1, 2. Asa nakaabot ang pagkamaayo sa Diyos, ug sa unsang paagi ang Bibliya nagpasiugda niining hiyasa?

NGA gidigo sa kasanag sa nagkatunod nga adlaw, ang pipila ka karaang managhigala nagkalingaw sa pagsalosalo sa gawas sa balay, nga nagkataw-anay ug nag-estoryahay samtang sila nagpahimulos sa talan-awon. Sa layo, usa ka mag-uuma misud-ong sa iyang kaumahan ug matagbawong mipahiyom kay midag-om na ug nagsugod pagkatagak ang unang mga tulo sa ulan ibabaw sa nag-uga nga mga tanom. Sa laing dapit, ang usa ka bana ug asawa nahimuot nga nagsud-ong sa ilang anak nga nagsusapinday samtang naghimo sa iyang unang mga tikang.

2 Nahibalo man sila o wala, kanang mga tawhana nagtagamtam sa samang butang—ang pagkamaayo ni Jehova nga Diyos. Ang pipila ka tawong relihiyoso sagad mopahayag sa mga pulong “Maayo ang Diyos.” Mas mapasiugdahon ang Bibliya. Kini nag-ingon: “Pagkadako gayod sa iyang kaayo!” (Zacarias 9:17) Apan karong adlawa daw diyutay ra ang tinuod nahibalo kon unsay ipasabot nianang mga pulonga. Unsay aktuwal nga nalangkit sa pagkamaayo ni Jehova nga Diyos, ug sa unsang paagi ang matag usa kanato apektado sa maong hiyas sa Diyos?

Usa ka Talagsaong Dagway sa Gugma sa Diyos

3, 4. Unsay pagkamaayo, ug nganong ang pagkamaayo ni Jehova mabatbat pag-ayo ingon nga ekspresyon sa gugma sa Diyos?

3 Sa daghang pinulongan karon, ang ‘pagkamaayo’ maoy usa ka malangkobong pulong. Apan, sumala sa gipadayag sa Bibliya, ang pagkamaayo dili gayod malangkobon. Sa panguna, kini nagtumong sa maayong hiyas ug sa moral nga pagkamaayo. Nan, sa usa ka diwa kita makasulti nga si Jehova nahupngan sa pagkamaayo. Ang iyang tanang hiyas—lakip ang iyang gahom, iyang hustisya, ug iyang kaalam—bug-os gayod nga maayo. Bisan pa niana, ang pagkamaayo mabatbat pag-ayo ingon nga usa ka ekspresyon sa gugma ni Jehova. Ngano man?

 4 Ang pagkamaayo maoy aktibo, gipahayag-sa-binuhatan nga hiyas. Gipakita ni apostol Pablo nga diha sa mga tawo kini mas madanihon kay sa pagkamatarong. (Roma 5:7) Ang matarong nga tawo masaligan sa pagsunod nga matinumanon sa mga gikinahanglan sa balaod, apan ang maayong tawo mobuhat ug labaw pa. Siya ang mohimo sa unang lakang, nga aktibong mangita ug mga paagi aron makatabang sa uban. Sumala sa atong masabtan, sa maong diwa si Jehova maayo gayod. Tin-aw, ang maong pagkamaayo gipasukad sa way-kinutbanang gugma ni Jehova.

5-7. Nganong si Jesus midumili nga tawgong “Maayong Magtutudlo,” ug unsang dakong kamatuoran ang iyang gipamatud-an sa maong paagi?

5 Si Jehova talagsaon usab kon bahin sa iyang pagkamaayo. Sa duol na ang kamatayon ni Jesus, usa ka tawo miduol kaniya aron mangutana, nga gitawag siya sa mga pulong “Maayong Magtutudlo.” Si Jesus mitubag: “Nganong gitawag mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo, gawas sa usa, ang Diyos.” (Marcos 10:17, 18) Karon, ang maong tubag tingali makapalibog kanimo. Nganong gitul-id man ni Jesus kadtong tawhana? Dili ba si Jesus, sa pagkamatuod, usa man ka “Maayong Magtutudlo”?

6 Tataw, gigamit niadtong tawhana ang mga pulong “Maayong Magtutudlo” ingong mapasidunggon nga titulo. Sa pagkamakasaranganon gipunting ni Jesus ang maong kahimayaan ngadto sa iyang langitnong Amahan, kinsa maoy maayo sa kinalabwang diwa. (Proverbio 11:2) Apan si Jesus nagpamatuod usab bahin sa usa ka dakong kamatuoran. Si Jehova lamang ang sukdanan alang sa kon unsay maayo. Siya lamang ang adunay soberanong katungod sa paghukom kon unsay maayo ug kon unsay daotan. Si Adan ug Eva, tungod sa rebelyosong pagkaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan, nagtinguha nga maangkon ang maong katungod sa ilang kaugalingon. Lahi kanila, mapaubsanong gitugyan ni Jesus ang pagbutang ug mga sukdanan ngadto sa iyang Amahan.

7 Dugang pa, si Jesus nahibalo nga si Jehova mao ang tuboran sa tanang butang nga tinuod nga maayo. Siya ang Tighatag sa “matag maayong gasa ug matag hingpit nga regalo.” (Santiago 1:17) Atong susihon kon sa unsang paagi ang pagkamaayo ni Jehova madayag diha sa iyang pagkamahinatagon.

 Ebidensiya sa Dagayang Pagkamaayo ni Jehova

8. Sa unsang paagi si Jehova nagpakita ug pagkamaayo sa tanang tawo?

8 Ang tanang nabuhi sukad nakabatog kaayohan gikan sa pagkamaayo ni Jehova. Ang Salmo 145:9 nag-ingon: “Si Jehova maayo sa tanan.” Unsa ang pipila ka pananglitan sa iyang masakopon-sa-tanan nga pagkamaayo? Ang Bibliya nag-ingon: “Wala niya itugot nga dili kapanghimatud-an ang iyang kaugalingon sanglit gibuhat man niya ang maayo, nga naghatag kaninyog ulan gikan sa langit ug mabungahong mga panahon, nga nagbuhong sa inyong mga kasingkasing sa pagkaon ug sa kalipay.” (Buhat 14:17) May panahon ba nga ikaw mibatig kalipay sa dihang nagkalingaw sa lamiang pagkaon? Kon si Jehova tungod sa iyang pagkamaayo wala pa magdisenyo niining yutaa uban sa siklo sa presko kanunay nga tubig ug “mabungahong mga panahon” aron makatubo ang dagayang pagkaon, wala untay mga panahon sa pagpangaon. Gipakita ni Jehova ang maong pagkamaayo dili lamang sa mga nahigugma kaniya kondili sa tanan. Si Jesus miingon: “Siya magapasubang  sa iyang adlaw diha sa mga tawong daotan ug sa mga maayo ug magapaulan diha sa mga tawong matarong ug sa mga dili-matarong.”Mateo 5:45.

Si Jehova “nagahatag kaninyog ulan gikan sa langit ug mabungahong mga panahon”

9. Sa unsang paagi ang mansanas nag-ilustrar sa pagkamaayo ni Jehova?

9 Daghang tawo ang dili kaayo magpabili sa labihang pagkamahinatagon nga gipakita diha sa mga tawo tungod sa nagpadayong kalihokan sa adlaw, ulan, ug mabungahong mga panahon. Pananglitan, tagda ang mansanas. Sa tibuok nga bugnawng rehiyon sa yuta, kini maoy ordinaryong prutas. Bisan pa niana, kini maanindot, laming kaonon, ug tugob sa bugnawng tubig ug hinungdanong mga sustansiya. Nahibalo ka ba nga sa tibuok kalibotan adunay mga 7,500 ka nagkalainlaing mga klase sa mansanas, nga nagkadaiya ang kolor gikan sa pula ngadto sa daw-bulawan ngadto sa dalag  ngadto sa berde ug sa gidak-on gikan sa dakog diyutay sa seresa ngadto sa gidak-on sa kahel? Kon imong kuptan ang gamitoyng liso sa mansanas sa imong kamot, kini walay-bili nga tan-awon. Apan gikan niini motubo ang usa sa labing matahom nga mga kahoy. (Awit ni Solomon 2:3) Kada tingpamulak ang tuktok sa punoan sa mansanas maputos sa mga pungpong sa bulak; kada tinghunlak kini mamunga. Kada tuig—nga moabot ug 75 ka tuig—ang kasarangang punoan sa mansanas mamunga ug igong prutas nga makapunog 20 ka karton nga ang kada usa motimbang ug 19 ka kilo!

Gikan niining gamitoy nga liso ang usa ka kahoy motubo nga makapakaon ug makapahimuot sa mga tawo sa daghang katuigan

10, 11. Sa unsang paagi ang mga sentido nagpasundayag sa pagkamaayo sa Diyos?

10 Sa iyang walay-kinutbanang pagkamaayo, gihatagan kita ni Jehova ug usa ka lawas nga “katingalahan nga pagkabuhat,” uban sa mga sentido nga gidisenyo aron tabangan kita sa pagkaila sa iyang mga buhat ug sa pagkalipay niana. (Salmo 139:14) Hunahunaa pag-usab ang mga talan-awon nga gibatbat sa sinugdan niining kapituloha. Unsang mga talan-awon ang makahatag ug kalipay nianang mga gutloa? Ang pulang mga aping sa usa ka nalingawng bata. Ang pagbunok sa ulan diha sa mga uma. Ang mga pulahon, mga daw-bulawan, ug ubehong mga kolor sa nagkatunod nga adlaw. Ang mata sa tawo gidisenyo sa pagtiktik ug kapig 300,000 ka nagkalainlaing mga kolor! Ug ang atong sentido sa pandungog makasikop sa mga kalainan sa tono sa giangayan-kaayong tingog, sa hinagiyos sa hangin latas sa kakahoyan, sa kagiki sa batang gamay. Nganong malipay kita sa maong mga talan-awon ug mga tingog? Ang Bibliya nag-ingon: “Ang mapatalinghogong igdulungog ug ang matinan-awong mata—kining duha gibuhat ni Jehova.” (Proverbio 20:12) Apan kana maoy duha lang sa mga sentido.

11 Ang sentido sa panimhot maoy laing ebidensiya sa pagkamaayo ni Jehova. Ang ilong sa tawo makaila ug mga 10,000 ka nagkalainlaing mga baho. Hunahunaa lamang ang pipila: hapit nang maluto nga kinaham nimong pagkaon, mga bulak, nalarag nga mga dahon, diyutayng aso gikan sa makahanaw-sa-katugnaw nga kalayo. Ug tungod sa imong sentido sa paghikap bation mo ang paghapohap sa huyohoy sa imong aping, ang mapasaligong paggakos sa usa ka minahal, ang nindot nga kahamis sa prutas diha sa imong kamot. Inig-ingkib mo niana, ang imong sentido sa panlami moobra. Ang nagkadaiyang mga lami makapahinam kanimo  samtang ang mga sangkap sa imong panlami makaila sa lisod-maila nga mga lami nga gimugna sa komplikadong mga kemikal nga anaa sa prutas. Oo, kita may bug-os nga katarongan sa pagpatugbaw mahitungod kang Jehova: “Pagkadagaya sa imong pagkamaayo, nga imong gitipigan alang niadtong nangahadlok kanimo!” (Salmo 31:19) Apan, sa unsang paagi si Jehova ‘nagtipig’ sa pagkamaayo alang niadtong nahadlok sa Diyos?

Pagkamaayo Uban sa Walay-Kataposang mga Kaayohan

12. Unsang mga tagana nga gikan ni Jehova ang labing hinungdanon, ug ngano?

12 Si Jesus miingon: “Kini nahisulat, ‘Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.’” (Mateo 4:4) Sa pagkamatuod, ang espirituwal nga mga tagana ni Jehova makahatag kanatog daghang kaayohan kay sa pisikal nga mga tagana, kay kana motultol sa kinabuhing walay kataposan. Sa Kapitulo 8 niining basahona, among gipahayag nga gigamit ni Jehova ang iyang gahom sa pagpasig-uli niining kataposang mga adlaw sa pagpatungha sa espirituwal nga paraiso. Usa ka hinungdanong bahin sa maong paraiso mao ang dagayang espirituwal nga pagkaon.

13, 14. (a) Unsay nakita sa manalagnang si Ezequiel diha sa panan-awon, nga may unsang kahulogan alang kanato karong adlawa? (b) Unsang nagahatag-kinabuhi nga mga tagana ang gihimo ni Jehova alang sa iyang matinumanong mga alagad?

13 Sa usa sa dagkong mga tagna sa pagpasig-uli diha sa Bibliya, gihatagan ang manalagnang si Ezequiel ug panan-awon bahin sa napasig-uli ug nahimaya nga templo. Gikan niana nga templo ang usa ka sapa sa tubig midagayday, nga nagkalapad ug nagkalalom samtang kini nagpadayon hangtod kini nahimong “suba nga doble ang gidak-on.” Bisan diin kini midagayday, ang maong suba nagdalag mga panalangin. Sa mga tampi niini ang kakahoyan naglambo nga mitaganag pagkaon ug nakapaayo. Ug ang suba nakapabuhi pa ug naghimong mabungahon sa parat, walay-kinabuhi nga Patayng Dagat! (Ezequiel 47:1-12) Apan unsay kahulogan nianang tanan?

14 Ang panan-awon nagpasabot nga ipasig-uli ni Jehova ang iyang  kahikayan alang sa maputling pagsimba, sama sa gihulagway sa templo nga nakita ni Ezequiel. Sama niadtong suba sa panan-awon, ang mga tagana sa Diyos alang sa kinabuhi mas dagayang modagayday ngadto sa iyang katawhan. Sukad sa pagpasig-uli sa maputling pagsimba niadtong 1919, si Jehova nagpanalangin sa iyang katawhan sa nagahatag-kinabuhing mga tagana. Sa unsang paagi? Buweno, ang mga Bibliya, literatura sa Bibliya, mga tigom, ug mga kombensiyon nakatabang ngatanan sa pagdala ug bililhong mga kamatuoran ngadto sa milyonmilyon. Pinaagi niana si Jehova nagtudlo sa mga tawo bahin sa labing hinungdanon sa iyang mga tagana alang sa kinabuhi—ang halad lukat ni Kristo, nga makapaposible sa mahinlong pagbarog atubangan ni Jehova ug sa paglaom sa kinabuhing walay kataposan alang sa tanang nahigugma ug nahadlok gayod sa Diyos. * Busa, niining kataposang mga adlaw, samtang ang kalibotan nag-antos sa espirituwal nga gutom, ang katawhan ni Jehova nagpahimulos sa espirituwal nga kombira.Isaias 65:13.

15. Sa unsang diwa ang pagkamaayo ni Jehova modagayday ngadto sa matinumanong mga tawo panahon sa Milenyong Paghari ni Kristo?

15 Apan ang suba sa panan-awon ni Ezequiel dili mohunong sa pagdagayday inigkalaglag niining daang sistema sa mga butang. Sa kasukwahi, kini mas dagayang modagayday panahon sa Milenyong Paghari ni Kristo. Unya, pinaagi sa Mesiyanikong Gingharian, ipadapat ni Jehova ang bug-os nga bili sa halad ni Jesus, nga inanayng magdala sa matinumanong katawhan ngadto sa kahingpitan. Dako gayod unya ang atong kalipay tungod sa pagkamaayo ni Jehova!

Dugang nga mga Dagway sa Pagkamaayo ni Jehova

16. Sa unsang paagi gipakita sa Bibliya nga nalakip sa pagkamaayo ni Jehova ang ubang mga hiyas, ug unsa ang pipila niini?

16 Ang pagkamahinatagon dili lamang maoy nalangkit sa pagkamaayo ni Jehova. Ang Diyos miingon kang Moises: “Ipaagi ko ang tanan ko nga pagkamaayo atubangan sa imong nawong, ug akong ipahayag ang ngalan ni Jehova atubangan nimo.” Sa ulahi ang asoy  nag-ingon: “Si Jehova miagi sa iyang atubangan ug nagpahayag: ‘Si Jehova, si Jehova, usa ka Diyos nga maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot ug kamatuoran.’” (Exodo 33:19; 34:6) Busa ang daghang maayong mga hiyas nalakip sa pagkamaayo ni Jehova. Atong hisgotan ang duha lang niini.

17. Unsay pagkamapuangoron, ug sa unsang paagi si Jehova nagpasundayag niini ngadto sa dili-hingpit nga mga tawo lamang?

17 “Mapuangoron.” Kining hiyasa daghag ikasulti kanato bahin sa paagi sa pagtagad ni Jehova sa iyang mga linalang. Inay isogon, dili-mabination, o samag-diktador, ingon nga maoy kasagaran niadtong anaa sa gahom, si Jehova malumo ug maluloton. Pananglitan, si Jehova miingon kang Abram: “Iyahat ang imong mga mata, palihog, ug lantaw gikan sa dapit nga imong nahimutangan, paamihanan ug pahabagatan ug pasidlakan ug pakasadpan.” (Genesis 13:14) Gilaktawan sa daghang hubad ang pulong nga “palihog.” Apan ang mga eskolar sa Bibliya nag-ingon nga ang han-ay sa mga pulong sa orihinal nga Hebreohanon naglakip ug usa ka pulong nga nakausab sa pahayag gikan sa usa ka pagsugo ngadto sa usa ka matinahorong paghangyo. Adunay lain, susamang mga pananglitan. (Genesis 31:12; Ezequiel 8:5) Tiaw na, ang Soberano sa uniberso nag-ingong “palihog” ngadto sa mga tawo lamang! Sa usa ka kalibotan diin ang pagkabagis, pagkaagresibo, ug pagkawalay-tahod kasagaran kaayo, dili ba makapahupay nga hunahunaon ang pagkamapuangoron sa atong Diyos, si Jehova?

18. Sa unsang diwa si Jehova “dagaya . . . sa kamatuoran,” ug nganong ang maong mga pulong mapasaligon?

18 “Dagaya sa . . . kamatuoran.” Ang pagkadili-matinud-anon nauso sa kalibotan karon. Apan ang Bibliya nagpahinumdom kanato: ‘Ang Diyos dili usa ka tawo nga siya mamakak.’ (Numeros 23:19) Sa pagkamatuod, ang Tito 1:2 nag-ingon nga “Ang Diyos . . . dili makabakak.” Ang pagkamaayo ni Jehova dili motugot nga siya mamakak. Busa, ang mga saad ni Jehova bug-os nga kasaligan; ang iyang mga pulong, kanunay gayong matuman. Si Jehova gitawag ganing ang “Diyos sa kamatuoran.” (Salmo 31:5) Siya dili lang molikay sa pagsultig mga bakak kondili siya mopahayag ug daghang kamatuoran. Siya dili tigpalain, hikawan ug impormasyon, o tigsekreto; sa kapulihay, siya mohatag ug dagayang kalamdagan ngadto sa matinumanon  niyang mga alagad gikan sa iyang walay-kinutbanang tipiganan sa kaalam. * Iya pang tudloan sila kon unsaon pagpadapat diha sa kinabuhi sa mga kamatuoran nga iyang ginahatag aron sila ‘makapadayon sa paglakaw diha sa kamatuoran.’ (3 Juan 3) Sa katibuk-an, sa unsang paagi angay maapektohan ang tagsatagsa kanato sa pagkamaayo ni Jehova?

‘Magmasanagon Tungod sa Pagkamaayo ni Jehova’

19, 20. (a) Sa unsang paagi gitinguha ni Satanas ang pagdaot sa pagsalig ni Eva sa pagkamaayo ni Jehova, ug unsay resulta? (b) Unsay angay nga epekto kanato ang pagkamaayo ni Jehova, ug ngano?

19 Sa gitental ni Satanas si Eva sa tanaman sa Eden, siya misugod pinaagi sa malinglahong pagdaot sa iyang pagsalig sa pagkamaayo ni Jehova. Si Jehova miingon kang Adan: “Gikan sa tanang kahoy sa tanaman makakaon ka hangtod sa pagkatagbaw.” Sa libolibong kahoy nga nagdayandayan niadto nga tanaman, ang tawo gidid-an ni Jehova sa pagkaon gikan sa usa lamang ka kahoy. Bisan pa, matikdi kon giunsa paghan-ay ni Satanas ang iyang unang pangutana kang Eva: “Tinuod ba nga miingon ang Diyos nga dili gayod kamo makakaon gikan sa tanang kahoy sa tanaman?” (Genesis 2:9, 16; 3:1) Gituis ni Satanas ang mga pulong ni Jehova aron maghunahuna si Eva nga gihikawan sila ni Jehova ug usa ka maayong butang. Ikasubo, epektibo ang taktika. Si Eva, sama sa daghan kaayong lalaki ug babaye sunod kaniya, misugod sa pagduhaduha sa pagkamaayo sa Diyos, kinsa naghatag kaniya sa tanang butang nga iyang nabatonan.

20 Nahibalo kita sa hilabihang kasub-anan ug kaalaotan nga gipahinabo sa maong mga pagduhaduha. Busa atong pamation ang mga pulong sa Jeremias 31:12: “Sila . . . mosanag tungod sa pagkamaayo ni Jehova.” Ang pagkamaayo ni Jehova angay gayod nga maghimo kanatong masanagon sa kalipay. Kita dili gayod angayng magduhaduha sa mga motibo sa atong Diyos, kinsa nahupngan gayod sa pagkamaayo. Kita makasalig kaniya sa bug-os, kay kaayohan lamang ang iyang gitinguha alang sa mga nahigugma kaniya.

21, 22. (a) Unsa ang pipila ka paagi diin gusto nimong mosanong sa pagkamaayo ni Jehova? (b) Unsang hiyasa ang atong hisgotan sa sunod kapitulo, ug sa unsang paagi lahi kini sa pagkamaayo?

 21 Dugang pa, sa dihang makahigayon kita sa pagpakigsulti sa uban bahin sa pagkamaayo sa Diyos, kita malipay. Mahitungod sa katawhan ni Jehova, ang Salmo 145:7 nag-ingon: “Sa paghisgot sa madagayaon nimong pagkamaayo sila madasigong magaasoy.” Kada adlaw nga kita may kinabuhi, kita makabatog kaayohan sa usa ka paagi gikan sa pagkamaayo ni Jehova. Nganong dili batasanon kada adlaw ang pagpasalamat kang Jehova tungod sa iyang pagkamaayo, nga mahimong espesipiko kutob sa mahimo? Sa paghunahuna sa pagkamaayo, ang pagpasalamat kang Jehova tungod niana sa kada adlaw, ug ang pagsulti sa uban mahitungod niana motabang kanato sa pagsundog sa atong maayong Diyos. Ug samtang mangita kitag mga paagi sa pagbuhat ug maayo, sama sa ginahimo ni Jehova, kita mas masuod kaniya. Ang tigulang nga si apostol Juan misulat: “Hinigugma, mahimong tigsundog, dili sa daotan, kondili sa maayo. Siya nga nagabuhat sa maayo nagagikan sa Diyos.”3 Juan 11.

22 Ang pagkamaayo ni Jehova nalangkit usab sa ubang mga hiyas. Pananglitan, ang Diyos “dagaya sa mahigugmaong-kalulot,” o maunongong gugma. (Exodo 34:6) Mas espesipiko ang tumong niining hiyasa kay sa pagkamaayo, kay ipahayag ni Jehova kini ngadto ilabina sa iyang matinumanong mga alagad. Sa sunod kapitulo, masayran nato kon sa unsang paagi iya kining ginahimo.

^ par. 14 Walay mas dakong pananglitan sa pagkamaayo ni Jehova kay sa lukat. Sa tanang milyonmilyon nga espiritung mga linalang nga kapilian, gipili ni Jehova ang iyang minahal, bugtong Anak aron mamatay alang kanato.

^ par. 18 Angay gayod, ang Bibliya naglangkit sa kamatuoran uban sa kahayag. “Ipadan-ag ang imong kahayag ug ang imong kamatuoran,” miawit ang salmista. (Salmo 43:3) Si Jehova magpadan-ag sa dagayang espirituwal nga kahayag diha sa mga andam magpatudlo o magpalamdag kaniya.2 Corinto 4:6; 1 Juan 1:5.