa gitakdang panahon sa Diyos aron ang Mesiyas matawo sa tribo sa Juda.

10 Ikaduha, ang Balaod bug-os nagpasundayag nga gikinahanglan sa katawhan ang usa ka lukat. Kay hingpit nga Balaod, kadto nagyagyag sa kawalay-katakos sa makasasalang mga tawo nga bug-os makasunod niana. Sa ingon nga paagi kadto nagsilbi “aron madayag ang mga kalapasan, hangtod nga ang binhi moabot kang kinsa gihimo ang saad.” (Galacia 3:19) Pinaagi sa mga halad nga hayop, ang Balaod naghatag ug temporaryong pagtabon sa mga sala. Apan sanglit, sumala sa gisulat ni Pablo, “ang dugo sa torong mga baka ug mga kanding dili man makakuha sa mga sala,” kadtong mga halara naglandong lamang sa halad lukat ni Kristo. (Hebreohanon 10:1-4) Nan, alang sa matinumanong mga Hudiyo ang maong pakigsaad nahimong “magtutudlo nga nagatultol ngadto kang Kristo.”Galacia 3:24.

11. Unsang kahibulongang palaaboton ang gihatag sa pakigsaad sa Balaod ngadto sa Israel, apan nganong ang maong nasod sa katibuk-an nawad-an niana?

11 Ikatulo, ang maong pakigsaad naghatag ug kahibulongang palaaboton alang sa nasod sa Israel. Gisultihan sila ni Jehova nga kon magmatinumanon sila sa pakigsaad, sila mahimong “usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaang nasod.” (Exodo 19:5, 6) Ang unodnong Israel ngadtongadto nagtagana sa unang mga membro sa langitnong gingharian sa mga saserdote. Bisan pa niana, sa katibuk-an, ang Israel mirebelde batok sa pakigsaad sa Balaod, misalikway sa Mesiyanikong Binhi, ug nawad-an sa maong palaaboton. Nan, kinsay mokompleto sa gingharian sa mga saserdote? Ug sa unsang paagi ang maong bulahang nasod malangkit sa sinaad nga Binhi? Kanang mga bahina sa sagradong tinago ipadayag ra sa gitakdang panahon sa Diyos.

 Ang Davidikong Pakigsaad sa Gingharian

12. Unsang pakigsaad ang gihimo ni Jehova uban kang David, ug unsang katin-awan ang gihatag niini bahin sa sagradong tinago sa Diyos?

12 Sa ika-11ng siglo W.K.P., gihatag ni Jehova ang dugang katin-awan sa sagradong tinago sa dihang iyang gihimo ang laing pakigsaad. Siya misaad sa matinumanong si Haring David: “Ako magbangon gayod sa imong binhi sunod kanimo, . . . ug tukoron ko gayod nga malig-on ang iyang gingharian. . . . Tukoron ko gayod nga malig-on ang trono sa iyang gingharian hangtod sa panahong walay tino.” (2 Samuel 7:12, 13; Salmo 89:3) Karon ang kagikan sa sinaad nga Binhi gilimitehan na diha sa balay ni David. Apan sa unsang paagi ang usa ka ordinaryong tawo magmando “hangtod sa panahong walay tino”? (Salmo 89:20, 29, 34-36) Ug ang maong tawhanong hari makaluwas ba sa tawo gikan sa sala ug kamatayon?

13, 14. (a) Sumala sa Salmo 110, unsang saad ang gipahayag ni Jehova ngadto sa iyang dinihogang Hari? (b) Unsang dugang nga mga pagpadayag bahin sa umaabot nga Binhi ang gihimo pinaagi sa mga manalagna ni Jehova?

13 Ubos sa pagdasig, si David misulat: “Ang giingon ni Jehova sa akong Ginoo mao: ‘Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil.’ Si Jehova nanumpa (ug dili siya magabasol): ‘Ikaw usa ka saserdote hangtod sa panahong walay tino sa paagi nga sama kang Melquisedek!’” (Salmo 110:1, 4) Ang mga pulong ni David laktod nga gipadapat sa Binhi sa saad, o sa Mesiyas. (Buhat 2:35, 36) Ang maong Hari magmando, dili gikan sa Jerusalem, kondili gikan sa langit diha sa “tuong kamot” ni Jehova. Kana maghatag kaniyag awtoridad dili lamang ibabaw sa yuta sa Israel kondili ibabaw sa tibuok yuta. (Salmo 2:6-8) Labaw pa ang gipadayag dinhi. Matikdi nga si Jehova mipahayag ug solemneng panumpa nga ang Mesiyas mahimong “usa ka saserdote . . . sa paagi nga sama kang Melquisedek.” Sama kang Melquisedek, kinsa nag-alagad nga hari-saserdote sa adlaw ni Abraham, ang umaabot nga Binhi direktang itudlo sa Diyos aron mag-alagad nga Hari ug Saserdote!Genesis 14:17-20.

14 Sa lakaw sa katuigan, gigamit ni Jehova ang iyang mga manalagna aron ipahayag ang dugang nga mga pagpadayag bahin sa iyang sagradong tinago. Pananglitan, gipadayag ni Isaias nga ang Binhi mamatay diha sa usa ka haladnong kamatayon. (Isaias 53:3-12)  Gitagna ni Miqueas ang dapit nga natawhan sa Mesiyas. (Miqueas 5:2) Gitagna gani ni Daniel ang eksaktong panahon sa pagtungha ug pagkamatay sa Binhi.Daniel 9:24-27.

Gipadayag ang Sagradong Tinago!

15, 16. (a) Sa unsang paagi ang Anak ni Jehova gipanganak “sa usa ka babaye”? (b) Unsay napanunod ni Jesus gikan sa iyang tawhanong mga ginikanan, ug kanus-a siya miabot ingong ang Binhi sa saad?

15 Kon sa unsang paagi matuman ang maong mga tagna nagpabiling misteryo hangtod sa aktuwal nga pagtungha sa Binhi. Ang Galacia 4:4 nag-ingon: “Sa dihang ang kinutoban sa panahon miabot, ang Diyos nagpadala sa iyang Anak, nga gipanganak sa usa ka babaye.” Sa tuig 2 W.K.P., usa ka manulonda misulti sa usa ka Hudiyong ulay nga ginganlag Maria: “Tan-awa! ikaw manamkon sulod sa imong tagoangkan ug manganak ug usa ka anak nga lalaki, ug pagatawgon mo ang iyang ngalan nga Jesus. Kini siya mahimong bantogan ug pagatawgong Anak sa Labing Hataas; ug ihatag kaniya ni Jehova nga Diyos ang trono ni David nga iyang amahan . . . Pagakunsaran ikaw sa balaang espiritu, ug pagalandongan ikaw sa gahom sa Labing Hataas. Tungod niana usab ang matawo pagatawgong balaan, Anak sa Diyos.”Lucas 1:31, 32, 35.

16 Sa ulahi, gibalhin ni Jehova ang kinabuhi sa iyang Anak gikan sa langit ngadto sa tagoangkan ni Maria, mao nga siya gipanganak sa usa ka babaye. Si Maria maoy dili-hingpit nga babaye. Bisan pa niana, si Jesus wala makapanunod sa pagkadili-hingpit gikan kaniya, tungod kay siya “Anak sa Diyos.” Sa samang panahon, ang tawhanong mga ginikanan ni Jesus, ingong mga kaliwat ni David, naghatag Kaniya sa kinaiyanhon ug legal nga mga katungod sa usa ka manununod ni David. (Buhat 13:22, 23) Panahon sa bawtismo ni Jesus sa 29 K.P., siya gidihogan ni Jehova sa balaang espiritu ug miingon: “Kini mao ang akong Anak, ang hinigugma.” (Mateo 3:16, 17) Sa kataposan, ang Binhi nakaabot na! (Galacia 3:16) Panahon na kadto aron ipadayag ang dugang pa bahin sa sagradong tinago.2 Timoteo 1:10.

17. Sa unsang paagi gipatin-aw ang kahulogan sa Genesis 3:15?

17 Panahon sa iyang ministeryo, si Jesus nagpaila nga ang halas sa Genesis 3:15 mao si Satanas ug ang binhi sa halas mao ang mga sumusunod ni Satanas. (Mateo 23:33; Juan 8:44) Sa ulahi,  gipadayag kon sa unsang paagi kining tanan pagadugmokon hangtod sa hangtod. (Pinadayag 20:1-3, 10, 15) Ug ang babaye gipaila ingong “ang Jerusalem sa itaas,” ang langitnon, samag-asawa nga organisasyon sa espiritung mga linalang ni Jehova. *Galacia 4:26; Pinadayag 12:1-6.

Ang Bag-ong Pakigsaad

18. Unsa ang katuyoan sa “bag-ong pakigsaad”?

18 Tingali ang labing talagsaong pagpadayag sa tanan miabot sa gabii una mamatay si Jesus sa dihang iyang gisultihan ang iyang matinumanong mga tinun-an bahin sa “bag-ong pakigsaad.” (Lucas 22:20) Sama sa nag-una niini, ang pakigsaad sa Moisesnong Balaod, kining bag-ong pakigsaad magpatunghag “usa ka gingharian sa mga saserdote.” (Exodo 19:6; 1 Pedro 2:9) Bisan pa niana, ang maong pakigsaad magtukod, dili sa usa ka unodnong nasod, kondili sa usa ka espirituwal nga nasod, ‘ang Israel sa Diyos,’ nga bug-os gilangkoban sa matinumanong dinihogang mga sumusunod ni Kristo. (Galacia 6:16) Ang maong mga nahisakop sa bag-ong pakigsaad makaambit uban ni Jesus sa pagpanalangin sa tawhanong banay!

19. (a) Nganong ang bag-ong pakigsaad molampos sa pagpatunghag “usa ka gingharian sa mga saserdote”? (b) Nganong ang dinihogang mga Kristohanon gitawag ug “usa ka bag-ong linalang,” ug pipila ang moalagad sa mga langit uban kang Kristo?

19 Apan nganong ang bag-ong pakigsaad molampos sa pagpatunghag “usa ka gingharian sa mga saserdote” sa pagpanalangin sa katawhan? Tungod kay inay hukmang mga makasasala ang mga tinun-an ni Kristo, kini mopaposible sa kapasayloan sa ilang mga sala pinaagi sa iyang halad. (Jeremias 31:31-34) Sa dihang makabaton silag mahinlong pagbarog sa atubangan ni Jehova, siya magsagop kanila sa iyang langitnong pamilya ug magdihog kanila pinaagi sa balaang espiritu. (Roma 8:15-17; 2 Corinto 1:21) Sa ingon sila makasinatig ‘pagkahimugso pag-usab ngadto sa usa ka buhi  nga paglaom . . . nga gitagana sa mga langit.’ (1 Pedro 1:3, 4) Sanglit ang maong binayaw nga kahimtang bug-os nga bag-o alang sa mga tawo, ang inanak-sa-espiritu nga dinihogang mga Kristohanon gitawag ug “usa ka bag-ong linalang.” (2 Corinto 5:17) Ang Bibliya nagpadayag nga ang 144,000 sa kataposan makaambit sa pagmando gikan sa langit sa linukat nga katawhan.Pinadayag 5:9, 10; 14:1-4.

20. (a) Unsang pagpadayag bahin sa sagradong tinago ang gihimo sa 36 K.P.? (b) Kinsay makatagamtam sa mga panalangin nga gisaad kang Abraham?

20 Kauban ni Jesus, kining mga dinihogan mahimong “binhi ni Abraham.” * (Galacia 3:29) Ang mga unang gipili maoy unodnong mga Hudiyo. Apan sa 36 K.P., gipadayag ang laing bahin sa sagradong tinago: ang mga Hentil, o mga dili-Hudiyo, makaambit usab sa langitnong paglaom. (Roma 9:6-8; 11:25, 26; Efeso 3:5, 6) Ang mga dinihogang Kristohanon ba lamang maoy makatagamtam sa mga panalangin nga gisaad kang Abraham? Dili, kay ang halad ni Jesus makabenepisyo sa tibuok kalibotan. (1 Juan 2:2) Sa nahaigong panahon, gipadayag ni Jehova nga ang dili-maihap nga “dakong panon” makalabang-buhi sa kalaglagan sa sistema sa mga butang ni Satanas. (Pinadayag 7:9, 14) Pagabanhawon ang daghan pa kaayong katawhan uban sa kalaoman nga mabuhi sa walay kataposan sa Paraiso!Lucas 23:43; Juan 5:28, 29; Pinadayag 20:11-15; 21:3, 4.

Ang Kaalam sa Diyos ug ang Sagradong Tinago

21, 22. Sa unsang mga paagi ang sagradong tinago ni Jehova nagpasundayag sa iyang kaalam?

21 Ang sagradong tinago maoy katingalahang pasundayag sa “nagkadaiya uyamot nga kaalam sa Diyos.” (Efeso 3:8-10) Talagsaon gayod nga kaalam ang gipasundayag ni Jehova sa pagmugna niini nga tinago, unya sa pagpadayag niini sa inanay gayod nga paagi! Sa pagkamaalamon iyang gikonsiderar ang limitasyon sa mga tawo, nga gitugotan sila sa pagpadayag sa matuod nga kahimtang sa ilang kasingkasing.Salmo 103:14.

 22 Gipadayag usab ni Jehova ang walay-ingon nga kaalam sa iyang pagpili kang Jesus ingong Hari. Ang Anak ni Jehova mas kasaligan kay sa ubang linalang sa uniberso. Sa pagkinabuhi ingong usa ka tawo nga may dugo ug unod, nasinati ni Jesus ang daghang matang sa kalisdanan. Bug-os niyang nasabtan ang mga suliran sa tawo. (Hebreohanon 5:7-9) Ug komosta man ang mga kaubang magmamando ni Jesus? Latas sa kasiglohan, ang mga lalaki ug mga babaye—nga gipili gikan sa tanang rasa, mga pinulongan, ug kagikan—nadihogan. Wala gayoy suliran ang wala nila masinati ug mabuntog. (Efeso 4:22-24) Ang pagkinabuhi ilalom sa pagmando niining maluluy-ong mga hari-saserdote mahimo unyang makalilipay!

23. Unsang pribilehiyoa ang nabatonan sa mga Kristohanon maylabot sa sagradong tinago ni Jehova?

23 Si apostol Pablo misulat: “Ang sagradong tinago nga natago sukad sa miaging mga sistema sa mga butang ug sa miaging mga kaliwatan . . . gipadayag na ngadto sa iyang mga balaan.” (Colosas 1:26) Oo, ang dinihogang mga balaan ni Jehova daghag nasabtan bahin sa sagradong tinago, ug ilang gipaambit ang maong kahibalo uban sa minilyon. Nan pagkatalagsaong pribilehiyo ang nabatonan nato! Si Jehova ‘nagpahibalo kanato sa sagradong tinago sa iyang kabubut-on.’ (Efeso 1:9) Ipaambit nato kining kahibulongang tinago sa uban, nga tabangan sila usab sa pagsusi sa dili-matugkad nga kaalam ni Jehova nga Diyos!

^ par. 17 “Ang sagradong tinago . . . sa diyosnong pagkamahinalaron” gipadayag usab diha kang Jesus. (1 Timoteo 3:16) Kini sa dugay na maoy usa ka tinago, usa ka misteryo, kon kaha adunay makahupot ug hingpit nga integridad kang Jehova. Gipadayag ni Jesus ang tubag. Iyang gihuptan ang integridad ubos sa tanang pagsulay nga gipahamtang kaniya ni Satanas.Mateo 4:1-11; 27:26-50.

^ par. 20 Gihimo usab ni Jesus ang “usa ka pakigsaad . . . alang sa usa ka gingharian” uban sa mao mismong grupo. (Lucas 22:29, 30) Sa pagkamatuod, si Jesus nakigkontrata sa maong “gamayng panon” nga sila maoy magmando uban niya sa langit ingong ikaduhang bahin sa binhi ni Abraham.Lucas 12:32.