Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 25

‘Ang Malumong Pagkamabination sa Atong Diyos’

‘Ang Malumong Pagkamabination sa Atong Diyos’

1, 2. (a) Sa unsang paagi ang usa ka inahan kinaiyanhong mosanong sa paghilak sa iyang masuso? (b) Unsang pagbati ang mas puwersado pa kay sa pagkamabination sa usa ka inahan?

SA TUNGANG gabii, usa ka masuso mihilak. Dihadiha, ang inahan mimata. Ang iyang katulog dili na hinanok sama sa nangagi—dili na sukad ipanganak ang iyang masuso. Nakaila na siya sa nagkadaiyang hinilakan sa iyang bata nga bag-o pang gipanganak. Busa, siya sagad makaila na kon ang iyang bata nga bag-o pang gipanganak angay bang patutyon, kugoson, o atimanon sa laing paagi. Apan bisan kon unsa pay hinungdan sa paghilak sa masuso, ang inahan mosanong. Tungod sa iyang gugma dili mahimong siya dili magtagad sa mga panginahanglan sa iyang anak.

2 Ang pagkamabination nga nabatonan sa usa ka inahan alang sa iyang anak nahiapil sa labing malumong mga pagbati nga nasayran sa mga tawo. Hinuon, adunay pagbati nga mas puwersado pa—ang malumong pagkamabination sa atong Diyos, si Jehova. Ang paghisgot niining dalayegong hiyas makatabang kanato nga mas masuod kang Jehova. Nan, atong hisgotan kon unsay pagkamabination ug kon sa unsang paagi ang atong Diyos magpadayag niini.

Unsay Pagkamabination?

3. Unsa ang kahulogan sa Hebreohanong berbo nga gihubad nga “magpakita ug kaluoy” o “magbaton ug kaluoy”?

3 Sa Bibliya, suod ang relasyon sa pagkamabination ug sa kaluoy. Ang ubay-ubayng Hebreohanon ug Gregong mga pulong nagpadayag sa kahulogan sa malumong pagkamabination. Pananglitan, tagda ang Hebreohanong berbo nga ra·chamʹ, nga makadaghang gihubad nga “magpakita ug kaluoy” o “magbaton ug kaluoy.” Usa ka reperensiya nagpatin-aw nga ang berbong ra·chamʹ “nagpahayag sa lalom ug malumong pagbati sa pagkamabination, sama nianang mapukaw inigkakita sa kahuyangan o pag-antos niadtong atong gimahal o nagkinahanglan sa atong tabang.” Kining Hebreohanong termino, nga gipadapat ni Jehova sa iyang kaugalingon,  nalanggikit sa pulong alang sa “tagoangkan” ug mabatbat ingon nga “inahanong pagkamabination.” *Exodo 33:19; Jeremias 33:26.

“Malimot ba ang usa ka babaye . . . sa anak sa iyang tagoangkan?”

4, 5. Sa unsang paagi ang Bibliya nagagamit sa mga pagbati nga nabatonan sa usa ka inahan alang sa iyang masuso aron matudloan kita bahin sa pagkamabination ni Jehova?

4 Ang Bibliya nagagamit sa mga pagbati sa usa ka inahan alang sa iyang masuso aron matudloan kita bahin sa kahulogan sa pagkamabination ni Jehova. Sa Isaias 49:15, atong mabasa: “Malimot ba ang usa ka babaye sa iyang masuso, nga sa ingon dili siya magpakitag pagkamabination [ra·chamʹ] sa anak sa iyang tagoangkan? Oo, siya tingali makalimot, apan ako dili malimot kanimo.” (The Amplified Bible) Ang maong makapatandog sa balatian nga kabatbatan nagpasiugda sa giladmon sa pagkamabination ni Jehova alang sa iyang katawhan. Sa unsang paagi matuod kana?

5 Lisod handurawon nga ang usa ka inahan malimot sa pagpakaon ug pag-atiman sa iyang nagasuso nga anak. Kon buot sabton, ang masuso walay arang mahimo; adlaw ug gabii ang masuso nagkinahanglan sa pagtagad ug pagmahal sa inahan niini. Hinuon, ikasubo nga ang pagpasagad sa inahan dili kay wala igdungog, ilabina niining “makuyaw nga mga panahon” nga gitiman-an sa kakulang sa “kinaiyanhong pagbati.” (2 Timoteo 3:1, 3) “Apan,” si Jehova nagpahayag, “Ako dili malimot kanimo.” Ang malumong pagkamabination nga nabatonan ni Jehova alang sa iyang mga alagad dili mapakyas. Kini mas puwersado pa kay sa labing malumong kinaiyanhong pagbati nga atong mahunahunaan—ang pagkamabination nga kasagarang bation sa usa ka inahan alang sa iyang masuso. Dili katingad-ang usa ka komentarista miingon bahin sa Isaias 49:15: “Kini usa sa labing puwersado, kon dili man ang labing puwersadong pahayag sa gugma sa Diyos diha sa Daang Testamento.”

6. Unsay pag-isip sa daghang dili-hingpit nga mga tawo bahin sa malumong pagkamabination, apan unsay gipasalig kanato ni Jehova?

6 Ang malumong pagkamabination usa ba ka ilhanan sa kahuyangan?  Ang daghang dili-hingpit nga mga tawo nag-isip niana. Pananglitan, ang Romano nga pilosopong si Seneca, nga katalirongan ni Jesus ug inilang utokan nga tawo sa Roma, nagtudlo nga “ang kaluoy maoy kahuyangan sa hunahuna.” Si Seneca maoy manlalaban sa Stoicismo, usa ka pilosopiyang nagpasiugda sa pagkakalmado nga walay pagbati. Ang tawong maalamon makatabang niadtong anaa sa kalisdanan, matod ni Seneca, apan angayng dili siya mobatig kaluoy, kay kanang pagbatia maghikaw sa iyang malinawong pagbati. Kanang mahunahunaon-sa-kaugalingon nga pag-isip sa kinabuhi dili mohatag ug dapit alang sa kinasingkasing nga pagkamabination. Apan si Jehova dili gayod ingon! Sa iyang Pulong, si Jehova nagpasalig kanato nga siya ‘malumo kaayo sa pagmahal ug may pagkamabination.’ (Santiago 5:11) Sumala sa atong masabtan, ang pagkamabination dili usa ka kahuyangan kondili usa ka puwersado, bililhong hiyas. Atong susihon kon sa unsang paagi si Jehova, samag usa ka mahigugmaong ginikanan, magpadayag niana.

Sa Dihang si Jehova Nagpakitag Pagkamabination Ngadto sa Usa ka Nasod

7, 8. Sa unsang paagi ang mga Israelinhon nag-antos sa karaang Ehipto, ug unsay reaksiyon ni Jehova sa ilang pag-antos?

7 Ang pagkamabination ni Jehova tin-awng madayag sa paagi sa iyang pagtagad sa nasod sa Israel. Sa kataposan sa ika-16 nga siglo W.K.P., milyonmilyong Israelinhon ang naulipon sa karaang Ehipto, diin sila grabeng gidaogdaog. Ang mga Ehiptohanon ‘padayong nagpapait sa ilang kinabuhi pinaagi sa mabug-at nga pag-ulipon diha sa pagbuhat sa pangpalitada nga yutang-kulonon ug sa mga tisa.’ (Exodo 1:11, 14) Sa ilang kalisdanan, ang mga Israelinhon mituaw kang Jehova alang sa tabang. Sa unsang paagi mitubag ang Diyos sa malumong pagkamabination?

8 Natandog ang kasingkasing ni Jehova. Siya miingon: “Sa walay duhaduha nakita ko ang kasakitan sa akong katawhan nga atua sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang pagtuaw tungod sa mga nagpugos kanila sa pagtrabaho; tungod kay ako nahibalo pag-ayo sa mga kasakit nga ilang giantos.” (Exodo 3:7) Imposible nga makita ni  Jehova ang mga pag-antos sa iyang katawhan o madungog ang ilang mga pagtuaw nga siya dili mobatig kaluoy kanila. Sumala sa atong nasabtan sa Kapitulo 24 niining basahona, si Jehova maoy usa ka Diyos nga may empatiya. Ug ang empatiya—ang katakos nga mobati sa kasakit sa uban—suod nga nalangkit sa pagkamabination. Apan si Jehova dili lamang mibati ug kaluoy sa iyang katawhan; siya natandog nga molihok alang sa ilang kaayohan. Ang Isaias 63:9 nag-ingon: ‘Sa iyang gugma ug sa iyang pagkamabination siya naglukat kanila.’ Pinaagi sa “kamot nga kusgan,” si Jehova nagluwas sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto. (Deuteronomio 4:34) Human niadto, iyang gitagan-an silag milagrosong pagkaon ug gihatod sila ngadto sa ilang kaugalingon nga mabungahong yuta.

9, 10. (a) Nganong si Jehova balikbalik nga nagluwas sa mga Israelinhon human sila nanimuyo na sa Yutang Saad? (b) Sa mga adlaw ni Jepte, si Jehova nagluwas sa mga Israelinhon gikan sa unsang pagdaogdaog, ug unsay nagtukmod kaniya sa pagbuhat niana?

9 Ang pagkamabination ni Jehova wala matapos dinha. Sa dihang nanimuyo na sa Yutang Saad, ang Israel balikbalik nga nahiunlod ngadto sa pagkadili-matinumanon ug ingong resulta nag-antos. Apan unya ang katawhan makaamgo ug motuaw kang Jehova. Sa balikbalik iyang giluwas sila. Ngano man? ‘Tungod kay siya may pagkamabination sa iyang katawhan.’2 Cronicas 36:15; Maghuhukom 2:11-16.

10 Tagda kon unsay nahitabo sa mga adlaw ni Jepte. Sanglit ang mga Israelinhon miliso sa pagsimba sa bakak nga mga diyos, gitugotan ni Jehova nga sila daogdaogon sa mga Ammonhanon sulod sa 18 ka tuig. Sa kataposan, ang mga Israelinhon naghinulsol. Ang Bibliya nagsulti kanato: “Ilang gikuha ang langyaw nga mga diyos gikan sa ilang taliwala ug nag-alagad kang Jehova, mao nga ang iyang kalag naghigwaos tungod sa kalisdanan sa Israel.” * (Maghuhukom 10:6-16) Sa dihang ang iyang katawhan nagpadayag ug tinuod nga paghinulsol, si Jehova dili na makaantos sa pagtan-aw  nga sila nag-antos. Busa ang Diyos sa malumong pagkamabination naghatag ug gahom kang Jepte aron luwason ang mga Israelinhon gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway.Maghuhukom 11:30-33.

11. Gikan sa mga pagpakiglabot ni Jehova sa mga Israelinhon, unsay atong makat-onan bahin sa pagkamabination?

11 Unsay gitudlo kanato sa mga pagpakiglabot ni Jehova sa nasod sa Israel bahin sa malumong pagkamabination? Sa usa ka butang, atong makita nga kini dili lamang mabinationg kaamgohan sa mga kalisdanan nga nasinati sa katawhan. Hinumdomi ang pananglitan sa usa ka inahan kansang pagkamabination motukmod kaniya sa pagsanong sa paghilak sa iyang masuso. Sa susama, si Jehova dili ingon nga dili magtagad sa mga pagtuaw sa iyang katawhan. Ang iyang malumong pagkamabination motukmod kaniya sa paghupay sa ilang pag-antos. Dugang pa, ang pagpakiglabot ni Jehova sa mga Israelinhon nagtudlo kanato nga ang pagkamabination dili gayod usa ka kahuyangan, kay kining malumong hiyas motukmod kaniya sa paghimog puwersado, mahukmanong aksiyon alang sa iyang katawhan. Apan si Jehova magpakita bag pagkamabination ngadto lamang sa iyang mga alagad isip usa ka grupo?

Pagkamabination ni Jehova Alang sa Tagsatagsa ka Tawo

12. Sa unsang paagi ang Balaod nagpaaninag sa pagkamabination ni Jehova alang sa tagsatagsa ka tawo?

12 Ang Balaod nga gihatag sa Diyos ngadto sa nasod sa Israel nagpakita sa iyang pagkamabination alang sa tagsatagsa ka tawo. Pananglitan, tagda ang iyang pagkamahunahunaon sa mga kabos. Si Jehova nahibalo nga ang usa ka Israelinhon tingali maunlod sa kakabos tungod sa wala-damhang mga kahimtang. Sa unsang paagi pagatagdon ang mga kabos? Si Jehova mapig-otong nagsugo sa mga Israelinhon: “Dili mo patig-ahon ang imong kasingkasing ni kumkomon ang imong kamot sa imong igsoon nga kabos. Maghatag ka gayod kaniya, ug ang imong kasingkasing kinahanglan nga dili magtinihik sa imong paghatag kaniya, kay tungod niini si Jehova nga imong Diyos magpanalangin kanimo sa tanan nimong pagahimoon.” (Deuteronomio 15:7, 10) Si Jehova dugang  nagsugo sa mga Israelinhon nga dili anihon ang mga daplin sa ilang mga uma ni puniton ang mga salin. Ang maong mga hagdawonon maoy alang sa mga tawong alaot. (Levitico 23:22; Ruth 2:2-7) Sa dihang ang nasod nagsunod niining mahunahunaong mga balaod alang sa mga kabos diha sa ilang taliwala, ang nanginahanglang mga tawo sa Israel dili gayod magpakilimos alang sa pagkaon. Dili ba kana usa ka aninag sa malumong pagkamabination ni Jehova?

13, 14. (a) Sa unsang paagi ang mga pulong ni David nagpasalig kanato nga si Jehova dulot nga mahunahunaon sa tagsatagsa kanato? (b) Sa unsang paagi ikailustrar nga si Jehova haduol niadtong “dugmok ug kasingkasing” o “nahugno sa espiritu”?

13 Karong adlawa, usab, ang atong mahigugmaong Diyos dulot nga mahunahunaon sa tagsatagsa kanato. Makapaneguro kitang siya nakaamgo gayod sa bisan unsang pag-antos nga tingali atong naagoman. Ang salmistang si David misulat: “Ang mga mata ni Jehova gipunting sa mga matarong, ug ang iyang mga igdulungog gikiling sa ilang pagtuaw alang sa tabang. Si Jehova haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing; ug siya magaluwas niadtong mga nahugno sa espiritu.” (Salmo 34:15, 18) Ang usa ka komentarista sa Bibliya nag-ingon bahin sa gibatbat niining mga pulonga: “Sila may gun-ob nga kasingkasing ug magul-anong espiritu, nga mao, gipaubos tungod sa sala, ug walay pagtahod-sa-kaugalingon; sila ubos sa ilang kaugalingong mga mata, ug walay pagsalig sa ilang kaugalingong maayong hiyas.” Ang maong mga tawo basin mobati nga si Jehova halayo ug sila dili gayod hinungdanon aron iyang tagdon. Apan dili kana tinuod. Ang mga pulong ni David nagpasalig kanato nga si Jehova dili magbiya niadtong si kinsa “ubos sa ilang kaugalingong mga mata.” Ang atong mabination nga Diyos nahibalo nga nianang mga panahona, atong gikinahanglan siya nga labaw pa sukad masukad, ug siya anaa sa haduol.

14 Tagda ang usa ka kasinatian. Ang usa ka inahan sa Tinipong Bansa midali pagdala sa iyang dos-anyos nga batang lalaki sa ospital tungod sa iyang grabeng hutoy. Human sa paghiling sa bata, gisultihan sa mga doktor ang inahan nga ang bata kinahanglang magpabilin sa ospital sa tibuok gabii. Diin nagpalabay sa kagabhion ang inahan? Sa silya sa kuwarto sa ospital, tapad gayod sa katre  sa iyang anak! Masakiton ang iyang gamayng bata, ug kinahanglang siya haduol kaniya. Tino nga kita makadahom ug labaw pa gikan sa atong mahigugmaong langitnong Amahan! Kon buot sabton, kita gibuhat diha sa iyang larawan. (Genesis 1:26) Ang makapatandog nga mga pulong sa Salmo 34:18 nagsulti kanato nga sa dihang kita “dugmok ug kasingkasing” o “nahugno sa espiritu,” si Jehova, samag mahigugmaong ginikanan, anaa sa “haduol”—nga kanunayng mabination ug andam motabang.

15. Sa unsang mga paagi si Jehova motabang sa tagsatagsa kanato?

15 Nan, sa unsang paagi si Jehova motabang sa tagsatagsa kanato? Dili kay iyang wagtangon ang hinungdan sa atong pag-antos. Apan si Jehova naghimog dagayang mga tagana alang niadtong motuaw kaniya alang sa tabang. Ang iyang Pulong, ang Bibliya, naghatag ug praktikal nga tambag nga makapahinabog kausaban. Diha sa kongregasyon, si Jehova nagtaganag may-katakos sa espirituwal nga mga magtatan-aw, kinsa naningkamot sa pagpaaninag sa iyang pagkamabination aron tabangan ang mga isigkamagsisimba. (Santiago 5:14, 15) Ingong “Tigpatalinghog sa pag-ampo,” siya mohatag ug “balaang espiritu niadtong nagapangayo kaniya.” (Salmo 65:2; Lucas 11:13) Ang maong espiritu maghupong kanato sa “gahom nga labaw sa kasagaran” aron makalahutay hangtod nga ang Gingharian sa Diyos magwagtang sa tanang makapaguol nga mga suliran. (2 Corinto 4:7) Dili ba kita mapasalamaton alang niining tanang tagana? Dili nato hikalimtan nga kana maoy mga ekspresyon sa malumong pagkamabination ni Jehova.

16. Unsa ang kinadak-ang pananglitan sa pagkamabination ni Jehova, ug sa unsang paagi kini mag-apektar sa tagsatagsa kanato?

16 Hinuon, ang kinadak-ang pananglitan sa pagkamabination ni Jehova mao ang iyang paghatag sa Usa nga iyang labing minahal ingong usa ka lukat alang kanato. Kadto maoy usa ka mahigugmaong halad sa bahin ni Jehova, ug kadto nagbukas sa dalan alang sa atong kaluwasan. Hinumdomi, ang maong tagana sa lukat mapadapat kanato sa personal. Nga angay gayod, si Zacarias, ang amahan ni Juan Bawtista, mitagna nga ang maong tagana nagpadako sa ‘malumong pagkamabination sa atong Diyos.’Lucas 1:78.

 Sa Dihang si Jehova Magpugong sa Pagkamabination

17-19. (a) Sa unsang paagi ang Bibliya nagpakita nga ang pagkamabination ni Jehova dili ingong walay kinutbanan? (b) Unsay nakapahinabo nga naupos na ang pagkamabination ni Jehova alang sa iyang katawhan?

17 Maghunahuna ba kita nga ang malumong pagkamabination ni Jehova walay kinutbanan? Sa kasukwahi, ang Bibliya tin-awng nagpakita nga sa kaso sa mga tawong mosupak sa iyang matarong nga mga paagi, tukmang pugngan ni Jehova ang pagkamabination. (Hebreohanon 10:28) Aron masabtan kon nganong iyang himoon kana, hinumdomi ang pananglitan sa nasod sa Israel.

18 Bisan pag si Jehova balikbalik nga nagluwas sa mga Israelinhon gikan sa ilang mga kaaway, ang iyang pagkamabination sa kadugayan nakaabot sa kinutbanan niini. Ang maong gahiang katawhan nagsimbag diyosdiyos, nga nagdala pa sa ilang dulumtanang mga diyosdiyos diha mismo sa templo ni Jehova! (Ezequiel 5:11; 8:17, 18) Dugang pa, kita gisultihan: “Nagpadayon sila sa pagbugalbugal sa mga mensahero sa matuod nga Diyos ug nagtamay sa iyang mga pulong ug nagyagayaga sa iyang mga manalagna, hangtod nga ang kaaligutgot ni Jehova midangat batok sa iyang katawhan, hangtod nga wala nay pagkaayo.” (2 Cronicas 36:16) Ang mga Israelinhon nakaabot sa punto nga wala nay angayng pasikaranan sa pagkamabination, ug gipukaw nila si Jehova sa matarong nga kasuko. Unsay resulta?

19 Si Jehova dili na mahimong magmabination sa iyang katawhan. Siya mipatugbaw: “Dili ako magpakitag pagkamabination, ni masubo, ug dili ako maluoy aron mapugngan ang paglaglag kanila.” (Jeremias 13:14) Busa, ang Jerusalem ug ang templo niini gilaglag, ug ang mga Israelinhon gidalang binihag sa Babilonya. Pagkamakapasubo sa dihang ang makasasalang mga tawo mahimong rebelyoso kaayo nga maupos na ang pagkamabination sa Diyos!Lamentaciones 2:21.

20, 21. (a) Unsay mahitabo sa dihang ang pagkamabination sa Diyos moabot sa kinutbanan niini sa atong adlaw? (b) Unsang mabinationg gasa ni Jehova ang hisgotan sa sunod kapitulo?

20 Komosta man karong adlawa? Si Jehova wala mausab. Tungod sa pagkamabination, iyang gisugo ang iyang mga Saksi sa pagsangyaw sa “maayong balita sa gingharian” sa tibuok gipuy-ang  yuta. (Mateo 24:14) Sa dihang mosanong ang mga tawong matarong ug kasingkasing, si Jehova motabang kanila sa pagsabot sa mensahe sa Gingharian. (Buhat 16:14) Apan kining buluhatona dili magpadayon sa walay kataposan. Dili gayod si Jehova mahimong mabination nga tugotan kining daotang kalibotan, uban sa tanang kalisod ug pag-antos niini, nga magpadayon sa panahong walay tino. Sa dihang ang pagkamabination sa Diyos makaabot sa kinutbanan niini, si Jehova moabot aron ipahamtang ang paghukom niining sistemaha sa mga butang. Bisan sa maong panahon, siya molihok tungod sa pagkamabination—pagkamabination alang sa iyang “balaang ngalan” ug alang sa iyang debotadong mga alagad. (Ezequiel 36:20-23) Papason ni Jehova ang pagkadaotan ug pasudlon ang matarong nga bag-ong kalibotan. Mahitungod sa mga daotan, si Jehova nagpahayag: “Ang akong mata dili masubo, ni ako maluoy. Tinong dad-on ko ang ilang dalan diha sa ilang ulo.”Ezequiel 9:10.

21 Hangtod sa maong panahon, si Jehova mabination sa katawhan, bisan kadtong nag-atubang ug kalaglagan. Ang makasasalang mga tawo nga sinserong maghinulsol makapahimulos sa usa sa labing mabinationg mga gasa ni Jehova—ang kapasayloan. Sa sunod kapitulo, atong hisgotan ang pipila sa maanindot nga mga ilustrasyon sa Bibliya nga magpasabot sa kabug-osan sa kapasayloan ni Jehova.

^ par. 3 Hinuon, makaiikag nga sa Salmo 103:13, ang Hebreohanong berbo nga ra·chamʹ nagpasabot sa kaluoy o pagkamabination nga ipakita sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak.

^ par. 10 Ang ekspresyong “ang iyang kalag naghigwaos” sa literal nagpasabot “ang iyang kalag namubo; ang iyang pailob naupos.” Ang The New English Bible mabasa: “Siya wala na makaagwanta sa pagtan-aw sa kahimtang sa Israel.” Ang Tanakh—A New Translation of the Holy Scriptures naghubad niini: “Siya wala na makaantos sa mga kasakitan sa Israel.”

Pagkat-og Dugang