Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 9

“Si Kristo ang Gahom sa Diyos”

“Si Kristo ang Gahom sa Diyos”

1-3. (a) Unsang makalilisang nga kasinatian ang nasinati sa mga tinun-an didto sa Dagat sa Galilea, ug unsay gihimo ni Jesus? (b) Nganong si Jesus tukmang tawgon nga “si Kristo ang gahom sa Diyos”?

NALISANG ang mga tinun-an. Sila naglawig tadlas sa Dagat sa Galilea sa dihang kalit nga mihugpa kanila ang usa ka bagyo. Sa walay duhaduha nakasinati na silag mga bagyo sa maong lanaw sa nangagi—ngani, ang pipila sa mga lalaki maoy eksperyensiyadong mga mangingisda. * (Mateo 4:18, 19) Apan kadto “usa ka mabangis nga unos,” ug daling naukay ang dagat sa mga balod. Ang mga lalaki natarantar sa pagpangulin sa sakayan, apan ang bagyo dili mabangbang. Ang dagko kaayong mga balod ‘naghapak sa sakayan,’ mao nga ang tubig misugod pagsulod niini. Bisan pa sa kagubot, si Jesus hinanok nga natulog sa dapit sa ulin sa sakayan, kay gikapoy tapos sa usa ka adlawng pagpanudlo sa mga panon sa katawhan. Tungod kay nahadlok alang sa ilang kinabuhi, gipukaw siya sa mga tinun-an, nga nangaliyupo: “Ginoo, luwasa kami, mangamatay na kami!”Marcos 4:35-38; Mateo 8:23-25.

2 Si Jesus wala mahadlok. Uban sa bug-os nga pagsalig, iyang gibadlong ang hangin ug ang dagat: “Hilom! Magmalinawon!” Dihadiha, ang hangin ug ang dagat mipatuo—milurang na ang bagyo, mikalma ang mga balod, ug “miabot ang dakong kalinaw.” Karon ang mga tinun-an giabot ug talagsaong kahadlok. “Kinsa ba gayod kini siya?” sila naghunghongay. Sa pagkamatuod, unsang matanga sa tawo ang makabadlong sa hangin ug sa dagat nga samag nagbadlong sa sipat nga bata?Marcos 4:39-41; Mateo 8:26, 27.

3 Apan si Jesus dili ordinaryong tawo. Ang gahom ni Jehova gipasundayag ngadto kaniya ug pinaagi kaniya sa talagsaong mga  paagi. Ang dinasig nga si apostol Pablo tukmang naghisgot kaniya ingong “si Kristo ang gahom sa Diyos.” (1 Corinto 1:24) Sa unsang mga paagi gipadayag ang gahom sa Diyos diha kang Jesus? Ug unsa kahay epekto diha sa atong kinabuhi ang paggamit ni Jesus ug gahom?

Ang Gahom sa Bugtong Anak sa Diyos

4, 5. (a) Unsang gahom ug awtoridad ang gitugyan ni Jehova sa iyang bugtong Anak? (b) Sa unsang paagi ang maong Anak nasangkapan aron sa pagtuman sa mga katuyoan sa paglalang sa iyang Amahan?

4 Tagda ang gahom nga naangkon ni Jesus panahon sa iyang una-tawhanong pagkinabuhi. Gigamit ni Jehova ang iyang kaugalingong “walay kataposang gahom” sa dihang iyang gilalang ang iyang bugtong Anak, kinsa nailhang si Jesu-Kristo. (Roma 1:20; Colosas 1:15) Human niadto, gitugyan ni Jehova ang dako kaayong gahom ug awtoridad sa maong Anak, nga gitudlo siya aron sa pagtuman sa Iyang mga katuyoan sa paglalang. Mahitungod sa Anak, ang Bibliya nag-ingon: “Ang tanang butang milungtad pinaagi kaniya, ug walay bisan usa ka butang nga milungtad nga dili pinaagi kaniya.”Juan 1:3.

5 Lugos natong masabtan ang kadako nianang gitudlong buluhaton. Hunahunaa ra ang gahom nga gikinahanglan sa paglalang sa minilyong gamhanang mga manulonda, sa pisikal nga uniberso uban sa binilyong galaksiya niini, ug sa yuta uban sa nagkadaiya kaayong mga linalang. Sa paghimo nianang mga buluhatona, gigamit sa bugtong Anak ang labing gamhanang puwersa sa uniberso—ang balaang espiritu sa Diyos. Ang maong Anak nalipay kaayo nga nahimong Batid nga Magbubuhat, kinsa gigamit ni Jehova sa paglalang sa tanang ubang mga butang.Proverbio 8:22-31.

6. Human sa iyang kamatayon sa yuta ug sa iyang pagkabanhaw, si Jesus gihatagan sa unsang gahom ug awtoridad?

6 Ang bugtong Anak ba nakadawat ug mas dakong gahom ug awtoridad? Human sa kamatayon ni Jesus sa yuta ug sa iyang pagkabanhaw, siya miingon: “Ang tanang awtoridad gihatag na kanako sa langit ug sa yuta.” (Mateo 28:18) Oo, si Jesus gihatagan sa katakos ug katungod aron gamiton ang gahom alang sa tibuok uniberso. Ingong “Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo,” siya giawtorisahan sa ‘pagwagtang sa tanang kagamhanan ug tanang awtoridad  ug gahom’—makita ug dili-makita—nga mosupak sa iyang Amahan. (Pinadayag 19:16; 1 Corinto 15:24-26) Ang Diyos “wala magbilin ug bisan unsa nga wala masakop” kang Jesus—nga mao, gawas lamang kang Jehova.Hebreohanon 2:8; 1 Corinto 15:27.

7. Nganong makapaneguro kita nga dili gayod mag-abuso si Jesus sa gahom nga gibutang ni Jehova diha sa iyang mga kamot?

7 Angay ba kitang mabalaka nga basin mag-abuso si Jesus sa iyang gahom? Dili gayod! Si Jesus nahigugma pag-ayo sa iyang Amahan ug dili gayod mobuhat sa bisan unsang butang nga makapasuko kaniya. (Juan 8:29; 14:31) Nahibalo pag-ayo si Jesus nga dili gayod mag-abuso si Jehova sa iyang labing dakong gahom. Si Jesus direktang nakakita nga si Jehova mangitag mga kahigayonan “aron ipakita ang iyang kusog alang niadtong kansang kasingkasing maoy bug-os alang kaniya.” (2 Cronicas 16:9) Sa pagkamatuod, si Jesus nahigugma usab sa katawhan sama sa iyang Amahan, busa makasalig kita nga kanunayng gamiton ni Jesus ang iyang gahom alang sa kaayohan. (Juan 13:1) Nakaugmad na si Jesus ug way-ikasaway nga reputasyon niining bahina. Atong susihon ang gahom nga iyang naangkon samtang dinhi sa yuta ug kon sa unsang paagi natukmod siya sa paggamit niini.

“Gamhanan sa . . . Pulong”

8. Human sa pagdihog kaniya, si Jesus gihatagan ug gahom sa pagbuhat sa unsa, ug giunsa niya paggamit ang iyang gahom?

8 Dayag, si Jesus wala mohimog mga milagro samtang siya usa pa ka bata nga nagtubo sa Nasaret. Apan nausab kana human sa pagbawtismo kaniya sa 29 K.P., sa mga 30 anyos ang panuigon. (Lucas 3:21-23) Ang Bibliya nagsugid kanato: ‘Ang Diyos nagdihog kaniya ug balaang espiritu ug gahom, ug gilibot niya ang kayutaan nga nagbuhat ug maayo ug nag-ayo nilang tanan nga gisakit sa Yawa.’ (Buhat 10:38) “Nagbuhat ug maayo”—wala ba kana magpasabot nga gigamit ni Jesus sa tukmang paagi ang iyang gahom? Human sa pagdihog kaniya, siya “nahimong usa ka manalagnang gamhanan sa buhat ug pulong.”Lucas 24:19.

9-11. (a) Diin himoa ni Jesus ang kadaghanan sa iyang pagpanudlo, ug unsang hagit ang iyang giatubang? (b) Nganong ang mga panon sa katawhan nahingangha sa paagi sa pagpanudlo ni Jesus?

9 Sa unsang paagi si Jesus gamhanan sa pulong? Siya kasagarang nanudlo sa gawas sa balay—sa lapyahan sa kalanawan ug sa kabakildan  ingon man sa kadalanan ug sa mga tiyanggihan. (Marcos 6:53-56; Lucas 5:1-3; 13:26) Ang iyang mga tigpatalinghog yanong makabiya unta kon ang iyang mga pulong wala pa makadani sa ilang interes. Sa kapanahonan nga wala pay pinatik nga mga libro, ang mapabilhong mga tigpatalinghog kinahanglang magtipig sa iyang mga pulong diha sa ilang hunahuna ug kasingkasing. Busa ang pagpanudlo ni Jesus kinahanglang makapadani sa atensiyon, tin-aw nga masabtan, ug sayon nga mahinumdoman. Apan kanang maong hagit dili problema kang Jesus. Pananglitan, tagda ang iyang Wali sa Bukid.

10 Usa ka buntag sa sayong bahin sa 31 K.P., usa ka panon sa katawhan nagtigom sa usa ka kiliran sa bungtod duol sa Dagat sa Galilea. Ang pipila naggikan sa Judea ug Jerusalem, nga 100 ngadto 110 kilometros ang gilay-on. Ang uban naggikan sa kabaybayonan sa Tiro ug Sidon, habig sa amihanan. Ang daghang tawong masakiton midutdot kang Jesus aron makahikap kaniya, ug iyang giayo silang tanan. Sa dihang wala nay nahibilin nga bisan usa ka tawong may grabeng sakit, misugod siya sa pagpanudlo. (Lucas 6:17-19) Sa nahuman siya sa pagsulti sa ulahi, nahingangha sila sa ilang nadungog. Ngano?

11 Mga tuig sa ulahi, usa nga nakadungog sa maong wali misulat: “Ang mga panon sa katawhan nahingangha sa iyang paagi sa pagpanudlo; kay nagtudlo siya kanila ingon nga usa ka tawo nga may awtoridad.” (Mateo 7:28, 29) Si Jesus misulti uban sa gahom nga bation nila. Siya namulong alang sa Diyos ug gipaluyohan ang iyang gitudlo uban sa awtoridad sa Pulong sa Diyos. (Juan 7:16) Tin-aw ang mga gipahayag ni Jesus, makapadani ang iyang mga tambag, ug dili masupak ang iyang mga argumento. Ang iyang mga sulti nagtugkad sa lintunganay sa mga isyu ingon man sa mga kasingkasing sa iyang mga tigpatalinghog. Iyang gitudloan sila kon unsaon pagkaplag ang kalipay, kon unsaon pag-ampo, kon unsaon pagpangita ang Gingharian sa Diyos, ug kon unsaon pagtukod alang sa may-kasegurohang kaugmaon. (Mateo 5:3–7:27) Ang iyang mga pulong nakapukaw sa mga kasingkasing niadtong giuhaw sa kamatuoran ug sa pagkamatarong. Sila andam nga ‘magdumili’ sa ilang kaugalingon ug biyaan ang tanan aron  mosunod kaniya. (Mateo 16:24; Lucas 5:10, 11) Pagkadakong pamatuod sa gahom sa mga pulong ni Jesus!

“Gamhanan sa Buhat”

12, 13. Sa unsang diwa si Jesus “gamhanan sa buhat,” ug unsa ang iyang nagkadaiyang mga milagro?

12 Si Jesus “gamhanan [usab] sa buhat.” (Lucas 24:19) Gitaho sa mga Ebanghelyo nga iyang gihimo ang kapig 30 ka espesipikong mga milagro—ang tanan sa “gahom ni Jehova.” * (Lucas 5:17) Ang mga milagro ni Jesus nakaapektar sa kinabuhi sa linibo. Duha ka milagro lamang—ang pagpakaon sa 5,000 ka lalaki ug sa ulahi 4,000 ka lalaki “gawas sa mga babaye ug mga bata”—ang naglangkit sa mga panon sa katawhan nga lagmit mokabat ug mga 20,000 ka tawo!Mateo 14:13-21; 15:32-38.

“Sila nakakita nga si Jesus naglakaw sa dagat”

13 Ang mga milagro ni Jesus nagkadaiya kaayo. Siya may awtoridad ibabaw sa mga demonyo, nga daling nakahingilin kanila. (Lucas 9:37-43) Siya may gahom ibabaw sa pisikal nga mga elemento, nga gihimong bino ang tubig. (Juan 2:1-11) Sa katingala sa iyang mga tinun-an, siya milakaw ibabaw sa gikusokuso-sa-hangin nga Dagat sa Galilea. (Juan 6:18, 19) Siya dakog kahibalo bahin sa sakit, nga nag-ayo sa mga depekto sa mga parte sa lawas, sa nakadukot nga sakit, ug sa sakit nga ikamatay. (Marcos 3:1-5; Juan 4:46-54) Iyang gihimo ang maong mga pagpang-ayo sa nagkalainlaing mga paagi. Ang pipila ka tawo giayo niya sa layo, samtang gihikap mismo ni Jesus ang uban. (Mateo 8:2, 3, 5-13) Ang pipila nangaayo dayon, ang uban sa inanayng paagi.Marcos 8:22-25; Lucas 8:43, 44.

14. Ilalom sa unsang mga kahimtang gipasundayag ni Jesus nga siya may gahom sa pagwagtang sa kamatayon?

14 Sa pagkatalagsaon, si Jesus may gahom sa pagwagtang sa kamatayon. Sa natalang tulo ka higayon, iyang gibanhaw ang mga patay, nga gihatag pagbalik ang 12-anyos nga batang babaye ngadto sa iyang mga ginikanan, ang usa ka bugtong anak ngadto sa iyang balong inahan, ug ang usa ka minahal nga igsoong lalaki ngadto sa  iyang mga igsoong babaye. (Lucas 7:11-15; 8:49-56; Juan 11:38-44) Walay kahimtang ang napamatud-ang sobra ka lisod. Iyang gibanhaw ang 12-anyos nga batang babaye gikan sa iyang higdaanan sa kamatayon wala madugay human siya mamatay. Iyang gibanhaw ang anak lalaki sa balong babaye gikan sa yayongan sa patay, sa walay duhaduha sa adlaw mismo nga siya namatay. Ug iyang gibanhaw si Lazaro nga upat ka adlaw nang namatay gikan sa lubnganan.

Dili-Mahakogon, Responsable, ug Mahunahunaong Paggamit sa Gahom

15, 16. Unsa ang pamatuod nga si Jesus dili mahakogon sa paggamit sa iyang gahom?

15 Mahanduraw mo ba ang posibleng pag-abuso kon ang gahom ni Jesus gibutang pa diha sa mga kamot sa dili-hingpit nga magmamando? Apan si Jesus walay sala. (1 Pedro 2:22) Iyang gipahayag nga dili niya buot mahugawan sa kahakog, ambisyon, ug kadalo nga nagtukmod sa dili-hingpit nga mga tawo sa paggamit sa ilang gahom aron sa pagdaot sa uban.

16 Dili mahakogon ang paggamit ni Jesus sa iyang gahom, nga wala gayod magagamit niana alang sa personal nga kaayohan. Sa dihang siya gigutom, ang bato wala niya himoang tinapay alang sa iyang kaugalingon. (Mateo 4:1-4) Ang iyang pipila lamang ka kabtangan nagpamatuod nga wala siya makapahimulos sa materyal nga paagi gumikan sa paggamit sa iyang gahom. (Mateo 8:20) Adunay dugang pamatuod nga ang iyang gamhanang mga buhat maoy tungod sa dili-mahakogong mga motibo. Sa dihang siya naghimog mga milagro, iyang gihimo kadto nga may pagsakripisyo. Sa dihang iyang giayo ang mga masakiton, ang gahom migawas gikan kaniya. Nahibalo siya bahin sa maong paggawas sa gahom, bisan sa kaso sa usa lamang ka pagkaayo. (Marcos 5:25-34) Bisan pa niana, iyang gitugotan nga ang mga panon sa katawhan makahikap kaniya, ug sila nangaayo. (Lucas 6:19) Pagkadili-mahakogong espiritu!

17. Giunsa pagpasundayag ni Jesus nga siya responsable sa paggamit sa iyang gahom?

17 Si Jesus responsable sa paggamit sa iyang gahom. Wala gayod siya mohimog gamhanang mga buhat aron lamang magpasikat  o alang sa walay-katuyoang mga pasundayag. (Mateo 4:5-7) Wala siya mosugot sa paghimog mga milagro aron matagbaw ang daotag-motibo nga pagkamausisaon ni Herodes. (Lucas 23:8, 9) Inay ipahibalo ang iyang gahom, si Jesus subsob nagpahimangno niadtong iyang gipang-ayo nga dili mosugilon kang bisan kinsa. (Marcos 5:43; 7:36) Dili niya buot nga ang mga tawo makakab-ot ug mga konklusyon bahin kaniya pinasukad sa makapaukyab nga mga taho.Mateo 12:15-19.

18-20. (a) Unsay nakaapektar sa paagi sa paggamit ni Jesus sa iyang gahom? (b) Unsay imong pagbati bahin sa paagi ni Jesus sa pag-ayo sa usa ka tawong bungol?

18 Ang maong gamhanang tawo, si Jesus, lahi kaayo sa mga magmamando nga naggamit ug gahom nga walay pagtagad sa panginahanglan ug pag-antos sa uban. Si Jesus matinagdanon sa mga tawo. Ang pagkakita lamang sa sinakit dulot nakapatandog kaniya nga natukmod siya sa paghupay sa ilang pag-antos. (Mateo 14:14) Mahunahunaon siya sa ilang mga pagbati ug mga panginahanglan, ug ang maong mabinationg pagkamahunahunaon nakaapektar sa iyang paagi sa paggamit sa iyang gahom. Ang usa ka makapatandog nga pananglitan makita sa Marcos 7:31-37.

19 Sa maong higayon, si Jesus nakaplagan sa dakong panon sa katawhan ug gidala kaniya ang daghan nga masakiton, ug iyang giayo silang tanan. (Mateo 15:29, 30) Apan gipili ni Jesus ang usa ka tawo ug gihatagan siyag espesyal nga pagtagad. Ang tawo bungol ug lugos makasulti. Mahimong namatikdan ni Jesus ang kakulba o kamaulawon sa maong tawo. Sa pagkamahunahunaon, gipinig ni Jesus ang tawo—nga layo sa panon—ngadto sa usa ka pribadong dapit. Unya si Jesus migamit ug pipila ka senyas sa pagpasabot sa tawo kon unsay hapit na niyang pagabuhaton. Iyang “gibutang ang iyang mga tudlo sa mga dalunggan sa tawo ug, human makaluwa, iyang gihikap ang iyang dila.” * (Marcos 7:33) Sunod, si Jesus mihangad sa langit ug mainampoong nanghupaw nga halawom.  Kining mga lihoka nagsulti sa tawo, ‘Ang hapit ko nang himoon alang kanimo maoy tungod sa gahom sa Diyos.’ Sa kataposan, si Jesus miingon: “Mabuksan ka.” (Marcos 7:34) Niana, ang pandungog sa tawo napasig-uli, ug siya nakasulti sa normal nga paagi.

20 Makapahinuklog gayod ang paghunahuna nga bisan sa paggamit sa iyang hinatag-sa-Diyos nga gahom sa pagpang-ayo sa sinakit, si Jesus nagpakitag mabinationg pagtagad sa ilang mga pagbati! Dili ba mapasaligon ang pagkahibalo nga si Jehova nagbutang sa Mesiyanikong Gingharian diha sa mga kamot sa ingon ka mahangawaon, mahunahunaong Magmamando?

Usa ka Matagnaong Ilhanan sa Umaabot nga mga Butang

21, 22. (a) Unsay gipaila sa mga milagro ni Jesus? (b) Tungod kay si Jesus may gahom ibabaw sa mga puwersa sa kinaiyahan, unsay atong madahom ilalom sa pagmando sa iyang Gingharian?

21 Ang gamhanang mga buhat nga gihimo ni Jesus sa yuta mao lamay mga pasiuna sa mas talagsaon pang mga panalangin nga moabot ilalom sa iyang harianong pagmando. Sa bag-ong kalibotan sa Diyos, si Jesus mohimo na usab ug mga milagro—apan sa tibuok-yutang gilapdon! Palandonga ang pipila sa makalilipayng mga palaaboton sa unahan.

22 Si Jesus magpasig-uli sa hingpit nga katimbang sa ekolohiya sa yuta. Hinumdomi nga iyang gipasundayag ang gahom ibabaw sa mga puwersa sa kinaiyahan pinaagi sa pagpalinaw sa unos. Nan, seguradong ilalom sa pagmando sa Gingharian ni Kristo, ang katawhan dili na mahadlok nga daoton pa sa mga bagyo, mga linog, mga bolkan, o ubang kinaiyanhong mga katalagman. Sanglit si Jesus mao ang Batid nga Magbubuhat, nga gigamit ni Jehova sa paglalang sa yuta ug sa tanang kinabuhi ibabaw niini, bug-os niyang nasabtan ang pagkagama sa yuta. Mahibalo siya kon unsaon paggamit sa kahinguhaan niini sa tukmang paagi. Ilalom sa iyang pagmando, kining tibuok yuta mahimong Paraiso.Lucas 23:43.

23. Ingong Hari, sa unsang paagi tagbawon ni Jesus ang mga panginahanglan sa katawhan?

23 Komosta man ang mga panginahanglan sa katawhan? Ang katakos ni Jesus nga magpakaon ug libolibo nga walay tihiktihik, pinaagi sa paggamit ug diyutay rang pagkaon, magpasalig kanato  nga ang iyang pagmando magpahinabo sa pagkawala nay gutom. Sa tinuoray, ang dagayang pagkaon, nga angayon pag-apod-apod, magtapos sa gutom hangtod sa hangtod. (Salmo 72:16) Ang iyang dakong kahibalo bahin sa sakit ug balatian magtug-an kanato nga ang masakiton, buta, bungol, pungkol, ug bakol nga mga tawo pagaayohon—sa bug-os ug permanente. (Isaias 33:24; 35:5, 6) Ang iyang katakos sa pagbanhaw sa mga patay magpasalig nga ang iyang kagahom ingong langitnong Hari maglakip sa gahom sa pagbanhaw sa dili-maihap nga minilyon kinsa gikalipay sa iyang Amahan nga pagahinumdoman.Juan 5:28, 29.

24. Samtang palandongon nato ang gahom ni Jesus, unsay angay natong ibutang sa hunahuna, ug ngano?

24 Samtang palandongon nato ang gahom ni Jesus, atong ibutang sa hunahuna nga ang maong Anak hingpit nga nagsundog sa iyang Amahan. (Juan 14:9) Busa ang paggamit ni Jesus sa gahom mohatag kanatog tin-awng hulagway kon sa unsang paagi si Jehova magagamit sa gahom. Pananglitan, hunahunaa ang mabinationg paagi ni Jesus sa pag-ayo sa usa ka sanlahon. Kay naluoy, gihikap ni Jesus ang tawo ug miingon: “Buot ko.” (Marcos 1:40-42) Pinaagi sa mga asoy nga sama niini, si Jehova, sa pagkamatuod, nagaingon, ‘Kana ang akong paagi sa paggamit ug gahom!’ Dili ka ba matukmod sa pagdayeg sa atong labing gamhanang Diyos ug magpasalamat nga siya nagagamit sa iyang gahom sa ingon ka mahigugmaong paagi?

^ par. 1 Kasagarang mahitabo ang wala-damhang mga bagyo sa Dagat sa Galilea. Tungod kay naubos ang lanaw (mga 200 metros ubos sa lebel sa dagat), mas init ang hangin didto kay sa kanait nga dapit, ug makamugna kinig kausaban sa kondisyon sa hangin. Mobulhot ang kusog nga hangin gikan sa Bukid sa Hermon palugsong sa Walog sa Jordan, nga nahiluna sa amihanan. Sa usa ka gutlo ang kalinaw kalit mausab nga mabangisong bagyo sa sunod gutlo.

^ par. 12 Dugang pa, hugpongon usahay sa mga Ebanghelyo ang daghang milagro ilalom sa usa ra ka malangkobong pagbatbat. Pananglitan, sa usa ka higayon miabot ang “tibuok siyudad” aron makigkita kaniya, ug iyang giayo ang “daghang” masakiton.Marcos 1:32-34.

^ par. 19 Ang pagluwa maoy usa ka paagi o ilhanan sa pagpanambal nga gituohan sa mga Hudiyo ug mga Hentil, ug ang paggamit ug laway diha sa mga pagpanambal gitaho diha sa rabbinikong mga sinulat. Si Jesus tingali nangluwa aron lamang ipasabot ngadto sa tawo nga siya hapit nang pagaayohon. Bisan kon unsay kahimtang, si Jesus wala mogamit sa iyang laway ingong usa ka natural nga tambal.