Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 11

“Ang Tanan Niyang Dalan Hustisya”

“Ang Tanan Niyang Dalan Hustisya”

1, 2. (a) Unsang grabe kaayong mga inhustisya ang naagoman ni Jose? (b) Giunsa pagtul-id ni Jehova ang mga inhustisya?

GRABE kaayong inhustisya kadto. Ang ambongang batan-ong lalaki wala makahimog krimen, apan siya gibalhog sa usa ka bilanggoan nga didto sa ilalom sa yuta, nga sa binakak gisumbong sa wala-molampos nga panglugos. Apan kadto dili mao ang iyang unang pagkaagom ug inhustisya. Sa nangaging katuigan, sa edad nga 17, kadtong batan-ong lalaki, si Jose, giluiban sa iyang mga igsoon, nga hapit makapatay kaniya. Dayon gibaligya siya ingong ulipon sa usa ka langyawng yuta. Didto, siya midumili sa pangaghat sa asawa sa iyang agalon. Ang sinalikway nga babaye mimugnag bakak nga sumbong, ug kadto ang hinungdan nga nabilanggo siya. Ikasubo, maorag walay nagpataliwala alang kang Jose.

Tungod sa inhustisya si Jose nag-antos sa ‘bilanggoang gahong’

2 Bisan pa niana, ang Diyos nga “nahigugma sa pagkamatarong ug sa hustisya” nagtan-aw. (Salmo 33:5) Milihok si Jehova aron matul-id ang mga inhustisya, pinaagi sa pagmaniobra sa mga panghitabo mao nga sa kataposan si Jose gipagawas. Labaw pa niana, si Jose—ang tawo nga gibalhog sa ‘bilanggoang gahong’—ngadtongadto nabutang sa sinaligan pag-ayo ug madungganon kaayong katungdanan. (Genesis 40:15; 41:41-43; Salmo 105:17, 18) Sa kataposan, nabindikar si Jose, ug iyang gigamit ang taas niyang katungdanan aron mapausbaw ang katuyoan sa Diyos.Genesis 45:5-8.

3. Nganong dili katingad-an nga kitang tanan gustong tratahon sa maangayon nga paagi?

3 Dili ba makapatandog sa atong kasingkasing ang maong asoy? Kinsa kanato ang wala makakitag inhustisya o mabiktima niana? Sa pagkamatuod, kitang tanan nangandoy nga tratahon sa maangayon, dili-mapihigong paagi. Kini dili katingad-an, sanglit gihatagan kita ni Jehova ug mga hiyas nga magpabanaag sa iyang personalidad, ug ang hustisya maoy usa sa iyang pangunang mga hiyas. (Genesis 1:27) Aron mailhan ug maayo  si Jehova, angayng masabtan nato ang iyang pagbati sa hustisya. Sa ingong paagi labaw pa natong mapabilhan ang iyang kahibulongang mga paagi ug matukmod nga mas makigsuod kaniya.

Unsay Hustisya?

4. Sa tawhanong panglantaw, sa unsang paagi ang hustisya sagad gisabot?

4 Sa tawhanong panglantaw, ang hustisya sagad gisabot nga walay-pinalabi nga pagpadapat sa mga kalagdaan sa balaod. Ang librong Right and Reason—Ethics in Theory and Practice nag-ingon nga “ang hustisya nalanggikit sa balaod, obligasyon, mga katungod, ug mga katungdanan, ug magpahamtang sa mga ganti niini sumala sa pag-angay-angay o sa merito.” Bisan pa niana, ang hustisya ni Jehova wala lamang maglangkit sa dili-mabinationg pagpadapat sa mga lagda tungod lang kay kana katungdanan o obligasyon.

5, 6. (a) Unsa ang kahulogan sa orihinal nga mga pulong nga gihubad “hustisya”? (b) Unsay ipasabot nga ang Diyos maangayon?

5 Ang gidak-on ug giladmon sa hustisya ni Jehova mas masabtan pinaagi sa pagsusi sa orihinal nga mga pulong nga gigamit sa Bibliya. Sa Hebreohanong Kasulatan, tulo ka pangunang mga pulong ang gigamit. Ang pulong nga kasagarang gihubad “hustisya” mahimong hubaron usab “kon unsay matarong.” (Genesis 18:25) Ang laing duha ka pulong kasagarang gihubad “pagkamatarong.” Sa Kristohanon Gregong Kasulatan, ang pulong nga gihubad “pagkamatarong” gibatbat ingong “hiyas sa pagkamatarong o maangayon.” Nan, walay dakong kalainan tali sa pagkamatarong ug sa hustisya.Amos 5:24.

6 Busa, sa dihang ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos maangayon, kini nagasulti kanato nga siya nagabuhat kon unsay matarong ug dili mapihigon ug siya kanunayng nagabuhat niana, nga walay pinalabi. (Roma 2:11) Sa pagkatinuod, dili katuohan nga siya molihok nga lahi niana. Ang matinumanong si Elihu miingon: ‘Halayo ra sa matuod nga Diyos nga mobuhat sa pagkadaotan, ug sa Labing Gamhanan nga mobuhat sa inhustisya!’ (Job 34:10) Sa pagkatinuod, imposible nga si Jehova  ‘mobuhat sa inhustisya.’ Ngano? Tungod sa duha ka dagkong mga katarongan.

7, 8. (a) Nganong si Jehova dili makahimo sa pagbuhat sa dili-matarong nga paagi? (b) Unsay motukmod kang Jehova nga mahimong matarong o maangayon sa iyang mga pakiglabot?

7 Una, siya maoy balaan. Sumala sa among gipahayag sa Kapitulo 3, si Jehova maoy putli ug matul-id hangtod sa hangtod. Busa, siya dili makahimo sa pagbuhat sa dili-matarong nga paagi. Tagda kon unsay kahulogan niana. Ang pagkabalaan sa atong langitnong Amahan mohatag kanatog lig-ong katarongan sa pagsalig nga dili gayod siya modagmal sa iyang mga anak. Naangkon ni Jesus ang maong pagsalig. Sa kataposang gabii sa iyang kinabuhi sa yuta, siya miampo: “Amahan nga Balaan, bantayi sila [ang mga tinun-an] tungod sa imong ngalan.” (Juan 17:11) “Amahan nga Balaan”—diha sa Kasulatan, ang maong paagi sa pagtawag mapadapat kang Jehova lamang. Haom kini, kay walay tawhanong amahan ang ikatandi Kaniya sa pagkabalaan. Si Jesus may hingpit nga pagtuo nga ang iyang mga tinun-an maoy layo sa kapeligrohan samtang ginaatiman sa Amahan, kinsa maoy bug-os putli ug hinlo ug bug-os nga nabulag gikan sa tanang pagkamakasasala.Mateo 23:9.

8 Ikaduha, ang dili-mahakogong gugma maoy kinaiya mismo sa Diyos. Ang maong gugma motukmod kaniya nga mahimong matarong o maangayon sa iyang pagpakiglabot sa uban. Apan ang inhustisya diha sa daghang dagway niini—lakip ang rasismo, pagpihigpihig, ug pagkamay-pinalabi—kasagarang maoy tungod sa kadalo ug kahakog, ang mga kaatbang sa gugma. Mahitungod sa Diyos sa gugma, ang Bibliya nagpasalig kanato: “Si Jehova matarong; siya nahigugma sa matarong nga mga buhat.” (Salmo 11:7) Si Jehova nagsulti bahin sa iyang kaugalingon: “Ako, si Jehova, nahigugma sa hustisya.” (Isaias 61:8) Dili ba makapalipay ang pagkahibalo nga ang atong Diyos nagkalipay sa pagbuhat kon unsay matarong o maangayon?Jeremias 9:24.

 Kaluoy ug Hingpit nga Hustisya ni Jehova

9-11. (a) Unsay kalangkitan tali sa hustisya ni Jehova ug sa iyang kaluoy? (b) Sa unsang paagi ang hustisya ni Jehova ingon man ang iyang kaluoy dayag sa paagi sa iyang pagpakiglabot sa makasasalang mga tawo?

9 Ang hustisya ni Jehova, sama sa tanang ubang bahin sa iyang walay-katumbas nga personalidad, maoy hingpit, nga walay bisan unsang nakulang. Sa pagdayeg kang Jehova, si Moises misulat: “Ang Bato, hingpit ang iyang kalihokan, kay ang tanan niyang dalan hustisya. Usa ka Diyos sa pagkamatinumanon, nga kaniya walay inhustisya; matarong ug matul-id siya.” (Deuteronomio 32:3, 4) Ang tanang pagpadayag sa hustisya ni Jehova dili salawayon—dili sobra ka matinugoton, dili sobra ka mapig-oton.

10 Adunay suod nga kalangkitan tali sa hustisya ni Jehova ug sa iyang kaluoy. Ang Salmo 116:5 nag-ingon: “Si Jehova mapuangoron ug matarong [“maangayon,” The New American Bible]; ug ang atong Diyos Usa nga nagapakitag kaluoy.” Oo, si Jehova maoy maangayon ug maluluy-on. Ang duha ka hiyas wala magkasumpaki. Ang iyang pagpakitag kaluoy dili pagdaot sa iyang hustisya, nga samag ang iyang hustisya magmapig-oton kaayo kon wala kana. Hinunoa, ang duha ka hiyas kasagarang iyang ipahayag sa samang higayon, bisan diha sa samang buhat. Tagda ang usa ka pananglitan.

11 Ang tanang tawo makasasala tungod sa panulondon ug busa takos sa silot sa sala—ang kamatayon. (Roma 5:12) Apan si Jehova dili malipay sa kamatayon sa mga makasasala. Siya maoy “usa ka Diyos sa mga buhat sa pagpasaylo, mapuangoron ug maluluy-on.” (Nehemias 9:17) Bisan pa niana, tungod kay siya balaan, dili mahimong siya mokonsentir sa pagkadili-matarong. Nan, sa unsang paagi makapakita siyag kaluoy ngadto sa kinaiyanhong makasasala nga mga tawo? Ang tubag makita diha sa usa sa labing bililhong mga kamatuoran sa Pulong sa Diyos: Ang kahikayan ni Jehova bahin sa usa ka lukat maoy alang sa kaluwasan sa katawhan. Sa Kapitulo 14 kita dugang makakat-on bahin nianang mahigugmaong kahikayan. Kini maangayon gayod ug labing maluluy-on sa samang higayon. Pinaagi niini, si Jehova  makapahayag ug mabinationg kaluoy ngadto sa mahinulsolong mga makasasala samtang nagasunod sa iyang mga sukdanan sa hingpit nga hustisya.Roma 3:21-26.

Ang Hustisya ni Jehova Makapalipay sa Kasingkasing

12, 13. (a) Nganong ang hustisya ni Jehova modani kanato kaniya? (b) Unsang konklusyon ang nakab-ot ni David mahitungod sa hustisya ni Jehova, ug sa unsang paagi makapalipay kini kanato?

12 Ang hustisya ni Jehova maoy, dili kay di-mabinationg hiyas nga mopasibog kanato, kondili maoy dalayegong hiyas nga modani kanato kaniya. Ang Bibliya tin-awng nagbatbat sa maluluy-ong kinaiyahan sa hustisya o pagkamatarong ni Jehova. Atong susihon ang pipila sa makapalipay-sa-kasingkasing nga mga paagi sa pagpadapat ni Jehova sa iyang hustisya.

13 Ang hingpit nga hustisya ni Jehova motukmod kaniya sa pagpakitag pagkakasaligan ug pagkamaunongon ngadto sa iyang mga alagad. Ang salmistang si David direktang nakapabili sa maong bahin sa hustisya ni Jehova. Gikan sa iyang kasinatian ug sa iyang pagtuon sa mga paagi sa Diyos, unsang konklusyon ang nakab-ot ni David? Siya nagpahayag: “Si Jehova mahigugmaon sa hustisya, ug dili niya pagabiyaan ang mga maunongon kaniya. Sila pagabantayan hangtod sa panahong walay tino.” (Salmo 37:28) Makapalipay gayod nga pasalig! Ang atong Diyos dili gayod mobiya bisan kanus-a sa mga magmaunongon kaniya. Busa kita makasalig sa iyang pakigsuod ug sa iyang mahigugmaong pagtagad. Ang iyang hustisya maoy garantiya niini!Proverbio 2:7, 8.

14. Sa unsang paagi ang kabalaka ni Jehova alang sa mga kabos dayag diha sa Balaod nga iyang gihatag sa Israel?

14 Ang hustisya sa Diyos igmat kaayo sa mga panginahanglan sa mga sinakit. Ang kabalaka ni Jehova alang sa mga kabos maoy dayag diha sa Balaod nga iyang gihatag sa Israel. Pananglitan, ang Balaod may espesyal nga mga kahikayan sa pagtino nga giatiman ang mga ilo ug mga babayeng balo. (Deuteronomio 24:17-21) Kay nahibalo kon unsa ka lisod ang kinabuhi alang sa maong mga pamilya, si Jehova mismo nahimong ilang samag-amahan nga Maghuhukom ug Tigpanalipod, ang usa “nga nagpahamtang  ug paghukom alang sa batang ilo-sa-amahan ug sa babayeng balo.” * (Deuteronomio 10:18; Salmo 68:5) Si Jehova nagpasidaan sa mga Israelinhon nga kon sila mamiktima sa dili-makadepensa nga mga babaye ug mga bata, sa walay pakyas iyang dunggon ang pagtuaw sa maong mga tawo. Siya miingon: “Ang akong kasuko mosilaob gayod.” (Exodo 22:22-24) Bisan pag ang kasuko dili usa sa nagpatigbabawng mga hiyas ni Jehova, siya mapukaw sa matarong nga kasuko tungod sa tinuyong mga buhat sa inhustisya, ilabina kon ang mga biktima mao ang timawa ug walay panalipod.Salmo 103:6.

15, 16. Unsa ang talagsaon kaayong ebidensiya sa pagkawalay-pinalabi ni Jehova?

15 Si Jehova nagpasalig usab kanato nga siya “wala magpihig kang bisan kinsa ni modawat ug hiphip.” (Deuteronomio 10:17) Lahi sa daghang tawo nga may gahom o impluwensiya, si Jehova dili mahaylo sa materyal nga bahandi o gawasnong panagway. Siya bug-os walay pagpihig o pinalabi. Palandonga ang talagsaon kaayong ebidensiya sa pagkawalay-pinalabi ni Jehova. Ang kahigayonan nga mahimong matuod niyang mga magsisimba, uban sa walay-kataposang kinabuhi sa unahan, dili limitado sa pipila ka hamiling tawo. Hinunoa, “sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.” (Buhat 10:34, 35) Kining kahibulongang palaaboton abli sa tanan bisan kon unsay ilang kahimtang sa katilingban, kolor sa ilang panit, o nasod nga ilang gipuy-an. Dili ba kana kinalabwang matuod nga hustisya?

16 Adunay laing bahin sa hingpit nga hustisya ni Jehova nga angay natong tagdon ug tahoron: ang paagi sa iyang pagpakiglabot sa mga maglalapas sa iyang matarong nga mga sukdanan.

 Dili Magpahigawas Gikan sa Silot

17. Ipatin-aw kon nganong ang mga kawalay-panag-angay niining kalibotana dili gayod masumpaki sa hustisya ni Jehova.

17 Tingali maghunahuna ang uban: ‘Sanglit si Jehova dili man mokonsentir sa pagkadili-matarong, sa unsang paagi ikapatin-aw nato ang walay-hustisya nga pag-antos ug hiwing mga buhat nga ordinaryo na lang kaayo sa kalibotan karon?’ Ang maong mga kawalay-panag-angay dili gayod masumpaki sa hustisya ni Jehova. Ang daghang inhustisya niining daotang kalibotan maoy resulta sa sala nga napanunod sa mga tawo gikan kang Adan. Sa kalibotan diin ang dili-hingpit nga mga tawo nagpalabi sa ilang makasasalang mga paagi, ang mga inhustisya maoy daghan—apan dili sa dugayng panahon.Deuteronomio 32:5.

18, 19. Unsay nagpakita nga si Jehova dili magtugot hangtod sa hangtod niadtong tinuyong naglapas sa iyang matarong nga mga balaod?

18 Bisan pag si Jehova magpakitag dakong kaluoy ngadto niadtong tim-os nga moduol kaniya, dili niya itugot hangtod sa hangtod ang kahimtang nga magpakaulaw sa iyang balaang ngalan. (Salmo 74:10, 22, 23) Ang Diyos sa hustisya dili kayagayagaan; dili siya manalipod sa tinuyong mga makasasala gikan sa dili-paborableng paghukom nga takos sa ilang binuhatan. Si Jehova maoy “usa ka Diyos nga maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot ug kamatuoran, . . . apan dili gayod magpahigawas gikan sa silot.” (Exodo 34:6, 7) Nahiuyon sa maong mga pulong, may mga panahon nga kinahanglang hukman ni Jehova kadtong tinuyong naglapas sa iyang matarong nga mga balaod.

19 Pananglitan, tagda ang mga pagpakiglabot sa Diyos sa karaang Israel. Bisan sa dihang nanimuyo na sa Yutang Saad, ang mga Israelinhon balikbalik nga wala magmatinumanon. Bisan pag ang ilang hiwing mga buhat ‘nakapasakit’ kang Jehova, wala dayon niya isalikway sila. (Salmo 78:38-41) Hinunoa, siya maluluy-ong naghatag kanilag kahigayonan aron sila magbag-o sa ilang dalan. Siya mihangyo: “Ako malipay, dili sa kamatayon sa tawong daotan, apan nga mobiya ang daotan gikan sa iyang dalan ug mabuhi. Biya kamo, biya gikan sa inyong daotang mga dalan, kay ngano man nga kamo mamatay, Oh balay sa Israel?” (Ezequiel 33:11)  Kay nag-isip sa kinabuhi ingong bililhon, si Jehova subsob nagpadala sa iyang mga manalagna aron makabiya unta ang mga Israelinhon sa ilang daotang mga buhat. Apan ang gahig-kasingkasing nga katawhan sa katibuk-an wala mamati ug maghinulsol. Sa kataposan, tungod sa iyang balaang ngalan ug sa tanang gibarogan niana, gitugyan sila ni Jehova ngadto sa mga kamot sa ilang mga kaaway.Nehemias 9:26-30.

20. (a) Unsay ikatudlo kanato sa mga pakiglabot ni Jehova sa Israel bahin kaniya? (b) Nganong ang leyon maoy haom nga simbolo sa hustisya ni Jehova?

20 Ang mga pakiglabot ni Jehova sa Israel daghan ug ikatudlo kanato bahin kaniya. Atong nasayran nga ang iyang makakita-sa-tanan nga mga mata nagmatikod sa pagkadili-matarong ug nga siya dulot matandog sa iyang makita. (Proverbio 15:3) Mapasaligon usab ang pagkahibalo nga siya nagtinguha sa pagpakitag kaluoy kon adunay pasikaranan sa pagbuhat niana. Dugang pa, atong nasayran nga ang iyang hustisya dili gayod himoon nga dinalidali. Tungod sa hataas-nga-pailob ni Jehova, daghang tawo sayop nga maghinapos nga siya dili gayod magpahamtang ug hukom sa mga daotan. Apan halayo kana sa kamatuoran, kay ang mga pakiglabot sa Diyos sa Israel nagtudlo usab kanato nga adunay kinutoban ang pailob sa Diyos. Si Jehova malig-on sa pagdapig sa pagkamatarong. Lahi sa mga tawo, kinsa kadaghanan mosibog sa pagpadapat sa hustisya, siya wala gayod makulangig kaisog sa paglaban kon unsay matarong. Sa kahaom, ang leyon ingong  simbolo sa malig-ong hustisya gilangkit sa presensiya ug trono sa Diyos. * (Ezequiel 1:10; Pinadayag 4:7) Sa ingon makaseguro kita nga iyang tumanon ang iyang saad nga wad-on ang inhustisya gikan niining yutaa. Oo, ang iyang paagi sa paghukom masumaryo sumala sa mosunod: kalig-on kon gikinahanglan, kaluoy kon posible.2 Pedro 3:9.

Pagpakigsuod sa Diyos sa Hustisya

21. Sa dihang palandongon nato ang paagi sa pagpasundayag ni Jehova sa hustisya, unsay angay natong hunahunaon bahin kaniya, ug ngano?

21 Sa dihang palandongon nato kon sa unsang paagi si Jehova magpasundayag sa hustisya, dili kita angayng maghunahuna nga siya dili mabination, estriktong maghuhukom nga naghunahuna lamang sa pagpakanaog ug hukom diha sa mga mamumuhat ug daotan. Inay niana, angay natong hunahunaon nga siya mahigugmaon apan malig-ong Amahan nga kanunayng magdumala sa iyang mga anak sa labing maayong paagi kon mahimo. Ingong maangayon o matarong nga Amahan, si Jehova nagbalanse sa kalig-on dapig sa matarong ug sa mabinationg kahangawa ngadto sa iyang yutan-ong mga anak, kinsa nagkinahanglan sa iyang tabang ug kapasayloan.Salmo 103:10, 13.

22. Kay giniyahan sa iyang hustisya, gipaposible ni Jehova ang unsang kalaoman alang kanato, ug nganong siya nakiglabot kanato niining paagiha?

22 Pagkamapasalamaton nato nga ang hustisya sa Diyos naglakip ug labaw pa kaayo kay sa pagpakanaog sa hukom nga silot diha sa mga magbubuhat ug daotan! Kay giniyahan sa iyang hustisya, gipaposible ni Jehova nga kita makabaton ug kulbahinam gayong kalaoman—ang hingpit, walay-kataposang kinabuhi sa usa ka kalibotan diin “magpuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Ang atong Diyos nakiglabot kanato niining paagiha tungod kay ang iyang hustisya nagtinguha sa pagluwas inay sa paghukom sa kalaglagan. Sa pagkatinuod, ang mas maayong pagsabot sa gidak-on sa hustisya ni Jehova makapasuod kanato kaniya! Sa mosunod nga mga kapitulo, atong susihon pag-ayo kon giunsa pagpadayag ni Jehova ang maong dalayegong hiyas.

^ par. 14 Bisan pag ang Hebreohanong pulong alang sa “batang ilo-sa-amahan” anaa sa henero maskulino, wala gayod kini magpasabot sa kakulang sa paghunahuna sa mga batang babaye. Si Jehova naglakip diha sa Balaod ug usa ka asoy bahin sa usa ka hudisyal nga desisyon nga nagpasalig sa usa ka panulondon alang sa ilo-sa-amahan nga mga anak babaye ni Zelopehad. Ang maong desisyon nahimong pasiuna, sa ingon naglaban sa mga katungod sa mga batang babaye nga ilo-sa-amahan.Numeros 27:1-8.

^ par. 20 Makaiikag, gipanig-ingon ni Jehova ang iyang kaugalingon sa usa ka leyon sa pagpahamtang sa paghukom diha sa dili-matinumanong Israel.Jeremias 25:38; Oseas 5:14.