Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 12

“Aduna bay Inhustisya sa Diyos?”

“Aduna bay Inhustisya sa Diyos?”

1. Sa unsang paagi maapektahan kita sa mga kaso sa inhustisya?

GIILAD ang usa ka tigulang nga biyuda sa iyang tibuok-kinabuhing tinigom nga salapi. Usa ka huyang nga masuso giabandonar sa way-kasingkasing nga inahan. Usa ka lalaki gipriso tungod sa usa ka krimen nga wala niya himoa. Unsay imong reaksiyon sa maong mga hitabo? Lagmit gayod, ang matag kaso makapalagot kanimo, ug masabtan kana. Kitang mga tawo adunay maidlot nga pagbati bahin sa matarong ug daotan. Sa dihang mahitabo ang inhustisya, masuko kita. Gusto natong mabayran ang biktima ug silotan ang tagsala. Kon dili kana mahitabo, kita mahimong maghunahuna: ‘Ang Diyos nakakita ba kon unsay nagakahitabo? Nganong dili man siya molihok?’

2. Unsay sanong ni Habacuc sa inhustisya, ug nganong si Jehova wala magsaway kaniya tungod niana?

2 Sa tibuok kasaysayan, gisukna sa matinumanong mga alagad ni Jehova ang susamang mga pangutana. Pananglitan, ang manalagnang si Habacuc miampo sa Diyos: “Nganong gipatan-aw mo ako sa maong grabeng inhustisya? Nganong gitugotan mo nga mokaylap sa bisan diin ang kabangisan, pagkamalapason, krimen, ug kapintasan?” (Habacuc 1:3, Contemporary English Version) Si Jehova wala magsaway kang Habacuc tungod sa iyang prangkang pagsukna, kay Siya maoy nagsilsil diha sa mga tawo sa ideya mismo bahin sa hustisya. Oo, gihatagan kita ni Jehova ug gamayng bahin sa iyang dulot nga pagbati sa hustisya.

Si Jehova Nagdumot sa Inhustisya

3. Nganong ikaingon nga si Jehova mas nakamatikod sa inhustisya kay kanato?

3 Dili ingon nga si Jehova wala makamatikod sa inhustisya. Nakakita siya sa nagakahitabo. Mahitungod sa adlaw ni Noe, ang Bibliya nagsulti kanato: “Nakita ni Jehova nga ang pagkadaotan sa tawo dagaya diha sa yuta ug ang matag kiling sa mga hunahuna sa iyang kasingkasing daotan lamang sa tanang panahon.” (Genesis  6:5) Tagda ang kahulogan sa maong pahayag. Subsob, ang atong pagbati sa inhustisya gipasukad sa pipila ka hitabo nga tingali atong nadunggan o personal nga nasinati. Sa kasukwahi, si Jehova nahibalo sa inhustisya nga nahitabo sa tibuok yuta. Kanang tanan iyang nakita! Labaw pa niana, maila niya ang mga kiling sa kasingkasing—ang natuis nga panghunahuna luyo sa dili-makiangayong mga buhat.Jeremias 17:10.

4, 5. (a) Giunsa pagpakita sa Bibliya nga si Jehova may pagtagad niadtong gibuhatan ug inhustisya? (b) Sa unsang paagi si Jehova mismo naapektahan sa inhustisya?

4 Apan si Jehova dili lamang kay magmatikod sa inhustisya. Siya matinagdanon usab niadtong nabiktima niana. Sa dihang ang iyang katawhan gibuhatag kapintasan sa kaawayng mga nasod, si Jehova naguol “tungod sa ilang mga pag-agulo tungod sa mga nanglupig kanila ug sa mga nagdaogdaog kanila.” (Maghuhukom 2:18) Tingali nakamatikod ka nga kon ang pipila ka tawo makakitag mas daghang inhustisya, sila mahimong dili na kaayo mabination sa mga nagaantos. Dili ingon niana si Jehova! Siya nakakitag inhustisya sa kabug-osan niini sulod sa mga 6,000 ka tuig, bisan pa niana siya wala gayod matarog sa iyang pagdumot niana. Hinunoa, ang Bibliya nagpasalig kanato nga ang mga butang nga sama sa “bakakon nga dila,” “mga kamot nga nagaula ug inosenteng dugo,” ug “bakakong saksi nga nagasabwag ug kabakakan” maoy dulumtanan kaniya.Proverbio 6:16-19.

5 Tagda, usab, ang puwersadong pagsaway ni Jehova sa dili-makiangayong mga pangulo sa Israel. “Dili ba inyong katungdanan ang pagkahibalo sa hustisya?” iyang gidasig ang iyang manalagna sa pagsukna kanila. Human sa pagbatbat sa tin-awng mga termino sa ilang pag-abuso sa gahom, si Jehova mitagna sa sangpotanan sa maong hiwi nga mga tawo: “Sila magpakitabang kang Jehova, apan siya dili motubag kanila. Ug iyang itago ang iyang nawong gikan kanila sa maong panahon, sumala sa ilang gihimong pagkadaotan sa ilang mga pagpakiglabot.” (Miqueas 3:1-4) Dako gayod ang pagdumot ni Jehova sa inhustisya! Aw, siya mismo direktang nakasinati niana! Sulod sa linibong katuigan, si Satanas dili makataronganong nagtamay kaniya. (Proverbio 27:11) Dugang pa, si Jehova naapektahan sa labing mangilngig nga  buhat sa inhustisya sa dihang ang iyang Anak, kinsa “walay nahimong sala,” gipatay ingong kriminal. (1 Pedro 2:22; Isaias 53:9) Tin-aw, si Jehova dili ingon nga wala makamatikod o walay pagtagad sa kahimtang niadtong nag-antos sa inhustisya.

6. Unsa kahay atong sanong sa dihang nag-atubang ug inhustisya, ug ngano man?

6 Bisan pa niana, sa dihang mamatikdan nato ang inhustisya—o sa dihang kita mismo mahimong mga biktima sa dili-makiangayong pagtratar—kinaiyanhon lamang nga kita masuko. Gibuhat kita sa larawan sa Diyos, ug ang inhustisya bug-os nahasupak sa tanan nga gihawasan ni Jehova. (Genesis 1:27) Nan, nganong gitugotan man sa Diyos ang inhustisya?

Ang Isyu sa Pagkasoberano sa Diyos

7. Batbata kon sa unsang paagi giduhaduhaan ang pagkasoberano ni Jehova.

7 Ang tubag nianang pangutanaha nalangkit sa isyu sa pagkasoberano. Sumala sa ato nang nasabtan, ang Maglalalang adunay katungod sa pagmando ibabaw sa yuta ug sa tanang nagpuyo niini. (Salmo 24:1; Pinadayag 4:11) Ugaling lang, sa sinugdan sa kasaysayan sa tawo, ang pagkasoberano ni Jehova giduhaduhaan. Sa unsang paagi nahitabo kana? Si Jehova nagsugo sa unang tawo, si Adan, nga dili mokaon gikan sa usa ka kahoy diha sa tanaman nga maoy iyang Paraisong pinuy-anan. Unsay mahitabo kon siya mosupak? “Mamatay ka gayod,” gisultihan siya sa Diyos. (Genesis 2:17) Ang sugo sa Diyos dili lisod alang kang Adan o sa iyang asawa, si Eva. Bisan pa niana, gikombinsir ni Satanas si Eva nga ang Diyos sobra ka mapig-oton. Unsay moresulta kon siya mokaon gikan sa kahoy? Si Satanas miingon dihadiha kang Eva: “Dili gayod kamo mamatay. Kay nasayod ang Diyos nga sa mismong adlaw nga kamo mokaon gikan niini ang inyong mga mata mangabuka ug kamo mahisama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa daotan.”Genesis 3:1-5.

8. (a) Unsay gipasabot ni Satanas sa iyang mga gisulti kang Eva? (b) Unsay giduhaduhaan ni Satanas kon bahin sa pagkasoberano sa Diyos?

8 Sa maong mga pulong gipasabot ni Satanas nga si Jehova wala lang maghikaw ug kinahanglanong impormasyon gikan kang Eva kondili nga Siya namakak usab kaniya. Si Satanas nag-amping  nga dili magduhaduha sa kamatuoran sa pagkasoberano sa Diyos. Apan iyang giduhaduhaan ang pagkamay-katungod, pagkaangay, ug pagkamatarong niana. Sa laing mga pulong, iyang gipatuo nga si Jehova wala magagamit sa Iyang pagkasoberano sa matarong nga paagi ug sa labaw nga kaayohan sa Iyang mga ginsakpan.

9. (a) Alang kang Adan ug Eva, unsa ang resulta sa pagkadili-masinundanon, ug unsang hinungdanong mga pangutana ang gipatungha niini? (b) Nganong si Jehova wala lang maglaglag sa mga rebelde?

9 Busa, si Adan ug si Eva misupak kang Jehova pinaagi sa pagkaon gikan sa gidili nga kahoy. Tungod sa ilang pagkadili-masinundanon sila pagasilotan sa kamatayon, sumala sa gilagda sa Diyos. Ang bakak ni Satanas nagpatunghag pipila ka hinungdanong mga pangutana. Si Jehova tinuod ba nga may katungod sa pagmando sa katawhan, o ang tawo ba angayng magmando sa iyang kaugalingon? Si Jehova nagagamit ba sa iyang pagkasoberano sa labing maayong paagi nga posible? Mahimong gamiton ni Jehova ang iyang labaw nga gahom sa paglaglag dayon sa mga rebelde. Apan ang mga pangutanang gipatungha maoy kabahin sa pagmando sa Diyos, dili sa iyang gahom. Busa ang pagwagtang kang Adan, Eva, ug Satanas dili magpamatuod sa pagkamatarong sa pagmando sa Diyos. Sa kasukwahi, ang iyang pagmando basin labi pang pagaduhaduhaan. Ang bugtong paagi sa pagtino kon kaha ang mga tawo malamposong makamando sa ilang kaugalingon, nga bulag sa Diyos, mao ang pagpalabay una sa panahon.

10. Unsay gipadayag sa kasaysayan bahin sa pagmando sa tawo?

10 Unsay gipadayag sa paglabay sa panahon? Sulod sa daghang milenyo, ang katawhan nagsulay sa daghang matang sa kagamhanan, lakip ang awtokrasya, demokrasya, sosyalismo, ug komunismo. Ang kasumahan nianang tanan gibatbat sa prangkang gipamulong sa Bibliya: “Ang tawo nagmando sa tawo alang sa iyang kadaotan.” (Ecclesiastes 8:9) Nga may maayong katarongan, ang manalagnang si Jeremias nag-ingon: “Ako nahibalo pag-ayo, Oh Jehova, nga dili iya sa yutan-ong tawo ang iyang dalan. Dili iya sa tawo nga nagalakaw bisan ang pagtultol sa iyang lakang.”Jeremias 10:23.

11. Nganong gitugotan ni Jehova ang tawhanong banay nga makaagom sa pag-antos?

 11 Si Jehova nahibalo sukad sa sinugdan nga ang pagkinaugalingon sa katawhan, o pagmando-sa-kaugalingon, moresulta sa hilabihang pag-antos. Nan, inhustisya ba nga iyang gitugotan nga magpadayon ang hinukmang kahimtang? Dili gayod! Ingong ilustrasyon: Pananglit ikaw adunay anak nga nagkinahanglag operasyon aron mamaayo ang usa ka sakit nga nakapameligro sa kinabuhi. Nahibalo ka nga ang operasyon magpahinabog usa ka sukod sa pag-antos alang sa imong anak, ug kana makapasubo kaayo kanimo. Sa samang panahon, nahibalo ka nga pinaagi sa operasyon ang imong anak makapahimulos ug mas maayong panglawas sa kaulahian sa iyang kinabuhi. Sa susama, ang Diyos nasayod—ug nagtagna pa—nga ang iyang pagtugot sa tawhanong pagmando duyogan sa usa ka sukod sa kasakit ug pag-antos. (Genesis 3:16-19) Apan nahibalo usab siya nga ang malungtaron ug mapuslanong kahupayan posible lamang kon iyang tugotan ang tanang tawo nga makasinati sa daotang mga bunga nga gipatungha sa pagrebelde. Niining paagiha ang isyu mahusay nga permanente, hangtod sa hangtod.

Ang Isyu Bahin sa Integridad sa Tawo

12. Ingong giilustrar sa kaso ni Job, unsa ang sumbong ni Satanas batok sa mga tawo?

12 Adunay laing bahin kining ulohana. Sa pagduhaduha sa pagkamay-katungod ug pagkamatarong sa pagmando sa Diyos, si Satanas wala lang magbutangbutang kang Jehova kon bahin sa Iyang pagkasoberano; siya nagbutangbutang usab sa mga alagad sa Diyos mahitungod sa ilang integridad. Pananglitan, matikdi kon unsay giingon ni Satanas kang Jehova mahitungod sa matarong nga tawong si Job: “Dili ba ikaw nagbutang man ug alad libot niya ug libot sa iyang balay ug libot sa tanang butang nga anaa kaniya sa tibuok palibot? Ang buhat sa iyang mga kamot imong gipanalanginan, ug ang iyang kahayopan mikaylap sa ibabaw sa yuta. Apan, ingon nga kausaban, palihog bakyawa ang  imong kamot, ug tandoga ang tanang butang nga anaa kaniya ug tan-awa kon dili ka ba niya tunglohon sa imong nawong mismo.”Job 1:10, 11.

13. Unsa ang gipasabot ni Satanas sa iyang mga sumbong bahin kang Job, ug sa unsang paagi nalangkit niini ang tanang tawo?

13 Si Satanas nagpatuo nga si Jehova naggamit sa Iyang gahom sa pagpanalipod isip panghiphip sa pagkamahinalaron ni Job. Sa baylo, kini nagpasabot nga ang integridad ni Job maoy sinalingkapaw, nga siya nagsimba lamang sa Diyos tungod sa iyang makuha ingong balos niana. Si Satanas nagpatuo nga kon si Job mahikawan sa panalangin sa Diyos, bisan kanang tawhana magtunglo sa iyang Maglalalang. Si Satanas nahibalo nga si Job maoy talagsaon tungod kay siya “walay-ikasaway ug matul-id, mahadlokon sa Diyos ug naglikay sa daotan?” * Busa kon si Satanas makabungkag sa integridad ni Job, unsay ipasabot niana alang sa nahibiling katawhan? Sa ingong paagi si Satanas nagduhaduha gayod sa pagkamaunongon sa tanan nga buot moalagad sa Diyos. Sa pagkatinuod, sa pagpadako pa sa isyu, si Satanas miingon kang Jehova: “Ang tanang butang nga anaa sa usa ka tawo [dili lang si Job] iyang ihatag tungod sa iyang kalag.”Job 1:8; 2:4.

14. Unsay gipakita sa kasaysayan mahitungod sa sumbong ni Satanas batok sa mga tawo?

14 Ang kasaysayan nagpakita nga daghan, sama kang Job, nagpabiling maunongon kang Jehova bisan pag sila nag-antos sa pagsulay—sukwahi sa pangangkon ni Satanas. Sila naglipay sa kasingkasing ni Jehova pinaagi sa ilang matinumanong pagkinabuhi, ug kini naghatag kang Jehova ug tubag sa mapasigarbohong pagtamay ni Satanas nga ang mga tawo mohunong sa pag-alagad sa Diyos sa dihang paantoson sila. (Hebreohanon 11:4-38) Oo, ang mga tawong matarong ug kasingkasing midumili sa pagsalikway sa Diyos. Bisan pag nalibog tungod sa labing makapaguol  nga mga kahimtang, sila labaw pang nagsalig nga hatagan sila ni Jehova ug kusog sa paglahutay.2 Corinto 4:7-10.

15. Unsang pangutana ang tingali motungha mahitungod sa mga paghukom sa Diyos sa nangagi ug sa umaabot?

15 Apan labaw pa ang nalangkit sa pagpadapat ni Jehova sa hustisya kay sa mga isyu bahin sa pagkasoberano ug sa integridad sa tawo. Ang Bibliya naghatag kanatog talaan sa mga paghukom ni Jehova sa mga indibiduwal ug bisan sa enterong mga nasod. Kini naundan usab ug mga tagna bahin sa mga paghukom nga iyang himoon sa umaabot. Nganong makasalig man kita nga si Jehova matarong sa nangagi ug sa umaabot bahin sa iyang mga paghukom?

Kon Nganong Labaw ang Hustisya sa Diyos

Si Jehova dili gayod ‘magpapha sa mga matarong uban sa mga daotan’

16, 17. Unsang mga pananglitan ang nagpakita nga ang mga tawo adunay limitadong punto de bista kon bahin sa matuod nga hustisya?

16 Mahitungod kang Jehova, ikaingon gayod kini: “Ang tanan niyang dalan hustisya.” (Deuteronomio 32:4) Walay usa kanato ang makaingon niana, kay subsob kaayo nga ang atong limitadong punto de bista maglubog sa atong pagsabot kon unsay matarong. Pananglitan, tagda si Abraham. Siya nangaliyupo kang Jehova may kalabotan sa paglaglag sa Sodoma—bisan pa sa kaylap nga pagkadaotan didto. Mihangyo siya kang Jehova: “Paphaon mo ba gayod ang mga matarong uban sa mga daotan?” (Genesis 18:23-33) Siyempre, ang tubag maoy dili. Sa panahon lamang nga ang matarong nga si Lot ug iyang mga anak babaye luwas nga nakaabot sa siyudad sa Zoar nga si Jehova “nagpaulan ug asupre ug kalayo” sa Sodoma. (Genesis 19:22-24) Sa kasukwahi, si Jonas “nanginit sa kasuko” sa dihang gikaluy-an sa Diyos ang katawhan sa Nineve. Sanglit gipahibalo na ni Jonas nga sila laglagon, malipay siyang makita nga sila mangalaglag—walay sapayan kon sila kinasingkasing nga maghinulsol.Jonas 3:10–4:1.

17 Si Jehova nagpasalig kang Abraham nga ang Iyang pagpadapat sa hustisya naglakip dili lamang sa paglaglag sa mga daotan kondili sa pagluwas usab sa mga matarong. Sa laing bahin, si Jonas kinahanglang makakat-on nga si Jehova maluluy-on. Kon  ang mga daotan magbag-o sa ilang mga binuhatan, siya “andam sa pagpasaylo.” (Salmo 86:5) Lahi sa pipila ka dili-masaligong mga tawo, si Jehova dili magpadapat ug dili-paborableng paghukom aron lamang ipaila ang iyang gahom, ni siya mohikaw sa kahangawa tungod sa kahadlok nga siya isipong mahuyang. Ang iyang paagi mao ang pagpakitag kaluoy kon adunay pasikaranan niana.Isaias 55:7; Ezequiel 18:23.

18. Ipakita gikan sa Bibliya nga si Jehova dili molihok pinasukad sa pagkasentimental lamang.

18 Bisan pa niana, si Jehova dili mabutaan sa pagkasentimental lamang. Sa dihang ang iyang katawhan naunlod sa pagsimbag diyosdiyos, si Jehova lig-ong nagpahayag: “Pagahukman ko ikaw sumala sa imong mga dalan ug ipadangat kanimo ang tanan nimong dulumtanang mga butang. Ug ang akong mata dili masubo tungod kanimo, ni ako maluoy, kay ipadangat ko kanimo ang imong mga dalan.” (Ezequiel 7:3, 4) Busa sa dihang ang mga tawo mahimong tig-a diha sa ilang mga buhat, si Jehova magahukom sumala niana. Apan ang iyang paghukom ipasukad sa lig-ong ebidensiya. Busa, sa dihang ang kusog nga “tuaw sa pagmulo” midangat sa iyang mga igdulungog bahin sa Sodoma ug Gomora, si Jehova miingon: “Determinado gayod ako nga manaog aron akong makita kon sila milihok ba gayod sumala sa gituaw labot niini nga miabot kanako.” (Genesis 18:20, 21) Makapasalamat gayod kita nga si Jehova lahi sa daghang tawo nga mohinapos dayon sa dili pa madungog ang tanang impormasyon! Sa pagkamatuod, si Jehova maoy ingon sa paghulagway kaniya sa Bibliya, “usa ka Diyos sa pagkamatinumanon, nga kaniya walay inhustisya.”Deuteronomio 32:4.

Salig sa Hustisya ni Jehova

19. Unsay atong mahimo kon kita adunay makapalibog nga mga pangutana bahin sa pagpadapat ni Jehova sa hustisya?

19 Ang Bibliya dili motubag sa tanang pangutana mahitungod sa mga buhat ni Jehova sa nangagi; ni kini mohatag sa tanang detalye mahitungod sa kon unsaon ni Jehova paghukom ang mga indibiduwal ug mga grupo sa umaabot. Kon malibog kita sa mga asoy o mga tagna diin ang maong detalye kulang, makapasundayag  kita sa samang pagkamaunongon nga gipasundayag sa manalagnang si Miqueas, kinsa misulat: ‘Magpakita ako ug nagahulat nga tinamdan sa Diyos sa akong kaluwasan.’Miqueas 7:7.

20, 21. Nganong makasalig kita nga kanunayng buhaton ni Jehova kon unsay matarong?

20 Makasalig kita nga sa matag kahimtang, buhaton ni Jehova kon unsay matarong. Bisan pag ang mga inhustisya daw wala tagda sa tawo, si Jehova nagsaad: “Akoa ang panimalos; ako magabalos.” (Roma 12:19) Kon ipakita nato ang nagahulat nga tinamdan, kita magpahayag sa lig-ong pagtuo nga gipahayag ni apostol Pablo: “Aduna bay inhustisya sa Diyos? Dili gayod unta kana mahitabo!”Roma 9:14.

21 Kasamtangan, kita nagkinabuhi sa “makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.” (2 Timoteo 3:1) Ang inhustisya ug ‘mga buhat sa panglupig’ misangpot sa daghang mapintasong mga pag-abuso. (Ecclesiastes 4:1) Bisan pa niana, si Jehova walay pagkabalhin. Siya nagdumot gihapon sa inhustisya, ug siya may dakong kahangawa niadtong mga biktima niana. Kon magpabilin kitang maunongon kang Jehova ug sa iyang pagkasoberano, iyang ihatag kanato ang kusog sa paglahutay hangtod sa tinudlong panahon sa dihang tul-iron niya ang tanang inhustisya ilalom sa pagmando sa iyang Gingharian.1 Pedro 5:6, 7.

^ par. 13 Si Jehova miingon mahitungod kang Job: “Walay usa nga sama kaniya sa yuta.” (Job 1:8) Nan, lagmit nga si Job nagkinabuhi human sa pagkamatay ni Jose ug sa dihang si Moises wala pa mahimong tinudlong pangulo sa Israel. Busa, niadtong panahona ikaingon nga walay usa ang may integridad nga sama kang Job.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE

Mga Paghukom sa Diyos—Mapintason ba Gayod?

Agig tubag niini, tagda ang duha ka pananglitan sa paghukom sa Diyos nga narekord sa Bibliya—ang Lunop sa adlaw ni Noe ug ang pagpuo sa mga Canaanhon.

ANG BANTAYANANG TORRE

Mosalig Ka ba sa Diyos?

Tagamtama ang kalipay nga bation sa pagkaila sa Diyos ingong kasaligang Higala.