Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 16

‘Buhata ang Hustisya’ Diha sa Paglakaw Uban sa Diyos

‘Buhata ang Hustisya’ Diha sa Paglakaw Uban sa Diyos

1-3. (a) Nganong utangan man kita ni Jehova? (b) Unsay gipangayo sa atong mahigugmaong Tigluwas gikan kanato?

HANDURAWA nga ikaw natanggong sa talilunod nga barko. Sa dihang abi nimo ug wala nay paglaom, ang usa ka tigluwas moabot ug birahon ka ngadto sa luwas nga dapit. Talagsaong kahupayan ang imong bation sa dihang ipahilayo ka sa imong tigluwas gikan sa kapeligrohan ug sultihan: “Karon halayo ka na sa kapeligrohan”! Dili ba mobati ka nga utangan ug kabubut-on sa maong tawo? Sa tinuod kaayong diwa, utang nimo kaniya ang imong kinabuhi.

2 Sa pipila ka bahin, kini nag-ilustrar kon unsay gihimo ni Jehova alang kanato. Tino nga kita utangan niya. Kon buot sabton, siya nagtagana sa lukat, nga nagpaposible sa atong pagkaluwas gikan sa mga kuko sa sala ug kamatayon. Mobati kita nga halayo sa kapeligrohan kay nahibalo nga samtang magpakita kitag pagtuo nianang bililhong halad, ang atong mga sala mapasaylo, ug ang atong walay-kataposang kaugmaon maoy segurado. (1 Juan 1:7; 4:9) Sumala sa atong nasabtan sa Kapitulo 14, ang lukat mao ang kinalabwang pagpahayag sa gugma ug hustisya ni Jehova. Unsay angay natong pagsanong?

3 Haom ang pagpalandong kon unsay gipangayo sa atong mahigugmaong Tigluwas gikan kanato. Si Jehova nag-ingon pinaagi sa manalagnang si Miqueas: “Iyang gisulti kanimo, Oh yutan-ong tawo, ang maayo. Ug unsa ba ang gipangayo ni Jehova kanimo kondili ang pagbuhat sa hustisya ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga makasaranganon uban sa imong Diyos?” (Miqueas 6:8) Matikdi nga usa sa mga gipangayo ni Jehova gikan kanato mao nga kita ‘magbuhat sa hustisya.’ Sa unsang paagi atong mahimo kana?

Pagsunod sa “Matuod nga Pagkamatarong”

4. Giunsa nato pagkahibalo nga si Jehova nagdahom nga kita magkinabuhi nga nahiuyon sa iyang matarong nga mga sukdanan?

4 Si Jehova nagdahom nga kita magkinabuhi sumala sa iyang mga  sukdanan bahin sa matarong ug daotan. Sanglit ang iyang mga sukdanan maangayon ug matarong, kita nagasunod sa hustisya ug pagkamatarong sa dihang kita magpahiuyon niana. “Pagtuon sa pagbuhat ug maayo; pangitaa ang hustisya,” matod sa Isaias 1:17. Ang Pulong sa Diyos nagtambag kanato nga “pangitaa ang pagkamatarong.” (Sofonias 2:3) Nag-awhag usab kini kanato nga “magsul-ob sa bag-ong pagkatawo nga gilalang sumala sa kabubut-on sa Diyos sa matuod nga pagkamatarong.” (Efeso 4:24) Ang matuod nga pagkamatarong—matuod nga hustisya—maglikay sa kabangisan, kahugawan, ug imoralidad, kay kini naglapas kon unsay balaan.Salmo 11:5; Efeso 5:3-5.

5, 6. (a) Nganong dili mabug-at nga kita magpahiuyon sa mga sukdanan ni Jehova? (b) Giunsa pagpakita sa Bibliya nga ang pagsunod sa pagkamatarong maoy mapinadayonong proseso?

5 Mabug-at ba nga kita magpahiuyon sa matarong nga mga sukdanan ni Jehova? Dili. Ang kasingkasing nga nadani kang Jehova dili mabug-atan sa iyang mga kinahanglanon. Tungod kay kita nahigugma sa atong Diyos ug sa matang sa iyang pagka-Diyos, buot natong magkinabuhi sa paagi nga makapahimuot kaniya. (1 Juan 5:3) Hinumdomi nga si Jehova “nahigugma sa matarong nga mga buhat.” (Salmo 11:7) Aron masundog gayod nato ang hustisya o pagkamatarong sa Diyos, kinahanglang ugmaron nato ang paghigugma kon unsay gihigugma ni Jehova ug sa pagdumot kon unsay iyang gidumtan.Salmo 97:10.

6 Dili sayon alang kanatong dili-hingpit nga mga tawo ang pagsunod sa pagkamatarong. Kinahanglang hukason nato ang daang pagkatawo uban sa makasasalang mga buhat niini ug isul-ob ang bag-ong pagkatawo. Ang Bibliya nag-ingon nga ang bag-ong pagkatawo “gibag-o” pinaagig tukmang kahibalo. (Colosas 3:9, 10) Ang pulong “gibag-o” nagpasabot nga ang pagsul-ob sa bag-ong pagkatawo maoy mapinadayonong proseso, nga nagkinahanglan ug makugihong paningkamot. Bisan kon unsa ka dako ang atong pagpaningkamot sa pagbuhat sa matarong, adunay mga higayon nga tungod sa atong makasasalang kinaiya kita mapandol sa hunahuna, pulong, o buhat.Roma 7:14-20; Santiago 3:2.

7. Sa unsang paagi pagaisipon nato ang mga kakulian sa atong mga paningkamot sa pagsunod sa pagkamatarong?

7 Unsay angay natong pag-isip sa mga kakulian sa atong mga paningkamot sa pagsunod sa pagkamatarong? Siyempre, dili nato  gustong pakamenoson ang kaseryoso sa sala. Sa samang higayon, kinahanglang dili kita mosurender, kay mibati nga tungod sa atong mga kapakyasan kita dili na takos nga mag-alagad kang Jehova. Ang atong mapuangorong Diyos naghimog mga kahikayan aron sa pagpasig-uli sa mga tawong tim-os nga naghinulsol sa iyang pabor. Tagda ang mapasaligong mga pulong ni apostol Juan: “Ako nagsulat kaninyo niining mga butanga aron kamo dili makasala.” Apan unya siya sa pagkamatinud-anon midugang: “Apan, kon adunay makasala [tungod sa napanunod nga pagkadili-hingpit], kita adunay usa ka magtatabang ngadto sa Amahan, si Jesu-Kristo.” (1 Juan 2:1) Oo, si Jehova nagtagana sa halad lukat ni Jesus aron kita makaalagad Kaniya sa dalawatong paagi bisan pa sa atong makasasalang kinaiya. Dili ba kana magtukmod kanato sa pagbuhat sa atong maarangan aron pahimut-an si Jehova?

Ang Maayong Balita ug ang Hustisya sa Diyos

8, 9. Sa unsang paagi ang pagmantala sa maayong balita nagpasundayag sa hustisya ni Jehova?

8 Makabuhat kita sa hustisya—ngani, makasundog sa hustisya sa Diyos—pinaagi sa bug-os nga pagpakig-ambit sa pagwali sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos ngadto sa uban. Unsay kalangkitan sa hustisya ni Jehova ug sa maayong balita?

9 Dili ipahinabo ni Jehova ang kalaglagan niining daotang sistema nga dili una ipalanog ang pasidaan. Sa iyang tagna bahin sa kon unsay mahitabo sa panahon sa kataposan, si Jesus miingon: “Sa tanang kanasoran ang maayong balita kinahanglang igawali una.” (Marcos 13:10; Mateo 24:3) Ang paggamit sa pulong “una” nagpasabot nga ang ubang mga hitabo magasunod sa tibuok-kalibotang buluhaton sa pagwali. Kining mga hitaboa naglakip sa gitagnang dakong kasakitan, nga magpasabot sa kalaglagan sa mga daotan ug mag-andam sa dalan alang sa pag-abot sa matarong nga bag-ong kalibotan. (Mateo 24:14, 21, 22) Segurado, walay tukmang makaakusar kang Jehova ug inhustisya labot sa mga daotan. Pinaagi sa pagpalanog sa pasidaan, siya nagahatag nianang mga tawhana ug igong kahigayonan aron sa pagbag-o sa ilang mga dalan ug sa ingon makalikay sa kalaglagan.Jonas 3:1-10.

Kita magpasundayag sa hustisya sa Diyos sa dihang sa pagkadili-mapihigon atong ipakig-ambit ang maayong balita sa uban

10, 11. Sa unsang paagi ang atong pagpakig-ambit sa pagwali sa maayong balita nagpabanaag sa hustisya sa Diyos?

10 Sa unsang paagi ang pagwali nato sa maayong balita nagpabanaag  sa hustisya sa Diyos? Una sa tanan, angay lamang nga atong buhaton ang atong maarangan sa pagtabang sa uban sa pag-angkon ug kaluwasan. Tagda na usab ang ilustrasyon bahin sa pagkaluwas gikan sa talilunod nga barko. Kay luwas nang nakasakay sa bote nga igluluwas, gusto nimong tabangan ang ubang anaa pa sa tubig. Sa susama, kita adunay obligasyon labot niadtong nakigbisog pa diha sa “katubigan” niining daotang kalibotan. Matuod, daghan ang dili modawat sa atong mensahe. Apan samtang nagpadayon sa pagpailob si Jehova, atong responsabilidad ang paghatag kanilag kahigayonan nga ‘mahidangat sa paghinulsol’ ug sa ingon mahilinya alang sa kaluwasan.2 Pedro 3:9.

11 Pinaagi sa pagwali sa maayong balita sa tanan nga atong mahibalag, atong ginapasundayag ang hustisya sa laing hinungdanong paagi: Kita nagpakitag kawalay-pinalabi. Hinumdomi nga “ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.” (Buhat 10:34, 35) Aron masundog nato ang Iyang hustisya, kinahanglang kita dili magmapihigon sa atong panghunahuna bahin sa mga tawo. Hinunoa, angay natong ipakig-ambit ang maayong balita sa uban nga walay pagsapayan sa ilang rasa, hut-ong diha sa katilingban, o pinansiyal nga kahimtang. Sa ingon atong gihatagan ang tanang magpatalinghog ug kahigayonan sa pagpamati ug pagsanong sa maayong balita.Roma 10:11-13.

Kon Unsay Atong Tinagdan sa Uban

12, 13. (a) Nganong angay nga kita dili daling mohukom sa uban? (b) Unsay kahulogan sa tambag ni Jesus nga “hunong na sa pagpanghukom”? (Tan-awa usab ang potnot.)

12 Makapasundayag usab kitag hustisya pinaagi sa pagtagad sa uban sumala sa tinagdan ni Jehova kanato. Dali kaayo ang paghukom sa uban, nga magsaway sa ilang mga depekto ug magduhaduha sa ilang mga motibo. Apan kinsa kanato ang gusto nga si Jehova magsusi sa atong mga motibo ug mga kakulangan sa dili-maluluy-ong paagi? Kana dili maoy paagi sa pagpakiglabot ni Jehova kanato. Ang salmista miingon: “Kon mga kasaypanan mao pa ang imong gibantayan, Oh Jah, Oh Jehova, kinsa ba ang makabarog?” (Salmo 130:3) Dili ba kita mapasalamaton nga ang atong maangayon ug maluluy-ong Diyos mopalabi sa dili pagpunting sa pagtagad sa  atong mga kahuyangan? (Salmo 103:8-10) Nan, sa unsang paagi angay natong tagdon ang uban?

13 Kon gipabilhan nato ang maluluy-ong kinaiya sa hustisya sa Diyos, dili kita daling mohukom sa uban diha sa mga butang nga niana kita walay labot o dili kaayo hinungdanon. Sa iyang Wali sa Bukid, si Jesus nagpasidaan: “Hunong na sa pagpanghukom aron dili kamo pagahukman.” (Mateo 7:1) Sumala sa asoy ni Lucas, si Jesus midugang: “Hunong na sa pagpanghukom, ug kamo dili gayod pagahukman.” * (Lucas 6:37) Gipakita ni Jesus nga siya nahibalo nga ang dili-hingpit nga mga tawo may kiling sa pagpanghukom. Si bisan kinsa sa mga nagpatalinghog kaniya nga nagbatasan sa mapintasong paghukom sa uban angayng mohunong niana.

14. Tungod sa unsang mga katarongan nga kinahanglang kita ‘mohunong sa pagpanghukom’ sa uban?

14 Nganong kinahanglang kita ‘mohunong sa pagpanghukom’ sa uban? Sa usa ka bahin, limitado ang atong awtoridad. Ang tinun-ang si Santiago nagpahinumdom kanato: “Usa lamang ang maghahatag-balaod ug maghuhukom”—si Jehova. Busa si Santiago pintok nga nangutana: “Kinsa ka ba nga maghukom sa imong silingan?” (Santiago 4:12; Roma 14:1-4) Dugang pa, tungod sa atong makasasalang kinaiyahan kita dali kaayong makahimo ug dili matarong nga mga panghukom. Daghang tinamdan ug mga motibo—lakip ang pagkamapihigon, natandog nga garbo, kasina, ug pagpakamatarong-sa-kaugalingon—makatuis sa atong pagsabot sa isigkatawo. Kita adunay uban pang mga limitasyon, ug ang pagpalandong niining mga limitasyona angayng mopugong kanato gikan sa daling pagpangitag sayop sa uban. Kita dili makabasa sa mga kasingkasing; ni makahibalo kita sa tanang personal nga mga kahimtang sa ubang mga tawo. Nan, kinsa ba kita nga mopahamtang ug daotang mga motibo sa mga isigkamagtutuo o mosaway sa ilang mga paningkamot sa pag-alagad sa Diyos? Pagkalabi pang maayo ang pagsundog kang Jehova pinaagi sa pagpangitag maayong hiyas diha sa  atong mga igsoong lalaki ug babaye inay kay ipunting ang pagtagad sa ilang mga kahuyangan!

15. Unsang mga pulong ug pagtagad ang walay dapit taliwala sa mga magsisimba sa Diyos, ug ngano?

15 Komosta ba ang paghukom sa mga sakop sa atong pamilya? Ikasubo, sa kalibotan karong adlawa ang pipila sa labing mapintasong mga pagpanghukom gipahayag diha sa dapit diin ang pakigdait angayng magpabilin—ang panimalay. Ordinaryo na ang pagkabati bahin sa mapasipad-anong mga bana, mga asawa, o mga ginikanan nga “nagsilot” sa mga sakop sa ilang pamilya sa walay-puas nga binaba o pisikal nga pag-abuso. Apan ang madinaotong mga pulong, makasakit nga kantalita, ug lawasnong pangdagmal walay dapit taliwala sa mga magsisimba sa Diyos. (Efeso 4:29, 31; 5:33; 6:4) Ang tambag ni Jesus nga “hunong na sa pagpanghukom” dili ingong dili ipadapat diha sa panimalay. Hinumdoming ang pagbuhat sa hustisya naglangkit sa pagtagad sa uban sa paagi sa pagtagad ni Jehova kanato. Ug ang atong Diyos dili gayod isog o mapintason  sa pagpakiglabot kanato. Hinunoa, siya “malumo kaayo sa pagmahal” niadtong nahigugma kaniya. (Santiago 5:11) Pagkatalagsaong panig-ingnan nga masundog nato!

Mga Ansiyano Nag-alagad “Alang sa Hustisya”

16, 17. (a) Unsay gidahom ni Jehova sa mga ansiyano? (b) Unsay angayng buhaton sa dihang ang makasasala mapakyas sa pagpakitag tiunay nga paghinulsol, ug ngano?

16 Kitang tanan adunay responsabilidad sa pagpasundayag ug hustisya, apan ang mga ansiyano diha sa Kristohanong kongregasyon ilabina adunay responsabilidad niining bahina. Matikdi ang matagnaong kabatbatan bahin sa “mga prinsipe,” o mga ansiyano, nga gisulat ni Isaias: “Tan-awa! Usa ka hari magahari alang sa pagkamatarong; ug mahitungod sa mga prinsipe, sila magmando ingong mga prinsipe alang sa hustisya.” (Isaias 32:1) Oo, si Jehova nagdahom nga ang mga ansiyano mag-alagad nga nahiuyon sa hustisya. Sa unsang paagi makahimo sila niini?

17 Kining mga lalaking may katakos sa espirituwal nahibalo gayod nga ang paghupot sa kongregasyon nga hinlo sa moral ug espirituwal nga paagi nahiuyon sa hustisya o sa pagkamatarong. Usahay, ang mga ansiyano obligadong maghukom sa mga kaso sa seryosong buhat nga daotan. Sa dihang maghimo niana, sila mahinumdom nga ang hustisya sa Diyos matinguhaon nga ipakita ang kaluoy kon posible kana. Sa ingon sila maningkamot sa pag-agak sa makasasala ngadto sa paghinulsol. Apan komosta man kon ang makasasala mapakyas sa pagpakitag tiunay nga paghinulsol bisan pa sa mga paningkamot sa pagtabang kaniya? Tungod sa hingpit nga hustisya, ang Pulong ni Jehova nagmando sa paghimo sa usa ka lig-ong tikang: “Kuhaa ang tawong daotan gikan sa inyong taliwala.” Kana nagpasabot sa pagpalagpot kaniya gikan sa kongregasyon. (1 Corinto 5:11-13; 2 Juan 9-11) Ang pagbuhat niana makapasubo sa mga ansiyano, apan sila nahibalo nga gikinahanglan kana aron sa pagpanalipod sa moral ug espirituwal nga kahinlo sa kongregasyon. Bisan pa niana, naglaom sila nga may adlaw ra nga ang makasasala makaamgo ug mobalik sa kongregasyon.Lucas 15:17, 18.

18. Unsay ibutang sa hunahuna sa mga ansiyano sa dihang maghatag ug binase-sa-Bibliya nga tambag sa uban?

18 Ang pag-alagad nga nahiuyon sa hustisya naglangkit usab sa  paghatag ug binase-sa-Bibliya nga tambag kon gikinahanglan. Siyempre, ang mga ansiyano dili mangita ug mga depekto diha sa uban. Ni sila magpahimulos sa tanang kahigayonan aron sa pagpanul-id. Apan ang usa ka isigkamagtutuo tingali makahimog “sayop nga lakang sa dili pa niya himatngonan kini.” Ang paghinumdom nga ang hustisya sa Diyos dili mapintason o dili kay dili-mobati magtukmod sa mga ansiyano sa ‘pagpaningkamot nga ipasibo pag-usab ang maong tawo diha sa espiritu sa kalumo.’ (Galacia 6:1) Busa, ang mga ansiyano dili mangasaba sa tawong masalaypon o mogamit ug mapintasong mga pulong. Hinunoa, ang tambag nga ihatag sa mahigugmaong paagi makadasig sa usa sa pagdawat niana. Bisan sa dihang maghatag ug pintok nga pagbadlong—nga sa prangka magpahayag sa mga sangpotanan sa usa ka dili-maalamong dalan—ang mga ansiyano magbutang sa hunahuna nga ang isigkamagtutuo nga nakahimog sayop maoy usa ka karnero sa toril ni Jehova. * (Lucas 15:7) Sa dihang ang tambag o pagbadlong tin-aw nga gitukmod ug gihatag sa gugma, mas lagmit nga matul-id ang tawong masalaypon.

19. Unsang mga desisyon ang kinahanglang himoon sa mga ansiyano, ug diha sa unsa angay nilang ipasukad ang maong mga desisyon?

19 Ang mga ansiyano sagad kinahanglang mohimog mga desisyon nga makaapektar sa ilang mga isigkamagtutuo. Pananglitan, panapanahon ang mga ansiyano magtigom aron sa paghisgot kon may katakos na ba ang ubang mga igsoong lalaki sa kongregasyon aron ikarekomendar nga mga ansiyano o ministeryal nga alagad. Ang mga ansiyano nahibalo sa bili sa pagkadili-mapihigon. Sa paghimog mga desisyon alang sa maong mga pagpanudlo sila magpagiya sa mga kinahanglanon sa Diyos, nga dili magsalig sa personal nga mga pagbati lamang. Sa ingon sila molihok “nga dili mohukom-daan, nga dili magbuhat ug bisan unsa sumala sa pagkamapihigon.”1 Timoteo 5:21.

20, 21. (a) Ang mga ansiyano maningkamot nga mahimong unsa, ug ngano? (b) Unsay mahimo sa mga ansiyano sa pagtabang sa “magul-anong mga kalag”?

 20 Ang mga ansiyano magpadapat sa hustisya sa Diyos diha usab sa ubang mga paagi. Human sa pagtagna nga ang mga ansiyano mag-alagad “alang sa hustisya,” si Isaias nagpadayon: “Ang matag usa mahimong sama sa usa ka tagoanang dapit gikan sa hangin ug usa ka salipdanang dapit gikan sa bagyo, sama sa mga sapa sa tubig sa usa ka walay-tubig nga yuta, sama sa landong sa usa ka dako kaayong bato sa usa ka umaw nga yuta.” (Isaias 32:2) Busa, ang mga ansiyano maningkamot diay nga mahimong mga tinubdan sa kahupayan ug kalig-on alang sa ilang mga isigkamagtutuo.

21 Karong adlawa, tungod sa tanang suliran nga lagmit makapaluya, ang daghan nagkinahanglag pagpalig-on. Mga ansiyano, unsay inyong mahimo sa pagtabang sa “magul-anong mga kalag”? (1 Tesalonica 5:14) Patalinghogi sila uban ang empatiya. (Santiago 1:19) Basin gikinahanglan nga ilang ipakigbahin ang “pagkamabalak-on” diha sa ilang kasingkasing sa usa nga masaligan nila. (Proverbio  12:25) Pasaligi sila nga sila gikinahanglan, gipabilhan, ug gihigugma—oo, ni Jehova ug sa ilang mga igsoong lalaki ug babaye usab. (1 Pedro 1:22; 5:6, 7) Dugang pa, makaampo ka uban ug alang kanila. Ang pagkadungog sa usa ka ansiyano nga magalitok ug kinasingkasing nga pag-ampo alang kanila maoy labing makapahupay. (Santiago 5:14, 15) Ang inyong mahigugmaong mga paningkamot sa pagtabang sa mga magul-anon mamatikdan gayod sa Diyos sa hustisya.

Ang mga ansiyano nagpabanaag sa hustisya ni Jehova sa dihang dasigon nila ang mga magul-anon

22. Sa unsang mga paagi makasundog kita sa hustisya ni Jehova, ug unsay resulta?

22 Sa pagkatinuod, kita mas masuod kang Jehova pinaagi sa pagsundog sa iyang hustisya! Sa dihang atong labanan ang iyang matarong nga mga sukdanan, sa dihang ipakigbahin nato ang nagaluwas-sa-kinabuhi nga maayong balita sa uban, ug sa dihang palabihon nato nga ipunting ang pagtagad sa maayong mga hiyas sa uban inay pangitaon ang ilang mga sayop, kita nagapabanaag sa hustisya sa Diyos. Mga ansiyano, sa dihang manalipod kamo sa kahinlo sa kongregasyon, sa dihang mohatag kamog makapalig-on nga Kasulatanhong tambag, sa dihang mohatag kamog dili-madapigong mga desisyon, ug sa dihang dasigon ninyo ang mga masulub-on, kamo nagapabanaag sa hustisya sa Diyos. Pagkadako gayod ang kalipay sa kasingkasing ni Jehova nga modungaw gikan sa mga langit ug makakita sa iyang katawhan nga nanlimbasog pag-ayo sa “pagbuhat sa hustisya” diha sa paglakaw uban sa ilang Diyos!

^ par. 13 Ang pipila ka hubad nag-ingon “ayaw pagpanghukom.” Ang maong paghubad nagpasabot “ayaw pagsugod sa paghukom.” Hinunoa, ang mga magsusulat sa Bibliya naggamit dinhi ug negatibong mga sugo sa present tense nga nagpahayag ug nagpadayong buhat. Busa ang buhat nga gibatbat dinhi nagpadayon apan angayng ihunong.

^ par. 18 Sa 2 Timoteo 4:2, ang Bibliya nag-ingon nga ang mga ansiyano usahay kinahanglang ‘magbadlong, magsaway, magtambag.’ Ang Gregong pulong nga gihubad nga ‘magtambag’ (pa·ra·ka·leʹo) mahimong magpasabot nga “pagdasig.” Ang may-kalangkitan nga Gregong pulong, pa·raʹkle·tos, mahimong magtumong sa usa ka manlalaban sa usa ka legal nga butang. Busa, bisan sa panahong ang mga ansiyano maghatag ug lig-on nga pagbadlong, angay nga sila mahimong mga magtatabang niadtong nagkinahanglag espirituwal nga tabang.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Nganong ang Pipila Napalagpot?

Sa unsang paagi ang makasasala nga naghinulsol makabenepisyo sa mahigugmaong disiplina ni Jehova?

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Mga Ansiyano—‘Isigkamagbubuhat Alang sa Atong Kalipay’

Sa unsang mga paagi ang mga ansiyano motabang sa mga igsoon nga magmalipayon sa pag-alagad sa Diyos?