Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 22

Apektado ba ang Imong Kinabuhi sa “Kaalam nga Gikan sa Itaas”?

Apektado ba ang Imong Kinabuhi sa “Kaalam nga Gikan sa Itaas”?

1-3. (a) Sa unsang paagi si Solomon nagpasundayag ug talagsaong kaalam sa paagi sa iyang paghusay sa panagbangi bahin sa kon kinsay inahan sa masuso? (b) Unsay gisaad ni Jehova nga ihatag kanato, ug unsang mga pangutana ang motungha?

LISOD kadto nga kaso—duha ka babaye ang naglantugi mahitungod sa usa ka masuso. Ang duha ka babaye nag-ipon ug pinuy-anan, ug ang matag usa nanganak ug anak lalaki, nga pipila ra ka adlaw ang gintang. Usa sa mga masuso namatay, ug niadtong higayona ang matag babaye miangkon nga maoy inahan sa buhi nga masuso. * Walay laing mga nakasaksi kon unsay nahitabo. Ang kaso lagmit gisang-at na sa ubos nga hukmanan apan wala mahusay. Sa kataposan, ang panagbangi gidala kang Solomon, ang hari sa Israel. Ikapadayag ba niya ang kamatuoran?

2 Human sa pagpatalinghog kadiyot samtang naglalis ang mga babaye, si Solomon nagpakuhag espada. Unya, uban sa nagpakaaron-ingnong kombiksiyon, iyang gimando nga pikason ang bata, nga ang katunga ihatag sa matag babaye. Dihadiha, ang tinuod nga inahan nangaliyupo sa hari nga ang masuso—ang iyang mahal nga anak—ihatag ngadto sa laing babaye. Apan ang laing babaye miinsistir nga ang bata pikason. Niadtong higayona nasayran ni Solomon ang kamatuoran. Nahibalo siya sa malumong kahangawa sa usa ka inahan alang sa bata sa iyang tagoangkan, ug iyang gigamit ang maong kahibalo sa paghusay sa panagbangi. Pagkadako ang kahupayan sa inahan sa dihang si Solomon naghatag kaniya sa masuso ug miingon: “Siya mao ang iyang inahan.”1 Hari 3:16-27.

3 Talagsaong kaalam, dili ba? Sa dihang ang mga tawo nakadungog  kon giunsa paghusay ni Solomon ang kaso, sila nahingangha, “kay ilang nakita nga ang kaalam sa Diyos diha kaniya.” Oo, ang kaalam ni Solomon maoy gasa gikan sa Diyos. Si Jehova naghatag kaniyag “usa ka maalamon ug masinaboton nga kasingkasing.” (1 Hari 3:12, 28) Apan komosta man kita? Mahimo bang makadawat usab kita sa kaalam sa Diyos? Oo, kay ubos sa pagdasig, si Solomon misulat: “Si Jehova magahatag ug kaalam.” (Proverbio 2:6) Si Jehova nagsaad nga mohatag ug kaalam—ang katakos sa paggamit pag-ayo sa kahibalo, pagsabot, ug katakos sa pag-ila—ngadto niadtong sinserong nangita niini. Sa unsang paagi makabaton kitag kaalam gikan sa itaas? Ug sa unsang paagi ikapadapat nato kini sa atong kinabuhi?

“Batoni ang Kaalam”—Sa Unsang Paagi?

4-7. Unsa ang upat ka kinahanglanon sa pagbaton ug kaalam?

4 Kinahanglan ba nga kita mas utokan o edukado kaayo aron makadawat sa kaalam sa Diyos? Dili. Si Jehova andam nga magpakig-ambit sa iyang kaalam kanato walay sapayan sa atong kagikan ug edukasyon. (1 Corinto 1:26-29) Apan kinahanglang kita ang molihok pag-una, kay ang Bibliya nag-awhag kanato nga “batoni ang kaalam.” (Proverbio 4:7) Sa unsang paagi makahimo kita niana?

5 Una, kinahanglang mahadlok kita sa Diyos. “Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdanan sa kaalam [“ang unang tikang ngadto sa kaalam,” The New English Bible],” matod sa Proverbio 9:10. Ang pagkahadlok sa Diyos mao ang pasikaranan sa matuod nga kaalam. Ngano man? Hinumdomi nga ang kaalam nalanggikit sa katakos sa paggamit sa kahibalo sa malamposong paagi. Ang pagkahadlok sa Diyos maoy, dili pagpangurog sa kahadlok sa iyang atubangan, kondili pagyukbo sa kahingangha, pagtahod, ug pagsalig sa iyang atubangan. Ang maong kahadlok maayo ug kusog nga panukmod. Kini mopalihok kanato aron ang atong kinabuhi mapahiuyon sa atong kahibalo bahin sa kabubut-on ug mga paagi sa Diyos. Walay mas maalamong dalan ang atong masubay, kay ang mga sukdanan ni Jehova kanunayng mopausbaw sa kinadak-ang kaayohan sa mga nagsunod niana.

6 Ikaduha, kinahanglang kita mahimong mapainubsanon ug makasaranganon. Ang kaalam sa Diyos dili makalungtad kon walay  pagkamapainubsanon ug pagkamakasaranganon. (Proverbio 11:2) Nganong matuod man kana? Kon kita mapainubsanon ug makasaranganon, kita andam moangkon nga kita wala mahibalo sa tanang butang, nga ang atong mga opinyon dili kanunayng husto, ug kinahanglang atong mahibaloan ang hunahuna ni Jehova mahitungod sa mga butang. Si Jehova “magabatok sa mga mapahitas-on,” apan siya malipay sa paghatag ug kaalam niadtong mapainubsanon sa kasingkasing.Santiago 4:6.

Sa pagbaton ug kaalam sa Diyos, kinahanglang maningkamot kita sa pagtuki niana

7 Ang ikatulong kinahanglanon mao ang pagtuon sa sinulat nga Pulong sa Diyos. Ang kaalam ni Jehova gipadayag diha sa iyang Pulong. Aron mabatonan ang maong kaalam, kinahanglang maningkamot kita sa pagtuki niana. (Proverbio 2:1-5) Ang ikaupat nga kinahanglanon mao ang pag-ampo. Kon sinsero kitang mangayo sa Diyos ug kaalam, siya madagayaong mohatag niana. (Santiago 1:5) Ang atong mga pag-ampo alang sa tabang sa iyang espiritu dili ingong dili tubagon. Ug ang iyang espiritu makapaarang nato sa pagkaplag sa mga bahandi diha sa iyang Pulong nga makatabang kanato sa pagsulbad sa mga suliran, paglikay sa kapeligrohan, ug paghimog maalamong mga desisyon.Lucas 11:13.

8. Kon kita tinuod nga nakabaton sa kaalam sa Diyos, sa unsang paagi madayag kini?

8 Sumala sa among gipahayag sa Kapitulo 17, ang kaalam ni Jehova maoy praktikal. Busa, kon tinuod kitang nakabaton ug kaalam sa Diyos, kini madayag diha sa atong panggawi. Ang tinun-ang si Santiago nagbatbat sa mga bunga sa kaalam sa Diyos sa dihang siya misulat: “Ang kaalam nga gikan sa itaas maoy una sa tanan putli, unya makigdaiton, makataronganon, andam mosunod, tugob sa kaluoy ug maayong mga bunga, dili mapihigpihigon, dili salingkapaw.” (Santiago 3:17) Samtang atong hisgotan ang matag usa sa maong mga kinaiyahan sa kaalam sa Diyos, makasukna kita sa atong kaugalingon, ‘Apektado ba ang akong kinabuhi sa kaalam nga gikan sa itaas?’

“Putli, Unya Makigdaiton”

9. Unsay ipasabot nga mahimong putli, ug nganong haom nga ang kaputli mao ang unang hiyas sa kaalam nga nahitala?

9 “Una sa tanan putli.” Ang pagkaputli nagpasabot nga lunsay  ug wala mahugawi dili lamang sa panggawas kondili sa kahiladman. Ang Bibliya naglangkit sa kaalam uban sa kasingkasing, apan ang langitnong kaalam dili makasulod sa kasingkasing nga nahugawan sa daotang mga hunahuna, mga tinguha, ug mga motibo. (Proverbio 2:10; Mateo 15:19, 20) Bisan pa niana, kon putli ang atong kasingkasing—nga mao, kutob sa posible alang sa dili-hingpit nga mga tawo—kita ‘mopahilayo sa daotan ug mobuhat sa maayo.’ (Salmo 37:27; Proverbio 3:7) Dili ba haom nga ang kaputli mao ang unang hiyas sa kaalam nga nahitala? Kon buot sabton, kon kita dili mahinlo sa moral ug sa espirituwal, sa unsang paagi kita tinuod nga makasumbalik-silaw sa ubang mga hiyas sa kaalam gikan sa itaas?

10, 11. (a) Nganong hinungdanon nga kita mahimong makigdaiton? (b) Kon nakamatikod ka nga ikaw nakapasilo sa isigkamagsisimba, sa unsang paagi makapamatuod ka nga ikaw maoy magdadait? (Tan-awa usab ang potnot.)

10 “Unya makigdaiton.” Ang langitnong kaalam motukmod kanato sa pagpangagpas sa pakigdait, nga maoy usa ka bunga sa espiritu sa Diyos. (Galacia 5:22) Maningkamot kita sa paglikay sa pagbungkag sa “bugkos sa pakigdait” nga maghiusa sa katawhan ni Jehova. (Efeso 4:3) Maningkamot usab kita nga mapasig-uli ang pakigdait sa dihang matugaw kini. Nganong hinungdanon man kini? Ang Bibliya nag-ingon: “Magpadayon . . . sa pagpuyo nga madaiton; ug ang Diyos sa gugma ug sa kalinaw magauban kaninyo.” (2 Corinto 13:11) Busa samtang kita magpadayon sa pagpuyo nga makigdaiton, ang Diyos sa kalinaw magauban kanato. Ang atong tinagdan sa mga isigkamagsisimba adunay direktang kalabotan sa atong relasyon kang Jehova. Sa unsang paagi makapamatuod kita nga makigdaiton? Tagda ang usa ka pananglitan.

11 Unsay angay nimong buhaton kon mamatikdan nimo nga nakapasilo ka sa isigkamagsisimba? Si Jesus miingon: “Nan, kon ikaw nagadala sa imong gasa ngadto sa halaran ug didto mahinumdom ka nga ang imong igsoon may butang nga batok kanimo, biyai ang imong gasa didto atubangan sa halaran, ug lakaw; pakigdait una sa imong igsoon, ug unya, sa makabalik ka na, ihalad ang imong gasa.” (Mateo 5:23, 24) Mapadapat nimo ang maong tambag pinaagi sa pag-una ug duol sa imong igsoon. Unsay tumong? Aron ‘pagpakigdait’  kaniya. * Sa pagkab-ot niana, mahimong kinahanglanon nga imong ilhon, dili ilimod, ang iyang pagkasilo. Kon moduol ka kaniya uban ang tumong nga ipasig-uli ang pakigdait ug padayong huptan ang maong tinamdan, lagmit nga mahusay ang bisan unsang di-pagsinabtanay, mahimo ang angayang pagpangayog pasaylo, ug ang pasaylo ikahatag. Kon ikaw manguna sa pagpakigdait, imong ginapakita nga ikaw gigiyahan sa kaalam sa Diyos.

“Makataronganon, Andam Mosunod”

12, 13. (a) Unsa ang kahulogan sa pulong nga gihubad “makataronganon” sa Santiago 3:17? (b) Sa unsang paagi makapasundayag kita nga kita makataronganon?

12 “Makataronganon.” Unsay kahulogan nga mahimong makataronganon?  Sumala sa mga eskolar, ang orihinal nga Gregong pulong nga gihubad “makataronganon” sa Santiago 3:17 lisod hubaron. Gigamit sa mga maghuhubad ang mga pulong sama sa “malumo,” “mapugnganon,” ug “may-konsiderasyon.” Ang literal nga kahulogan sa Gregong pulong maoy “mapahiuyonon.” Sa unsang paagi ikapasundayag nato nga apektado kita sa maong kinaiyahan sa kaalam gikan sa itaas?

13 “Ipaila ang inyong pagkamakataronganon sa tanang tawo,” matod sa Filipos 4:5. Ang laing hubad mabasa: “Pagbaton ug dungog sa pagkamakataronganon.” (The New Testament in Modern English, ni J. B. Phillips) Matikdi nga kini dili kon unsay pagtan-aw nato sa atong kaugalingon; kini maoy kon unsay pagtan-aw sa uban kanato, kon unsay atong dungog. Ang tawong makataronganon dili kanunayng mopugos sa estriktong diwa sa balaod o nga sundon ang iyang gusto. Hinunoa, siya andam mamati sa uban ug, kon angay, mopahiuyon sa ilang mga gusto. Siya malumo usab, dili bagis o isog, sa iyang mga pagpakiglabot sa uban. Bisan pag kinahanglanon kini sa tanang Kristohanon, kini ilabinang hinungdanon alang niadtong nag-alagad nga mga ansiyano. Ang pagkamalumo makapadani, nga maghimo sa mga ansiyano nga daling duolon. (1 Tesalonica 2:7, 8) Maayo nga kitang tanan mangutana sa atong kaugalingon, ‘Ako ba may dungog sa pagkamay-konsiderasyon, mapahiuyonon, ug malumo?’

14. Sa unsang paagi makapasundayag kita nga kita “andam mosunod”?

14 “Andam mosunod.” Ang Gregong pulong nga gihubad “andam mosunod” dili makita sa ubang bahin sa Kristohanon Gregong Kasulatan. Sumala sa usa ka eskolar, kining pulonga “sagad gamiton bahin sa militaryong disiplina.” Kini naghatag sa ideya nga “dali nga danihon” ug “mapinasakopon.” Ang usa nga gimandoan sa kaalam gikan sa itaas mosunod dayon sa ginaingon sa Kasulatan. Siya dili ilado ingong tawo nga modesisyon ug unya dili maapektahan sa bisan unsang mga impormasyon nga mosumpaki kaniya. Hinunoa, siya daling mag-usab sa dihang ipadayag kaniya ang tin-awng ebidensiya sa Kasulatan nga siya nakahimog sayop nga baroganan o sayop nga mga konklusyon. Kana ba ang imong dungog?

 “Tugob sa Kaluoy ug Maayong mga Bunga”

15. Unsa ang kaluoy, ug nganong haom nga ang “kaluoy” ug “maayong mga bunga” gidungan paghisgot diha sa Santiago 3:17?

15 “Tugob sa kaluoy ug maayong mga bunga.” * Ang kaluoy maoy hinungdanong bahin sa kaalam gikan sa itaas, kay ang maong kaalam giingon man nga “tugob sa kaluoy.” Matikdi nga ang “kaluoy” ug “maayong mga bunga” gidungan paghisgot. Haom kini, kay diha sa Bibliya, ang kaluoy kasagaran kaayong nagtumong sa aktibong pagkabalaka alang sa uban, kahangawa nga mopatunghag daghang malulotong mga binuhatan. Ang usa ka reperensiya nagbatbat sa kaluoy ingong “pagbati sa kasubo tungod sa daotang kahimtang sa usa ka tawo ug pagtinguha nga mahupayan kana.” Busa, ang kaalam sa Diyos dili ingong way-kadasig, way-pagbati, o pagkadaghag kahibalo lamang. Hinunoa, kini madasigon, dulot sa kasingkasing, ug sensitibo. Sa unsang paagi ikapakita nato nga kita tugob sa kaluoy?

16, 17. (a) Gawas pa sa gugma alang sa Diyos, unsay motukmod kanato nga makig-ambit sa buluhatong pagwali, ug ngano? (b) Sa unsang mga paagi ikapakita nato nga kita tugob sa kaluoy?

16 Tino nga ang usa ka hinungdanong paagi mao nga ipakig-ambit ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos ngadto sa uban. Unsay motukmod kanato aron buhaton kining buluhatona? Sa panguna, ang gugma alang sa Diyos. Apan gitukmod usab kita sa kaluoy o kahangawa alang sa uban. (Mateo 22:37-39) Daghan karong adlawa maoy “pinanitan ug nagkatibuagsa sama sa mga karnero nga walay magbalantay.” (Mateo 9:36) Sila gipasagdan ug gibutaan sa espirituwal nga paagi sa bakak nga relihiyosong mga magbalantay. Ingong resulta, wala sila mahibalo sa maalamong giya nga makaplagan diha sa Pulong sa Diyos o sa mga panalangin nga duol nang ipatungha sa Gingharian niining yutaa. Busa sa dihang palandongon nato ang espirituwal nga mga panginahanglan niadtong alirong kanato, ang atong kinasingkasing nga kahangawa motukmod kanato sa pagbuhat sa tanan natong maarangan sa pagsulti kanila bahin sa mahigugmaong katuyoan ni Jehova.

Sa dihang atong ipakita ang kaluoy o pagkamabination sa uban, atong gisumbalik-silaw “ang kaalam nga gikan sa itaas”

17 Sa unsang ubang mga paagi ikapakita nato nga kita tugob  sa kaluoy? Hinumdomi ang ilustrasyon ni Jesus bahin sa Samarianhon nga nakakaplag ug usa ka magpapanaw nga nagbuy-od sa daplin sa dalan, nga gitulisan ug gidagmalan. Kay gitukmod sa kahangawa, ang Samarianhon “milihok nga maluluy-on,” nga nagbugkos sa mga samad sa biktima ug nag-atiman kaniya. (Lucas 10:29-37) Wala ba kini mag-ilustrar nga ang kaluoy naglangkit sa paghatag ug praktikal nga tabang niadtong nanginahanglan? Ang Bibliya nag-awhag kanato nga “buhaton ang maayo ngadto sa tanan, apan ilabina kanila nga atong kabanay sa pagtuo.” (Galacia 6:10) Tagda ang pipila ka posibilidad. Ang usa ka tigulang nga isigkamagtutuo mahimong nagkinahanglag transportasyon ngadto-nganhi sa Kristohanong mga tigom. Usa ka biyuda diha sa kongregasyon tingali nagkinahanglag tabang sa mga ayohonon sa iyang balay. (Santiago 1:27) Ang usa ka tawong naluya basin nagkinahanglag “maayong pulong” aron pagpalig-on kaniya. (Proverbio 12:25) Sa dihang ipakita nato ang kaluoy sa maong mga paagi, gihatag nato ang pamatuod nga kita apektado sa kaalam nga gikan sa itaas.

“Dili Mapihigpihigon, Dili Salingkapaw”

18. Kon kita gigiyahan sa kaalam gikan sa itaas, unsay kinahanglang paningkamotan nato sa paglangkat gikan sa atong mga kasingkasing, ug ngano?

18 “Dili mapihigpihigon.” Ang kaalam sa Diyos dili maapektahan sa rasanhong pagkamapihigon ug sa nasodnong garbo. Kon kita gigiyahan sa maong kaalam, kita maningkamot sa paglangkat sa bisan unsang kiling sa pagpadayag sa paboritismo gikan sa atong mga kasingkasing. (Santiago 2:9) Dili nato palabihon pagtagad ang uban tungod sa ilang pagkaedukado, pagkadato, o pagkamay-responsabilidad sa kongregasyon; ni tamayon nato si bisan kinsa sa atong mga isigkamagtutuo, bisan kon unsa sila ka timawa nga tan-awon. Kon si Jehova naghimo kanila nga mga dumadawat sa iyang gugma, angay gayong isipon nato sila ingong takos sa atong gugma.

19, 20. (a) Unsa ang gigikanan sa Gregong pulong alang sa “salingkapaw”? (b) Sa unsang paagi atong ikapasundayag ang “dili-salingkapaw nga inigsoong pagbati,” ug nganong hinungdanon kini?

19 “Dili salingkapaw.” Ang Gregong pulong alang sa “salingkapaw” mahimong mopunting sa “usa ka aktor nga nagdulag usa ka papel.” Sa karaang kapanahonan, ang Grego ug Romanong mga aktor  nagsul-ob ug dagkong mga maskara sa dihang magapasundayag. Busa, ang Gregong pulong alang sa “salingkapaw” napadapat sa usa ka tawo nga nagpakaaron-ingnon, o sa tawong nagtakoban. Kining kinaiyahan sa kaalam sa Diyos angayng mag-apektar dili lamang kon giunsa nato pagtagad ang isigkamagsisimba kondili kon unsa usab ang atong pagbati bahin kanila.

20 Si apostol Pedro nag-ingon nga ang atong “pagkamasinugtanon sa kamatuoran” angayng mosangpot sa “dili-salingkapaw nga inigsoong pagbati.” (1 Pedro 1:22) Oo, ang atong pagbati alang sa atong mga igsoon kinahanglang dili hapawhapaw. Dili kita mosul-ob ug mga maskara o magpakaaron-ingnon lamang aron limbongan ang uban. Ang atong pagbati kinahanglang tiunay, kinasingkasing. Kon kini maoy ingon, mabatonan nato ang pagsalig sa atong isigkamagtutuo, kay sila mahibalo kon unsa kita sumala sa kon unsay makita. Ang maong pagkasinsero moandam sa dalan alang sa walay-gitago ug matinud-anong mga relasyon tali sa mga Kristohanon ug motabang sa pagmugnag may pagsalig nga atmospera diha sa kongregasyon.

 “Ampingi ang Praktikal nga Kaalam”

21, 22. (a) Sa unsang paagi si Solomon napakyas sa pag-amping sa kaalam? (b) Sa unsang paagi maampingan nato ang kaalam, ug sa unsang paagi makabaton kitag kaayohan sa pagbuhat niana?

21 Ang kaalam sa Diyos maoy usa ka gasa gikan ni Jehova, usa nga angay natong ampingan. Si Solomon miingon: “Anak ko, . . . ampingi ang praktikal nga kaalam ug ang katakos sa panghunahuna.” (Proverbio 3:21) Ikasubo, si Solomon napakyas sa paghimo niana. Siya nagpabiling maalamon samtang siya naghupot ug masinugtanong kasingkasing. Apan sa kadugayan, ang iyang daghang langyaw nga mga asawa nagpahilayo sa iyang kasingkasing gikan sa maputling pagsimba kang Jehova. (1 Hari 11:1-8) Ang gisangpotan ni Solomon nag-ilustrar nga ang kahibalo gamay rag bili kon dili nato kini gamiton sa hustong paagi.

22 Sa unsang paagi maampingan nato ang praktikal nga kaalam? Dili lamang nga kita regular nga magbasa sa Bibliya ug sa binase-sa-Bibliyang mga basahon nga giandam sa “matinumanon ug maalamong ulipon” kondili kinahanglang maningkamot usab kita sa pagpadapat kon unsay atong nakat-onan. (Mateo 24:45) Kita adunay bug-os nga katarongan sa pagpadapat sa kaalam sa Diyos. Nagpasabot kini sa mas maayong kinabuhi karon. Makapaarang kini kanato nga “makapangupot pag-ayo sa tinuod nga kinabuhi”—kinabuhi sa bag-ong kalibotan sa Diyos. (1 Timoteo 6:19) Ug labing hinungdanon, ang pag-ugmad sa kaalam nga gikan sa itaas mas mopasuod kanato sa tuboran sa tanang kaalam, si Jehova nga Diyos.

^ par. 1 Sumala sa 1 Hari 3:16, mga pampam ang duha ka babaye. Ang Insight on the Scriptures nag-ingon: Kining mga bayhana tingali mga pampam, dili sa kahulogan nga namaligyag unod, kondili mga babaye nga nakapakighilawas, mahimong Hudiyong mga babaye o, posible usab, mga babayeng langyaw ug kagikan.”—Gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 11 Ang Gregong pulong nga gihubad ‘pagpakigdait’ naggikan sa usa ka berbo nga nagkahulogang “‘ipahinabo ang usa ka kausaban, pag-ilis,’ ug busa, ‘pag-uliay.’” Busa ang imong tumong mao ang pagpahinabo sa usa ka kausaban, pagkuha, kon mahimo, sa daotang buot gikan sa kasingkasing sa tawo nga nasilo.Roma 12:18.

^ par. 15 Ang laing hubad naghubad niining mga pulonga nga “tugob sa kahangawa ug maayong mga buhat.”A Translation in the Language of the People, ni Charles B. Williams.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Paningkamot nga Bug-os Makabenepisyo sa Pagbasa sa Bibliya

Makabenepisyo lang kita sa pagbasa sa Bibliya kon ato kining tun-an ug ipadapat ang mga pagtulon-an niini. Sayra kon sa unsang paagi mahimong epektibo ang imong pagbasa sa Bibliya.

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Tabangi ang Imong Kaugalingon ug ang Uban Pinaagi sa Pulong sa Diyos

Bililhon ba ang Bibliya para nimo? Ang pagtuon sa 2 Timoteo 3:16 magpalig-on sa imong pagtuo sa Bibliya, nga gasa gikan kang Jehova.