Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 26

Usa ka Diyos nga “Andam sa Pagpasaylo”

Usa ka Diyos nga “Andam sa Pagpasaylo”

1-3. (a) Unsang bug-at nga palas-anon ang gidala sa salmistang si David, ug sa unsang paagi nakaplagan niya ang kahupayan alang sa iyang gihasol nga kasingkasing? (b) Sa dihang kita makasala, unsang palas-anon ang ato tingaling pas-anon ingong resulta, apan unsay gipasalig kanato ni Jehova?

“MILAPAW sa akong ulo ang akong kasaypanan,” misulat ang salmistang si David. “Sama sa mabug-at nga luwan sila bug-at kaayo alang kanako. Naminhod ako ug nahugno sa hilabihan gayod.” (Salmo 38:4, 8) Nahibalo si David kon unsa ka bug-at nga palas-anon ang usa ka sad-ang tanlag. Apan nakaplagan niya ang kahupayan sa iyang gihasol nga kasingkasing. Nakasabot siya nga bisan pag si Jehova nagdumot sa sala, Siya dili magdumot sa tawong makasasala kon kana siya tinuod nga mahinulsolon ug mobiya sa iyang makasasalang dalan. Uban sa bug-os nga pagtuo diha sa kaandam ni Jehova sa pagpakitag kaluoy sa mahinulsolong mga tawo, si David miingon: “Ikaw, Oh Jehova, . . . andam sa pagpasaylo.”Salmo 86:5.

2 Sa dihang kita makasala, kita usab mahimong magdalag bug-at nga palas-anon sa gihasol nga tanlag. Kining pagbati sa kahasol maoy mapuslanon. Kini makatukmod kanato sa paghimog gikinahanglang mga lakang sa pagtul-id sa atong mga kasaypanan. Hinuon, anaa ang kapeligrohan nga malumsan sa pagbati sa pagkasad-an. Ang atong nagahukom-sa-kaugalingon nga kasingkasing basin mopugos nga si Jehova dili na magpasaylo kanato, bisan kon unsa ka dako sa atong paghinulsol. Kon kita “lamyon” sa pagbati sa pagkasad-an, basin sulayan ni Satanas ang pagpahinabo nga kita mohunong na, mobati nga si Jehova nag-isip kanato ingong walay pulos, dili angayan sa pag-alagad kaniya.2 Corinto 2:5-11.

3 Tinuod ba nga kana ang pag-isip ni Jehova kanato? Dili gayod! Ang pagpasaylo maoy usa ka dagway sa dakong gugma ni Jehova. Diha sa iyang Pulong, siya nagpasalig kanato nga sa dihang atong ipakita ang tinuod, kinasingkasing nga paghinulsol, siya andam sa pagpasaylo. (Proverbio 28:13) Aron malikayan ang pagbati nga daw  dili nato maangkon ang pasaylo ni Jehova, atong susihon kon ngano ug kon sa unsang paagi siya magpasaylo.

Kon Nganong si Jehova “Andam sa Pagpasaylo”

4. Unsay mahinumdoman ni Jehova bahin sa atong kinaiyahan, ug sa unsang paagi mag-apektar kini sa paagi sa iyang pagtagad kanato?

4 Si Jehova nahibalo sa atong mga limitasyon. “Siya nahibalo pag-ayo sa atong pagkaumol, nga nahinumdom nga kita abog,” matod sa Salmo 103:14. Dili siya malimot nga kita maoy mga linalang nga gikan sa abog, nga adunay mga kaluyahon, o mga kahuyangan, ingong resulta sa pagkadili-hingpit. Ang ekspresyon nga siya nahibalo sa “atong pagkaumol” magpahinumdom kanato nga ang Bibliya nagpanig-ingon kang Jehova sa usa ka magkukulon ug kanato sa mga sudlanang ginama sa yutang-kulonon nga iyang ginaumol. * (Jeremias 18:2-6) Ang Dakong Magkukulon magpaigoigo sa iyang mga pagtagad kanato sumala sa kaluyahon sa atong makasasalang kinaiyahan ug sa paagi sa atong pagsanong o dili pagsanong sa iyang paggiya.

5. Sa unsang paagi ang basahong Mga Taga-Roma nagbatbat sa gamhanang pagkupot sa sala?

5 Si Jehova nakasabot kon unsa ka gamhanan ang sala. Ang iyang Pulong nagbatbat sa sala ingon nga gamhanang puwersa nga mabangisong nagkupot sa tawo. Unsa ka kusog ang pagpangupot sa sala? Sa basahong Mga Taga-Roma, si apostol Pablo nagpatin-aw: Kita “nailalom sa sala,” sama nga ang mga sundalo nailalom sa ilang komandante (Roma 3:9); ang sala “nagmando” sa katawhan sama sa usa ka hari (Roma 5:21); kini “nagpuyo” sa atong kahiladman (Roma 7:17, 20); ang “balaod” niini kanunayng naglihok diha kanato, nga sa pagkamatuod nagapaningkamot sa pagmando sa atong dalan. (Roma 7:23, 25) Pagkagamhanan ang pagkupot sa sala sa atong dili-hingpit nga unod!Roma 7:21, 24.

6, 7. (a) Unsa ang pag-isip ni Jehova niadtong nagtinguha sa iyang kaluoy uban ang mahinulsolong kasingkasing? (b) Nganong dili nato angay nga sayonsayonon lamang ang kaluoy sa Diyos?

6 Busa, si Jehova nahibalo nga ang hingpit nga pagkamasinugtanon dili posible alang kanato, bisan kon unsa ka maikagon tingali  ang atong pangandoy sa paghimo niana kaniya. Siya mahigugmaong nagpasalig kanato nga sa dihang atong tinguhaon ang iyang kaluoy uban sa mahinulsolong kasingkasing, siya magpasaylo. Ang Salmo 51:17 nag-ingon: “Ang mga halad ngadto sa Diyos mao ang gun-ob nga espiritu; usa ka kasingkasing nga gun-ob ug dugmok, Oh Diyos, dili mo pagatamayon.” Si Jehova dili gayod magsalikway o motalikod sa usa ka kasingkasing nga “gun-ob ug dugmok” tungod sa bug-at nga pagbati sa pagkasad-an.

7 Apan, nagpasabot ba kini nga mahimong sayonsayonon lamang nato ang kaluoy sa Diyos, nga gamiton ang atong makasasalang kinaiyahan ingong pasumangil sa pagpakasala? Dili gayod! Si Jehova wala giyahi sa sentimentalismo lamang. Adunay kinutbanan ang iyang kaluoy. Siya dili gayod magpasaylo kanilang sa katig-a sa kasingkasing nagbatasan sa tinuyong pagpakasala, nga wala magpadayag ug paghinulsol. (Hebreohanon 10:26) Sa laing bahin, sa dihang iyang makita ang mahinulsolong kasingkasing, siya andam sa pagpasaylo. Hisgotan nato karon ang pipila sa matin-awng mga pulong nga gigamit diha sa Bibliya sa pagbatbat niining kahibulongang dagway sa gugma ni Jehova.

Unsa ka Bug-os ang Pagpasaylo ni Jehova?

8. Sa pagkamatuod, unsay ginabuhat ni Jehova sa dihang iyang pasayloon ang atong mga sala, ug unsang pagsalig ang ginahatag niini kanato?

8 Ang mahinulsolong si David miingon: “Sa kataposan gisugid ko kanimo ang akong sala, ug wala ko taboni ang akong kasaypanan. . . . Ug ikaw mismo nagpasaylo sa pagkadaotan sa akong mga sala.” (Salmo 32:5) Ang terminong “nagpasaylo” maoy hubad sa usa ka Hebreohanong pulong nga sa panguna nagkahulogang “pag-alsa” o “pagdala.” Ang pagkagamit niini dinhi nagpasabot sa pagkuha sa “pagbati sa pagkasad-an, sala, kalapasan.” Busa si Jehova, sa pagkamatuod, nag-alsa sa mga sala ni David ug nagdala niana sa halayo. Sa walay duhaduha kini nakahupay sa pagbati sa pagkasad-an nga gipas-an ni David. (Salmo 32:3) Kita usab makabatog bug-os nga pagsalig diha sa Diyos nga magdala sa halayo sa mga sala niadtong nagtinguha sa iyang pagpasaylo pinasukad sa ilang pagtuo sa halad lukat ni Jesus.Mateo 20:28.

9. Unsa ka layo ibutang ni Jehova ang atong mga sala gikan kanato?

9 Si David migamit ug laing matin-awng ekspresyon sa pagbatbat  sa pagpasaylo ni Jehova: “Ingon sa pagkalayo sa sidlakan gikan sa kasadpan, sa mao nga gilay-on Iyang gikuha gikan kanato ang atong mga kalapasan.” (Italiko amoa; Salmo 103:12, The Amplified Bible) Unsa ba ka layo ang sidlakan gikan sa kasadpan? Sa usa ka diwa, ang sidlakan kanunayng anaa sa kinalay-ang distansiya nga mahunahuna gikan sa kasadpan; ang duha ka dapit dili gayod magtagbo. Usa ka eskolar nag-ingon nga ang maong ekspresyon nagkahulogang “sa kinalay-ang distansiya nga posible; sa kinalay-ang distansiya nga atong mahunahuna.” Ang inspiradong mga pulong ni David nagsulti kanato nga sa dihang si Jehova magpasaylo, iyang ibutang ang atong mga sala sa layo kaayo nga atong mahunahuna gikan kanato.

“Ang inyong mga sala . . . papution sama sa niyebe”

10. Sa dihang si Jehova magpasaylo sa atong mga sala, nganong dili kita angayng mobati nga atong ginadala ang mansa sa maong mga sala sa nahibilin natong kinabuhi?

10 Nakasulay ka na ba sukad pagtangtang ug mansa gikan sa hilaw-ug-kolor nga panapton? Bisan pag unsa ka dako ang imong pagpaningkamot, maila gihapon ang mansa. Matikdi kon giunsa pagbatbat ni Jehova ang iyang katakos sa pagpasaylo: “Bisan tuod ang inyong mga sala sanag-pula, kini papution sama sa niyebe; bisan  tuod kini mapula sama sa lutong-pula nga panapton, kini mahimong sama sa balhibo sa karnero.” (Isaias 1:18) Ang pulong “sanag-pula” nagpasabot sa sulaw nga pulang kolor. * Ang “lutong-pula” maoy usa sa dugom nga mga kolor sa tinina nga panapton. (Nahum 2:3) Sa kaugalingon natong paningkamot dili gayod nato matangtang ang mansa sa sala. Apan si Jehova makatangtang sa mga sala nga samag sanag-pula ug lutong-pula ug mahimong papution kana sama sa niyebe o dili-tinina nga balhibo sa karnero. Sa dihang si Jehova magpasaylo sa atong mga sala, kita dili na gayod mobati nga atong ginadala ang mansa sa maong mga sala sa nahibilin natong kinabuhi.

11. Sa unsang diwa si Jehova nagsalibay sa atong mga sala sa iyang luyo?

11 Sa usa ka makapatandog nga awit sa pagpasalamat nga gikomposo ni Ezequias human sa iyang pagkaluwas gikan sa makapatayng sakit, siya miingon kang Jehova: “Imong gisalibay sa imong luyo ang tanan nakong mga sala.” (Isaias 38:17) Si Jehova gihulagway dinhi ingong nagkuha sa mga sala sa mahinulsolong mamumuhat ug daotan ug nagsalibay niana sa Iyang luyo diin Siya dili na makakita niana o makamatikod pa niana. Sumala sa usa ka reperensiya, ang ideya nga gipasabot ikapahayag: “Imong gihimo [ang akong mga sala] nga samag kini wala mahitabo.” Dili ba kana mapasaligon?

12. Sa unsang paagi gipasabot sa manalagnang si Miqueas nga sa dihang si Jehova magpasaylo, Iyang wagtangon nga permanente ang atong mga sala?

12 Sa usa ka saad bahin sa pagpasig-uli, ang manalagnang si Miqueas nagpahayag sa iyang kombiksiyon nga si Jehova magpasaylo sa iyang mahinulsolong katawhan: “Kinsa ang usa ka Diyos nga sama kanimo, . . . nga nagapalabay lamang sa kalapasan sa nahibilin sa iyang panulondon? . . . Ug itambog mo sa kahiladman sa dagat ang tanan nilang kasal-anan.” (Miqueas 7:18, 19) Hunahunaa kon unsay ipasabot nianang mga pulonga alang niadtong nagkinabuhi sa kapanahonan sa Bibliya. May purohan bang mapasig-uli ang butang nga gilabay “sa kahiladman sa dagat”? Busa ang mga pulong ni Miqueas nagpasabot nga sa dihang si Jehova magpasaylo, iyang wagtangon nga permanente ang atong mga sala.

13. Unsa ang kahulogan sa mga pulong ni Jesus nga “Pasayloa kami sa among mga utang”?

 13 Gigamit ni Jesus ang relasyon tali sa mga nagpautang ug sa mga nakautang aron ihulagway ang pagpasaylo ni Jehova. Giawhag ni Jesus nga moampo kita: “Pasayloa kami sa among mga utang.” (Mateo 6:12) Sa ingon si Jesus nagpanig-ingon sa mga sala ngadto sa mga utang. (Lucas 11:4) Sa dihang kita makasala, kita mahimong “mga nakautang” kang Jehova. Bahin sa kahulogan sa Gregong berbo nga gihubad “pasayloa,” usa ka reperensiya nag-ingon: “Pagbiya, pagpapas sa utang pinaagi sa dili pagsingil niana.” Sa usa ka diwa, sa dihang si Jehova magpasaylo, iyang papason ang utang nga ikarga unta sa atong bayronon. Busa mahupayan ang mahinulsolong mga makasasala. Dili gayod maningil si Jehova sa utang nga iya nang gipapas!Salmo 32:1, 2.

14. Ang mga pulong “aron mapapas ang inyong mga sala” mopahinumdom sa unsang hulagway diha sa hunahuna?

14 Ang pagpasaylo ni Jehova dugang gibatbat sa Buhat 3:19: “Busa, paghinulsol kamo, ug pamalik kamo aron mapapas ang inyong mga sala.” Ang pulong nga mapapas maoy hubad sa usa ka Gregong berbo nga mahimong magpasabot “pagpala, . . . pagkanselar o pagguba.” Sumala sa pipila ka eskolar, ang hulagway nga gipahayag mao ang pagpanas sa sinulat. Sa unsang paagi posible kini? Ang tinta nga kasagarang gigamit sa karaang kapanahonan maoy sinagol nga karbon, tagok, ug tubig. Dili madugay human sa pagsulat nga gigamit ang maong tinta, ang usa ka tawo makakuhag basang espongha ug makapanas sa sinulat. Kana ang matahom nga paghulagway sa kaluoy ni Jehova. Sa dihang siya magpasaylo sa atong mga sala, kini samag mokuha siyag espongha ug panason kana.

Gusto ni Jehova nga atong masayran nga siya “andam sa pagpasaylo”

15. Unsay gusto ni Jehova nga atong masayran bahin kaniya?

15 Sa dihang palandongon nato kining nagkadaiyang mga ilustrasyon, dili ba matin-aw nga gusto ni Jehova nga masayran natong siya andam gayod sa pagpasaylo sa atong mga sala basta iyang makita nga sinsero ang atong paghinulsol? Dili kita angayng mahadlok nga sa umaabot kita pagahukman sumala sa maong mga sala. Kini gipakita sa lain pang butang nga gipadayag sa Bibliya bahin sa dakong kaluoy ni Jehova: Sa dihang siya magpasaylo, iya kanang kalimtan.

 “Dili Ko na Hinumdoman ang Ilang Sala”

16, 17. Sa dihang ang Bibliya nag-ingon nga si Jehova malimot sa atong mga sala, unsay ipasabot niini, ug nganong kana ang imong tubag?

16 Si Jehova misaad bahin niadtong anaa sa bag-ong pakigsaad: “Akong pasayloon ang ilang kasaypanan, ug dili ko na hinumdoman ang ilang sala.” (Jeremias 31:34) Nagpasabot ba kini nga sa dihang si Jehova magpasaylo siya dili na makahinumdom sa mga sala? Kana dili tinuod. Ang Bibliya nagsulti kanato bahin sa mga sala sa daghang tawo nga gipasaylo ni Jehova, lakip si David. (2 Samuel 11:1-17; 12:13) Si Jehova dayag nga nahibalo gihapon sa mga kasaypanan nga ilang gibuhat. Ang talaan sa ilang mga sala, ingon man sa ilang paghinulsol ug sa pagpasaylo sa Diyos, gitipigan alang sa atong kaayohan. (Roma 15:4) Nan, unsay ipasabot sa Bibliya  sa dihang kini nag-ingon nga si Jehova dili ‘maghinumdom’ sa mga sala niadtong iyang pasayloon?

17 Ang Hebreohanong berbo nga gihubad ‘hinumdoman ko’ wala lamang magpasabot nga hinumdoman ang nangagi. Ang Theological Wordbook of the Old Testament nag-ingon nga naglakip kini sa “dugang kahulogan sa paghimog nahiangayng paglihok.” Busa sa maong diwa, ang ‘paghinumdom’ sa sala nagpasabot sa paglihok batok sa mga makasasala. (Oseas 9:9) Apan sa dihang ang Diyos nag-ingon nga “dili ko na hinumdoman ang ilang sala,” siya nagapasalig kanato nga sa dihang siya magpasaylo sa mahinulsolong mga makasasala, sa umaabot nga panahon siya dili molihok batok kanila tungod sa maong mga sala. (Ezequiel 18:21, 22) Busa si Jehova malimot sa diwa nga dili na niya balikbalikon paghinumdom ang atong mga sala aron balikbalikon ang pag-akusar o pagsilot kanato. Dili ba makapahupay ang pagkahibalo nga ang atong Diyos magpasaylo ug malimot?

Komosta ang mga Sangpotanan sa Sala?

18. Nganong ang pagpasaylo wala magpasabot nga ang mahinulsolong makasasala nahigawas sa tanang sangpotanan sa iyang daotang dalan?

18 Ang kaandam ba ni Jehova sa pagpasaylo nagpasabot nga ang usa ka mahinulsolong makasasala nahigawas sa tanang sangpotanan sa iyang daotang dalan? Dili gayod. Kita dili makahimog sala nga dili makaagom ug kadaot. Si Pablo misulat: “Bisan unsay ginapugas sa usa ka tawo, kini usab iyang anihon.” (Galacia 6:7) Maatubang nato ang tinong mga sangpotanan sa atong mga lihok. Wala kini magpasabot nga human sa pagpasaylo ipahinabo ni Jehova nga kita makaagom ug kalisdanan. Sa dihang motungha ang mga suliran, ang usa ka Kristohanon dili angayng mobati, ‘Si Jehova nagasilot tingali kanako tungod sa nangaging mga sala.’ (Santiago 1:13) Sa laing bahin, si Jehova dili manalipod kanato gikan sa tanang epekto sa atong daotang mga lihok. Ang diborsiyo, wala-kinahanglanang pagmabdos, sakit nga gipasa sa pakigsekso, pagkawala sa pagsalig o pagtahod—kining tanan mahimong mao ang makapasubo, dili-kalikayang mga sangpotanan sa sala. Hinumdomi nga bisan human sa pagpasaylo kang David tungod sa iyang mga sala maylabot kang Bat-seba ug Urias, si Jehova wala manalipod kang David gikan sa daotang mga sangpotanan nga nahitabo human niadto.2 Samuel 12:9-12.

19-21. (a) Sa unsang paagi ang balaod nga natala sa Levitico 6:1-7 nakahatag ug kaayohan sa biktima ug sa tagsala? (b) Kon ang uban nasakit tungod sa atong mga sala, si Jehova malipay sa dihang atong buhaton ang unsa?

 19 Ang atong mga sala mahimong adunay dugang nga mga sangpotanan, ilabina kon ang uban nasakit tungod sa atong mga gibuhat. Pananglitan, tagda ang asoy sa Levitico kapitulo 6. Ang Moisesnong Balaod dinhi nag-atiman sa situwasyon diin ang usa ka tawo nakahimog usa ka grabeng daotang buhat tungod sa pag-ilog sa mga manggad sa isigka-Israelinhon pinaagi sa pagpangawat, pagpanikas, o panglimbong. Unya ang makasasala dili moangkon sa iyang sala, nga maghimo niana sa mapangahasong paagi nga siya manumpa nga binakak. Kini maoy pagsumpakiay sa pamatuod sa duha ka tawo. Hinuon, sa ulahi hasolon sa iyang tanlag ang tagsala ug mosugid sa iyang sala. Aron maangkon ang pagpasaylo sa Diyos, kinahanglang buhaton niya ang tulo pa ka butang: iuli ang iyang gikuha, bayran ang biktima ug multa nga 20 porsiyento sa bili sa gikawat nga mga butang, ug itagana ang usa ka laking karnero ingong halad-sa-pagkasad-an. Unya, ang balaod nag-ingon: “Ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala alang kaniya atubangan ni Jehova, ug busa pasayloon siya.”Levitico 6:1-7.

20 Kining maong balaod maoy usa ka maluluy-ong kahikayan gikan sa Diyos. Kini nakahatag ug kaayohan sa biktima, kansang kabtangan giuli ug sa walay duhaduha nahupayan pag-ayo sa dihang ang tagsala sa kataposan miangkon sa iyang sala. Sa samang higayon, ang balaod nakahatag ug kaayohan sa usa kansang tanlag sa kataposan nagtukmod kaniya sa pag-angkon sa iyang sala ug pagtul-id sa iyang daotang buhat. Sa pagkamatuod, kon siya modumili sa paghimo niana, walay kapasayloan alang kaniya gikan sa Diyos.

21 Bisan pag kita wala mailalom sa Moisesnong Balaod, ang maong Balaod mohatag kanatog lalom nga pagsabot sa kaisipan ni Jehova, lakip sa iyang panghunahuna bahin sa pagpasaylo. (Colosas 2:13, 14) Kon ang uban nasakit tungod sa atong mga sala, ang Diyos malipay sa dihang buhaton nato ang atong maarangan sa pagtul-id sa daotang buhat. (Mateo 5:23, 24) Kini mahimong maglangkit sa pag-angkon sa atong sala, pag-admitir sa atong pagkasad-an, ug bisan pagpangayog pasaylo sa biktima. Unya kita makapangaliyupo kang Jehova pinasukad sa halad ni Jesus ug makasinati sa pasalig nga kita gipasaylo sa Diyos.Hebreohanon 10:21, 22.

22. Unsa ang mahimong moduyog sa pagpasaylo ni Jehova?

 22 Sama ni bisan kinsang mahigugmaong ginikanan, si Jehova makahatag ug kapasayloan uban sa usa ka sukod sa disiplina. (Proverbio 3:11, 12) Ang usa ka mahinulsolong Kristohanon tingali kinahanglang moluwat sa iyang pribilehiyo sa pag-alagad ingong ansiyano, ministeryal nga alagad, o bug-os-panahong tig-ebanghelyo. Mahimong makapaguol kaniya nga sa usa ka yugto sa panahon mawad-an siyag mga pribilehiyo nga bililhon kaniya. Hinuon, ang maong disiplina wala magpasabot nga si Jehova nagpugong sa pagpasaylo. Angay natong hinumdoman nga ang disiplina nga gikan ni Jehova maoy pamatuod sa iyang gugma alang kanato. Ang pagdawat ug pagpadapat niini maoy alang sa atong kaayohan.Hebreohanon 12:5-11.

23. Nganong dili kita angayng mohinapos nga dili kita maabtan sa kaluoy ni Jehova, ug nganong angay natong sundogon ang iyang pagpasaylo?

23 Pagkamakahupay ang pagkahibalo nga ang atong Diyos “andam sa pagpasaylo”! Bisan pa sa mga sayop nga tingali atong nahimo, dili gayod kita mohinapos nga kita dili maabtan sa kaluoy ni Jehova. Kon kita tinuod nga maghinulsol, mohimog mga lakang sa pagtul-id sa daotang buhat, ug tim-os nga moampo alang sa kapasayloan pinasukad sa giulang dugo ni Jesus, kita makabatog bug-os nga pagsalig nga si Jehova magpasaylo kanato. (1 Juan 1:9) Atong sundogon ang iyang pagpasaylo diha sa atong pagtinagdanay sa usag usa. Kon buot sabton, kon si Jehova, kinsa dili makasala, mahigugmaong makapasaylo kanato, dili ba angay nga kitang makasasalang mga tawo mohimo sa atong maarangan sa pagpasaylo sa usag usa?

^ par. 4 Ang Hebreohanong pulong nga gihubad “atong pagkaumol” gigamit usab mahitungod sa mga sudlanang ginama sa yutang-kulonon nga umolon sa usa ka magkukulon.Isaias 29:16.

^ par. 10 Usa ka eskolar nag-ingon nga ang sanag-pula “maoy dili-molubad o dili-matangtang nga kolor. Ang yamog, ulan, paglaba, dugayng paggamit, dili makatangtang niana.”

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Unsay Kahulogan Alang Kanimo sa Pagpasaylo ni Jehova?

Daghan kitag makat-onan bahin sa pagkaandam ni Jehova nga magpasaylo sa iyang pagpakiglabot sa mga makasasala kaniadto.

PAGMATA!

Kon Unsay Himoon Aron Ikaw Makapasaylo

Nganong lisod kaayong magpasaylo? Sayra kon sa unsang paagi ang tambag sa Bibliya makatabang.

TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA

Tabangan ba Ko sa Diyos Kon Moampo Ko?

Nagtagad ba gayod ang Diyos sa atong mga problema?