1, 2. Nag-atubang sa unsang kapeligrohan ang mga Israelinhon sa pagsulod nila sa rehiyon sa Sinai sa 1513 W.K.P., ug sa unsang paagi gipasaligan sila ni Jehova?

ANG mga Israelinhon nameligro sa pagsulod nila sa rehiyon sa Sinai sayo sa 1513 W.K.P. Diha sa ilang unahan ang makahahadlok nga panaw, usa ka panaw agi sa “dako ug makalilisang nga kamingawan, nga may malala nga mga halas ug mga tanga.” (Deuteronomio 8:15) Nag-atubang usab sila sa kapeligrohan nga atakehon sa dili-mahigalaong mga nasod. Gidala ni Jehova ang iyang katawhan sa maong kahimtang. Isip ilang Diyos, siya ba makapanalipod kanila?

2 Ang mga pulong ni Jehova labing mapasaligon: “Kamo nakakita kon unsay akong gibuhat sa mga Ehiptohanon, aron kamo akong madala ibabaw sa mga pako sa mga agila ug dad-on kamo nganhi kanako.” (Exodo 19:4) Si Jehova nagpahinumdom sa iyang katawhan nga siya nagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon, nga samag migamit ug mga agila, aron dad-on sila sa luwas nga dapit. Apan adunay ubang mga katarongan kon nganong ang “mga pako sa mga agila” haom nga mag-ilustrar sa panalipod sa Diyos.

3. Nganong ang “mga pako sa mga agila” haom nga mag-ilustrar sa panalipod sa Diyos?

3 Ang agila mogamit sa lapad, kusgang mga pako niini dili lamang alang sa paglupad. Sa naglagiting nga kainit sa adlaw, ang inayan nga agila magbawog sa iyang mga pako—nga tingalig may buklad nga duha ka metros—nga mapormang makasagang nga payong, nga magsalipod sa iyang mga kuyabog gikan sa makapagba nga kainit sa adlaw. Sa ubang mga panahon, ilimin niya ang iyang mga pako sa iyang mga kuyabog aron panalipdan kini gikan sa tugnaw nga hangin. Ingon nga ang agila manalipod sa iyang mga kuyabog, si Jehova nagsagang ug nanalipod sa bag-ong nasod sa Israel. Sa panahong didto na sila sa kamingawan, ang iyang katawhan nakapadayon sa pagkaplag ug dalangpanan diha sa landong sa iyang  simbolikong kusgang mga pako samtang sila nagpabiling matinumanon. (Deuteronomio 32:9-11; Salmo 36:7) Apan kita ba karong adlawa tukmang makadahom sa panalipod sa Diyos?

Ang Gisaad nga Panalipod sa Diyos

4, 5. Nganong makabaton kitag absolutong pagsalig diha sa gisaad nga panalipod sa Diyos?

4 Si Jehova tinong may katakos sa pagpanalipod sa iyang mga alagad. Siya maoy “Diyos nga Labing Gamhanan”—usa ka titulo nga nagpaila nga siya may dili-masuklang gahom. (Genesis 17:1) Sama sa dili-kapugngan nga taob, ang gipalihok nga gahom ni Jehova dili mapakyas. Sanglit siya makahimog bisan unsa sumala sa iyang kabubut-on, kita makapangutana, ‘Kabubut-on ba ni Jehova nga ang iyang gahom gamiton sa pagpanalipod sa iyang katawhan?’

5 Ang tubag, sa usa ka pulong, maoy oo! Gipasaligan kita ni Jehova nga iyang panalipdan ang iyang katawhan. “Ang Diyos mao ang atong dalangpanan ug kusog, usa ka katabang nga daling hikaplagan panahon sa mga kasakitan,” matod sa Salmo 46:1. Sanglit ang Diyos “dili makabakak,” kita makabaton ug absolutong pagsalig diha sa iyang gisaad nga panalipod. (Tito 1:2) Susihon nato ang pipila sa tin-aw nga mga ilustrasyon nga gigamit ni Jehova aron pagbatbat sa iyang mapanalipdanong pag-atiman.

6, 7. (a) Unsang panalipod alang sa iyang mga karnero ang gitagana sa magbalantay sa karnero sa kapanahonan sa Bibliya? (b) Sa unsang paagi ang Bibliya nag-ilustrar sa kinasingkasing nga tinguha ni Jehova nga panalipdan ug atimanon ang iyang mga karnero?

6 Si Jehova maoy usa ka Magbalantay, ug “kita mao ang iyang katawhan ug ang mga karnero sa iyang sibsibanan.” (Salmo 23:1; 100:3) Diyutay rang mga hayop ang dili-makadepensa sama sa binuhing mga karnero. Ang magbalantay sa karnero sa kapanahonan sa Bibliya kinahanglang magmaisogon aron panalipdan ang iyang mga karnero gikan sa mga leyon, mga lobo, ug mga oso, ingon man gikan sa mga kawatan. (1 Samuel 17:34, 35; Juan 10:12, 13) Apan dihay mga higayon sa dihang gikinahanglan ang pagkamabination aron mapanalipdan ang mga karnero. Sa dihang ang usa ka  karnero manganak nga halayo sa toril, ang mabinationg magbalantay sa karnero magbantay sa inahan panahon sa dili-makadepensa nga mga gutlo niini ug unya mag-alsa sa dili-makadepensa nga nating karnero ug magdala niini ngadto sa toril.

“Sa iyang sabakan iya silang kugoson”

7 Pinaagi sa pagtandi sa iyang kaugalingon ngadto sa usa ka magbalantay sa karnero, si Jehova nagpasalig kanato sa iyang kinasingkasing nga tinguha nga panalipdan kita. (Ezequiel 34:11-16) Hinumdomi ang kabatbatan bahin kang Jehova nga makaplagan sa Isaias 40:11, nga gihisgotan sa Kapitulo 2 niining basahona: “Sama sa usa ka magbalantay sa hayop iyang bantayan ang iyang kaugalingong panon. Pinaagi sa iyang bukton iyang tapokon ang mga nating karnero; ug sa iyang sabakan iya silang kugoson.” Sa unsang paagi makaabot ang gamayng nating karnero diha sa “sabakan” sa magbalantay sa hayop—ang mga pilo sa iyang pang-ibabawng besti? Ang nati tingali moduol sa magbalantay, nga moid-id sa iyang batiis. Bisan pa niana, ang magbalantay sa karnero gayod mao ang moyuko, mag-alsa sa nati, ug hinay nga magbutang niini diha sa iyang may-kasegurohang sabakan. Pagkamabination nga hulagway sa kaandam sa atong Dakong Magbalantay sa pagsagang ug pagpanalipod kanato!

8. (a) Ang gisaad nga panalipod sa Diyos gipaabot kang kinsa, ug giunsa kini pagpaila diha sa Proverbio 18:10? (b) Unsay nalangkit sa pagkaplag ug dalangpanan diha sa ngalan sa Diyos?

8 Ang gisaad nga panalipod sa Diyos maoy kondisyonal—kini matagamtam lamang sa mga makigsuod kaniya. Ang Proverbio 18:10 nag-ingon: “Ang ngalan ni Jehova usa ka malig-ong torre. Nganha niana ang matarong modagan ug mahatagan sa panalipod.” Sa kapanahonan sa Bibliya, ang mga torre tukoron usahay diha sa kamingawan ingong luwas nga mga dapit nga dalangpanan. Apan bahala na ang usang nameligro nga modangop sa maong torre aron mahilayo sa kapeligrohan. Susama niana ang pagkaplag ug dalangpanan diha sa ngalan sa Diyos. Dili lamang paglitok sa ngalan sa Diyos ang nalangkit niini; ang balaang ngalan dili usa ka anting-anting. Inay hinuon, kinahanglan nga makaila ug mosalig kita sa Usa nga nagdala sa maong ngalan ug magkinabuhi uyon sa matarong niyang mga sukdanan. Pagkamaluloton gayod ni Jehova nga nagpasalig kanato nga kon kita modangop kaniya diha sa pagtuo, siya mahimong usa ka torre nga manalipod kanato!

 ‘Ang Among Diyos . . . Makaluwas Kanamo’

9. Sa unsang paagi si Jehova dili lamang kay nagsaad ug panalipod?

9 Si Jehova dili lamang kay nagsaad ug panalipod. Sa kapanahonan sa Bibliya, siya nagpasundayag sa milagrosong mga paagi nga siya makapanalipod sa iyang katawhan. Sa kasaysayan sa Israel, ang kusgang “kamot” ni Jehova subsob nga nagpugong sa gamhanang mga kaaway. (Exodo 7:4) Bisan pa niana, si Jehova migamit usab sa iyang gahom aron panalipdan ang indibiduwal nga mga tawo.

10, 11. Unsang mga pananglitan sa Bibliya ang nagpakita kon giunsa paggamit ni Jehova ang iyang gahom sa pagpanalipod alang sa pipila ka indibiduwal?

10 Sa dihang ang tulo ka batan-ong Hebreohanon—si Sadrak, Mesak, ug Abednego—midumili sa pagyukbo ngadto sa larawan nga bulawan ni Haring Nabukodonosor, ang napungot nga hari mihulga nga sila itambog sa init kaayong hurno. “Kinsa ba kanang diyos nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot?” mibiaybiay si Nabukodonosor, ang labing gamhanang hari sa yuta. (Daniel 3:15) Ang tulo ka batan-ong lalaki may bug-os nga pagsalig sa gahom sa ilang Diyos sa pagpanalipod kanila, apan wala sila magdahom nga siya maghimo niana. Busa, mitubag sila: “Kon mao man kana, ang Diyos nga among ginaalagaran makaluwas kanamo.” (Daniel 3:17) Sa pagkatinuod, kadtong nagkalayong hurno, bisan pag gipainit ug pito ka pilo kay sa kasagaran, dili hagit sa ilang gamhanan-sa-tanan nga Diyos. Siya nanalipod kanila, ug ang hari napugos sa pag-ila: “Walay laing diyos nga makahimo sa pagluwas sama kaniya.”Daniel 3:29.

11 Si Jehova mihatag usab ug talagsaon kaayong pasundayag sa iyang gahom sa pagpanalipod sa dihang iyang gibalhin ang kinabuhi sa iyang bugtong Anak ngadto sa tagoangkan sa Hudiyang ulay nga si Maria. Ang usa ka manulonda nagsulti kang Maria nga siya “manamkon sulod sa [iyang] tagoangkan ug manganak ug usa ka anak nga lalaki.” Ang manulonda misaysay: “Pagakunsaran ikaw sa balaang espiritu, ug pagalandongan ikaw sa gahom sa Labing Hataas.” (Lucas 1:31, 35) Sumala sa panan-aw, ang Anak sa Diyos diha gayod sa peligroso kaayong kahimtang. Ang sala ug pagkadili-hingpit sa tawhanong inahan makapahugaw ba sa nagtubong binhi? Si Satanas makahimo kaha sa pagdaot o pagpatay sa maong Anak sa dili pa Siya mahimugso? Imposible! Sa pagkatinuod, si Jehova nagpormag makapanalipod nga paril libot kang Maria aron nga walay  bisan unsa—walay pagkadili-hingpit, walay makadaot nga puwersa, walay pumapatay nga tawo, ni demonyo—ang makadaot sa nagtubong binhi, sukad sa gutlo sa pagsamkon. Si Jehova nagpadayon sa pagpanalipod kang Jesus panahon sa iyang pagkabatan-on. (Mateo 2:1-15) Hangtod sa tinudlong panahon sa Diyos, ang iyang minahal nga Anak dili maatake.

12. Nganong si Jehova milagrosong nanalipod sa pipila ka indibiduwal nga mga tawo sa kapanahonan sa Bibliya?

12 Nganong gipanalipdan ni Jehova ang pipila ka indibiduwal sa ingon ka milagrosong mga paagi? Sa daghang hitabo si Jehova nanalipod sa indibiduwal nga mga tawo aron mapanalipdan ang labi pang hinungdanong butang: ang pagkatuman sa iyang katuyoan. Pananglitan, ang pagpadayong buhi sa batang si Jesus gikinahanglan aron matuman ang katuyoan sa Diyos, nga sa kataposan makahatag ug kaayohan sa tanang tawo. Ang talaan sa daghang pasundayag sa gahom sa pagpanalipod maoy bahin sa inspiradong Kasulatan, nga “gisulat alang sa pagtudlo kanato, aron nga pinaagi sa atong pag-antos ug pinaagi sa paghupay gikan sa mga Kasulatan kita makabatog paglaom.” (Roma 15:4) Oo, ang maong mga pananglitan makapalig-on sa atong pagtuo diha sa atong gamhanan-sa-tanan nga Diyos. Apan unsang panalipod ang madahom nato gikan sa Diyos karong adlawa?

Kon Unsay Wala Ipasabot sa Gisaad nga Panalipod sa Diyos

13. Obligado ba si Jehova sa paghimog mga milagro alang kanato? Isaysay.

13 Ang gisaad nga panalipod sa Diyos wala magpasabot nga si Jehova obligado sa paghimog mga milagro alang kanato. Wala, wala ipasalig kanato sa atong Diyos ang kinabuhing walay-suliran niining daang sistema. Daghang matinumanong mga alagad ni Jehova nagsagubang ug grabeng mga kalisdanan, apil ang kakabos, gubat, sakit, ug kamatayon. Si Jesus dayag nagsulti sa iyang mga tinun-an nga isip mga indibiduwal sila mahimong ipapatay tungod sa ilang pagtuo. Kana ang hinungdan nga si Jesus nagpasiugda sa panginahanglan nga molahutay hangtod sa kataposan. (Mateo 24:9, 13) Kon si Jehova mogamit sa iyang gahom aron ipahinabo ang milagrosong pagluwas sa tanang hitabo, si Satanas mahimong adunay pasikaranan sa pagbiaybiay kang Jehova ug sa pagduhaduha sa  kalunsay sa atong pagkamahinalaron ngadto sa atong Diyos.Job 1:9, 10.

14. Unsang mga pananglitan ang nagpakita nga si Jehova dili manalipod kanunay sa tanan niyang alagad sa samang mga paagi?

14 Bisan sa kapanahonan sa Bibliya, si Jehova wala mogamit sa iyang gahom sa pagpanalipod aron makasagang sa matag usa sa iyang mga alagad gikan sa ahat nga kamatayon. Pananglitan, si apostol Santiago gipapatay ni Herodes sa mga 44 K.P.; apan, wala madugay human niadto, si Pedro giluwas “gikan sa kamot ni Herodes.” (Buhat 12:1-11) Ug si Juan, ang igsoong lalaki ni Santiago, taas pag kinabuhi kay kang Pedro ug Santiago. Tin-aw, dili kita makadahom nga ang atong Diyos manalipod sa tanan niyang alagad sa samang mga paagi. Gawas pa, “ang panahon ug ang wala damhang panghitabo” modangat kanatong tanan. (Ecclesiastes 9:11) Nan, sa unsang paagi si Jehova manalipod kanato karong adlawa?

Si Jehova Mohatag ug Pisikal nga Panalipod

15, 16. (a) Unsa ang ebidensiya nga si Jehova naghatag ug pisikal nga panalipod alang sa iyang mga magsisimba ingong usa ka grupo? (b) Nganong makasalig kita nga si Jehova manalipod sa iyang mga alagad karon ug panahon sa “dakong kasakitan”?

15 Una, tagda ang bahin sa pisikal nga panalipod. Ingong mga magsisimba ni Jehova, makadahom kita sa maong panalipod ingong usa ka grupo. Kon dili pa ingon, kita mahimong sayon nga tukbonon ni Satanas. Hunahunaa kini: Si Satanas, “ang magmamando niining kalibotana,” gustong mopapas gayod sa matuod nga pagsimba. (Juan 12:31; Pinadayag 12:17) Ang pipila sa labing gamhanang mga gobyerno sa yuta nagdili sa atong buluhaton sa pagwali ug nagsulay sa pagpapas kanato sa bug-os. Bisan pa niana, ang katawhan ni Jehova nagpabiling malig-on ug nagpadayon sa pagwali nga walay hunong! Nganong ang gamhanang mga nasod wala makapahunong sa kalihokan niining gamay ug daw dili-makadepensa nga grupo sa mga Kristohanon? Kay si Jehova nagsagang kanato pinaagi sa iyang simbolikong kusgang mga pako!Salmo 17:7, 8.

16 Unsa na man ang bahin sa pisikal nga panalipod panahon sa nagsingabot nga “dakong kasakitan”? Kita dili angayng mahadlok sa pagpatuman sa mga paghukom sa Diyos. Kon buot sabton, “si Jehova mahibalo kon unsaon pagluwas sa katawhan nga may diyosnong pagkamahinalaron gikan sa pagsulay, apan nagtagana sa  dili-matarong nga katawhan alang sa adlaw sa paghukom aron pagalaglagon.” (Pinadayag 7:14; 2 Pedro 2:9) Kasamtangan, kita makatino kanunay sa duha ka butang. Una, si Jehova dili gayod motugot nga mapapas ang iyang maunongong mga alagad gikan sa yuta. Ikaduha, gantihan niyag kinabuhing walay kataposan diha sa iyang matarong nga bag-ong kalibotan ang mga naghupot sa integridad—kon gikinahanglan, pinaagi sa pagkabanhaw. Alang niadtong mamatay, walay mas luwas nga dapit kay sa panumdoman sa Diyos.Juan 5:28, 29.

17. Sa unsang paagi si Jehova nanalipod kanato pinaagi sa iyang Pulong?

17 Bisan karon, si Jehova manalipod kanato pinaagi sa iyang buhing “pulong,” nga adunay makapalihok nga gahom sa pag-ayo sa mga kasingkasing ug pagbag-o sa mga kinabuhi. (Hebreohanon 4:12) Pinaagi sa pagpadapat sa mga prinsipyo niini, sa pipila ka kahimtang mapanalipdan kita gikan sa pisikal nga kadaot. “Ako, si Jehova, . . . nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan,” matod sa Isaias 48:17. Sa walay duhaduha, ang pagkinabuhi nga nahiuyon sa Pulong sa Diyos makapaayo sa atong panglawas ug makapalugway sa atong kinabuhi. Pananglitan, tungod kay kita nagpadapat sa tambag sa Bibliya nga molikay sa pakighilawas ug maghinlo sa atong kaugalingon gikan sa kahugawan, kita naglikay sa mahugawng mga bisyo ug sa makadaot nga mga batasan nga nagdaot sa mga kinabuhi sa daghang dili-diyosnon. (Buhat 15:29; 2 Corinto 7:1) Pagkamapasalamaton nato alang sa panalipod sa Pulong sa Diyos!

Si Jehova Manalipod Kanato sa Espirituwal nga Paagi

18. Unsang espirituwal nga panalipod ang ihatag ni Jehova kanato?

18 Labing hinungdanon, si Jehova mohatag ug espirituwal nga panalipod. Ang atong mahigugmaong Diyos manalipod kanato gikan sa espirituwal nga kadaot pinaagi sa pagsangkap kanato sa atong gikinahanglan aron makaantos sa mga pagsulay ug mapanalipdan ang atong relasyon uban kaniya. Sa ingon si Jehova molihok aron matipigan ang atong kinabuhi, dili lamang sulod sa pipila ka katuigan kondili hangtod sa kahangtoran. Tagda ang pipila sa mga tagana sa Diyos nga makapanalipod kanato sa espirituwal nga paagi.

19. Sa unsang paagi ang espiritu ni Jehova makatabang kanato sa pagsagubang sa bisan unsang pagsulay nga atong maatubang?

19 Si Jehova mao ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo.” (Salmo 65:2)  Sa dihang ang mga kapit-osan sa kinabuhi daw bug-at na kaayo, ang pagpahayag sa sulod sa atong kasingkasing ngadto kaniya makahatag kanatog dakong kahupayan. (Filipos 4:6, 7) Siya mahimong dili makawagtang sa milagrosong paagi sa atong mga pagsulay, apan ingong tubag sa atong kinasingkasing nga mga pag-ampo, siya makahatag kanatog kaalam sa pagsagubang niana. (Santiago 1:5, 6) Labaw pa niana, si Jehova mohatag ug balaang espiritu niadtong mangayo kaniya. (Lucas 11:13) Ang maong gamhanang espiritu makatabang kanato sa pagsagubang sa bisan unsang pagsulay o suliran nga mahimong atong maatubang. Kini makahatag kanatog “gahom nga labaw sa kasagaran” aron makaantos hangtod si Jehova magwagtang sa tanang makapasakit nga mga suliran sa bag-ong kalibotan nga duol na kaayo.2 Corinto 4:7.

20. Sa unsang paagi ang gahom ni Jehova sa pagpanalipod ikapahayag pinaagi sa atong mga isigkamagsisimba?

20 Usahay, ang gahom ni Jehova sa pagpanalipod mahimong ipahayag pinaagi sa atong mga isigkamagsisimba. Si Jehova nagdani sa iyang katawhan nganha sa tibuok-kalibotang “kapunongan sa mga igsoon.” (1 Pedro 2:17; Juan 6:44) Diha sa dayag nga paghigugmaay sulod sa maong kapunongan, atong makita ang buhing pamatuod sa gahom sa balaang espiritu sa Diyos sa pag-impluwensiya sa mga tawo alang sa kaayohan. Ang maong espiritu mopatungha diha kanato ug mga bunga—makapadani, bililhong mga hiyas nga naglakip sa gugma, kalulot, ug pagkamaayo. (Galacia 5:22, 23) Busa, kon  kita anaa sa kasakitan ug ang isigkamagtutuo natandog nga mohatag ug mapuslanong tambag o magpaambit sa gikinahanglan kaayo nga makapalig-ong mga pulong, makapasalamat kita kang Jehova tungod sa maong mga pagpadayag sa iyang mapanalipdanong pag-atiman.

21. (a) Unsang tukma-sa-panahong espirituwal nga pagkaon ang gihatag ni Jehova pinaagi sa “matinumanon ug maalamong ulipon”? (b) Sa unsang paagi nakapahimulos ka sa personal sa mga gihimo ni Jehova sa pagpanalipod kanato sa espirituwal nga paagi?

21 Si Jehova mohatag ug lain pang butang sa pagpanalipod kanato: ang tukma-sa-panahong espirituwal nga pagkaon. Sa pagtabang nga kita makabatog kalig-on gikan sa iyang Pulong, si Jehova nagsugo sa “matinumanon ug maalamong ulipon” sa pagpanghatag ug espirituwal nga pagkaon. Ang maong matinumanong ulipon naggamit sa pinatik nga mga basahon, lakip ang mga magasing Ang Bantayanang Torre ug Pagmata!, ingon man ang mga tigom, mga asembliya, ug mga kombensiyon aron itagana kanato ang “pagkaon sa hustong panahon”—kon unsay atong gikinahanglan, kon kanus-a nato gikinahanglan kini. (Mateo 24:45) May nadunggan ka ba sukad panahon sa usa ka Kristohanong tigom—diha sa komento, pakigpulong, o bisan sa pag-ampo—nga mihatag sa gikinahanglan kaayong kusog ug pagdasig? Ang imong kinabuhi natandog ba sukad sa usa ka espesipikong artikulo nga napatik diha sa usa sa atong mga magasin? Hinumdomi, si Jehova nagtagana niining tanan sa pagpanalipod kanato sa espirituwal nga paagi.

22. Sa unsang paagi si Jehova kanunayng mogamit sa iyang gahom, ug nganong ang iyang pagbuhat niana maoy alang sa atong kinadak-ang kaayohan?

22 Si Jehova tinong usa ka taming “alang sa tanan nga modangop kaniya.” (Salmo 18:30) Nasabtan nato nga siya dili mogamit sa iyang gahom sa pagpanalipod kanato gikan sa tanang katalagman karon. Hinuon, siya mogamit kanunay sa iyang gahom sa pagpanalipod sa pagpaneguro nga molampos ang iyang katuyoan. Sa kataposan, ang iyang pagbuhat niana maoy alang sa kinadak-ang kaayohan sa iyang katawhan. Kon kita makigsuod kaniya ug magpabilin diha sa iyang gugma, si Jehova mohatag kanatog hingpit nga kinabuhi hangtod sa kahangtoran. Uban sa maong palaaboton diha sa hunahuna, kita makaisip gayod sa bisan unsang pag-antos niining sistemaha ingong “makadiyot lamang ug magaan.”2 Corinto 4:17.