Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 14

Si Jehova Nagtaganag “Usa ka Lukat Baylo sa Daghan”

Si Jehova Nagtaganag “Usa ka Lukat Baylo sa Daghan”

1, 2. Sa unsang paagi gibatbat sa Bibliya ang kahimtang sa katawhan, ug unsa lamang ang kasulbaran?

“ANG tibuok kalalangan duyog nga nagpadayon sa pag-agulo ug anaa sa kasakitan hangtod karon.” (Roma 8:22) Pinaagi nianang mga pulonga gibatbat ni apostol Pablo ang makaluluoyng kahimtang nga atong nasinati. Gikan sa tawhanong panglantaw, maorag dili mahanaw ang pag-antos, sala, ug kamatayon. Apan si Jehova walay tawhanong mga limitasyon. (Numeros 23:19) Ang Diyos sa hustisya naghatag kanatog kasulbaran sa atong kasakitan. Gitawag kinig lukat.

2 Ang lukat maoy labing talagsaong gasa ni Jehova alang sa tawo. Makapaposible kini nga kita maluwas gikan sa sala ug kamatayon. (Efeso 1:7) Kini ang pasikaranan sa paglaom sa walay-kataposang kinabuhi, didto kaha sa langit o sa paraisong yuta. (Lucas 23:43; Juan 3:16; 1 Pedro 1:4) Apan unsa ba gayod ang lukat? Sa unsang paagi gitudloan kita niini bahin sa kinalabwang hustisya ni Jehova?

Kon Nganong Mitungha ang Panginahanglan Alang sa Lukat

3. (a) Nganong gikinahanglan man ang lukat? (b) Nganong dili yanong mapaus-osan sa Diyos ang silot nga kamatayon diha sa mga anak ni Adan?

3 Gikinahanglan ang lukat tungod sa sala ni Adan. Tungod sa pagsupak sa Diyos, gibilin ni Adan sa iyang mga anak ang panulondon nga mao ang sakit, kasubo, kasakit, ug kamatayon. (Genesis 2:17; Roma 8:20) Dili mahimong magpadaog ang Diyos sa sentimentalismo ug yanong paus-osan ang silot nga kamatayon. Ang pagbuhat sa ingon maoy pagsalikway sa iyang kaugalingong balaod: “Ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon.” (Roma 6:23) Ug kon paganuluhon ni Jehova ang iyang mga sukdanan sa hustisya, nan ang kagubot ug kamalapason mokaylap sa tibuok uniberso!

4, 5. (a) Sa unsang paagi si Satanas nagpasipala sa Diyos, ug nganong si Jehova obligado sa pagtubag sa maong mga panghagit? (b) Unsang pagbutangbutang ang gihimo ni Satanas mahitungod sa maunongong mga alagad ni Jehova?

 4 Sumala sa atong nakita sa Kapitulo 12, ang pagrebelde sa Eden nagpatunghag dagko pang mga isyu. Gidaot pag-ayo ni Satanas ang maayong ngalan sa Diyos. Sa pagkamatuod, siya nag-akusar kang Jehova nga kono bakakon ug mapintasong diktador nga naghikaw ug kagawasan gikan sa iyang mga linalang. (Genesis 3:1-5) Tungod sa maorag pagpakyas sa katuyoan sa Diyos nga pun-on ang yuta sa matarong nga mga tawo, si Satanas nag-akusar usab nga ang Diyos napakyas. (Genesis 1:28; Isaias 55:10, 11) Kon gipasagdan pa ni Jehova nga ang maong mga panghagit dili matubag, daghan sa iyang intelihenteng mga linalang ang mawad-an untag dakong pagsalig sa iyang pagkamagmamando.

5 Gipasipalahan usab ni Satanas ang maunongong mga alagad ni Jehova, nga nagbutangbutang kanila nga sila nag-alagad Kaniya tungod lamang sa mahakogong mga motibo ug kon piiton, walay usa ang magpabiling matinumanon sa Diyos. (Job 1:9-11) Kining mga isyuha labi pang bililhon kay sa lisod nga kahimtang sa katawhan. Angay gayod nga si Jehova mibati nga obligado sa pagtubag sa mapasipalahong mga sumbong ni Satanas. Apan sa unsang paagi husayon sa Diyos ang maong mga isyu ug luwason usab ang katawhan?

Lukat—Usa ka Katumbas

6. Unsay pipila ka ekspresyon nga gigamit sa Bibliya aron pagbatbat sa paagi sa Diyos sa pagluwas sa katawhan?

6 Ang kasulbaran ni Jehova maoy labing maluluy-on ug maangayon kaayo—nga walay tawo ang nakalaraw sukad. Apan kini labihan ka yano. Sa nagkadaiyang mga paagi gitawag kini nga pagpalit, pagpasig-uli, pangtubos, halad pasig-uli, ug pagtabon sa sala. (Salmo 49:8; Daniel 9:24; Galacia 3:13; Colosas 1:20; Hebreohanon 2:17) Apan ang ekspresyon nga labing maayong makabatbat niini mao ang gigamit ni Jesus mismo. Siya miingon: “Ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaran, kondili aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat [Grego, lyʹtron] baylo sa daghan.”Mateo 20:28.

7, 8. (a) Unsay kahulogan sa pulong “lukat” diha sa Kasulatan? (b) Sa unsang paagi ang lukat naglangkit sa pagkatugbang?

 7 Unsay usa ka lukat? Ang Gregong pulong nga gigamit dinhi naggikan sa usa ka berbo nga nagkahulogang “pagbuhi, pagpagawas.” Kining pulonga gigamit sa pagbatbat sa salapi nga ibayad baylo sa pagpagawas sa mga binilanggo sa panggubatan. Nan, sa panguna ang usa ka lukat mabatbat ingon nga butang gibayad aron paliton pag-usab ang usa ka butang. Sa Hebreohanong Kasulatan, ang pulong alang sa “lukat” (koʹpher) naggikan sa usa ka berbo nga nagkahulogang “pagtabon.” Pananglitan, ang Diyos nagsugo kang Noe nga kinahanglang iyang ‘bulitan’ (usa ka porma sa samang pulong) ug alkitran ang arka. (Genesis 6:14) Kini makatabang kanato sa pagsabot nga ang paglukat nagkahulogan usab nga pagtabon sa mga sala.Salmo 65:3.

8 Mahinungdanon, ang Theological Dictionary of the New Testament naghisgot nga kining pulonga (koʹpher) “nagkahulogan kanunay sa usa ka katugbang,” o pagkatakdo. Busa, ang tabon sa arka sa pakigsaad may porma nga takdo sa arka mismo. Sa susama, aron paglukat o pagtabon sa sala, ang usa ka bili kinahanglang ibayad nga bug-os motakdo o bug-os motabon sa kadaot nga gipahinabo sa sala. Busa ang Balaod sa Diyos sa Israel nag-ingon: “Kalag alang sa kalag, mata alang sa mata, ngipon alang sa ngipon, kamot alang sa kamot, tiil alang sa tiil.”Deuteronomio 19:21.

9. Nganong ang mga tawo sa pagtuo nagtanyag ug mga halad nga hayop, ug unsay pag-isip ni Jehova sa maong mga halad?

9 Ang mga tawo sa pagtuo gikan kang Abel paunahan nagtanyag ug mga halad nga hayop ngadto sa Diyos. Sa pagbuhat niadto, ilang gipasundayag ang ilang pagkaamgo sa sala ug ang panginahanglan sa pangtubos, ug ilang gipakita ang ilang pagtuo diha sa gisaad sa Diyos nga kagawasan pinaagi sa iyang “binhi.” (Genesis 3:15; 4:1-4; Levitico 17:11; Hebreohanon 11:4) Si Jehova miuyon sa maong mga halad ug mihatag sa maong mga magsisimba ug maayong baroganan. Bisan pa niana, ang mga halad nga hayop, sa labing maayo, maoy gawasnon lamang  nga pagpahayag. Ang mga hayop dili gayod makatabon sa sala sa tawo, kay kini ubos man nga matang kay sa mga tawo. (Salmo 8:4-8) Busa, ang Bibliya nag-ingon: “Ang dugo sa torong mga baka ug mga kanding dili man makakuha sa mga sala.” (Hebreohanon 10:1-4) Ang maong mga halad mahulagwayon lamang o nagsimbolo sa matuod nga halad lukat nga maoy umaabot pa.

‘Usa ka Katugbang nga Lukat’

10. (a) Kang kinsa motugbang ang manlulukat, ug ngano? (b) Nganong usa lamang ka tawhanong halad ang gikinahanglan?

10 “Diha kang Adan ang tanan nangamatay,” matod ni apostol Pablo. (1 Corinto 15:22) Sa ingon ang lukat kinahanglang magpasabot sa pagkamatay sa eksaktong katugbang ni Adan—usa ka hingpit nga tawo. (Roma 5:14) Walay laing matang sa linalang ang makapabalanse sa timbangan sa hustisya. Usa lamang ka hingpit nga tawo, nga dili ilalom sa Adanikong silot sa kamatayon, ang makatanyag ug ‘usa ka katugbang nga lukat’—nga hingpit nga katugbang ni Adan. (1 Timoteo 2:6) Dili kinahanglang ihalad ang di-maihap nga minilyong tinagsa ka tawo aron itugbang sa matag kaliwat ni Adan. Si apostol Pablo nagsaysay: “Ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo [Adan] ug ang kamatayon pinaagi sa sala.” (Roma 5:12) Ug “sanglit ang kamatayon pinaagi man sa usa ka tawo,” gihikay sa Diyos ang pagtubos sa katawhan “pinaagi usab sa usa ka tawo.” (1 Corinto 15:21) Sa unsang paagi?

‘Usa ka katugbang nga lukat alang sa tanan’

11. (a) Sa unsang paagi ang manlulukat “makatilaw ug kamatayon alang sa matag tawo”? (b) Nganong si Adan ug Eva wala makapahimulos sa lukat? (Tan-awa ang potnot.)

11 Gihikay ni Jehova nga adunay usa ka hingpit nga tawo nga kinabubut-ong mohalad sa iyang kinabuhi. Sumala sa Roma 6:23, “ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon.” Sa paghalad sa iyang kinabuhi, ang manlulukat “makatilaw ug kamatayon alang sa matag tawo.” Sa laing mga pulong, iyang bayran ang suhol sa sala ni Adan. (Hebreohanon 2:9; 2 Corinto 5:21; 1 Pedro 2:24) Kini adunay halawom nga legal nga mga sangpotanan. Pinaagi sa pagnulo sa silot sa kamatayon diha sa masinugtanong mga kaliwat ni Adan, ang lukat magwagtang sa malaglagong  gahom sa sala diha mismo sa tinubdan niini. *Roma 5:16.

12. Iilustrar sa unsang paagi ang pagbayad sa usa ka utang makahatag ug kaayohan sa daghang tawo.

12 Ingong ilustrasyon: Handurawa nga nagpuyo ka sa usa ka lungsod diin kadaghanan sa mga molupyo nagtrabaho sa usa ka dakong pabrika. Ikaw ug ang imong mga silingan gisuweldohan ug dako alang sa inyong kahago ug hamugaway ang kinabuhi. Kana mao ang kahimtang, hangtod sa adlaw nga nahunong ang pabrika. Ang hinungdan? Ang manedyer sa pabrika nahimong limbongan, nga nakapabangkrap sa negosyo. Kay kalit nawad-ag trabaho, ikaw ug ang imong mga silingan dili na makabayad sa inyong mga utang. Ang mga kapikas sa kaminyoon, mga anak, ug mga tigpautang nag-antos tungod sa pagkalimbongan sa usa ka tawo. Aduna bay solusyon? Oo! Usa ka datong magtatabang mihukom nga mosalga. Siya nakasabot sa pagkabililhon sa kompaniya. Siya naluoy usab sa daghang empleyado niini ug sa ilang mga pamilya. Busa iyang gihikay nga bayran ang utang sa kompaniya ug buksan na usab ang pabrika. Ang pagkapapas sa maong utang naghatag ug kahupayan sa daghang empleyado ug sa ilang mga pamilya ug sa mga tigpautang. Sa susama, ang pagkapapas sa utang ni Adan nakahatag ug kaayohan sa di-maihap nga minilyon.

Kinsay Motagana sa Lukat?

13, 14. (a) Giunsa pagtagana ni Jehova ang lukat alang sa katawhan? (b) Kang kinsa gibayad ang lukat, ug nganong kinahanglanon ang maong pagbayad?

13 Si Jehova lamang ang makatagana sa “Kordero . . . nga magakuha sa sala sa kalibotan.” (Juan 1:29) Apan ang Diyos wala lang magpadala ni bisan kinsang manulonda sa pagluwas sa katawhan. Hinunoa, iyang gipadala ang Usa nga makahatag ug pangataposan, mahukmanong tubag sa sumbong ni Satanas batok  sa mga alagad ni Jehova. Oo, gihimo ni Jehova ang kinalabwang sakripisyo sa pagpadala sa iyang bugtong Anak, ‘ang usa nga iyang gikahinangpan pag-ayo.’ (Proverbio 8:30) Sa kinabubut-on, ang Anak sa Diyos ‘naghaw-as sa iyang kaugalingon’ sa iyang langitnong kinaiyahan. (Filipos 2:7) Sa milagrosong paagi, gibalhin ni Jehova ang kinabuhi ug ang kahikayan sa personalidad sa iyang panganay nga langitnong Anak ngadto sa tagoangkan sa usa ka Hudiyang ulay nga ginganlag Maria. (Lucas 1:27, 35) Ingong tawo, siya nganlang Jesus. Apan sa legal nga kahulogan, siya matawag nga ikaduhang Adan, kay siya hingpit nga katugbang ni Adan. (1 Corinto 15:45, 47) Sa ingon si Jesus nakahalad sa iyang kaugalingon ingong lukat sa makasasalang katawhan.

14 Kang kinsa ibayad ang maong lukat? Ang Salmo 49:7 espesipikong nag-ingon nga ang lukat ibayad ngadto “sa Diyos.” Apan dili ba si Jehova man ang naghikay sa lukat sa unang bahin? Oo, apan kini wala maghimo sa lukat nga usa ka way-kahulogan, basta lang nga pagbayloay—sama sa pagkuhag salapi gikan sa usa ka bulsa ug pagbutang niana sa laing bulsa. Pagasabton nga ang lukat maoy, dili materyal nga pagbayloay, kondili usa ka legal nga transaksiyon. Pinaagi sa paghikay nga mabayran ang lukat, bisan sa labihan ka dakong kapildihan alang sa iyang kaugalingon, gilig-on ni Jehova ang iyang dili-matarog nga pagsunod sa iyang hingpit nga hustisya.Genesis 22:7, 8, 11-13; Hebreohanon 11:17; Santiago 1:17.

15. Nganong gikinahanglan nga si Jesus mag-antos ug mamatay?

15 Sa tingpamulak sa 33 K.P., si Jesu-Kristo kinabubut-ong nagpailalom sa mapait nga kasinatian nga misangko sa pagbayad sa lukat. Iyang gitugotan nga siya gidakop pinasukad sa bakak nga mga sumbong, gihukmang sad-an, ug gilansang sa estaka nga patyanan. Gikinahanglan ba gayod nga si Jesus magaantos pag-ayo? Oo, kay ang isyu sa integridad sa mga alagad sa Diyos kinahanglang mahusay. Makahuloganon, wala itugot sa Diyos nga ang batang si Jesus mapatay ni Herodes. (Mateo 2:13-18) Apan sa dihang si Jesus nahingkod na, siya nakaagwanta sa bug-os nga kabug-at sa mga pag-atake ni Satanas uban ang bug-os nga pagsabot  sa mga isyu. * Pinaagi sa pagpabiling “maunongon, walay sala, wala mahugawi, nahimulag sa mga makasasala” bisan pa sa makalilisang nga pagtratar, si Jesus nagpamatuod sa bug-os nga paagi nga si Jehova adunay mga alagad nga magpabiling matinumanon ilalom sa pagsulay. (Hebreohanon 7:26) Nan, hisabtan nga sa gutlo sa dayon na siyang mamatay, si Jesus mituaw nga madaogon: “Natuman na!”Juan 19:30.

Pagtapos sa Iyang Buhat sa Pagtubos

16, 17. (a) Giunsa ni Jesus pagpadayon ang iyang buhat sa pagtubos? (b) Nganong gikinahanglan nga si Jesus moatubang “sa persona sa Diyos alang kanato”?

16 Kinahanglang taposon una ni Jesus ang iyang buhat sa pagtubos. Sa ikatulong adlaw human sa kamatayon ni Jesus, si Jehova nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. (Buhat 3:15; 10:40) Pinaagi sa maong halandomong buhat, si Jehova wala lang magganti sa iyang Anak tungod sa iyang matinumanong pag-alagad kondili naghatag kaniyag higayon sa pagtapos sa iyang buhat sa pagtubos ingong Hataas nga Saserdote sa Diyos. (Roma 1:4; 1 Corinto 15:3-8) Si apostol Pablo nagsaysay: “Sa dihang si Kristo mianhi ingong hataas nga saserdote . . . , siya misulod, dili, dili pinaagi sa dugo sa mga kanding ug sa toreyong mga baka, kondili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, makausa alang sa tanang panahon ngadto sa balaang dapit ug nakabaton sa walay kataposang kaluwasan alang kanato. Kay si Kristo misulod, dili ngadto sa balaang dapit nga hinimog mga kamot, nga maoy hulad sa katinuoran, kondili ngadto sa langit mismo, aron moatubang sa persona sa Diyos alang kanato.”Hebreohanon 9:11, 12, 24.

17 Si Kristo dili makadala sa iyang literal nga dugo ngadto sa langit. (1 Corinto 15:50) Hinunoa, iyang gidala kon unsay  gisimbolohan sa maong dugo: ang legal nga bili sa iyang hinalad nga hingpit tawhanong kinabuhi. Unya, sa atubangan sa persona sa Diyos, pormal niyang gitanyag ang bili sa maong kinabuhi ingong lukat baylo sa makasasalang katawhan. Gidawat ba ni Jehova ang maong halad? Oo, ug kini nadayag sa Pentekostes 33 K.P., sa dihang ang balaang espiritu gibubo sa mga 120 ka tinun-an sa Jerusalem. (Buhat 2:1-4) Bisan pag makapaukyab ang maong hitabo, ang lukat nagsugod pa lang niadto sa paghatag ug kahibulongang mga kaayohan.

Mga Kaayohan sa Lukat

18, 19. (a) Unsang duha ka grupo sa mga indibiduwal ang makabaton ug kaayohan gikan sa pagpasig-uli nga gipaposible sa dugo ni Kristo? (b) Alang sa mga sakop sa “dakong panon,” unsa ang pipila sa mga kaayohan sa lukat sa pagkakaron ug sa umaabot?

18 Sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Colosas, si Pablo nagpatin-aw nga gipakamaayo sa Diyos pinaagi ni Kristo nga ipasig-uli sa Iyang kaugalingon ang tanang butang pinaagi sa pagpakigdait pinaagi sa dugo nga giula ni Jesus diha sa estaka sa pagsakit. Gipatin-aw usab ni Pablo nga ang maong pagpasig-uli naglangkit sa duha ka magkalaing mga grupo sa mga indibiduwal, nga mao, “ang mga butang sa mga langit” ug “ang mga butang sa yuta.” (Colosas 1:19, 20; Efeso 1:10) Kanang unang grupo gilangkoban sa 144,000 ka Kristohanon nga gihatagan sa paglaom nga mag-alagad ingong langitnong mga saserdote ug magmando ingong mga hari ibabaw sa yuta uban kang Kristo Jesus. (Pinadayag 5:9, 10; 7:4; 14:1-3) Pinaagi kanila, ang mga kaayohan sa lukat anam-anam nga ipadapat diha sa masinugtanong katawhan sulod sa usa ka libo ka tuig nga yugto.1 Corinto 15:24-26; Pinadayag 20:6; 21:3, 4.

19 “Ang mga butang sa yuta” mao kadtong mga indibiduwal nga nagdahom sa pagtagamtam ug hingpit nga kinabuhi sa Paraiso sa yuta. Ang Pinadayag 7:9-17 nagbatbat kanila ingong “usa ka dakong panon” nga makalabang-buhi sa umaabot nga “dakong kasakitan.” Apan dili sila kinahanglang mohulat hangtod sa maong panahon aron makatagamtam sa mga kaayohan sa lukat. Sila ‘naglaba na sa ilang tag-as nga mga besti ug nagpaputi niana sa dugo sa Kordero.’ Tungod kay sila nagpakitag pagtuo diha sa  lukat, sila karon nagadawat ug espirituwal nga mga kaayohan gikan sa maong mahigugmaong kahikayan. Sila gipahayag nga matarong ingong mga higala sa Diyos! (Santiago 2:23) Ingong resulta sa halad ni Jesus, sila ‘makaduol uban ang kagawasan sa pagsulti sa trono sa dili-takos nga kalulot.’ (Hebreohanon 4:14-16) Sa dihang sila makasala, sila makadawat ug matuod nga kapasayloan. (Efeso 1:7) Bisan pa sa pagkadili-hingpit, sila nagtagamtam ug hinlong tanlag. (Hebreohanon 9:9; 10:22; 1 Pedro 3:21) Busa ang pagkanapasig-uli sa Diyos maoy, dili gipaabot nga hitabo, kondili usa ka kamatuoran sa pagkakaron! (2 Corinto 5:19, 20) Panahon sa Milenyo, sila inanay nga “ipagawas gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot” ug sa kataposan “makabaton sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos.”Roma 8:21.

20. Sa unsang paagi ang pagpalandong sa lukat makaapektar kanimo sa personal?

20 “Salamat sa Diyos pinaagi kang Jesu-Kristo” tungod sa lukat! (Roma 7:25) Ang lukat yano sa prinsipyo, apan tulugkaron nga makapahibulong kanato. (Roma 11:33) Ug pinaagi sa mapabilhong pagpalandong nato niini, ang lukat makapatukbil sa atong mga kasingkasing, nga mas makapasuod kanato sa Diyos sa hustisya. Sama sa salmista, kita adunay bug-os nga katarongan sa pagdayeg kang Jehova ingong “nahigugma sa pagkamatarong ug sa hustisya.”Salmo 33:5.

^ par. 11 Si Adan ug Eva wala makapahimulos sa lukat. Ang Moisesnong Balaod nagpahayag niining prinsipyoha bahin sa usa ka tinuyong mamumuno: “Dili kamo magdawat ug lukat alang sa kalag sa usa ka mamumuno nga takos mamatay.” (Numeros 35:31) Tin-aw, si Adan ug Eva takos mamatay tungod kay sila kinabubut-on ug tinuyong wala mosunod sa Diyos. Sa maong paagi ilang gisurender ang ilang kalaoman sa kinabuhing walay kataposan.

^ par. 15 Aron matugbangan ang sala ni Adan, si Jesus kinahanglang mamatay, dili ingong hingpit nga bata, kondili ingong hingpit nga tawo. Hinumdomi, ang sala ni Adan maoy tinuyo, nga gihimo uban sa bug-os nga kahibalo sa pagkaseryoso sa buhat ug sa mga sangpotanan niini. Busa aron mahimong “ang kataposang Adan” ug matabonan ang maong sala, si Jesus kinahanglang mohimog hamtong, may-kahibalong pagpili nga huptan ang iyang integridad kang Jehova. (1 Corinto 15:45, 47) Busa ang tibuok nga matinumanong kinabuhi ni Jesus—lakip ang iyang haladnong kamatayon—nagsilbing “usa ka buhat sa pagkamatarong.”Roma 5:18, 19.