Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 21

Si Jesus Nagpadayag sa “Kaalam Gikan sa Diyos”

Si Jesus Nagpadayag sa “Kaalam Gikan sa Diyos”

1-3. Unsay sanong sa mga silingan kaniadto ni Jesus sa iyang pagpanudlo, ug unsay wala nila mahibaloi bahin kaniya?

NAKURAT ang mamiminaw. Ang batan-ong lalaki nga si Jesus nagtindog sa ilang atubangan diha sa sinagoga ug nanudlo. Dili siya usa ka estranyo kanila—nagtubo siya diha sa ilang siyudad, ug sa daghang katuigan nagtrabaho siya sa ilang taliwala isip usa ka panday. Tingalig ang pipila kanila nagpuyo pa sa mga balay nga natabangan ni Jesus sa pagtukod, o tingalig sila nagbugwal sa ilang uma nga ginamit ang mga daro ug mga yugo nga ginama sa iyang mga kamot. * Apan unsay ilang pagsanong sa pagpanudlo niadtong panday kanhi?

2 Kadaghanan sa mga namati natingala pag-ayo, nga nangutana: “Diin kuhaa niining tawhana kining kaalam?” Apan sila mikomento usab: “Kini ang panday nga anak ni Maria.” (Mateo 13:54-58; Marcos 6:1-3) Ikasubo, ang mga silingan kaniadto ni Jesus nangatarongan, ‘Kini nga panday maoy taga-dinhi lamang nga sama kanato.’ Bisan pa sa kaalam diha sa iyang mga pulong, sila wala motuo kaniya. Wala gayod sila mahibalo nga ang kaalam nga iyang gipaambit dili iyang kaugalingon.

3 Diin ba kuhaa ni Jesus ang maong kaalam? “Ang gitudlo ko dili akoa,” siya miingon, “kondili iya sa nagpadala kanako.” (Juan 7:16) Si apostol Pablo nagsaysay nga si Jesus alang “kanato nahimong kaalam gikan sa Diyos.” (1 Corinto 1:30) Ang kaugalingong kaalam ni Jehova gipadayag pinaagi sa iyang Anak, si Jesus. Sa pagkatinuod, matuod kadto sa dakong paagi nga si Jesus nakaingon: “Ako ug ang Amahan usa ra.” (Juan 10:30) Atong susihon ang tulo ka natad diin si Jesus nagpadayag sa “kaalam gikan sa Diyos.”

 Kon Unsay Iyang Gitudlo

4. (a) Unsa ang tema sa mensahe ni Jesus, ug nganong kadto hinungdanon kaayo? (b) Nganong ang tambag ni Jesus kanunayng praktikal ug alang sa labaw nga kaayohan sa iyang mga tigpatalinghog?

4 Una, tagda kon unsay gitudlo ni Jesus. Ang tema sa iyang mensahe mao “ang maayong balita sa gingharian.” (Lucas 4:43) Kadto hinungdanon kaayo tungod sa papel nga tumanon sa Gingharian diha sa pagbayaw sa pagkasoberano ni Jehova ug sa pagpatunghag malungtarong mga panalangin alang sa katawhan. Sa iyang pagpanudlo, si Jesus naghatag usab ug maalamong tambag alang sa matag-adlaw nga pagkinabuhi. Iyang gipamatud-an nga siya mao ang gitagnang “Kahibulongang Magtatambag.” (Isaias 9:6) Sa pagkamatuod, nganong ang iyang tambag kahibulongan man gayod? Siya may dakong kahibalo bahin sa Pulong ug kabubut-on sa Diyos, idlot nga pagsabot sa tawhanong kinaiya, ug halalom nga gugma alang sa katawhan. Busa, ang iyang tambag kanunayng praktikal ug alang sa labaw nga kaayohan sa iyang mga tigpatalinghog. Si Jesus nagpahayag sa “mga pulong mahitungod sa kinabuhing walay kataposan.” Oo, sa dihang sundon, ang iyang tambag mosangko sa kaluwasan.Juan 6:68.

5. Unsa ang pipila sa mga ulohan nga gihisgotan ni Jesus sa Wali sa Bukid?

5 Ang Wali sa Bukid maoy talagsaong pananglitan sa dili-hitupngang kaalam nga makaplagan sa mga pagtulon-an ni Jesus. Ang maong wali, sumala sa gitala sa Mateo 5:3–7:27, lagmit dangtan rag 20 minutos aron ipahayag. Hinuon, ang tambag niini maoy alang sa panahong walay kinutoban—nga mapadapat karong adlawa sama ra sa panahong una kining gipahayag. Si Jesus naghisgot ug nagkadaiyang mga ulohan, lakip kon unsaon pagpauswag sa mga pagpakiglabot sa uban (5:23-26, 38-42; 7:1-512), kon unsaon paghupot ang kahinlo sa moral (5:27-32), ug kon unsaon pagkinabuhi ug makahuloganong kinabuhi (6:19-24; 7:24-27). Apan gihimo ni Jesus ang labaw pa kay sa pagsulti lamang sa iyang mga tigpatalinghog kon unsa ang maalamong dalan; iyang gipadayag kana kanila pinaagi sa pagpatin-aw, pagpangatarongan, ug paghatag ug pamatuod.

6-8. (a) Unsang matukmorong mga katarongan sa paglikay sa pagkabalaka ang gipahayag ni Jesus? (b) Unsay nagpadayag nga ang tambag ni Jesus nagsumbalik-silaw sa kaalam gikan sa itaas?

 6 Pananglitan, tagda ang maalamong tambag ni Jesus kon unsaon pagbuntog sa pagkabalaka sa materyal nga mga butang, sumala sa gipahayag sa Mateo kapitulo 6. “Hunong na sa pagkabalaka bahin sa inyong mga kalag kon unsay inyong kan-on o kon unsay inyong imnon, o bahin sa inyong mga lawas kon unsay inyong isul-ob,” si Jesus nagtambag kanato. (Bersikulo 25) Ang pagkaon ug besti maoy pangunang mga kinahanglanon, ug natural lamang ang pagkabalaka bahin sa pagbaton niini. Apan si Jesus nagtambag kanato nga “hunong na sa pagkabalaka” bahin nianang mga butanga. * Ngano man?

7 Pamati samtang si Jesus nangatarongan sa makapakombinsir nga paagi. Sanglit si Jehova naghatag kanatog kinabuhi ug lawas, dili ba siya makataganag pagkaon aron mapalungtad ang maong kinabuhi ug besti aron itaklap sa maong lawas? (Bersikulo 25) Kon gitagan-an sa Diyos ug pagkaon ang kalanggaman ug iyang gibestihan sa katahom ang kabulakan, pagkalabaw pa nga siya mag-atiman sa iyang tawhanong mga magsisimba! (Mga bersikulo 26, 28-30) Sa pagkamatuod, ang sobrang pagkabalaka wala gayoy kapuslanan. Dili kini makapalugway bisan sa usa ka tipik sa atong kinabuhi. * (Bersikulo 27) Sa unsang paagi malikayan nato ang pagkabalaka? Si Jesus nagtambag kanato: Ipadayon ang pag-una sa pagsimba sa Diyos diha sa kinabuhi. Ang mga nagbuhat niana makasalig nga ang ilang tanang panginahanglan sa adlaw-adlaw “igadugang” kanila sa ilang langitnong Amahan. (Bersikulo 33) Sa kataposan, si Jesus naghatag ug labing praktikal nga sugyot—hunahunaa lang ang usa ka adlaw sa usa ka higayon. Nganong idugang ang mga kabalaka ugma sa mga kabalaka karong adlawa? (Bersikulo 34) Gawas pa, nganong sobra nga kabalak-an ang mga butang nga tingalig dili gayod mahitabo? Sa pagpadapat nianang maalamong  tambag kita makalikay sa daghang kagul-anan niining punog-kapit-osan nga kalibotan.

8 Tin-aw, ang tambag nga gipahayag ni Jesus maoy praktikal karong adlawa sama ra sa panahong gipahayag kini duolag 2,000 ka tuig kanhi. Dili ba kana ebidensiya sa kaalam gikan sa itaas? Bisan ang labing maayong tambag gikan sa tawhanong mga magtatambag lagmit mahimo nang karaan ug sa dili madugay rebisahon o pulihan. Hinunoa, ang mga pagtulon-an ni Jesus maoy mapuslanon gihapon paglabay sa daghang katuigan. Apan dili kana angayng makapatingala kanato, kay kining Kahibulongang Magtatambag nagsulti sa “mga pulong sa Diyos.”Juan 3:34.

Iyang Paagi sa Pagpanudlo

9. Unsay giingon sa pipila ka sundalo bahin sa pagpanudlo ni Jesus, ug nganong kadto dili pagpasobra?

9 Ang ikaduhang natad diin gisumbalik-silaw ni Jesus ang kaalam sa Diyos maoy diha sa iyang paagi sa pagpanudlo. Sa usa ka higayon, ang pipila ka sundalo nga gisugo sa pagdakop kaniya namalik nga wala makadala kang Jesus, nga nag-ingon: “Wala pa gayoy laing tawo nga nakasulti ug sama niini.” (Juan 7:45, 46) Dili kadto pagpasobrag sulti. Sa tanang tawo nga nabuhi sukad, si Jesus, kinsa “gikan sa mga dapit sa itaas,” nakabaton sa labing dakong pondohanan sa kahibalo ug kasinatian nga makuhaan. (Juan 8:23) Siya nanudlo gayod nga walay laing tawo ang makapanudlo sa samang paagi. Tagda ang duha lang ka metodo niining maalamong Magtutudlo.

“Ang mga panon sa katawhan nahingangha sa iyang paagi sa pagpanudlo”

10, 11. (a) Nganong kita makadayeg gayod sa paggamit ni Jesus ug mga ilustrasyon? (b) Unsa ang mga sambingay, ug unsang pananglitan ang nagpadayag kon nganong ang mga sambingay ni Jesus epektibo kaayo alang sa pagpanudlo?

10 Epektibong paggamit ug mga ilustrasyon. ‘Si Jesus namulong ngadto sa mga panon pinaagi sa mga ilustrasyon,’ gisultihan kita. ‘Sa pagkatinuod, kon walay ilustrasyon siya dili mosulti kanila.’ (Mateo 13:34) Makadayeg gayod kita sa iyang dili-hitupngan nga katakos sa pagpanudlo sa talagsaong mga kamatuoran nga ginamit ang mga butang sa adlaw-adlaw. Mga mag-uuma nga nagpugas sa mga binhi, mga babaye nga nag-andam sa pagluto ug tinapay, mga bata nga nagdula sa tiyanggihan, mga mangingisda nga nagbirag mga pukot, mga magbalantay sa karnero nga nangita sa nawalang karnero—kini maoy mga butang nga nakita sa daghang beses sa iyang mga tigpatalinghog. Sa dihang ang hinungdanong mga  kamatuoran ilanggikit sa sinati nga mga butang, ang maong mga kamatuoran dali ug lalom nga masilsil diha sa alimpatakan ug sa kasingkasing.Mateo 11:16-19; 13:3-8, 33, 47-50; 18:12-14.

11 Si Jesus sagad migamit ug mga sambingay, nga mugbong mga sugilanon nga makuhaan ug moral o espirituwal nga mga kamatuoran. Kay ang mga sugilanon mas dali nga masabtan ug mahinumdoman kay sa lisod-sabtong mga ideya, ang mga sambingay nakatabang nga mapreserbar ang pagtulon-an ni Jesus. Sa daghang sambingay, gibatbat ni Jesus ang iyang Amahan gigamit ang mga ilustrasyon nga dili daling malimtan. Pananglitan, kinsay dili makasabot sa punto sa sambingay sa anak nga mausikon—nga sa dihang ang usang nahisalaag magpadayag ug tiunayng paghinulsol, si Jehova maluoy ug mabinationg magdawat pag-usab kaniya?Lucas 15:11-32.

12. (a) Sa unsang paagi gigamit ni Jesus ang mga pangutana diha sa iyang pagpanudlo? (b) Sa unsang paagi napahilom ni Jesus kadtong nagduhaduha sa iyang awtoridad?

12 Mahanasong paggamit ug mga pangutana. Si Jesus migamit ug mga pangutana aron ang iyang mga tigpatalinghog makadangat sa ilang kaugalingong mga konklusyon, makasusi sa ilang mga motibo, o makahimog mga desisyon. (Mateo 12:24-30; 17:24-27; 22:41-46) Sa dihang ang relihiyosong mga pangulo nagduhaduha kon siya may hinatag-sa-Diyos nga awtoridad, si Jesus mitubag: “Ang bawtismo ba ni Juan gikan sa langit o gikan sa mga tawo?” Kay nakuratan sa pangutana, sila nangatarongan taliwala sa ilang kaugalingon: “Kon moingon kita, ‘Gikan sa langit,’ moingon siya kanato, ‘Nan, nganong wala kamo motuo kaniya?’ Apan, kon moingon kita, ‘Gikan sa mga tawo,’ mahadlok kita sa panon sa katawhan, kay silang tanan nagtuo man nga si Juan usa ka manalagna.” Sa kataposan, sila mitubag: “Wala kami mahibalo.” (Marcos 11:27-33; Mateo 21:23-27) Pinaagi sa usa ka yanong pangutana, gipahinabo ni Jesus nga sila naamang ug ang pagkamaluibon sa ilang mga kasingkasing nadayag.

13-15. Sa unsang paagi ang sambingay bahin sa maluluy-ong Samarianhon mosumbalik-silaw sa kaalam ni Jesus?

13 May panahong si Jesus nagkombinar sa mga metodo pinaagi sa pagsukip ug makapukaw-sa-kaisipang mga pangutana diha sa iyang mga ilustrasyon. Sa diha nga usa ka Hudiyong abogado nangutana kang Jesus kon unsay gikinahanglan sa pagbaton ug kinabuhing  walay kataposan, si Jesus mipunting kaniya sa Moisesnong Balaod, nga nagsugo nga higugmaon ang Diyos ug ang silingan. Kay gustong pamatud-an ang iyang kaugalingon nga matarong, ang tawo nangutana: “Kinsa ba gayod ang akong silingan?” Si Jesus mitubag pinaagi sa pag-asoy ug usa ka sugilanon. Ang usa ka Hudiyong lalaki nag-inusara sa pagpanaw sa dihang giatake siya sa mga tulisan, nga gibiyaan siyang himalatyon. Dayon ang duha ka Hudiyo miabot, ang una usa ka saserdote ug unya usa ka Levihanon. Ang duruha wala magtagad kaniya. Apan unya usa ka Samarianhon miabot sa maong dapit. Kay natandog sa kaluoy, sa kalumo gitambalan niya ang mga samad sa biktima ug ang maong tawo mahigugmaong gidala ngadto sa usa ka walay-kapeligrohan nga balay-abotanan aron siya maulian sa maayong panglawas. Sa pagtapos sa sugilanon, si Jesus nangutana sa misukna kaniya: “Kinsa niining tulo ang naghimo sa iyang kaugalingon nga silingan sa tawo nga nahulog sa kamot sa mga tulisan?” Ang tawo napugos sa pagtubag: “Ang usa nga milihok nga maluluy-on kaniya.”Lucas 10:25-37.

14 Sa unsang paagi ang sambingay mosumbalik-silaw sa kaalam ni Jesus? Sa adlaw ni Jesus, gigamit sa mga Hudiyo ang terminong “silingan” alang lamang sa mga nagsunod sa ilang mga tradisyon—dili gayod alang sa mga Samarianhon. (Juan 4:9) Kon si Jesus miasoy pag estorya nga ang biktima maoy Samarianhon ug ang mitabang maoy Hudiyo, makahanaw ba kadto sa pagkamapihigon? Sa maalamong paagi gitagik ni Jesus ang sugilanon mao nga usa ka Samarianhon maoy mabinationg nag-atiman sa usa ka Hudiyo. Matikdi, usab, ang pangutanang gisukna ni Jesus sa kataposan sa sugilanon. Gibalhin niya ang sentro sa terminong “silingan.” Sa pagkamatuod ang abogado nangutana: ‘Kang kinsa angay kong ipunting ang akong gugma sa silingan?’ Apan si Jesus nangutana: “Kinsa niining tulo ang naghimo sa iyang kaugalingon nga silingan?” Gipunting ni Jesus, dili ang usa nga nakadawat sa kalulot, ang biktima, kondili ang usa nga nagpakita sa kalulot, ang Samarianhon. Ang usa ka matuod nga silingan maoy manguna sa pagpakitag gugma sa uban walay sapayan kon unsay ilang etnikong kagikan. Si Jesus mas epektibong nakapasabot sa iyang punto.

15 Katingad-an ba nga ang mga tawo nahingangha sa “paagi sa pagpanudlo” ni Jesus ug nadani kaniya? (Mateo 7:28, 29) Sa usa ka higayon ang “dakong panon sa katawhan” nagpabiling haduol kaniya sulod sa tulo ka adlaw, nga walay makaon!Marcos 8:1, 2.

 Iyang Paagi sa Pagkinabuhi

16. Sa unsang paagi si Jesus mihatag ug “praktikal nga pamatuod” nga siya gimandoan sa kaalam sa Diyos?

16 Ang ikatulong natad diin si Jesus nagsumbalik-silaw sa kaalam ni Jehova mao ang iyang paagi sa pagkinabuhi. Ang kaalam maoy praktikal; kini mosaler. “Kinsay maalamon ug masinaboton kaninyo?” nangutana ang tinun-ang si Santiago. Unya gitubag niya ang iyang kaugalingong pangutana, nga miingon: “Pasagding ang iyang maayong panggawi mohatag ug praktikal nga pamatuod niini.” (Santiago 3:13, The New English Bible) Ang panggawi ni Jesus mihatag ug “praktikal nga pamatuod” nga gimandoan siya sa kaalam sa Diyos. Hisgotan nato kon sa unsang paagi iyang gipasundayag ang maayong panghukom, diha sa iyang paagi sa pagkinabuhi ug sa iyang mga pagpakiglabot sa uban.

17. Unsa ang mga timailhan nga si Jesus may hingpit nga pagpanimbang sa iyang kinabuhi?

17 Namatikdan mo ba nga ang mga tawo nga walay maayong panghukom sagad nga magpasobra? Oo, gikinahanglan ang kaalam aron magmatimbang. Sa pagpasumbalik-silaw sa kaalam sa Diyos, si Jesus may hingpit nga pagpanimbang. Labaw sa tanan, iyang gihatagan ug unang dapit ang espirituwal nga mga butang diha sa iyang kinabuhi. Napuliki kaayo siya sa buluhaton sa pagmantala sa maayong balita. “Alang niini nga katuyoan nga ako mianhi,” siya miingon. (Marcos 1:38) Natural lamang, ang materyal nga mga butang dili ang unang hinungdanon kaniya; mopatim-aw nga gamay ra kaayo ang iyang nabatonang materyal nga mga butang. (Mateo 8:20) Bisan pa niana, wala siya maghikaw sa iyang kaugalingon. Sama sa iyang Amahan, “ang malipayong Diyos,” si Jesus maoy mangayaong tawo, ug siya nakadugang sa kalipay sa uban. (1 Timoteo 1:11; 6:15) Sa dihang siya mitambong ug usa ka kombira sa kasal—nga kasagaran maoy okasyon nga may honi, pag-awit, ug kasadyaan—wala siya motambong aron pagpukgo sa kalipay sa okasyon. Sa dihang ang bino nahurot na, iyang gihimo ang tubig nga lamiang bino, usa ka ilimnon nga “makapalipay sa kasingkasing sa may-kamatayong tawo.” (Salmo 104:15; Juan 2:1-11) Si Jesus midawat ug daghang pagdapit alang sa mga pagpangaon, ug sagad nga gigamit niya ang maong mga okasyon aron makapanudlo.Lucas 10:38-42; 14:1-6.

18. Sa unsang paagi si Jesus nagpasundayag ug walay-ikasaway nga panghukom diha sa iyang mga pagpakiglabot sa iyang mga tinun-an?

 18 Si Jesus nagpasundayag ug walay-ikasaway nga panghukom diha sa iyang mga pagpakiglabot sa uban. Ang iyang katakos sa pagsabot sa tawhanong kinaiya mihatag kaniyag tin-aw nga pagtulotimbang sa iyang mga tinun-an. Nahibalo gayod siya nga sila dili hingpit. Bisan pa niana, iyang nasabtan ang ilang maayong mga kinaiya. Iyang nakita ang natagong katakos niining mga tawhana nga gidani ni Jehova. (Juan 6:44) Bisan pa sa ilang mga kahuyangan, si Jesus nagpakitag kaandam nga mosalig kanila. Sa pagpasundayag sa maong pagsalig, iyang gitugyan ang usa ka bug-at nga responsabilidad ngadto sa iyang mga tinun-an. Iyang gisugo sila sa pagwali sa maayong balita, ug siya may pagsalig sa ilang katakos sa pagtuman sa maong sugo. (Mateo 28:19, 20) Ang basahong Mga Buhat nagpamatuod nga sila matinumanong nagpadayon sa pagbuhat sa buluhaton nga iyang gisugo nga ilang buhaton. (Buhat 2:41, 42; 4:33; 5:27-32) Nan, matin-aw nga si Jesus maalamon sa pagsalig kanila.

19. Sa unsang paagi gipasundayag ni Jesus nga siya “malumog-buot ug mapainubsanon sa kasingkasing”?

19 Sumala sa among gipahayag sa Kapitulo 20, ang Bibliya naglangkit sa pagkamapainubsanon ug kalumo uban sa kaalam. Siyempre, si Jehova maoy naghatag sa labing maayong sulondan niining bahina. Apan komosta man si Jesus? Makapalipay ang pagkakita sa pagkamapainubsanon nga gipadayag ni Jesus sa pagpakiglabot sa iyang mga tinun-an. Ingong hingpit nga tawo, siya labaw kay kanila.  Bisan pa niana, siya wala magtamay sa iyang mga tinun-an. Wala gayod siya magtinguha nga mobati silang ubos o walay-katakos. Sa kasukwahi, siya nagkonsiderar sa ilang mga limitasyon ug nagmapailobon sa ilang mga kahuyangan. (Marcos 14:34-38; Juan 16:12) Dili ba makahuloganon nga bisan ang mga bata mibating relaks uban kang Jesus? Tino nga sila mibating nadani kaniya tungod kay ilang nasabtan nga siya “malumog-buot ug mapainubsanon sa kasingkasing.”Mateo 11:29; Marcos 10:13-16.

20. Sa unsang paagi gipasundayag ni Jesus ang pagkamakataronganon sa pagpakiglabot sa Hentil nga babaye kansang anak babaye gidemonyohan?

20 Gisumbalik-silaw ni Jesus ang pagkamapainubsanon sa Diyos diha sa lain pang hinungdanong paagi. Siya makataronganon, o mapahiuyonon, sa dihang kadto nahiangay tungod sa kaluoy. Pananglitan, hinumdomi ang panahon nga ang usa ka Hentil nga babaye nangaliyupo kaniya sa pag-ayo sa iyang anak babaye nga grabeng gidemonyohan. Sa tulo ka nagkalainlaing mga paagi, si Jesus sa sinugdan nagpaila nga dili siya motabang sa maong babaye—una, pinaagi sa dili pagtubag kaniya; ikaduha, pinaagi sa laktod nga pagsulti nga siya gipadala, dili ngadto sa mga Hentil, kondili ngadto sa mga Hudiyo; ug ikatulo, pinaagi sa malulotong paghatag ug usa ka ilustrasyon nga nagpasabot sa samang punto. Bisan pa niadto, ang babaye wala molunga, nga mihatag ug ebidensiya bahin sa talagsaong pagtuo. Sa pagtagad sa maong talagsaong kahimtang, unsay tubag ni Jesus? Iyang gihimo sa tukma ang butang nga iyang gipaila nga dili niya himoon. Iyang giayo ang anak babaye niadtong bayhana. (Mateo 15:21-28) Talagsaong pagkamapainubsanon, dili ba? Ug hinumdomi, ang pagkamapainubsanon mao ang pasikaranan sa matuod nga kaalam.

21. Nganong angayng manlimbasog kita sa pagsundog sa personalidad, sinultihan, ug mga paagi sa pagbuhat ni Jesus?

21 Pagkamapasalamaton gayod nato nga ang mga Ebanghelyo nagpadayag kanato sa mga pulong ug kalihokan sa labing maalamong tawo nga nabuhi sukad! Hinumdoman nato nga si Jesus maoy hingpit nga sumbalik-silaw sa iyang Amahan. Pinaagi sa pagsundog sa personalidad, sinultihan, ug mga paagi sa pagbuhat ni Jesus, atong ginaugmad ang kaalam gikan sa itaas. Sa sunod kapitulo, atong tan-awon kon sa unsang paagi atong ikapadapat ang kaalam sa Diyos diha sa atong kinabuhi.

^ par. 1 Sa mga panahon sa Bibliya, ang mga panday gipatrabaho sa pagtukod ug mga balay, paggamag muwebles, ug paggamag mga himan sa pagpanguma. Si Justin Martyr, sa ikaduhang siglo K.P., misulat bahin kang Jesus: “Naandan niya ang pagtrabaho isip panday taliwala sa mga tawo, nga naggamag mga daro ug mga yugo.”

^ par. 6 Ang Gregong berbo nga gihubad “pagkabalaka” nagpasabot nga “pagkalibog sa hunahuna.” Sumala sa pagkagamit diha sa Mateo 6:25, kini nagtumong sa mabalak-on nga kahadlok nga makapalinga o makapabahin sa kaisipan, nga maghikaw sa kalipay sa kinabuhi.

^ par. 7 Sa pagkamatuod, ang siyentipikanhong panukiduki nagpadayag nga tungod sa sobrang pagkabalaka ug sa kapit-osan kita mameligro nga masakit sa kasingkasing ug sa daghang ubang mga sakit nga makapamubo sa kinabuhi.